10 131 návštevníkov Centrálneho portálu pre neziskový sektor

Od 06.10.2010 videlo Centrálny portál vyše 10 131 návštevníkov, ktorí si spoločne otvorili vyše 55 000 stránok. V rámci oblastí najväčší záujem bol o informácie zo školskej a sociálnej spoločnosti, o informácie týkajúce sa darov, dotácií, 2% dane a verejných zbierok. Z pohľadu právnych foriem prevládali informácie o občianskych združeniach, nadáciách a neziskových organizáciách. 

Najdôležitejšou súčasťou Centrálneho portálu je denný servis spracovania všetkých významných legislatívnych zmien a návrhov, ktoré sa dotýkajú jednotlivých organizácií a oblastí neziskového sektora. Takouto formou chceme pomôcť všetkým, ktorí vykonávajú významné verejnoprospešné aktivity zorientovať sa v množstve právnych, daňových a účtovných predpisov a súčasne významným spôsobom poukázať na tie procesy, kde neziskový sektor nie je rovnocenným partnerom vo vzťahu k ostatným sektorom.

Centrálny portál neziskového sektora svojim užívateľom ponúka najmä denné aktuálne informovanie o dôležitých odborných udalostiach v neziskovom sektore, najrýchlejšie spracovanie navrhovaných legislatívnych zmien s vysvetlením konkrétnych dopadov pre organizácie neziskového sektora, spracovanie pripomienok a ich poskytnutie pre účely legislatívneho procesu. V právnom menu ponúkame právne predpisy, odborné stanoviská, príklady z praxe, súdne rozhodnutia a ďalšie potrebné právne informácie pre činnosť všetkých foriem neziskových organizácií.V ekonomickom menu užívateľ získa informácie súvisiace s ekonomickými inštitútmi, ako sú dobrovoľníctvo, dary a granty, 2% z dane, verejné zbierky a iné inštitúty, ktoré súvisia s činnosťami organizácií neziskového sektora.V servisnom menu vzniká unikátna Tlačová agentúra neziskového sektora, systém pomoci užívateľom portálu vo forme žiadaného online poradenstva, ako aj iné dôležité informácie potrebné k zabezpečeniu bežnej prevádzky.