Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Kódex vedeckej integrity a etiky na Slovensku

14.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 13.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh materiálu označeného ako „Kódex vedeckej integrity a etiky na Slovensku“ (ďalej aj „kódex“). Kódex je spoločným vyjadrením dobrovoľne prijímaných etických záväzkov a požiadaviek vedeckej integrity, ktoré sú záväzné pre všetkých odborných vedeckých a akademických pracovníkov v oblasti vedy a výskumu, ako aj pre všetky štátne alebo súkromné organizácie a inštitúcie, ktoré plánujú, hodnotia, vykonávajú, publikujú alebo financujú základný alebo aplikovaný vedecký výskum a vývoj na území Slovenskej republiky, vrátane ich účasti v medzinárodnej vedeckej alebo technologickej spolupráci.

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021 – 2027

16.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 08.12.2021 Vláda SR schválila návrh Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027. Stratégia je zároveň základným dokumentom, ktorý určuje obsahové zameranie podpory z fondov politiky súdržnosti Európskej únie pre obdobie 2021 - 2027 pre oblasť VVaI a koncentráciu zdrojov týkajúcich sa tejto oblasti.

Akčný plán pre otvorenú vedu

26.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.04.2021 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 a Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 (ďalej ako „stratégia“).