Legislatívne správy

Správa z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 27.06.2022 bola v MPK zverejnená Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2021 a návrh na jeho aktualizáciu.

Nový zákon o publikáciách

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.06.2022 NRSR schválila nový zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách), ktorý upravuje:

Novela infozákona

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 21.06.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorá reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie).

Platové tarify hasičského zboru a horskej záchrannej služby

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.06.2022 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.

Podpora detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.06.2022 vláda SR schválila návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.