Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Manuál: Predprimárne vzdelávanie detí

23.9.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Nezisková organizácia bez schváleného rozpočtu

23.9.2021

JUDr. Monika Ivanová

Môže nezisková organizácia realizovať svoju činnosť ak správna rada neschválila rozpočet? Môže v takom prípade rozhodovať o činnosti a používaní majetku len riaditeľ neziskovej organizácie?

Zmeny k účtovníctvu neziskových organizácií

23.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.09.2021 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/011079/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (ďalej len ako „návrh opatrenia“).

Dražba darovaných predmetov organizovaná nadáciou

23.9.2021

JUDr. Martina Tomus Palušková

Má nadácia ohlasovaciu povinnosť, ak organizuje akciu spojenú s dražbou predmetov, ktoré nadácii venovali súkromné osoby a výťažok z tejto dražby bude použitý na niektorý z verejnoprospešných účelov podľa nadačnej listiny?