Legislatívne správy

Rozsiahla novela školstva v MPK

25. 1. 2021

gpl_sekretariat

Dňa 19.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) spolu s inými právnymi predpismi (ďalej ako „Pripravovaná novela“). S poukazom na pripravovanú rozsiahlu novelu zákona v oblasti školstva, ktorou sa menia viaceré právne predpisy[1] prinášame prehľad najpodstatnejších zmien.

[1] Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a predovšetkým  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Obchodovanie s predmetmi kultúrnej hodnoty v MPK

21. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 15.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve (ďalej ako „Novela“).

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti 2021-2030

20. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 15.01. 2021 bola zverejnená predbežná informácia s názvom „Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021-2030.“ (ďalej ako „Koncepcia rozvoja“)

Zmena zákonov druhej vlny pandémie COVID-19

19. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 14.01.2021 schválila NRSR návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej ako „Novela“). Prinášame ich prehľad.

Zákonná úprava skrátenej práce („Kurzarbeit“) v MPK

6. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 04.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. "Kurzarbeit".