Športová spoločnosť

Sekcia športu v rámci športovej spoločnosti prináša pre používateľov užitočné a zaujímavé informácie z oblasti športu určené pre športové kluby a iné organizácie venujúce sa športu v podobe vnútroštátnych a medzinárodných právnych aktov, odborných článkov expertov zaoberajúcich sa športovým právom a spracovaných súdnych rozhodnutí slovenských a medzinárodných súdnych orgánov. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (17)

Európska charta o športe 

 Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží Kódex športovej etiky Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zákon č. 310/2019 Z. z. o fonde na podpore športu v platnom znení Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantoviv platnom znení Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 261/2016 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017 v platnom znení Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 84/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore proti apartheidu v športe v platnom znení Vyhláška MV SR č. 274/2014 Z.z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme v platnom znení Oznámenie MZV SR č. 295/1993 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasochv platnom znení Oznámenie MZV SR č. 262/1993 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru proti dopingu v platnom znení Oznámenie MZV SR č. 347/2007 Z.z. o prijatí Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe v platnom znení Vyhláška MŠVVŠ SR č. 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe v platnom znení Vyhláška MŠVVŠ SRč. 51/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca v platnom znení Vyhláška MŠVVŠ SR č. 360/2016 Z. z.,ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v platnom znení Vyhláška MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia v platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (107)

Organizovanie športových výcvikov na základnej škole

16.2.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

V prípade, že základná škola ide organizovať športový výcvik, je potrebné, aby dodržala viaceré povinnosti v súlade so Školským zákonom, Vyhláškou o ZŠ ako aj Zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Financovanie športu z verejných zdrojov v Slovenskej republike časť I.

30.9.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Základným právnym predpisom upravujúcim financovanie športu je zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení (ďalej len „Zákon o športe“). Financovaním športu z verejných zdrojov sa podľa dôvodovej správy k Zákonu o športe rozumie jeho financovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu, z rozpočtov samosprávnych krajov a obcí, ako aj z podielu zaplatenej dane a odvodu z hazardu, prípadne z iných príjmov. V prvej časti tohto článku sa budeme bližšie venovať financovaniu športu z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Štatút reprezentanta a právomoci národného zväzu

20.8.2021

Mgr. Monika Ivanová

Verejným záujmom v športe je podľa § 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. Štát realizuje verejný záujem v športe prostredníctvom národných športových zväzov. Národné športové zväzy predstavujú akýsi medzistupeň v organizačnej štruktúre športového hnutia a zastrešujú športové kluby a aktívnych športovcov v určitom druhu športu na vymedzenom území konkrétneho štátu.

Financovanie športu zo súkromných zdrojov

20.8.2021

Mgr. Monika Ivanová

Šport je fenoménom modernej doby, ktorý pozitívne spája spoločnosť a taktiež tvorí neodmysliteľnú súčasť zdravého životného štýlu. Na to, aby sa športová spoločnosť mohla rozvíjať, je potrebné zabezpečiť dostatočné financovanie tejto oblasti. Športové organizácie a aj jednotliví športovci okrem podpory z verejných zdrojov, ktorá podlieha zákonnej úprave, môžu byť financovaní aj zo súkromných zdrojov. Financovanie zo súkromných zdrojov je založené na zmluvnej voľnosti zúčastnených strán. V nasledovnom texte uvádzame typy zmluvných záväzkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v praxi v rámci financovania zo súkromných zdrojov.

Sponzoring ako jedna z foriem financovania v športe

4.3.2021

Mgr. Monika Ivanová

Článok sa zaoberá inštitútom sponzorskej zmluvy v športe ako jedného z možných zdrojov financovania.

Rozhodovacia činnosť Športového arbitrážneho súdu

3.12.2020

Mgr. Monika Ivanová

Športový arbitrážny súd v Laussane (ďalej aj len „CAS“) vznikol v 80. rokoch minulého storočia ako reakcia na nárast medzinárodných sporov v oblasti športu, kedy v tejto oblasti absentoval špecializovaný orgán oprávnený vydávať záväzné rozhodnutia. Iniciácia vrcholových športových organizácii bola zavŕšená založením arbitrážnej inštitúcie schopnej urovnávať medzinárodné športové spory a ponúkať flexibilný a rýchly postup v konaniach.

Športoví odborníci a zmeny v sociálnom, zdravotnom poistení

26.9.2019

UČPS

Prinášame Vám informáciu o jednom z ďalších prínosov aktivity a činnosti komunity Učenej právnickej spoločnosti, ktorej výsledkom bolo schválenie pozmeňovacieho návrhu poslancov. Na základe tejto zmeny bude môcť celý šport používať pre športových odborníkov na krátkodobé pracovnoprávne vzťahy jeden zmluvný typ - Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka, čo administratívne, ale i právne zjednoduší život tak veľkým zväzom, ako aj malým športovým klubom, kde sa o všetko stará jeden, či dvaja zanietenci.

Fond na podporu športu, prechodné pobyty a verejné zdravotné poistenie pre športovcov

25.9.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Zákonom o Fonde na podporu športu v platnom znení sa zriaďuje Fond na podporu športu, ktorý je právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Jeho zriadením sa vytvoria podporné mechanizmy zamerané na cielený a efektívny rozvoj športu ako všeobecne prospešného odvetvia spoločnosti. V článku prinášame informácie o jeho účele, činnosti a orgánoch. Prijatím zákona nastali zmeny pri prechodnom pobyte a verejnom zdravotnom poistení profesionálnych športovcov – cudzincov. 

Možnosti zmluvných vzťahov s trénermi a finančné aspekty

18.9.2019

Mgr. Jana Kochan

Tréneri sú v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení (ďalej len „Zákon o športe“) športovými odborníkmi.

Zákon o športe ponúka viaceré možnosti ako trénera s klubom „zazmluvniť“, pričom každý klub zohľadňuje predovšetkým svoje finančné možnosti ako aj dopady na samotných trénerov.

Rozhodnutie športového súdu v Laussane o tréningu nad určený rámec

10.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje rozhodnutie Medzinárodného športového arbitrážneho súdu v Lausanne vo veci sporu medzi Slovenskou plaveckou federáciou a juniorskou plavkyňou. Podstatou sporu bolo disciplinárne konanie a následne aj disciplinárny trest spočívajúci vo vyradení športovkyne z reprezentačného tímu z dôvodu, že športovkyňa trénovala nad rámec tréningového plánu, ktorý stanovil národný tím. 

Výročná správa športovej organizácie

31.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Aktualizované dňa 17.6.2023

Do 31. júla po skončení účtovného obdobia, je potrebné každoročne zverejniť a uložiť v registri účtovných závierok výročnú správu športovej organizácie. Na základe uvedenej povinnosti prinášame komplexný postup k splneniu tejto povinnosti.

Manuál: Informačná povinnosť športových organizácií

3.7.2019

UČPS

Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť zákonné a spravodlivé. Odborný článok približuje postup športovej organizácie, ktorý by mala dodržať v rámci dodržania ochrany osobných údajov.

Vzorec na výpočet príspevku uznanému športu - Náhrada subjektívneho rozhodovania politikov a priestor na neustále zlepšovanie výpočtu

21.3.2019

g_Monika Ivanova


Autor sa v príspevku zaoberá problematikou vzorca na výpočet príspevku uznanému športu, na základe ktorého sa automaticky rozdeľujú štátne príspevky národným športovým zväzom uznaných športov, jeho parametrami, spôsobu výpočtu príspevku a špecifikám.

Situácia v oblasti match-fixingu - problémy a riešenia

16.1.2019

UČPS

Príspevok sa zaoberá problematikou manipulácii športových podujatí, aktuálnymi trendami a problémami v praxi v tejto oblasti. Rovnako popisuje poznatky získane na európskej úrovni počas výskumu v rámci grantového projektu pre európsku futbalovú federáciu UEFA a zároveň navrhuje najefektívnejšie postupy boja proti tomuto problému, ktoré boli úspešne uplatnené v zahraničí.

Digitalizácia v športe

10.1.2019

UČPS

Článok poukazuje na to, že tak ako aj v iných odvetviach národného hospodárstva, tak aj v športe, je nevyhnutná digitalizácia, ktorá vytvára pridanú spoločenskú hodnotu tohto odvetvia. Digitalizácia v športe je súhrn elektronických služieb, ktoré prinášajú efektívnejšiu „online“ komunikáciu pre základné procesy v športových organizáciách s katalogizovaným zberom potrebných dát.

Úrazové poistenie reprezentantov, ale aj vrcholových športovcov a talentovaných športovcov

14.11.2018

UČPS

Ako by sa mal štát v prípade úrazu postarať o svojich reprezentantov vykonávajúcich šport v rámci reprezentačných podujatí, na ktoré boli riadne nominovaní ako činnosť vo všeobecnom záujme.

K téme odvodov profesionálnych športovcov zamestnancov závery okrúhleho stola

7.11.2018

UČPS

Prinášame prehľad záverov diskusie k téme odvodov profesionálnych športovcov, ktorá sa uskutočnila v rámci programu konferencie "Šport a právo 2018".

Športové zariadenia a samospráva

3.10.2018

UČPS

V tomto príspevku sa zameriame na mesto Košice, kde pracujem dvanásty rok na Magistráte mesta a mojim hlavným zameraním je šport a mládež, kde pôsobím ako vedúci referátu športu a mládeže. Od roku 2017 som riaditeľom projektu Európsky olympijský festival mládeže /EYOF KOŠICE 2021 – European Youth Olympic Festival/.

Trestnoprávna zodpovednosť športovca pri spôsobení športového úrazu

19.9.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Trestnoprávna zodpovednosť športovcov za športové úrazy je doposiaľ otvorenou a často diskutovanou témou. Všeobecne platí, že pri športovej činnosti je riziko výskytu úrazov športovca o čosi vyššie ako v bežnom živote. Každý šport má svoje osobitné pravidlá, pričom môžeme konštatovať, že určité zásahy do telesnej integrity počas zápasov či iných športových činností sú aj zo strany rozhodcov aj zo strany verejnosti akceptované. 

Spracovanie porušenia antidopingových pravidiel na úrovni SADA

5.9.2018

Mgr. Žaneta Csáderová,PhD.

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky bola zriadená ako nezávislá organizácia, ktorá na území Slovenskej republiky zabezpečuje prevenciu a kontrolu v oblasti dopingu. 
SADA plní úlohy Svetového antidopingového programu, medzi ktoré patria napríklad dopingové kontroly, národný register športovcov pre testovanie, ročný plán dopingových kontrol. Dopingová kontrola znamená proces zahrňujúci rozhodovanie o vykonaní testov, odber vzoriek, a manipulovanie s nimi, laboratórnu analýzu, zaobchádzanie s výsledkami, záznamy výsluchov pred orgánmi a odvolanie sa proti rozhodnutiu.


Fond na podporu športu – nový inštitút financovania športu?

5.9.2018

Mgr. Patrik Hrbek

Vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení na roky 2016 - 2020 deklarovala svoj záujem zriadiť verejnoprávny Fond na podporu športu ako komplexný nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni. Vzorom pre takýto fond by mal byť už tri roky úspešne fungujúci Fond na podporu umenia, ktorý sa teší v podmienkach kultúry veľkej popularite.


Výchova budúcich top reprezentantov štátu najmä v časti individuálnych športov alebo mládeže k všeľudským hodnotám najmä prostredníctvom kolektívneho športu ?!

1.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Už platný Školský zákon predpokladá vznik stredných športových škôl ich transformáciou z už existujúcich športových gymnázií od 1. januára 2019. Gymnáziá zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom „športové gymnázium“ zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sa stanú strednými športovými školami podľa predpisov účinných od 1. januára 2019. 

Vzor stanov športového klubu

11.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

Prinášame vzor stanov športového klubu, ktorý spĺňa zákonné požiadavky na to, aby športový klub mohol byť prijímateľom verejných prostriedkov, a takisto získavať finančné prostriedky zo sponzorských zmlúv.

Zriadenie komory SFZ pre riešenie sporov a zrušenie rozhodcovského súdu v legislatíve SFZ a v praxi

21.6.2018

g_Petra Janackova

Ako vznikla Komora SFZ pre riešenie sporov?
Na medzinárodnej úrovni je najznámejším orgánom, ktorý rieši futbalové spory Komora FIFA pre riešenie sporov. Tento orgán v zmysle Predpisov FIFA upravujúcich status a prestupy hráčov rieši spory medzi hráčmi a klubmi, trénermi a klubmi a medzi klubmi navzájom, ak majú medzinárodný prvok.Manuál k používaniu zmluvy o sponzorstve v športe

20.6.2018

Mgr. Zuzana Zajíčková, UčPS tím

Zákonom o športe bola zavedená možnosť „sponzorstva“ v športe a bol zavedený nový zmluvný typ - zmluva o sponzorstve v športe. Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dani z príjmov. Pojem „sponzorstvo“ týmto nadobúda konkrétny právny rámec, už to nebude len všeobecne používaný výraz pri podpore športu cez rôzne zmluvy o reklame, nájomné zmluvy, zmluvy o predaji vysielacích práv či iné najmä nepomenované zmluvy.


Manuál k využívaniu dobrovoľníctva v športe

20.6.2018

Mgr. Igor Šumichrast, JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová

Zákonom o športe bola zavedená možnosť, aby športový odborník mohol vykonávať športovú činnosť ako dobrovoľník. Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dobrovoľníctve v tom zmysle, že s dobrovoľníkom zapísaným v informačnom systéme športu je možné v zmluve o dobrovoľníckej činnosti dohodnúť náhradu za stratu času dobrovoľníka, a to za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Zákonodarca naviazal na túto novelu Zákona o dobrovoľníctve novelou Zákona o dani z príjmov, keď ustanovil, že náhrada za stratu času dobrovoľníka je oslobodená od dane z príjmov, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období (kalendárnom roku) 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu.


Športová arbitráž v Slovenskej republiky s dôrazom na právnu povahu rozhodovacieho subjektu

12.6.2018

Andrej Kostroš

Vychádzajúc zo všeobecne uznávaných definícií rozhodcovského konania možno športovú arbitráž definovať ako alternatívny spôsob riešenia sporov, ktorého základnou esenciou je presun právomoci rozhodnúť spor so športovým prvkom z dispozície štátnych súdov na rozhodcovské inštitúcie zriadené športovými organizáciami a zložené z odborníkov na športové právo. Tento presun sa uskutočňuje na základe konsenzuálneho prejavu vôle športových subjektov.


Ešte raz a inak k problému odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov

6.6.2018

g_Petra Janackova

Na základe intenzívnej diskusie so zástupcami profesionálnych klubov o kritickom probléme súvisiacom s blížiacim sa plným odvodovým zaťažením profesionálnych klubov kolektívnych športov ako zamestnávateľov profesionálnych športovcov prinášame ďalšie informácie a ponúkame možnosť zapojiť sa do konštruktívnej vecnej diskusie, ktorej výsledkom by mala byť podpora vyvážených alternatív riešenia problému odvodov, ktoré pomôžu slovenskému profesionálnemu športu aspoň prežiť, ak už nie rásť a rozvíjať sa.


Odborné stanovisko k zmene statusu športových odborníkov zo SZČO na podnikateľa na základe novely Zákona o športe účinnej od 1.1.2017

31.7.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Na základe otázok a emailov najmä od trénerov, rozhodcov, ale aj iných športových odborníkov, ktorí pôsobili do 31.12.2016 ako samostatne zárobkové osoby SZČO, ohľadom ich ďalšieho statusu, Vám prinášame stanovisko učenej právnickej spoločnosti k právnej úprave platnej od 1.1.2017, kedy nadobudla účinnosť novela zákona o športe (zákon č. 354/2016 Z. z.).

Zákony o vrcholných športových podujatiach

12.7.2017

Učená právnická spoločnosť

Príspevok analyzuje právne problematické aspekty zákonov o vrcholných športových podujatiach. Športové organizácie na vrcholnej úrovni často trvajú na prijímaní takýchto zákonov ako na podmienke priznania práv organizovať športové podujatie v danom štáte. Štáty tak akceptujú požiadavky športových organizácií a dotujú ich právnou silou a štátnou vynútiteľnosťou.

Procesné pravidlá pre riešenie prípadov porušenia antidopingových pravidiel

14.6.2017

Učená právnická spoločnosť

Čiastočná úprava procesných pravidiel pre prípady porušenia antidopingových pravidiel je obsiahnutá v novom zákone o športe. Táto úprava zahŕňa predpoklady pre členov komisií a náležitosti rozhodnutia. Ďalšia úprava konaní je ponechaná na úpravu národných športových zväzov. Autor poukazuje na teoretické a medzinárodné princípy, ktoré je potrebné zohľadniť pri tvorbe procesných pravidiel. Autor na základe dlhodobých skúseností odporúča vytvorenie nadzväzového panelu rozhodcov s cieľom rozumného a efektívne usporiadania vzťahov v tejto oblasti.

Opatrenia proti manipulácií výsledkov športových súťaží v zákone o športe

7.6.2017

Učená právnická spoločnosť

Príspevok sa zaoberá pravidlami smerujúcimi k eliminácii niektorých negatívnych javov, ku ktorým dochádza pri realizácii športovej činnosti, tak ako boli upravené v zákone č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkrétne sa zameriava na úpravu opatrení proti manipulácii výsledkov športových súťaží, a to najmä pokiaľ ide ovplyvňovanie výsledkov súťaží v dôsledku majetkového alebo personálneho prepojenia športových klubov. V príspevku hodnotíme najmä právnu úpravu následkov, ktoré nedávno prijatá zákon o športe s faktom prepojenia športových klubov pôsobiacich v rovnakej športovej súťaži spája. Ide o právnu úpravu, ktorá je unikátna, pretože v ostatných krajinách nie je zakotvená na úrovni zákona, ale je upravená len v autonómnych pravidlách športových zväzov. Na základe poznatkov z riešenia takýchto situácií v pravidlách niektorých medzinárodných športových zväzov, navrhujeme zaviesť aj ďalšie následky, ktoré by mala táto právna skutočnosť vyvolať na úrovni danej športovej súťaže.

Športový odborník

31.5.2017

Učená právnická spoločnosť

Od 1.1.2016 je účinný zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iného, zákon prináša zásadné zmeny aj pokiaľ ide o možnosti zmluvných vzťahov športových odborníkov. V príspevku sa zameriame na daňové a odvodové zaťaženie vyplývajúce z týchto zmluvných vzťahov.

Sponzorstvo v praxi športových organizácií

31.5.2017

Učená právnická spoločnosť

Predkladaný príspevok prináša zhrnutie prezentácie o sponzorstve v športe v praxi športových organizácií - „Šport a právo 2016“.

Športoví odborníci v podmienkach zákona o športe

24.5.2017

Učená právnická spoločnosť

Cieľom tohto príspevku je poukázať na zmeny v postavení a vo vzdelávaní športových odborníkov v podmienkach nového zákona o športe. Príspevok sa zameriava na status športových odborníkov pred 1. januárom 2016, t. j. pred prijatím zákona o športe, a na preklápanie ich postavenia a činnosti podľa novej právnej úpravy po 1. januári 2016. Obsahom príspevku je tiež definovanie druhov športových odborníkov, podmienky nadobudnutia odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe a moment vzniku, prerušenia, či zániku oprávnenia športového odborníka na podnikanie.

Potenciál uplatnenia sociálnej práce v športovom prostredí

22.5.2017

Učená právnická spoločnosť

Príspevok sa venuje možnostiam pôsobenia kvalifikovaných sociálnych pracovníkov v športovom prostredí, pričom poukazuje na skúsenosti zahraničných organizácií v tejto oblasti. Autor pomenúva základnú východiskovú situáciu a predstavuje paletu činností, ktoré by mohol pracovník realizovať. Záver je venovaný prvým krokom, ktoré sú potrebné k uplatneniu sociálnej práce v športovom prostredí.

Príspevok uznanému športu ako osobitý právny inštitút vs.

22.5.2017

Učená právnická spoločnosť

Autorka sa v predkladanom článku zaoberá vysvetlením základných a principiálnych rozdielov medzi poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie a financovaním športu cez poskytovanie príspevku ako inštitútu „sui generis“ na základe špeciálnej právnej úpravy obsiahnutej v osobitnom zákone s tým, že obe formy poskytovania finančných prostriedkov so štátneho rozpočtu sú legálne a legitímne, ide len o zámer zákonodarcu, aký spôsob financovania konkrétnej oblasti zvolí a uzákoní v právnej norme. V závere článku autor predkladá svoje odporúčania, ktoré by mohli byť prínosom pre skvalitnenie legislatívnej úpravy.

Riešenie sporov v športe a právna ochrana členov občianskych združení (so zameraním na športové zväzy)

17.5.2017

Učená právnická spoločnosť

V predkladanom príspevku bude rozobratá problematika riešenia sporov v športe. Autor oboznamuje čitateľa s možnými spôsobmi riešenia sporov v športe, pričom upozorňuje na niektoré limity konkrétnych druhov riešenia sporov. Na podklade týchto predpokladov uvažuje o možnostiach právnej ochrany členov občianskych združení, nakoľko ustanovenia o právnej ochrane členov združení po prebehnutej rekodifikácii civilného procesného práva v podmienkach Slovenskej republiky malo za následok zrušenie ustanovenia § 15 z.č. 83/1992 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Týmto krokom sa zaviedla čiastočná neistota ohľadne otázky, kde sa má/môže člen združenia obrátiť v prípade, ak považuje niektoré rozhodnutie združenia za rozhodnutie, ktoré zasahuje do jeho práv, právom chránených záujmov, postavenia a slobôd.

Kontrolór športových organizácií

12.5.2017

Učená právnická spoločnosť

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na postavenie kontrolórov v športových organizáciách a športových zväzoch. Športové organizácie, ktoré dosiahli dva roky za sebou príjem z verejných prostriedkov vyšší ako 50.000 Eur ročne dva roky za sebou, majú povinnosť vytvoriť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30 júna nasledujúceho roka.

Informačný systém v športe a jeho aplikácia do praxe v zmysle Zákona o športe

12.5.2017

Učená právnická spoločnosť

Článok sa zaoberá Informačným systémom v športe, jeho vznikom, históriou, súčasným stavom a víziou do budúcnosti. Zameriavame sa predovšetkým na využívanie a prínos Informačného systému v športe z pohľadu Zákona č. 440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Dohovor Rady Európy v boji proti manipulácii športových podujatí – proces podpisu za SR a jeho postupná implementácia v podmienkach SR

10.5.2017

Učená právnická spoločnosť

Prinášame Vám odborný článok ohľadom záverov z konferencie „Propagácia a implementácia dohovoru“ konanej v Štrasburg v septembri 2016.

Boj proti dopingu podľa Svetového antidopingového kódexu WADA 2015

2.5.2017

Učená právnická spoločnosť

Tento článok sa venuje porušeniu anti-dopingových pravidiel a ukladaniu sankcií podľa Svetového anti-dopingového kódexu WADA účinného od 1. januára 2015.

Disciplinárne konanie – otázky z praxe

26.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení, v súvislosti s ktorým je pre všetky subjekty v športe (najmä športovcov) dôležitá aj problematika týkajúca sa disciplinárneho konania. Z dôvodu porozumenia tohto inštitútu, vyberáme konkrétne otázky z praxe, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a neustále svojou činnosťou napomáha k jeho implementácii do praxe.

Fair play ako korektor kreativity v športe

16.1.2017

Učená právnická spoločnosť

Prinášame Vám odborný článok zaoberajúci sa ingerenciou štátu do prostredia športových klubov a jej vplyvom na základné princípy fungovania týchto klubov.

K športovej korupcii ako novému trestnému činu

16.1.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je v krátkosti poukázať a rozobrať nový trestný čin „športovej korupcie“, ktorý bol zavedený do zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení (ďalej len „Trestný zákon“) nepriamo zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení. 

Čo zásadné priniesol Zákon o športe - rozhovor?

13.12.2016

Učená právnická spoločnosť

Zákon o športe má za sebou už desať mesiacov reálneho fungovania, postupnej aplikácie do praxe, spoznávania slabých miest a odstraňovania restov, aké pociťovala športová verejnosť už niekoľko desaťročí. Problémy zákona o športe charakterizuje Peter Sepeši, člen Výkonného výboru SFZ a vedúci pracovnej skupiny, ktorá pripravila návrh tohto zákona.

Preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky športovcov

4.11.2016

UČPS

Prinášame Vám odborný článok o význame a cieľoch telovýchovno-lekárskych prehliadok z pohľadu Prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., hlavného odborníka MZ SR pre odbor telovýchovného lekárstva.

Prečo novela zákona o športe nemení postavenie profesionálnych športovcov alebo kto (ne)porušoval zákon od 1.1.2016?

28.9.2016

Učená právnická spoločnosť

Prinášame Vám odborný článok mapujúci postavenie profesionálnych športovcov v kontexte predloženého návrhu novely zákona o športe do legislatívneho procesu.

Náhrada nemajetkovej ujmy v športe

17.8.2016

Učená právnická spoločnosť

V rozhodnutí Arbitrážneho súdu pre šport v Lausanne vo veci Ariosa c. Club Olimpia číslo CAS 2015/A/3871 a Club Olimpia c. Ariosa číslo CAS 2015/A/3882 bola profesionálnemu športovcovi po prvý krát priznaná náhrada nemajetkovej ujmy, ktorá mu vznikla v dôsledku ukončenia zmluvy z neoprávneného dôvodu.

 

V tomto príspevku sa autor oboznamuje čitateľa so samotným rozhodnutím a zodpovedať otázku vplyvu tohto rozhodnutia na ďalší vývoj judikatúry orgánov zabezpečenia spravodlivosti v športovom práve.

Často kladené otázky - Verejné prostriedky

20.7.2016

Učená právnická spoločnosť

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení, ktorého jednou z nosných právnych úprav predstavuje problematika financovania v športe. Z dôvodu porozumenia tohto inštitútu vo vzťahu k pojmu "verejné prostriedky", vyberáme nasledovné otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a napomáhala k jeho implementácii do praxe. 

Športová organizácia – otázky a odpovede

28.6.2016

Učená právnická spoločnosť

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení, prostredníctvom ktorého sa zavádza pojem športová organizácia, ktorou na účely nového zákona budú všetky subjekty, ktoré vykonávajú športovú činnosť. Takto vymedzeným pojmom došlo k zásadnej liberalizácii právnych foriem subjektov v športe predovšetkým v rozsahu športových klubov, ktoré už nemusia byť (tak ako tomu bolo za účinnosti zákona č. 308/2008 Z.z. o organizácií a podpore športu v platnom znení do 31.12.2015) iba občianske združenia, prípadne obchodné spoločnosti založené za účelom iným ako je podnikanie. Z dôvodu hlbšieho porozumenia tohto inštitútu vyberáme nasledovné otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a napomáhala k jeho implementácii do praxe.

Dobrovoľníctvo v športe - otázky a odpovede

20.6.2016

Učená právnická spoločnosť

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení, ktorý priniesol so sebou aj novelu zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení, nakoľko je umožnené, aby športovú činnosť mohol vykonávať športový odborník aj ako dobrovoľník. Z dôvodu porozumenia dopadu novely Zákona o dobrovoľníctve novým zákonom o športe, vyberáme nasledovné otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a napomáhala k jeho implementácii do praxe.

Členský príspevok v športe - podmienka pre získanie prostriedkov z verejných zdrojov a sponzorského alebo základný princíp a idea “nového športu” na Slovensku

27.5.2016

JUDr. Peter Sepeši

Vyberanie ročného členského príspevku v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o športe”) sa môže na prvý pohľad zdať ako neprimeraný zásah do združovacieho práva dotknutých subjektov. Opak je však pravdou, nakoľko Zákonom o športe deklarované ciele a s nimi súvisiace právne mechanizmy majú do športu priniesť väčšiu prehľadnosť, nové systémy správy a riadenia športu prostredníctvom subjektov v športe, a predovšetkým - snahu po aktívnej účasti jednotlivých nosných subjektov pri správe, organizácii a riadení toho - ktorého športu. Prirodzene, vyberanie členského príspevku v športe sa dotýka iba subjektov v športe s právnou formou občianskych združení založených podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej aj “Zákon o združovaní občanov”). Praktické skúsenosti zákonodarcu ako aj vedomosť o reálnych vzťahoch v športe hovorí, že takýchto subjektov je v športe väčšina (viac ako 90%). Je však možné, že ich existencia je dnes už len akýmsi historickým dôsledkom popularity vzniku občianskych združení po tom, čo Zákon o združovaní občanov vstúpil do účinnosti, hoci sa pre konkrétne typy organizácie športu a konkrétneho športového odvetvia núkajú iné - vhodnejšie právne formy subjektov v športe. Členmi takýchto občianskych združení môžu byť nielen (i) fyzické osoby, ale aj (ii) osoby právnické.

Športový klub - spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov - pokuty alebo: prečo už viac "nie" zmluvy s profesionálmi v režime "SZČO"

10.5.2016

JUDr. Jaroslav Čollák ml.

Športové kluby uzatvorením zmlúv s profesionálnymi športovcami v režime "SZČO" v prípade, ak športová činnosť vykonávaná športovcom spĺňa znaky závislej práce - riskujú pokuty od kontrolných orgánov do výšky 200 000,- EUR, stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle Zákona o športe, ako aj nemožnosť uchádzať sa o akékoľvek dotácie od štátu ako takého. Ak to ako pozvánka na zváženie postupov klubov vo vzťahu k uzatváraniu "profi zmlúv" v zmysle Zákona o športe alebo na prečítanie predkladaného príspevku nestačí, poukazujeme taktiež na možnosť disciplinárneho potrestania tak klubu, ako aj hráča za neoprávnený štart v súťažiach, nakoľko v nej nastúpili na základe zmlúv, ktoré sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

Kto bude riešiť pracovnoprávne spory profesionálnych športovcov a klubov v športe alebo – prečo je (vždy) nutné hľadieť z výšky

26.4.2016

JUDr. Jaroslav Čollák ml.

Čo so spormi vyplývajúcimi zo zmlúv o profesionálnom vykonávaní športu v zmysle "nového zákona o športe", ak zákonodarca špecificky ustanovil, že tieto vzťahy majú pracovnoprávny charakter, ale neplatí na nich plošne Zákonník práce?

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu - čo to "laicky" znamená pre športové kluby?

20.4.2016

JUDr. Jaroslav Čollák ml.

Autor prináša praktické zovšeobecnenie pre športové kluby, ktoré sa chystajú uzatvárať nové zmluvy s profesionálnymi športovcami. Čo sa v konečnom dôsledku udeje, ak športový klub podpíše s hráčom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu? Tu su praktické odpovede.

Opcie v hráčskych zmluvách uzatvorených do 31.12.2015 po účinnosti Zákona o športe (1.1.2016) - ako na nich?

19.4.2016

JUDr. Jaroslav Čollák ml.

V poslednej dobe sa pracovná skupina v rámci projektu "Implementácie zákona o športe" čoraz častejšie stretáva s otázkou, ako a či je vôbec možné využívať tzv. "opcie" hráčskych zmlúv uzatvorených pred 1.1.2016. Prvým dychom - právny inštitút opcie slovenské právo nepozná, aspoň nie v kontraktačnej oblasti a nie s klasicky známym "športovým" obsahom. Zodpovedanie skôr uvedenej otázky presahuje rámec odpovede, ktorými sa členovia pracovnej skupiny snažia odpovedať na najrôznejšie otázky smerované zo športovej obce. Preto sme pristúpili k detailnejšiemu popisu, o čo v skutočnosti ide.

Postup profesionálnych hráčov pri prechode na novú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu

14.3.2016

JUDr. Peter Sepeši

Od 1. januára 2016 je účinný nový zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení, ktorý prináša významnú zmenu pre športové kluby a profesionálnych športovcov/športovkyne kolektívnych športov (futbal, hokej, basketbal, hádzaná, volejbal a pod.), čo sa týka právnej úpravy vykonávania športu športovcom za za športový klub.

Niekoľko slov k rešpektovaniu zákona o športe - športové kluby a profesionálni športovci verzus (možný) protiprávny stav ich zmlúv?

8.2.2016

JUDr. Jaroslav Čollák ml.

Tento krátky príspevok má za cieľ v krátkosti reagovať na niektoré praktické – aplikačné súvislosti, ktoré autor príspevku v poslednom období zaregistroval vo viacerých športoch a ktoré pramenia z častých otázok kladených pracovnej skupine s obsahom: „čo sa stane ak nebudeme mať zmluvy s profesionálnymi hráčmi v súlade so zákonom o športe, ale pôjdeme v starom režime“. Odpoveď na túto otázku sa paradoxne nedotýka len športových klubov a športovcov, ale aj národných športových zväzov a iných obchodných spoločností, ktoré priamo zodpovedajú za organizáciu súťaží (sú športovými organizáciami v zmysle "ZoŠ") kvalitu a právnu súladnosť vzťahov, ktoré spadajú pod ich právomoc a pôsobnosť.

Národné športové zväzy a kluby - povinnosti podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

26.1.2016

JUDr. Peter Sepeši

Prinášame vám pracovný dokument, v ktorom sú vyextrahované zo zákona o športe povinnosti národných športových zväzov a športových klubov.

Prechodný stav riešenia postavenia športových odborníkov vzdelávaných podľa doterajšej právnej úpravy

21.1.2016

JUDr. Žaneta Surmajová PhD.

Prinášame Vám stanovisko JUDr. Žanety Surmajovej k výkladu ustanovení zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúcich postavenie športových masérov a ďalších športových odborníkov, ktorí boli doposiaľ živnostníkmi, v prechodnom období.

Zákon o športe a disciplinárne konanie

19.1.2016

JUDr. Peter Mihál

Príspevok nadväzuje na predchádzajúce príspevky o výklade jednotlivých inštitútov novoprijatého zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2016 a to s dôrazom na úpravu disciplinárneho konania v rámci celého športového hnutia. Zákon výrazne zasahuje aj do úpravy tejto oblasti.

Športové kluby v novom

15.1.2016

JUDr. Jaroslav Čollák ml.

Od 1.1.2016 vstúpil do platnosti a účinnosti z.č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iného, zákon prináša podstatnú zmenu v normatívnej úprave športových klubov, ktoré - či chceme, alebo nie - patria medzi najpočetnejšie a najvýznamnejšie subjekty v športe, ktoré vytvárajú konkrétne podmienky pre výkon športovej činnosti či už profesionálnym, amatérskym - no mnohokrát aj voľnočasovým športovcom. Zákon o športe podstatne mení ich postavenie, stanovuje im nové práva, ale aj povinnosti. Autor predkladaného príspevku si preto stanovil za cieľ vytvoriť akýsi zjednodušený prehľad nového postavenia, nových práv a povinností športového klubu, ako aj ďalších súvisiacich normatívnych spojitostí v zákone, čím sa snažil uľahčiť funkcionárom a pracovníkom týchto klubov orientáciu v novom zákonnom predpise.

Režim uzatvárania zmlúv medzi športovými klubmi a profesionálnymi športovcami - čo priniesol

14.1.2016

JUDr. Jaroslav Čollák ml.

Po 1.1.2016 si mnohé subjekty športovej obce – predovšetkým športové kluby a športovci kladú jednoduché otázky, ako napr.: (i) čo so zmluvnými vzťahmi, ktorých sme účastníkmi už dnes, (ii) „čo a ako“ na zmluvné vzťahy, ktoré sa chystáme v blízkej budúcnosti uzavrieť, a čo sa zmení po (iii) 1.1.2019 – po dátume, ktorý tak často spomínali členovia pracovnej skupiny pripravujúcej nový zákon o športe. Na základe potreby praxe, autor sa v predkladanom príspevku pokúsi stručne zhrnúť všetky možnosti uzatvárania zmlúv medzi športovými klubmi a profesionálnymi športovcami predovšetkým po momente, kedy nadobudol účinnosť z.č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príspevok vznikol na základe snahy autora napomôcť predovšetkým športovým klubom pri vstupovaní do zmluvných dojednaní s hráčmi, ktorých výkon športovej činnosti možno považovať za ich hlavnú ekonomickú činnosť, ergo činnosť, ktorou sa títo športovci živia, teda sú profesionálnymi športovcami. 

Čo prináša zákon o športe pre športovcov?

8.1.2016

JUDr. Peter Sepeši

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 30. decembra 2015 pod číslom 440/2015 Z.z. publikovaný zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”), ktorý nadobúda účinnosť od 1. januára 2016. Nový zákon významne upravuje aj postavenie športovcov ako významnej záujmovej skupiny v športe, ktorej názor, poznanie a osobná skúsenosť z prípravy a účasti na súťažiach na národnej a medzinárodnej úrovni predstavuje významný prameň poznania detailov vykonávania, organizovania, riadenia a správy športu. Prinášame Vám sumarizáciu zmien, ktoré prináša nový zákon o športe pre športovcov. 

Zmluvné vzťahy športovcov a športových organizácií - koncept nových vzťahov v športe?

4.1.2016

doc. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

V príspevku sa sústredíme na explikáciu nominátnych športovo-právnych kontraktov, a následne i na stručný prehľad inominátnych športových kontraktov v novom zákone o športe. Nominátne kontrakty predstavujú: zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o príprave talentovaného športovca, dohoda o hosťovaní, a zmluva o sponzorstve v športe. Okrem toho však zákon pripúšťa aj využívanie zmluvných typov (pracovná zmluva a dohody) podľa Zákonníka práce a iných obdobných pracovnoprávnych predpisov, a to pre profesionálny aj amatérsky výkon športu, ale aj pre činnosť športových odborníkov, ak vykonávajú závislú prácu.

Porovnanie odvodového zaťaženia profesionálneho športovca a športovej organizácie podľa jednotlivých druhov zmlúv

21.12.2015

Ing. Alica Fisterová

Prinášame prezentáciu Alice Fisterovej, členky pracovnej skupiny, ktorá pripravovala zákon o športe v časti dane a odvody športovcov, športových odborníkov a športových organizácií, zmluva o sponzorstve v športe, dobrovoľníctvo v športe a iné. Konzultantom pracovnej skupiny bol aj pán Jozef Mihál. Na príprave riešení odvodov profesionálnych športovcov významne participovali aj pracovníci ministerstva práce. Prezentácia ponúka pohľad na celkovú nákladovosť odmeny, ktorú profesionálnemu športovcovi vypláca športová organizácia (klub a lebo zväz) a napovedá športovým klubom i športovcom pri akých platoch športovcov je jednoznačne výhodnejšie využiť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.

Športové kluby k návrhu zákona o športe

21.12.2015

JUDr. Jozef Čorba PhD.

Príspevok reaguje na prípravu nového návrhu zákona o športe, najmä pokiaľ ide o navrhovanú legálnu úpravu postavenia športových klubov. Autor poukazuje na pozitívne zmeny, ktoré by mala nová právna úprava priniesť, i na niektoré úskalia, ktoré môžu spôsobiť aplikačné problémy. Zároveň navrhuje zakomponovať do pripravovanej právnej úpravy niektoré ďalšie zmeny.

Čo je lepšie pre šport i spoločnosť - zmluva o reklame alebo sponzorská zmluva?

6.11.2015

JUDr. Peter Sepeši

Prinášame Vám príspevok, v ktorom sú analyzované rozdiely medzi inštitútom zmluvy o sponzorstve v športe a zmluvy o reklame.

Zmeny v mechanizme použitia podielu zaplatenej dane

27.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Dňa 17. októbra 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 253/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Predmetná novela ZDP sa dotkne aj ustanovenia § 50, v rámci ktorého zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 nasledovné zmeny. 

Športová organizácia

19.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je bližšie rozobrať právne postavenie športovej organizácie v návrhu zákona o športe. 

Osoby v športe – športový odborník

13.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Predmetom tohto odborného článku je bližšie rozobrať postavenie športového odborníka v návrhu zákona o športe. 

Osoby v športe – športovec podľa návrhu zákona o športe

6.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je bližšie rozobrať status a právne postavenie športovca v podmienkach plánovaného zákona o športe, ktorý bol dňa 23. septembra 2015 posunutý do druhého čítania Národnej rady Slovenskej republiky.

Dopad návrhu zákona o športe na školský vzdelávací systém

29.9.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto článku je bližšie rozobrať tie ustanovenia návrhu zákona o športe, ktoré sa dotknú školského vzdelávacieho systému na školách. Návrh zákona o športe bol dňa 23. septembra 2015 posunutý do druhého čítania rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, pričom jeho súčasťou je v rámci čl. XII aj novela zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení. 

Preventívne lekárske prehliadky športovcov

11.9.2015

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH a JUDr. Peter Sepeši

Autor sa v príspevku venuje problematike zdravia športovcov, posudzovaním ich zdravotného stavu a preventívnymi lekárskymi prehliadkami. Zaoberá sa významom a obsahom preventívnych lekárskych prehliadok u športovcov, ktoré sa v dnešnej dobe prestali pravidelne vykonávať v mnohých športových odvetviach.

Verejný záujem - je jeho obsahom aj šport?

11.9.2015

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc - Magister Officiorum

Autor sa v príspevku zaoberá vedecky otázkami či vôbec a za akých okolností je možné uvažovať o športe a športovaní ako o obsahu verejného záujmu, či môže byť verejný záujem naplnený ľubovoľným obsahom a či sa dosiahne verejný záujem prijatím nového zákona o športe. Otázku, či je šport obsahom verejného záujmu je potrebné skúmať z pohľadu konkrétneho ľudského práva, ktoré pri verejných záujmoch súvisiacich so športom a športovaním sú v hre.

Kontrolór športovej organizácie - nevyhnutnosť alebo zbytočná byrokracia?

29.7.2015

Mgr. Igor Šumichrast

Zmyslom tohto článku je poukázať na dôležitosť potreby inštitútu - kontrolóra športovej organizácie, ktorý by mal priniesť nový zákon o športe. 

Verejný záujem - je jeho obsahom aj šport? (1)

27.4.2015

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc - Magister Officiorum

Autor sa v príspevku zaoberá vedecky otázkami či vôbec a za akých okolností je možné uvažovať o športe a športovaní ako o obsahu verejného záujmu, či môže byť verejný záujem naplnený ľubovoľným obsahom a či sa dosiahne verejný záujem prijatím nového zákona o športe. Otázku, či je šport obsahom verejného záujmu je potrebné skúmať z pohľadu konkrétneho ľudského práva, ktoré pri verejných záujmoch súvisiacich so športom a športovaním sú v hre.

Právne aspekty dopingu v športe

22.9.2014

JUDr. Žaneta Surmajová - Magister Officiorum č. 2/2012

Doping je pojem, ktorý je v oblasti športu všeobecne známy, negatívne prezentovaný a medializovaný, no napriek tomu výskyt jeho rôznych foriem v súvislosti s výkonom športovej činnosti neustále narastá. Úsilie vyniknúť, dosiahnuť najlepší výkon a zvíťaziť v čoraz náročnejšom špičkovom športe aj za cenu porušovania základných princípov športového súťaženia a fair play často vedie športovca až k hraničnej situácii, akou je používanie zakázaných farmakologických látok a nedovolených metód v športe, ktoré sa klasifikujú ako doping.

Veľké dopingové aféry v poslednom období potvrdzujú dôležitosť tejto problematiky, pričom nejde len o samotné používanie zakázaných látok športovcom, ale aj o ďalšie aktivity, ktoré sú s dopingom spojené – manipulácia, nahováranie, nabádanie ako aj spoluúčasť na takomto konaní. Doping sa dostáva do rozporu nielen s etickými a morálnymi princípmi, ale dotýka sa aj oblasti športovo-technickej, finančno-hospodárskej, občianskoprávnej a v neposlednom rade aj trestnoprávnej, čím nadobúda právny rámec konania. Avšak najzávažnejšie je predovšetkým zdravotné hľadisko a jeho následky na zdraví dopujúceho športovca.

Aj napriek skutočnosti, že sa problém dopingu nekontrolovateľne rozširoval vo všetkých druhoch športu, bol dlhodobo mlčky tolerovaný. Významným krokom na medzinárodnej úrovni s cieľom obmedziť a vylúčiť doping zo športu bolo prijatie Dohovoru proti dopingu zo 16.11.1989 (dohovor Rady Európy č. 135) a Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe z 19.10.2005 (dohovor OSN).

Pod záštitou Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) sa antidopingové organizácie na medzinárodnej a národnej úrovni dohodli na svetovom antidopingovom programe, ktorého základným dokumentom je Svetový antidopingový kódex.

Schválením zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) sa Slovenská republika stala jednou z krajín, ktoré boj proti dopingu v športe premietli aj do zákonnej úpravy. Tento zákon okrem antidopingových opatrení upravuje aj pôsobnosť Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej len „agentúra“). Pre uskutočňovanie dopingovej kontroly a jej organizáciu je smerodajná právna úprava obsiahnutá vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 542/2008 Z.z. o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca (ďalej len „vyhláška o dopingovej kontrole“).

Pri riešení problematiky dopingu v právnej rovine je nevyhnutné predovšetkým odpovedať na otázku, akým konaním sa možno dopustiť dopingu. Všeobecne dopingom chápeme porušenie jedného alebo viacerých antidopingových pravidiel.

ANTIDOPIGOVÉ PRAVIDLÁ

Antidopingové pravidlá vychádzajú z Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe a sú to:

a) prítomnosť zakázanej látky, alebo jej metabolitov, či indikátorov v telesnej vzorke športovca,

b) použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy,

c) odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu vzorky bez náležitého odôvodnenia po oznámení vykonanom na základe príslušných antidopingových pravidiel, alebo iné vyhýbanie sa odberu vzoriek športovca,

d) porušenie príslušných pravidiel týkajúcich sa dostupnosti športovca na testovanie mimo súťaže vrátane neposkytnutia požadovanej informácie o pobyte a zmeškanie testov, ktoré sú požadované odôvodnenými pravidlami,

e) podvádzanie alebo pokus o podvádzanie v priebehu ktorejkoľvek časti dopingovej kontroly,

f) držba zakázanej látky alebo použitie zakázanej metódy,

g) nezákonné obchodovanie s akoukoľvek zakázanou látkou alebo metódou,

h) podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy ktorémukoľvek športovcovi alebo podporovanie, podnecovanie, napomáhanie, navádzanie, zatajovanie skutočnosti alebo iná spoluvina, ktorá je porušením alebo pokusom o porušovanie antidopingových pravidiel.

Zakázané látky a zakázané metódy sú špecifikované v zozname zakázaných látok a sú to látky, ktoré môžu zvyšovať výkon športovca alebo môžu zastierať použitie iných zakázaných látok alebo metód. Od roku 2011 je súčasťou zoznamu zakázaných látok nová skupina označená ako „Nezavedené látky“, medzi ktoré patria látky, ktoré sú ešte v štádiu predklinického alebo klinického skúšania a neboli doposiaľ schválené žiadnym regulačným orgánom. Zoznam zakázaných látok každoročne aktualizuje Svetová antidopingová agentúra s účinnosťou k 1. januáru nasledujúceho roka. Aktualizované znenie s prehľadom zmien v zozname zakázaných látok zverejňuje agentúra.

ZODPOVEDNOSŤ ŠPORTOVCA

K užitiu zakázanej látky športovcom môže dôjsť nielen samotným konaním športovca, ale aj pod vplyvom iných osôb, alebo aj inými osobami, ktoré majú dosah na jeho výkon. Z uvedeného dôvodu zákon o športe v § 19 ustanovuje, že disciplinárnu zodpovednosť za porušenie zákazu dopingu znáša nielen športovec, ale aj športový odborník, ktorý sa stará o prípravu športovca ako tréner, lekár alebo športový funkcionár, ak športovcovi podal dopingovú látku, navádza ho na jej užívanie, povzbudzuje ho alebo mu inak pomôže pri obstaraní alebo užití dopingovej látky. Športovému odborníkovi, ktorý sa stará o odbornú prípravu športovca na športovú súťaž, sa dokonca zakazuje mať dopingovú látku na športovisku alebo v prítomnosti športovca, a to aj vtedy, keď ju sám užíva na liečebné účely.

Podľa zákona o športe je rovnako zodpovedný aj športovec, ktorý

a) sa pokúsil užiť dopingovú látku s úmyslom ovplyvniť svoj športový výkon,

b) odmietol dopingovú kontrolu alebo sa bez vážneho dôvodu na ňu nedostavil,

c) zamenil alebo sa pokúsil zameniť biologickú vzorku určenú na dopingovú kontrolu,

d) sfalšoval alebo sa pokúsil sfalšovať niektorú časť dopingovej kontroly,

e) neoznámil miesto svojho pobytu, ak tým znemožnil vykonanie dopingovej kontroly.

DOPINGOVÁ KONTROLA

Športovec má zo zákona povinnosť podrobiť sa dopingovej kontrole. Ako je už vyššie uvedené, organizačný a technický priebeh dopingovej kontroly upravuje vyhláška o dopingovej kontrole.

Dopingová kontrola je zameraná na kontrolu prítomnosti zakázaných látok a použitia zakázaných metód v tele športovca, a to odobratím biologických vzoriek a ich analýzou. Vykonávanie dopingovej kontroly patrí do pôsobnosti agentúry, ktorá ju zabezpečuje prostredníctvom povereného dopingového komisára. Súťažnú dopingovú kontrolu vykonáva agentúra v prípade domácej športovej súťaže alebo športového podujatia a tiež na medzinárodnej športovej súťaži alebo športovom podujatí, ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky, na ktorých sa športovec zúčastňuje. Mimosúťažná dopingová kontrola sa uskutočňuje mimo športovej súťaže alebo mimo športového podujatia. Keďže agentúra plánuje súťažné a mimosúťažné dopingové kontroly, na účely tohto plánovania jej organizátori športových súťaží alebo športových podujatí každoročne do 20. decembra predložia zoznam športových súťaží alebo športových podujatí, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcom roku.

Dopingový komisár sa preukazuje preukazom a príslušným poverovacím dekrétom na vykonanie dopingovej kontroly. Pri športových súťažiach alebo športových podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčšie množstvo športovcov, zabezpečujú úlohy spojené v výkonom dopingovej kontroly okrem dopingového komisára aj jeden alebo viacerí asistenti dopingového komisára. Týchto asistentov poskytuje organizátor športovej súťaže alebo športového podujatia na požiadanie dopingového komisára.

O spôsobe výberu športovcov na vykonanie súťažnej dopingovej kontroly rozhoduje dopingový komisár s prihliadnutím na pravidlá určené agentúrou. Obvykle sa však športovci vyberajú podľa všeobecných pravidiel:

1. v individuálnych športoch sú to športovci, ktorí sa umiestnili na určených pozíciách, teda na 1. až 3. mieste, prípadne športovci vyžrebovaní podľa štartovacej listiny.

2. v kolektívnych športoch, ako aj vo futbale, sa žrebuje jeden alebo viac športovcov z oboch tímov, ktorí nastúpili do zápasu.

Žrebovanie vykonáva dopingový komisár. Kritéria výberu športovcov sa však podľa potreby môžu určiť až na mieste konania súťaže alebo podujatia, prípadne na základe odborného posúdenia vybrať na testovanie aj ďalších športovcov. Dopingový komisár, prípadne asistent dopingového komisára nesmie spôsob výberu športovcov a mená vybraných športovcov zverejniť až do okamihu výzvy vybraného športovca na súťažnú dopingovú kontrolu.

Pokiaľ ide o miesto vykonania dopingovej kontroly, o jeho vhodnosti rozhoduje dopingový komisár. Okrem dopingového komisára a jeho asistenta, prípadne oprávneného pracovníka agentúry, na mieste výkonu dopingovej kontroly môže byť prítomný športovec v sprievode jednej osoby, tlmočník, zdravotnícky pracovník, ak ide o odber krvi a zástupca organizátora. Ak športovec ešte nie je plnoletý, musí byť prítomný aj jeho zákonný zástupca alebo iná sprevádzajúca osoba. Na mieste výkonu dopingovej kontroly sa nesmie fotografovať ani vyhotovovať akékoľvek obrazové, zvukové alebo zvukovo-obrazové záznamy.

Dopingová kontrola sa začína doručením výzvy vybranému športovcovi. Výzvu doručí dopingový komisár alebo asistent dopingového komisára spravidla bezprostredne po skončení súťaže a športovec jej prevzatie potvrdí svojím podpisom. V prípade, že športovec odmietne výzvu prevziať, alebo jej prevzatie podpísať, táto skutočnosť sa uvedie vo výzve.

Na výkon kontroly je športovec povinný dostaviť sa ihneď po doručení výzvy, najneskôr do jednej hodiny. Ak športovec bezprostredne nastupuje do ďalších pretekov alebo súťaže, alebo je nevyhnutné jeho lekárske ošetrenie alebo sa nemôže dostaviť na výkon kontroly z iného vážneho dôvodu, môže mu dopingový komisár povoliť odklad kontroly na určený čas, avšak po celý čas odkladu musí byť športovec pod priamym dohľadom dopingového komisára alebo jeho asistenta.

Pokiaľ ide o uskutočnenie samotného testovania a odber vzorky, vyžaduje sa, aby dopingový komisár a jeho asistent boli rovnakého pohlavia ako športovec. Po príchode športovca na miesto výkonu kontroly komisár overí jeho totožnosť, zapíše čas jeho príchodu do výzvy a informuje športovca o postupe pri vykonaní kontroly. Počas dopingovej kontroly športovec môže opustiť miesto, kde sa táto kontrola vykonáva, iba s predchádzajúcim súhlasom dopingového komisára. Po celý čas však športovec musí byť pod dohľadom dopingového komisára alebo jeho asistenta. Počas svojej neprítomnosti na mieste dopingovej kontroly, športovec nesmie močiť.

Odber biologického materiálu sa uskutočňuje výlučne v priestoroch dopingovej stanice, teda v mieste určenom dopingovým komisárom na výkon dopingovej kontroly. Športovec si vyberie odberovú súpravu na odber vzorky moču, ktorá musí byť v neporušenom obale. Pri odbere vzorky postupuje podľa pokynov komisára a na jeho výzvu sa odhalí tak, aby bolo možné posúdiť pravosť vzorky. Požadované množstvo moču je 90 ml, ktoré sa rozdelí na vzorku A (60 ml) a na vzorku B (30 ml). Následne športovec uzavrie vzorky a skontroluje, či sú nádoby dostatočne uzavreté a nehrozí ich vyliatie. Odobraté vzorky komisár preberie a skontroluje ich uzávery. V prípade, že športovec neodovzdá požadované množstvo moču, zostáva na mieste výkonu kontroly až do času, kým neodovzdá chýbajúce množstvo.

Z testovania sa vyhotoví protokol o dopingovej kontrole, ktorý obsahuje údaje o priebehu kontroly vrátane kódu alebo označenia odberných súprav, ktoré boli použité pri odbere vzorky a tiež množstvo odobratej vzorky. Súčasťou protokolu sú aj údaje o liekoch a výživových doplnkoch, ktoré športovec užil v posledných 7 dňoch. Zapečatené odobraté vzorky komisár odovzdá agentúre.

Krvné vzorky alebo iné vzorky ako moč sa môžu použiť buď na zisťovanie prítomnosti zakázaných látok alebo zakázaných metód alebo na identifikáciu športovca a rozhodnutie o ďalšom testovaní. Odber krvi robí výlučne lekár alebo sestra za prítomnosti dopingového komisára, pričom môže byť vykonaný popri odbere moču. Obdobne ako pri odbere moču, športovec si vyberie odberovú súpravu na odber vzorky krvi, ktorá je v neporušenom obale a postupuje podľa pokynov komisára. Požadované množstvo krvi je 12 ml, ktoré sa rozdelí na vzorku A a vzorku B (8 a 4 ml). Skúmavka so vzorkou krvi sa zapečatí a komisár ju odovzdá agentúre.

Vzorky sa prepravujú v zberných kontajneroch, osobitne vzorky A a osobitne vzorky B. Po ich doručení agentúra určí laboratórium, kde sa vykoná analýza odobratých biologických vzoriek športovca. Laboratórium najskôr uskutoční analýzu vzorky A a výsledok oznámi agentúre.

Ak je výsledok negatívny, agentúra ho oznámi príslušnému športovému zväzu, do ktorého športovec patrí.

V prípade pozitívneho nálezu agentúra zistí, či športovcovi nebola udelená terapeutická výnimka alebo či počas odberu vzorky nedošlo k odchýleniu sa od ustanoveného postupu pre testovanie. Ak nie je zistená žiadna z uvedených skutočností, agentúra pozitívny nález oznámi športovcovi, WADE, medzinárodnému športovému zväzu a národnému športovému zväzu.

Športovec má právo požiadať agentúru o analýzu vzorky B, ktorú možno vykonať do 30 dní od analýzy vzorky A. Ak analýza vzorky B preukáže negatívny nález, výsledok dopingovej kontroly sa považuje za negatívny. V prípade, že športovec nepožiada o analýzu vzorky B, alebo je výsledok analýzy vzorky B pozitívny, športovec je podozrivý z porušenia antidopingových pravidiel.

Mimosúťažné dopingové kontroly sa uskutočňujú bez predchádzajúceho oznámenia. Dopingový komisár oznámi športovcovi miesto a čas výkonu kontroly. Odber vzoriek prebieha rovnako ako pri súťažnej dopingovej kontrole. Vzorka však musí byť odobratá najneskôr do 24 hodín po oznámení. Vo výnimočných prípadoch, ak sa tým nezmarí účel kontroly, môže komisár povoliť predĺženie tejto lehoty o 12 hodín.

Športovec je povinný dostaviť sa v určenom termíne na miesto výkonu kontroly. V prípade, že sa športovec nedostaví na miesto kontroly v určenom čase, komisár zotrvá na tomto mieste 1 hodinu po uplynutí času, v ktorom sa športovec mal dostaviť na testovanie. Ak sa športovec nemôže dostaviť, bezodkladne by mal o tejto skutočnosti informovať dopingového komisára. Ak športovec odmietne prevziať výzvu, nedostaví sa na miesto výkonu dopingovej kontroly, alebo sa odmietne podrobiť odberu vzorky a dopingovej kontrole, považuje sa to za porušenie antidopingových pravidiel.

Aby mohol byť športovec zastihnutý dopingovým komisárom za účelom uskutočnenia mimosúťažnej dopingovej kontroly bez predchádzajúceho oznámenia, je potrebné, aby agentúra disponovala informáciami týkajúcimi sa miesta pobytu a pohybu športovca. V tejto súvislosti agentúra vedie Národný register pre testovanie, v ktorom zverejňuje zoznam športovcov zaradených na mimosúťažnú dopingovú kontrolu.

Pri kolektívnych športoch, a teda aj pri futbale, sa do registra zaraďujú reprezentačné tímy, pričom sa do registra prednostne poskytujú informácie o tímových aktivitách. Do registra pre testovanie sa s povinnosťou poskytovať údaje o mieste pobytu sú v súlade s vyhláškou o dopingovej kontrole zaradení aj športovci počas dočasného zastavenia činnosti alebo zákazu činnosti, počas zranenia alebo iného zdravotného znevýhodnenia, po skončení športovej činnosti alebo aj tehotné športovkyne.

TERAPEUTICKÁ VÝNIMKA

Aj športovec môže trpieť ochoreniami a stavmi, ktorých liečba si vyžaduje podávanie liekov. V prípade, ak lieky užívané športovcom patria do zoznamu zakázaných látok a metód, prichádza do úvahy udelenie terapeutickej výnimky.

Na udelenie terapeutickej výnimky musia byť splnené tieto kritéria:

a) ak by športovec neužíval zakázanú látku alebo metódu, trpel by nie zanedbateľnými zdravotnými problémami,

b) užívanie zakázanej látky alebo metódy nezvýši výkonnosť športovca nad rámec prirodzenej výkonnosti,

c) neexistuje možnosť liečby ochorenia alebo stavu bez použitia zakázanej látky alebo metódy.

Terapeutickú výnimku môže udeliť len agentúra, a to na základe žiadosti športovca, lekárskeho posudku a po odporúčaní národného športového zväzu, pokiaľ ide o futbal Slovenského futbalového zväzu. Vzťahuje sa na konkrétnu látku s presným dávkovaním, ktoré je potrebné dodržať, udeľuje sa na ohraničený čas a potom zaniká.

NÁSLEDKY DOPINGOVEJ KONTROLY

Pozitívny výsledok dopingovej kontroly má pre športovca nepriaznivé následky, najmä pokiaľ ide o jeho kariéru. Dôsledkom je disciplinárne konanie. Právomoc viesť disciplinárne konanie a rozhodnúť v ňom má príslušný športový zväz a riadi sa týmito zásadami:

a) rýchle a spravodlivé konanie,

b) spravodlivý a nestranný orgán rozhodujúci v konaní,

c) právo byť úplne a včas informovaný o porušení antidopingového pravidla,

d) právo na obhajobu, právo vyjadriť sa k porušeniu antidopingového pravidla kladeného za vinu a z toho vyplývajúcej sankcii,

e) právo každej strany predložiť dôkazy, vrátane práva predvolať a vypočuť svedkov,

f) právo na tlmočníka,

g) právo na včasné písomné a odôvodnené rozhodnutie.

O sankcii za užitie dopingu športový zväz rozhodne do 15 dní odo dňa, keď mu agentúra oznámila rozhodnutie o pozitívnom náleze a pri jej ukladaní prihliada na mieru zavinenia športovca.

V zmysle § 21 zákona o športe, ak svetová antidopingová agentúra alebo medzinárodný športový zväz neurčí iné pravidlá, národný športový zväz uloží športovcovi za užitie dopingovej látky sankciu spočívajúcu v dočasnom alebo doživotnom zákaze účasti na športových súťažiach a vyradením zo športovej reprezentácie, pričom je určujúce, či išlo o prvé alebo už opakované zistenie užitia dopingu.

Ak sa pri výkone súťažnej dopingovej kontroly zistí, že športovec užil doping počas športovej súťaže alebo športového podujatia alebo v súvislosti s nimi, postihom je diskvalifikácia športovca spočívajúca v zrušení jeho výsledkov dosiahnutých v tejto súťaži alebo podujatí so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami, t.j. strata medaily, odmien a cien. Futbalový tím môže byť diskvalifikovaný v prípade, ak sa preukáže užitie dopingu aspoň dvoma hráčmi.

Vzhľadom na to, že rôzne lieky a farmaceutické produkty môžu obsahovať látky, ktoré patria do zoznamu zakázaných látok, športovec má právo predložiť dôkazy a preukázať, že užil dopingovú látku preto, že si ju vyžadoval jeho zdravotný stav a obsahovali ju lieky, ktoré mu boli predpísané, alebo že ju neužil s cieľom zvýšiť svoj športový výkon. V prípade, že tieto skutočnosti preukáže, môže športový zväz rozhodnutie o dočasnom zákaze na dva roky zmeniť na napomenutie alebo na zákaz účasti na športových súťažiach na jeden rok.

K užitiu dopingovej látky môže dôjsť nielen samotným konaním športovca, ale aj pod vplyvom iných osôb. Ak športovec preukáže, že dopingová látka sa dostala do jeho tela bez jeho zavinenia, napríklad tak, že užil nesprávne označený alebo kontaminovaný doplnok výživy alebo mu dopingovú látku podal lekár, tréner alebo iná osoba bez jeho vedomia, môže športový zväz znížiť sankciu najviac o polovicu a ak ide o doživotný zákaz účasti na športových súťažiach, môže znížiť sankciu najmenej na osem rokov. Poľahčujúcou okolnosťou je pre športovca jeho súčinnosť, ktorú poskytne agentúre pri odhaľovaní dopingu.

Zákon o športe ustanovuje aj sankcie pre osoby, ktoré sa podieľali na užití dopingovej látky športovcom. Osobe, ktorá bola zapojená do prípravy športovca, sa v takom prípade uloží sankcia spočívajúca v dočasnom zákaze činnosti športového odborníka na 4 až 15 rokov. V trestnoprávnej rovine dané konanie môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu podávania anabolických látok § 176 Trestného zákona.

Ak športovec počas 18 mesiacov trikrát znemožní vykonanie mimosúťažného testovania, národný športový zväz mu uloží sankciu spočívajúcu v dočasnom zákaze účasti na športových súťažiach a vyradením z reprezentácie na tri mesiace až dva roky.

ZÁVER

Niet pochýb, že doping predstavuje pálčivý a stále sa rozrastajúci problém v oblasti morálnej, etickej, zdravotnej ale aj právnej. V tejto rovine sa dôležitou stáva potreba rozvíjania právneho vedomia športovcov, prevencie a zmena myslenia v duchu tradičných športových hodnôt a fair play. Významnú úlohu zohráva agentúra, ktorá neustále spracúva, aktualizuje a zverejňuje informácie týkajúce sa dopingu a súvisiacich záležitostí. Poskytuje tak športovcom, ale aj športovým zväzom podrobnú informovanosť o ich právach a povinnostiach v prevencii proti dopingu.

Založenie športového klubu ako občianskeho združenia

27.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku sa venujeme téme založenia športového klubu ako občianskeho združenia a odpovedáme na otázku ako je potrebné formulovať stanovy, keď ide o športový klub.

Cyklotrasy a ich legálne prevádzkovanie

26.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ako správne postupovať pri legálnom prevádzkovaní cyklotrasy? 

Dopady pripravovanej novely zákona o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí na divácke násilie

29.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Obsahom odborného článku je poukázať na ciele navrhovanej právnej úpravy, ktorými je snaha upraviť a rozšíriť súčasnú právnu úpravu organizácie športových podujatí a právne následky v súvislosti s deliktami diváckeho násilia.

Východiská národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike

10.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Vláda Slovenskej republiky schválila dokument Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike. 

Štát zverejnil koncepciu rozvoja športu

17.2.2012

Peter Handiak

Ministerstvo školstva zverejnilo hlavné tézy návrhu športovej politiky v oblasti športu 

determinanty jej chápania

5.1.2012

Jaroslav Čollák

Príspevok sa venuje problematike zodpovednosti športovca za spôsobený úraz, ublíženie na zdraví druhej osobe počas výkonu športovej činnosť. V prvom rade príspevku hodnotí z praxe plynúce determinanty chápania tohto inštitútu, pričom sekundárne sa zamýšľa nad tým, či je potrebná alebo prínosná prípadná osobitná zákonná úprava spomenutej oblasti vzťahov aktivizujúcich sa v množine zodpovednostných vzťahov športovej oblasti. Vyvrcholením diskutovanej problematiky a zohľadnením všetkých jej čiastkových otázok je vymedzenie skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti, ktorej formu a samotné znenie vyžadujúce si výrazné predporozumenie, ako aj napríklad vymedzenie iných problematických skutočností (napr. samotný pojem šport) budeme prezentovať v nasledujúcom príspevku, ktorý sa tým pádom dá chápať ako jeho nevyhnutné pokračovanie či druhá časť. 

2% pokračujú v nezmenenom režime až do roku 2014

2.12.2011

Peter Handiak

Parlament na návrh neziskového sektora schválil zmenu v asignačnom mechanizme 2% dane a ponechal platný stav až do roku 2014

Ako ďalej s tzv. mobilnými súdmi?

20.11.2011

doc. JUDr. Jozef Čentéš PhD.

Problémy s vandalizmom a neprístojným správaním fanúšikov na futbalových štadiónoch mali riešiť aj tzv. mobilné súdy (ďalej aj „mobilné súdy”). Právnu úpravu mobilných súdov ustanovila novela Trestného poriadku č. 93/2010 Z.z. v ustanovení § 248 odsek 1. Podľa tejto novely sa hlavné pojednávanie súdu môže konať priamo a bezodkladne na mieste, kde bol spáchaný prečin. Podmienkou je vhodnosť a účelovosť, resp. uplatňovanie skráteného vyšetrovania. Takýto postup nemožno uplatniť v prípade povinnej obhajoby (§ 37 Trestného poriadku). Spomínaná novela nadobudla účinnosť dňom 1. apríla 2010.

Predstavujeme knihu Športové právo

7.11.2011

Peter Bellas

Prinášame hodnotenie recenzentov k publikácií Športové právo od Tomáša Gábriša, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve EUROKÓDEX.

Právo v športe v Čechách a na Slovensku - časť 5

2.11.2011

Ladislav Križan

Právo v športe v Čechách a na Slovensku - časť 4

2.11.2011

Ladislav Križan

Právo v športe v Čechách a na Slovensku - časť 3

26.10.2011

Ladislav Križan

Právo v športe v Čechách a na Slovensku - časť 2

26.10.2011

Ladislav Križan

!!!!! Schválené znenie zákona o dobrovoľníctve !!!!!

25.10.2011

Peter Handiak

Prinášame schválené znenie zákona o dobrovoľníctve, ktoré parlament schválil 21.10.2011 aj s novými zmenami a doplneniami

Právo v športe v Čechách a na Slovensku - časť 1

24.10.2011

Ladislav Križan

Vysielanie futbalového zápasu za úhradu - môže byť podľa Všeobecného súdu EU - členským štátom zakázané

24.10.2011

Peter Potasch

Zodpovednosť lyžiara za škodu

5.10.2011

Peter Bellás

Článok sa zaoberá právnou úpravou zodpovednosti za škodu spôsobenej lyžiarom na lyžiarskom svahu.

2% sa majú stať "výťahom" pre rozvoj darcovstva

1.2.2011

Peter Handiak

Inštitút 2% dane môže významným spôsobom pomôcť opätovnému nárastu darcovstva na Slovensku 

Unikátna spolupráca FC Barcelona s detským fondom OSN- UNICEF

5.1.2011

Ladislav Križan, PhD.

Článok približuje podstatu spolupráce medzi FC Barcelona a detským fondom OSN- UNICEF cez sprostredkovanie informácií o právnej forme a filozofií klubu vzhľadom na španielske vnútroštátne neziskové právo.  

10 131 návštevníkov Centrálneho portálu pre neziskový sektor

31.10.2010

Peter Handiak

Od 06.10.2010 videlo Centrálny portál vyše 10 131 návštevníkov, ktorí si spoločne otvorili vyše 55 000 stránok. V rámci oblastí najväčší záujem bol o informácie zo školskej a sociálnej spoločnosti, o informácie týkajúce sa darov, dotácií, 2% dane a verejných zbierok. Z pohľadu právnych foriem prevládali informácie o občianskych združeniach, nadáciách a neziskových organizáciách. 

Plánované znižovanie počtu zamestnancov vo verejnej správe v roku 2010 a jej dopady na vrcholových športovcov- reprezentantov SR

11.10.2010

Ladislav Križan, PhD.

Štát vykonáva štátnu starostlivosť o šport najmä prostredníctvom MŠVVaŠ SR, MV SR, MO SR. V rámci ich organizačných štruktúr totiž existujú a sú financované tzv. rezortné strediská prípravy štátnej športovej reprezentácie, v ktorých sa pripravujú na medzinárodnú reprezentáciu Slovenskej republiky naši vrcholoví športovci. Všetky tieto organizácie by malo od 1. Januára 2011 zasiahnuť veľmi výrazne i plánované celoštátne zníženie ich zamestnancov v dôsledku šetrenia na výdavkovej strane štátneho rozpočtu v rozsahu min. 10% na mzdových a bežných výdavkoch. Ako sa tento fakt dotkne v týchto organizáciách sa pripravujúcich športovcov a ich servisných tímov?

Potenciálna revolúcia v prestupovom systéme vo futbale

5.10.2010

Ladislav Križan

„Nedokonalosť“ školskej legislatívy

2.10.2010

JUDr. Mária Kostolná

Financovanie škôl a školských zariadení, či už štátnych, cirkevných alebo súkromných, sa uskutočňuje prostredníctvom rozsiahlej, avšak nesúrodej školskej legislatívy, ktorá sa v mnohých momentoch ukazuje ako neúplná, nejasná, nedostatočná, mätúca alebo v niektorých prípadoch v praxi neuplatňovaná.

Analýza vybraných ustanovení zákona NR SR č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu

28.9.2010

Ladislav Križan, PhD.

Autor analyzuje zákon NR SR č. 300/2008 o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzhľadom na jeho obsah a priebeh legislatívneho procesu, ktorý jeho prijatiu predchádzal a pridáva poznámky o jeho vzťahoch k ostatnej slovenskej športovej legislatíve.

Podnikanie a (iná) zárobková činnosť športového klubu- občianskeho združenia

28.9.2010

Ladislav Križan, PhD.

Príspevok rozoberá judikatúru i doktrínu, ktorá zastáva názor, že športový klub, ktorý má právnu formu občianskeho združenia môže vykonávať akúkoľvek (inú) zárobkovú činnosť (i podnikanie), pričom s dosiahnutým príjmom nemôže nakladať ako so ziskom. Zároveň má povinnosť dodržiavať pri vykonávaní (inej) zárobkovej činnosti všetky pravidlá hospodárskej súťaže vrátane riadneho zdaňovania touto činnosťou dosiahnutých príjmov.  

Prestupy mladých športovcov, právo EÚ a rozhodnutie SDEÚ vo veci Bernard

28.9.2010

Ladislav Križan, PhD.

Prestupy mladých športovcov a právo EÚ: Prinesie súdne rozhodnutie vo veci Bernard z marca 2010 rovnaký prielom ako znamenala dnes už legendárna vec Bosman?!

Právne postavenie profesionálnych futbalistov pôsobiacich vo vybraných krajinách EÚ z hľadiska ich vnútroštátnej legislatívy

28.9.2010

Ladislav Križan, PhD.

Mal by mať profesionálny futbalista na Slovensku postavenie zamestnanca?

28.9.2010

Ladislav Križan, PhD.

Vykonávanie športovej činnosti profesionálnym futbalistom pre futbalový klub, v mene ktorého súťaží, sa už dávno i na Slovensku stalo vplyvom komercionalizácie a profesionalizácie futbalu odplatným právnym vzťahom. Veľmi aktuálnou otázkou však stále zostáva jeho konkrétna právna úprava, pretože absentuje osobitný právny predpis, ktorý by upravoval profesionálny šport. Autor v príspevku analyzuje subjekty a najmä predmet a obsah tohto právneho vzťahu v slovenskom vnútroštátnom práve, porovnáva ho s vnútroštátnou právnou úpravou v ostatných krajinách EÚ a pridáva poznámky ku komunitárnej právnej úprave vzhľadom na voľný pohyb osôb.

Odborné stanoviská (22)

Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2022

15.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 08.03.2023 vláda SR vzala na vedomie materiál Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2022. Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2022 obsahuje úvodné informácie o úlohách, cieľoch, poslaní, materiálno-technickom a organizačnom zabezpečení hlavného kontrolóra športu ako funkcie, ktorá bola zriadená zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe.

Usmernenie MŠVVaŠ SR k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2022

26.5.2022

MŠVVaŠ SR

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2022.

Usmernenie FS SR k príspevkom na športovú činnosť dieťaťa / júl 2020

8.12.2021

Finančná správa Slovenskej republiky

SNSĽP – trvalý pobyt a znížené vstupné na kúpalisko

12.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

SNSLP c/a Tenisový klub ŠK Blava a určovanie výšky poplatkov za tréningy

19.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Unifikované riešenie sporov v športe - kreačné, procesoprávne a hmotnoprávne súvislosti alternatívneho riešenia sporov

24.7.2018

JUDr. Jaroslav Čollák PhD.

Ústrednou myšlienkou predkladaného príspevku je úvaha v rozsahu prístupu de lege latta a de lege ferenda uvažovať a bližšie vedecky rozobrať ohľadne možnosti vytvorenia konceptu, neskoršieho založenia a vzniku unifikovaného riešenia sporov v športe. Úvahu, ktorá je rozoberaná vo vedeckom príspevku, je vždy potrebné detailizovať, to znamená charakterizovať ju rozsahom a obsahom dotknutých, relevantných právnych, prípadne mimoprávnych oblastí. Nutnou a východiskovou odpoveďou na uvedenú otázku je, že táto téma je vlastne podrobným pohľadom na združovacie právo ako prostriedok združovania v oblasti športu so zameraním sa na riešenie sporov vo vymedzenej oblasti s nutnosťou skúmania následkov a vlastností riešenia sporov v športe.


Význam odhaľovania nekalých praktík v športe - WHISTLEBLOWING

24.7.2018

JUDr. Pavel Nechala, PhD.

K športu a športovej činnosti prirodzene patrí aj idea súťaženia podľa pravidiel fair-play. Ak má športové súťaženie motivovať ďalších športovcov, musia byť zrejmé atribúty úspechu. Medzi takéto atribúty bezpochyby patrí úsilie jednotlivca a kolektívov, ktoré je podporené talentom a rovnako podanie športového výkonu, ktoré je odmenené víťazstvom. Neprekvapuje, že aj športová činnosť čelí snahám o dosiahnutie výsledkov prostredníctvom zakázaných praktík. Zaujímavé však je, že niektoré formy ovplyvňovania športových zápasov sú známe už z dávnej minulosti.


Účtovníctvo a dane v športovej organizácií, ktorá je občianskym združením

24.7.2018

Ing. Jaroslava Lukačovičová

Občianske združenie je pre športovú organizáciu vhodnou formou v prípade, ak sa v budúcnosti plánuje venovať amatérskemu športu, výchove detí a mládeže, či organizácií amatérskych športových podujatí. Naopak, v prípade ak sa chce športová organizácia venovať profesionálnym športovcom, prijímať finančné prostriedky z reklamy, prípadne vykonávať aj podnikateľskú činnosť je pre ňu lepším riešením obchodná spoločnosť.


Smernica o športových odborníkoch v rámci SFZ (úplné znenie platné od 01.05.2018)

23.5.2018

UČPS

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 8 ods. 3 písm. c. a článku 52 písm. u. stanov Slovenského futbalového zväzu z 28. septembra 2012 v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len “stanovy SFZ”) schválil tento disciplinárny poriadok:


Disciplinárna komisia SFZ a jej exekučná právomoc

9.5.2018

UCPS

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (ďalej aj ako „DK SFZ“) je v zmysle článku 58 ods. 1 Stanov Slovenského futbalového zväzu prvostupňovým orgánom na riešenie sporov, ktorý rozhoduje o prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z predpisov a rozhodnutí Slovenského futbalového zväzu (ďalej aj ako „SFZ“), za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a určuje ochranné opatrenia. Zároveň je to orgán s rozhodovacou pôsobnosťou, ktorý sa priamo zodpovedá Konferencii Slovenského futbalového zväzu ako najvyššiemu orgánu národného športového zväzu futbalu. Možno konštatovať, že jej primárnou, v podstate hlavnou funkciou, je prejednanie disciplinárnych previnení, pričom prostredníctvom jednotlivých disciplinárnych konaní napomáha k plneniu poslania a cieľov SFZ, ako aj k dodržiavaniu všeobecných princípov SFZ uvedených v článku 5 ods. 2 Stanov SFZ.

Je profesionálny športovec iný zamestnanec ako bežný zamestnanec?

9.5.2018

UCPS

Na ceste úvah o právnej úprave športovcov ako zamestnancov vrátane ich odvodového zaťaženia sa po prijatí zákona o športe najčastejšie stretávame s týmito dvoma základnými smermi úvah ohľadom prístupu ku profesionálnemu športovcovi (zamestnancovi), ktorý vykonáva šport pre športový klub formou závislej práce,[1] ktoré vytvárajú východisko pre možné riešenia aktuálnej situácie, ak ju bude chcieť slovenská spoločnosť riešiť:


Udeľovanie čestných titulov podľa nového zákona o športe

9.1.2018

UCPS

Výsledok právno-ekonomickej analýzy

8.11.2017

Učená právnická spoločnosť

Podľa záverov právno-ekonomickej analýzy UčPS sa javí, že ministerstvo školstva pri rozvrhu prostriedkov na šport v roku 2017 vážne pochybilo, keď podľa vzorca na výpočet príspevku uznanému športu nerozdelilo zákonom garantované minimum prostriedkov určené pre národné športové zväzy a ich kluby, ktoré tak zrejme prišli o významnú časť garantovaných prostriedkov v celkovej výške 3,93 milióna eur.

Správa z činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2016

12.10.2017

Hlavný kontrolór športu SR

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 5. apríla 2017 prevzala a vzala na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2016.

Prioritnou úlohou hlavného kontrolóra športu je metodicky pôsobiť a usmerňovať slovenskú športovú obec pri aplikovaní zákona o športe. Úlohou hlavného kontrolóra športu nie je sankcionovať

športové organizácie. Práve naopak, hlavnou úlohou je byť nápomocný pri aplikačných otázkach a pôsobiť preventívne tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zákonov, ktoré regulujú fungovanie slovenského športu 

Metodické usmernenie k zaradeniu príjmov športovcov alebo športových odborníkov medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) a k uplatňovaniu sponzorského do daňových výdavkov sponzora podľa § 17

15.3.2017

Finančná správa SR

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní § 6 ods. 2 písm. e) a § 17 ods. 19 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v prechodnom období do dobudovania Informačného systému športu vydalo Finančné riaditeľstvo SR metodické usmernenie.

Stanovisko ku kľúču delegátov v NŠZ

4.2.2017

Učená právnická spoločnosť

Prinášame Vám stanovisko pracovnej skupiny  Učenej právnickej spoločnosti k výkladu ustanovení zákona č. 440/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúcich sa inštitútu kľúča delegátov.

Aktualizované informácie pre prijímateľov 2%

19.9.2016

Notárska komora SR

Prinášame Vám aktualizované informácie pre prijímateľov 2%, vydané Notárskou komorou SR. 

Usmernenie k uplatneniu poistného pri výpočte základu dane z príjmov profi športovca

7.9.2016

Finančná správa

Prinášame Vám usmernenie Finančného riaditeľstva SR, odbor daňovej metodiky k uplatneniu poistného na verejné zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie pri výpočte základu dane (ČZD) z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP u daňovníka s príjmami z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. 

Zmluva o sponzorstve v športe/Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR

14.2.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prinášame Vám metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypracovaného na účely riadneho využívania inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe. Metodické usmernenie usmerňuje postup sponzora a sponzorovaného pri uzatváraní a zverejňovaní zmluvy o sponzorstve v športe a pri verejnom vykazovaní použitia sponzorského v prechodnom období do dobudovania informačného systému v športe.

Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020

5.11.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

V súlade s Koncepciou štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 726 z 19. decembra 2012, je cieľom v tejto oblasti skvalitnenie prípravy športovo talentovanej mládeže, zvýšenie efektivity výberu športových talentov a kvality ich prípravy do 23 rokov, najmä pre potreby športovej reprezentácie SR a to diferencovane, so strategickým zámerom do roku 2020. Ďalej je to prehĺbenie spolupráce príslušných štátnych inštitúcií, samospráv a športových organizácií.

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020

19.12.2012

Peter Bellas

Vláda SR schválila Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020.

Pokyn DR SR k zaraďovaniu stavieb do predmetu dane zo stavieb

4.2.2011

Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor metodiky daní

Predmetom dane zo stavieb podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) nie sú všetky stavby definované zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ale iba tie stavby, ktoré vymedzuje § 10 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

Prípadové štúdie (38)

Služby zahraničného športového odborníka a informačný systém športu

26.3.2024

JUDr. Monika Ivanová

Môže zahraničný tréner pochádzajúci z krajiny EÚ poskytovať slovenskej športovej organizácii trénerské služby na základe obchodnoprávneho vzťahu napriek tomu, že nemá oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie podľa zákona o športe? Ako bude takýto tréner registrovaný v informačnom systéme športu?

Povinnosti športového klubu pri poskytovaní osobných údajov do informačného systému športu

1.2.2023

JUDr. Monika Ivanová

Aké má povinnosti športový klub, ktorý spracúva osobné údaje detí a poskytuje ich do informačného systému športu na účely dotácie?

Verejné financie a súdny zmier

2.6.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže športová organizácia z finančných prostriedkov získaných od Ministerstva školstva uhradiť záväzok vyplývajúci z uzavretého súdneho zmieru v súdnom konaní, ktoré sa týkalo pracovnoprávneho sporu?

Uhradenie záväzkov zo súdneho zmieru z dotácie

26.5.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže športová organizácia z finančných prostriedkov získaných od Ministerstva školstva uhradiť záväzok vyplývajúci z uzavretého súdneho zmieru v súdnom konaní, ktoré sa týkalo pracovnoprávneho sporu?

Povinnosť klubov platiť odvody za športovcov v roku 2022

1.2.2022

JUDr. Monika Ivanová

Aké povinnosti vyplývajú pre športové kluby, ktoré majú uzavreté zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu so športovcami v roku 2022 v rámci platenia odvodov?

Prenajatie telocvične školy pre mládežnícky športový klub

8.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Mesto na tréningy pre športové kluby mládeže využíva telocvičňu ZŠ zriadenej mestom. Boli dohodnuté tréningové dni a hodiny so športovými klubmi. Je v tomto prípade potrebné vykonať prenájom na základe verejnej súťaže, dražby alebo priamym prenájmom? Alebo môžeme klubom prenajať priestory len za náklady?

Odvodové povinnosti športovcov po pokračovaní pandémie

5.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Aký je systém sociálneho zabezpečenia športovcov na Slovensku? Ako bude fungovať systém odvodov pre športovcov po ukončení výnimky? Existuje už nejaké systémové riešenie? Je možné výnimku predĺžiť vzhľadom na pandémiu? Budú musieť športovci po termíne 1.1.2022 prejsť zo zamestnaneckého pomeru na SZČO?

Kvalifikácia plavčíka

10.6.2021

Mgr. Monika Ivanová

Prevádzkovateľ letného kúpaliska zamestnával plavčíkov, ktorí absolvovali niekoľkodňový kurz organizovaný Slovenským Červeným krížom. Aktuálne sa na uvedené pracovné pozície hlásia aj uchádzači, ktorí absolvovali jednodňový kurz pre plavčíkov organizovaný súkromnou spoločnosťou. Môže prevádzkovateľ kúpaliska takýchto plavčíkov zamestnať? Môže si prevádzkovateľ kúpaliska vyhradiť, aký typ kurzov bude uznávať?

Vplyv Brexitu na hráčov z UK pôsobiacich na Slovensku

27.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Aký vplyv má brexit na športovcov s občianstvom Spojeného kráľovstva pôsobiacich na Slovensku?

Poskytovanie dotácii obce športovým odborníkom?

5.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Za akých podmienok je možné osobám, ktoré vykonávajú činnosť športového odborníka podľa zákona o športe poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu obce?   

Jednotné cestovné náhrady hráčom klubu?

27.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Je občianske združenie – športový klub povinné pri preplácaní cestovných náhrad svojim hráčom postupovať podľa zákona o cestovných náhradách alebo si môžu stanoviť odlišný spôsob podľa dohody s hráčmi?

Používanie e-kasy pri predaji lístkov na športové podujatia

23.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Aké sú povinnosti podnikateľa v súvislosti so zavedením e-kasy pri predaji lístkov na športové podujatie?

Odvodové zvýhodnenia športového odborníka?

3.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Má športový odborník, ktorý je zamestnaný na trvalý pracovný pomer, nejaké daňové úľavy alebo iné finančné zvýhodnenia napr. voči Sociálnej poisťovni?

Organizovanie športového podujatia vs. živnostenské oprávnenie

20.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec vydať povolenie na kultúrno-športové podujatie “boxérsky galavečer” fyzickej osobe, ktorá nemá na uvedené živnosť?

Zúčtovanie dotácie a dotácia na dobrovoľnícku činnosť?

14.12.2018

Mgr. Monika Ivanová

V akom čase a akým spôsobom má futbalový klub predložiť obci zúčtovanie k dotáciám, ktoré mu obec poskytla v priebehu roka? Môže klub vo vyúčtovaní dotácie uviesť, že ju použil na dobrovoľnícku činnosť? Akú evidenciu o tejto dobrovoľníckej činnosti musí viesť?

Sankcia za červenú kartu

12.6.2018

JUDr. Peter Sepeši

Keď hráč - zamestnanec na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu dostane pokutu za červenú kartu a túto pokutu zväz zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry vo vzťahu ku klubu, v ktorom hráč pôsobí, ako si môže vysporiadať klub s hráčom pokutu, ktorú za hráča uhradil v rámci mesačnej zbernej faktúry?

Povinnosť platiť členské príspevky športovej organizácii

14.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Som členom športového klubu, ktorý odo mňa vyžaduje platenie členského príspevku. Je na také konanie oprávnený? Som povinný ho platiť? 

K zápisu do registra právnických osôb v športe

8.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Sme športové záujmové združenie právnických osôb, ktorému z pohľadu zákona o športe (§ 81 ods. 1) vznikla povinnosť byť zapísaný do registra právnických v športe. Ako sa tam zapíšeme?

Povinnosť zriadiť kontrolóra pri čerpaní dotácie od obce

8.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Od mesta sme obdržali dotáciu v sume 60.000 eur. Má to nejaký vplyv na povinnosť mať zriadeného kontrolóra v športe v zmysle § 10 ods. 1 Zákona o športe? Ak áno, ako si ho zriadime v rámci nášho vnútorného aparátu, kde máme prezidenta a prezídium?

K povinnosti zverejňovania zmlúv v športovej oblasti

27.9.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Aké typy zmlúv sme ako športová organizácia povinný zverejňovať? Vzťahuje sa táto povinnosť aj na hráčske športové zmluvy?

Okamžité skončenie zmluvného vzťahu medzi športovou organizáciou a profesionálnym športovcom

19.5.2017

Učená právnická spoločnosť

Prijatím zákona č. 440/2015 Z. z. zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) sa upravilo dovtedy nejednoznačné postavenie športovcov v slovenskom právnom poriadku. Zákon o športe priznal profesionálnym športovcom status zamestnancov a uzatvorením zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu vzniká medzi športovou organizáciou a profesionálnym športovcom iný pracovnoprávny vzťah.

Na základe tejto skutočnosti sa nepochybne zlepšilo právne postavenie profesionálnych športovcov, ktorí vystupujú v pracovnoprávnom vzťahu ako slabšia zmluvná strana. Na základe skutočnosti, že sa profesionálni športovcovi považujú za zamestnancov, sa na pracovnoprávny vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu vzťahuje dohľad nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov na základe § 2 ods. 1 pís. a) bod 1. zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov. Status zamestnanca nepochybne zlepšil právne postavenie profesionálnych športovcov oproti športovým organizáciám, ktoré vystupujú v zmluvných vzťahoch s profesionálnymi športovcami ako ich zamestnávatelia. Aj napriek skutočnosti, že profesionálni športovci získali status zamestnancov, zákon o športe vo svojej tretej časti upravujúcej právne vzťahy pri výkone športovej činnosti podľa nášho názoru obsahuje ustanovenia pri okamžitom skončení zmluvného vzťahu, ktorých aplikácia môže spôsobiť interpretačné alebo aplikačné problémy a nerovnováhu v právach a povinnostiach medzi profesionálnym športovcom a športovou organizáciou. V ďalšej časti nášho článku sa budeme preto zaoberať len ustanoveniami zákona o športe, ktoré upravujú okamžité skončenie zmluvného vzťahu zo strany športovej organizácie ako aj profesionálneho športovca.

Cestovné náhrady – otázky z praxe

15.2.2017

Učená právnická spoločnosť

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení, v súvislosti s ktorým je pre všetky subjekty v športe (najmä športovcov) dôležitá aj problematika týkajúca sa cestovných náhrad. Z dôvodu porozumenia tohto inštitútu, vyberáme konkrétne otázky z praxe, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a neustále svojou činnosťou napomáha k jeho implementácii do praxe.

Kontrolór športovej organizácie – otázky a odpovede

13.10.2016

Učená právnická spoločnosť

Dňa 1. januára 2015 vstúpil do účinnosti nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení, ktorý za účelom zabezpečenia nezávislého výkonu vnútornej kontroly športovej organizácie vo vzťahu k nakladaniu s prostriedkami štátneho rozpočtu, ktoré jej boli poskytnuté, zaviedol funkciu kontrolóra športovej organizácie. Z dôvodu hlbšieho porozumenia tejto novej funkcie vyberáme nasledovné otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a napomáhala k jeho implementácii do praxe.

Prihlasovanie profesionálnych športovcov zo zahraničia do verejnej zdravotnej poisťovne

21.9.2016

Mgr. Veronika Gvušč

Akým spôsobom máme postupovať pri prihlasovaní profesionálnych športovcov zo zahraničia, ktorí majú podpísané zmluvy už podľa nového Zákona o športe? 

Športovec a zmeny hráčskej zmluvy

7.9.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Ako mám postupovať, ak mám ako talentovaná hráčka uzatvorenú zmluvu o spolupráci podľa občianskoprávneho režimu, pričom táto zmluva (dojednaná na dobu určitú) mi končí až v roku 2017? Zmluva neobsahuje v sebe ustanovenie o výpovedi, zároveň mám v nej klauzulu, v zmysle ktorej som povinná s klubom uzatvoriť novú zmluvu o spolupráci po uplynutí starej zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti si klub poistil finančnou kompenzáciou. Ako je to zároveň so zmenou klubovej príslušnosti podľa nového zákona o športe?

Vyberanie členských príspevkov od iných osôb ako členov

25.8.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Musí športová organizácia (občianske združenie) vyberať ročný členský poplatok aj od osôb, ktoré síce majú príslušnosť k organizácii (napr. formou registrácie alebo dobrovoľnícky vzťah) ale nie sú členmi tohto združenia? 

Predpoklad občianskeho združenia ako športovej organizácie

27.7.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Považuje sa športový klub vo forme občianskeho združenia, ktorého jedným z cieľov činností vymedzených v stanovách je aj podpora športu, podpora a rozvíjanie športových aktivít, najmä formou prípravy a organizácie športových podujatí atď., za športovú organizáciu? Ak áno, znamená to, že sme povinní dodržiavať aj povinnosti podľa nového zákona o športe?

Peňažné plnenia spojené s čerpaním dovolenky profesionálnym športovcom

7.7.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Prináleží profesionálnemu športovcovi za čerpanie dovolenky mzda alebo náhrada mzdy? A čo v prípade, že si nevyčerpal dovolenku a skončila mu zmluva? Je zamestnávateľ povinný mu túto časť preplatiť?

Dotácia na rekonštrukciu areálu - majetku obce v nájme

2.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme športový klub, ktorému obec prenajíma areál, na ktorom sme oprávnený robiť drobné opravy a rekonštrukcie areálu. Športový klub je zároveň oprávnený poberať dotácie v súlade s VZN obce na športovú činnosť. Môže nám obec okrem toho poskytnúť aj dotáciu na samotnú rekonštrukciu areálu?

K bezúhonnosti športového odborníka

31.5.2016

JUDr. Peter Sepeši

Považuje sa za bezúhonného na účely nového zákona o športe taký športový odborník, ktorý bol odsúdený za trestný čin podľa ustanovenia § 149 ods. 4 Trestného zákona? V danom prípade nejde o úmyselný trestný čin. Považuje sa však auto na účely zákona o športe za zbraň?

K povinnosti výberu ročných členských príspevkov

4.5.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme športový klub vo forme občianskeho združenia, ktoré nevyberá od svojich členov žiadne ročné členské. V novom zákone o športe sme sa však dočítali, že takáto povinnosť bude pre športové kluby povinná. Znamená to, že budeme musieť zmeniť naše stanovy? 

K oprávneniu organizácie vyžadovať rodné číslo od športovcov

20.4.2016

g_Miriama Draskovicova

Kto za športový klub vo forme občianskeho združenia je oprávnený vyžadovať rodné čísla od športovcov za účelom ich zápisu do informačného systému športu? Môže ich vyžadovať aj tajomník združenia?

Povinnosť vypracovania výročnej správy občianskeho združenia

19.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Kedy je občianske združenie povinné vypracovať výročnú správu?

Výkon rozsahu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce vo vzťahu k športovému klubu

3.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Konal hlavný kontrolór v súlade so zákonom, keď pri kontrole v občianskom združení (mestský športový klub) zameranom na zúčtovanie dotácie vytkol, že správna rada tohto združenia nezasadala tak ako je uvedené v stanovách?

K povinnosti mať zriadeného kontrolóra pre športovú organizáciu

26.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V návrhu zákona o športe sme sa dočítali, že športové organizácie musia mať zvoleného vlastného kontrolóra. Čo však v prípade ak sme občianske združenie, ktoré nemá zriadený kontrolný orgán?

Nelegálna práca a vykonávanie dobrovoľníckej činnosti na športovom podujatí

25.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Nejde o nelegálnu prácu, keď na športovom podujatí členovia dobrovoľného hasičského zboru robili bez nároku na mzdu a odmenu len ako dobrovoľníci a vykonávali zdravotnú a protipožiarnu hliadku, na ktorú sú riadne vyškolení?

Organizovanie bežeckého podujatia

17.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Máme záujem zorganizovať bežecké podujatie v spolupráci s obcou (predpokladaná účasť bežcov - cca 40). Aké povinnosti musíme splniť? V zákone o organizovaní športových podujatí som sa dočítala o tom, že je potrebné mať odbornú spôsobilosť, na získanie ktorej sa treba prihlásiť na webovom sídle národného športového zväzu. Na internete som našla viac stránok s označením Národný športový zväz, preto neviem, na ktorú sa obrátiť.

 

Organizovanie verejného športového podujatia - oznamovacia povinnosť

25.4.2014

Matej Trnavský

Je občianske združenie zastrešujúce činnosť telovýchovnej jednoty v obci povinné oznámiť jednotlivé futbalové zápasy družstiev žiakov, dorastencov a mužov v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí ?

 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (64)

Vylúčenie člena občianskeho združenia a právomoc súdu

6.5.2024

Alexandra Močárová

Zodpovednosť lyžiara za riskantnú jazdu, zranenie iného lyžiara a trestnoprávna zodpovednosť

2.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Právomoc civilného súdu konať v spore voči národnému športovému zväzu

27.3.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Športové zväzy v súťaži a výkon verejnej moci?

19.12.2023

Simon Čačaný

Rozhodnutie o výbere gestora športu a upretie práva o získanie dotácie

5.10.2023

Simon Čačaný

Rozhodnutie športového zväzu vs. rozhodnutie vydané vo verejnom záujme

4.8.2023

Simon Čačaný

Zodpovednosť hráčov za športový úraz

22.6.2023

Simon Čačaný

Odpočítanie dane za sponzorovanie klubu

15.6.2023

Simon Čačaný

Príjmy klubu z reklamy a hráčske zmluvy ako daňové náklady?

24.5.2023

Simon Čačaný

Poistenie pri tréningu bojového športu a výluky poistného

24.5.2023

Simon Čačaný

Športové združenie a oslobodenie činností súvisiacich so športom od DPH

26.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Povaha členských príspevkov v športovej federácii a ich vplyv na vlastnú kontrolu

21.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Znížená sadzba dane pre fitnescentrum

26.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Účasť amatérskeho športovca inej štátnej príslušnosti na národných majstrovstvách iného členského štátu

23.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Príslušnosť súdu v sporoch proti športovým zväzom

26.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Oslobodenie od dane za reklamné služby športového klubu vs odmeny hráčov

21.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Prínos reklamy športového loga a dopad na zvýšenie odbytu

7.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zisk športovej neziskovej organizácie pri kúpe obchodného podielu a oslobodenie jej činností od DPH

9.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Daňové výhody profesionálnym športovým klubom ako štátna pomoc

1.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Náležitosti rozhodnutia disciplinárnej komisie vs. nepreskúmateľnosť súdom

24.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Odmeny hráčov ako daňový náklad pri príjmoch z reklamnej činnosti (nosenie dresov s logami sponzorov)

28.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Cirkevné inštitúcie a športové kluby vs. oslobodenie od dane z nehnuteľností a štátna pomoc

13.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Poskytovanie služieb golfového areálu spravovaného neziskovou organizáciou a oslobodenie od DPH

6.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Uskutočňovanie služieb spojených so športom na kúpalisku vs. DPH

12.8.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Prevádzkovanie kúpaliska ako športová činnosť vs. oslobodenie od DPH

3.6.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Darovanie financií športovému klubu a oslobodenie od dane

27.5.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Zmluva o sponzorovaní a manažovaní športovca uzavretá zákonnými zástupcami

20.5.2021

Mgr. Monika Ivanová

Dohoda o urovnaní pred CAS

13.5.2021

Mgr. Monika Ivanová

Nafukovacia hala ako nehnuteľnosť

22.4.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Zákaz účasti ministra športu na olympijských hrách z dôvodu prepojenia s dopingom v športe

22.4.2021

Mgr. Monika Ivanová

Porušenie antidopingových pravidiel a dopady na výsledky športovca

9.4.2021

Mgr. Monika Ivanová

Manipulácia výsledkov súťaže stávkovými podvodmi

1.4.2021

Mgr. Monika Ivanová

Poskytovanie služieb fyzickej pohody v športovom zariadení vs. DPH

25.3.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Národná futbalová federácia vs. verejné obstarávanie služieb

18.3.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Trestný čin ohovárania vs. členstvo v orgánoch ITF

18.3.2021

Mgr. Monika Ivanová

Zásady dokazovania v konaní pred CAS

4.3.2021

Mgr. Monika Ivanová

Kvalifikácia na olympiádu - svetový rebríček vs. kontinentálne zastúpenie

4.2.2021

Mgr. Monika Ivanová

CAS: Neúmyselné požitie zakázanej látky

27.1.2021

Mgr. Monika Ivanová

Kontumačná prehra zapríčinená vírusom Covid-19

17.12.2020

Mgr. Monika Ivanová

Právomoc súdu rozhodovať o disciplinárnom treste športového zväzu

19.11.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 29.11.2017 - Pokuta za neuposlúchnutie rozkazu opustiť priestor rizikového zápasu

19.8.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 10.9.2019 - Vhodná forma na zverejňovanie rozhodnutí športových zväzov vs. lehota na odvolanie

14.7.2020

Mgr. Jana Kochan

Súdny dvor Európskej únie z 12.5.2005 - K obmedzovaniu počtu hráčov z tretích krajín na zápase

25.6.2020

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Bratislava z 30.11.2016 - Rozhodnutie zväzu o neprijatí za člena vs. realizácia verejnej správy

26.2.2020

Mgr. Jana Kochan

Súdny dvor Európskej únie z 16.10.2008 - Oslobodenie služby úzko spojenej s výkonom športu od DPH

23.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 4.2.2016 - K sprostredkovaniu stávok na športové podujatie

5.12.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 28.11.2012 - Prípustnosť zániku nájomného vzťahu z dôvodov upravených v rámci všeobecných ustanovení o nájomnej zmluve

25.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 29.6.2016 - Golfový klub ako verejné priestranstvo

25.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd SR z 24.2.2016 - K ochrane osobnosti trénera v súvislosti s uverejnením informácií o neúspešných výsledkov jeho mužstva v médiách

10.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Súdny dvor Európskej únie z 26.10.2017 - Činnosti vykazujúce na pohľad zanedbateľný fyzický prvok nie je možné považovať za športové činnosti na účely platenia DPH

3.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Trnava z 26.7.2017 - K poraneniu hráča počas hry vs. porušenie pravidiel hry

13.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Košice z 6.12.2016 - K priestupkom diváckeho násilia aj v kontexte nového Zákona o športe

23.8.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Žilina z 8.9.2015 - Ohrozenie bezproblémového priebehu športového podujatia opomenutím povinnosti zakúpiť si vstupenku s vyhradeným miestom

16.8.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Košice z 17.3.2016 - K posúdeniu právneho vzťahu medzi profi športovcom a klubom

29.6.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Trenčín z 18.5.2016 - K zodpovednosti športovca za škodu spôsobenú inému športovcovi porušením stanovených pravidiel hry

30.11.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 28.2.2008 - K posudzovaniu zodpovednosti za škodu na zdraví pri športe zo strany súdu

6.9.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 20.5.2015 - K posúdeniu intenzity porušovania pravidiel pri športovom zápase

25.8.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 29.11.2011 - K posúdeniu cestovných výdavkov profesionálneho športovca

6.7.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 21.3.2007 - K aplikácii trestného práva na športové úrazy spôsobené z nedbanlivosti vs. športové pravidlá

23.6.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 20.7.2011 - K miestnej príslušnosti súdu spory vyplývajúce z porušenia pravidiel športovej súťaže

4.5.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 17.3.2010 - Uloženie pokuty občianskym združením z dôvodu svojvoľného opustenia hracej plochy mužstvom

3.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 15.12.1995 - Profesionálni športovci vs. prestupové pravidlá stanovujúce novému klubu povinnosť zaplatiť odškodnenie pôvodnému klubu

3.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 16.3.2010 - Zaviazanie hráča na náhradu škody z dôvodu porušenia povinnosti uzavrieť prvú profesionálnu hráčsku zmluvu s klubom, ktorý hráča vychoval

3.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Súd prvého stupňa z 30.9.2004 - Právna povaha antidopingových pravidiel

3.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (11)

NKÚ - Kontrola v športe v rokoch 2019-2021 - Športové zväzy

3.6.2022

Mgr. Helena Laposová

SNSĽP – diskriminácia mužov vo fitnesscentre zriadením zón len pre ženy

11.11.2021

Mgr. Helena Laposová

NKÚ – kontrola financovania rozvoja športu

17.9.2021

Mgr. Helena Laposová

SNSĽP – trvalý pobyt a znížené vstupné na kúpalisko

12.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ – Vnútorný kontrolný systém výdavkov na šport v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR

21.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

SNSLP c/a Tenisový klub ŠK Blava a určovanie výšky poplatkov za tréningy

19.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ c/a Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode – vynakladanie verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu

10.8.2016

Administrátor

NKÚ c/a Slovenský atletický zväz – kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu

27.7.2016

Administrátor

NKÚ c/a Slovenský zväz rybolovnej techniky – kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu

14.7.2016

Administrátor

NKÚ c/a Slovenský tenisový zväz – kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu

30.6.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (13)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (50)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.