Legislatívne správy

Povinné predprimárne vzdelávanie v nesieťových zariadeniach

24. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 22.06.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorá upravuje podmienky predprimárneho vzdelávania.

Možnosť dotácie na detské ihriská a stravovanie detí v MŠ a ZŠ

24. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 22.06.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Novelou sa rozšírila cieľová skupina detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj na tie deti, na ktoré podľa novej právnej úpravy nemožno poskytnúť predmetnú dotáciu, a ktorých rodičia resp. osoby, ktoré majú deti zverené, nemajú ani nárok na daňový bonus.

Úprava podmienok vývozu a dovozu predmetov kultúrnej hodnoty

24. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 18.06.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty. Novelou sa zabezpečuje implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)[1] a niektoré ustanovenia zákona sa vzhľadom na potreby aplikačnej praxe precizujú.

Novela zákona o školskej samospráve o zjednotení financovania škôl

24. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 17.06.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorou sa menia aj iné nadväzujúce zákony. Novelou sa prioritne sleduje zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ako „ministerstvo“), ktoré bude priamo výkonom prenesených kompetencií financovať vzdelávanie vo všetkých typoch a druhoch škôl bez ohľadu na zriaďovateľov.

Bezplatné dlhové a rodinné poradenstvo

24. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 17.06.2021 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorou sa zavádza bezplatné dlhové poradenstvo a bezplatné poradenstvo (vrátane psychologického) jednotlivcovi a rodine zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch.