Cirkev a náboženská spoločnosť

Cirkev a náboženská spoločnosť predstavuje dobrovoľné spoločenstvo osôb s vlastnou štruktúrou, orgánmi a vnútornými predpismi, založené za účelom vyznávania určitej náboženskej viery. Zákon nerozlišuje medzi cirkvou a náboženskou spoločnosťou. Záleží výlučne na vôli zakladajúcich členov, či založia cirkev alebo náboženskú spoločnosť. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (22)

Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v platnom znení Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v platnom znení Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v platnom znení Zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého v platnom znení Zákon Slovenskej národnej rady č. 402/1990 Zb. o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého v platnom znení Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde v platnom znení Oznámenie MZV SR č. 326/2001 Z. z. o uzavretí Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou v platnom znení Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami č. 395/2004 Z. z. o náboženskej výchove a vzdelávaní v platnom znení Oznámenie MZV SR č. 394/2004 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní v platnom znení Oznámenie MZV SR č. 648/2002 Z. z. o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky v platnom znení Oznámenie MZV SR č. 33/2001 Z. z. o uzavretí Viedenského dohovoru o sukcesii štátov vo vzťahu k zmluvám v platnom znení Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platnom znení Vyhláška MS SR č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v platnom znení Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v platnom znení Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení Zmluva č. 250/2002 Z. z. medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami v platnom znení Dohoda č. 270/2005 Z. z. medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky v platnom znení Vyhláška MS SR č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (32)

Pracovné zdravotné služby pri kategórii prác 2 a duchovní

14.6.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Od 1.7.2018 je účinný § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len „zákon o podpore verejného zdravia“), podľa ktorého je zamestnávateľ povinný oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019. 

Oslobodenie nehnuteľnosti pre náboženské obrady od dane

13.4.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať cirkevným organizáciácam na možnosť uplatnenia nároku na oslobodenie od dane z nehnuteľnosti, na ktorý majú zo zákona nárok.

Cirkev a usporiadanie verejného koncertu - povinnosť uhradiť autorovi odmenu?

10.2.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V obsahu tohto odborného článku Vám prinášame odpoveď na otázku, či cirkev ako usporiadateľ verejného koncertu je povinná uhradiť autorovi odmenu.

Od 1. januára sa duchovným zvýšila stupnica základných platov

13.1.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Vláda SR s účinnosťou od 1.1.2014 schválila zmenu nariadenia vlády SR o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností. V súvislosti s tým vláda SR uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií do 31.3.2014 zabezpečiť z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky vo výške 934 502 € určené na valorizáciu základných platov duchovných.

Zákonné možnosti poskytovania služieb za odplatu cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami

15.10.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Odborný článok približuje môžnosti poskytovania služieb cirkvami, ktoré vyplývajú priamo zo zákona.

Spolupráca cirkvi s matrikou

23.9.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Obsahom odborného článku je posúdenie povinností orgánov cirkví a náboženských spoločností voči matričnému úradu, ktoré vyplývajú z nezávislého a autonómneho postavenia týchto subjektov.

Ktoré zákony upravujú zamestnávanie v cirkvi?

12.8.2013

JUDr. Alexandra Vicová

V zmysle Čl. 24 ods. 3 Ústavy SR cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.

Systém vnútorného hospodárenia cirkvi

14.6.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Každá cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá chce byť registrovaná Ministerstvom kultúry SR, prikladá k návrhu na registráciu základný dokument zakladanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, z ktorého musia byť okrem iného zrejmé zásady hospodárenia, včítane spôsobu určenia likvidátora pre prípad majetkového vyporiadania pri zániku cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Ustanovovanie orgánov cirkví a náboženských spoločností a ich duchovných

13.5.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Podľa Zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti, najmä ustanovujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných a zriaďujú rehoľné a iné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.

Zvonenie kostolných zvonov a ochrana súkromia

16.2.2013

JUDr. Peter Haňdiak

V Berlíne má zvonenie kostolných zvonov výnimku z prísnych zákazov, ktoré sa týkajú rušenia kľudu. Podobnú výnimku má v tomto meste aj hluk, spôsobený deťmi v materských škôlkach a detských ihriskách. Zvonenie kostolných zvonov sa stalo predmetom sporu v Taliansku, kde duchovného Marina Budellacciho obžaloval obyvateľ mesta Villachiaviche z rušenia pokoja mimoriadne hlasným zvonením zvonov kostola. Súd v Cesene duchovného oslobodil.

Právne možnosti združovania veriacich v cirkevných/náboženských spoločenstvách

19.12.2012

JUDr. Alexandra Vicová

Ktoré právne predpisy umožňujú združovanie veriacich v cirkevných/náboženských spoločenstvách?

Prehľad financovania cirkví a náboženských spoločností

21.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy.

Financovanie cirkví

21.5.2012

Štefan Surmánek

Už v dobách Rakúsko-Uhorskej monarchie sa cirkvám priznával štatút verejnoprávnej ustanovizne, z čoho vyplývalo, že otázky a problémy späté s náboženskou a cirkevnou činnosťou boli chápané a predkladané verejnosti ako záležitosti všeobecného, t. j. verejného a štátneho významu. Zákonitým dôsledkom takéhoto prístupu k cirkvám a náboženským spoločnostiam bola garancia ich právneho postavenia a záväzok štátu a ním riadených orgánov poskytovať cirkevným organizáciám hmotnú a finančnú podporu z verejných zdrojov.

!!!!! Schválené znenie zákona o dobrovoľníctve !!!!!

25.10.2011

Peter Handiak

Prinášame schválené znenie zákona o dobrovoľníctve, ktoré parlament schválil 21.10.2011 aj s novými zmenami a doplneniami

Informácie o právnej subjektivite cirkví

24.10.2011

Peter Handiak

K 1. januáru 2008 je na území Slovenskej republiky registrovaných 18 cirkví a náboženských spoločností. Prinášame informácie o útvaroch, ktoré majú právnu subjektivitu.


Správne konania o registráciách cirkví

24.10.2011

Peter Handiak

Prinášame informácie o správnych konaniach cirkevného odboru MK SR podľa zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.


Špecifiká cirkevného práva

4.7.2011

Kardinál Zenon Grocholewski

Kánonické právo svojou normatívnou povahou, regulujúcou život i činnosť Cirkvi ako spoločnosti, je skutočným právom, ale jeho skutočným existenčným a inšpirujúcim základom je Božie zjavenie, a teda konzekventne aj teológia. Kánonickému právu nemožno porozumieť a tým menej užitočne ho študovať bez primeraného teologického poznania. Taktiež nemožno ním správne narábať bez toho, aby človek nemal dar katolíckej viery.


Právna subjektivita farností

14.3.2011

JUDr. Martina Palušková

Je farnosť právnickou osobou? V dnešnej dobe nemožno efektívne verejne pôsobiť a vystupovať ako subjekt bez právnej subjektivity.

Dotácie Úradu vlády aj pre cirkevné inštitúcie

12.12.2010

Peter Handiak

Cirkevné inštitúcie môžu dostať na svoje aktivity od roku 2011 štátne dotácie . . . 

Kostolné zbierky a daňové priznanie

2.12.2010

Peter Handiak

Schválená novela zákona o dani z príjmov významne spresnila súčasný neistý právny režim ohľadom povinnosti cirkevných organizácií podať daňové priznanie vo vzťahu ku kostolným zbierkam, cirkevným úkonom a ....

Dohody so Svätou stolicou sú potrebné!

3.10.2010

prof. Ján DUDA, PhD.

V roku 2000 uzavrela Slovenská republika Základnú zmluvu so Svätou stolicou. Podpísal ju vtedajší predseda vlády Slovenskej republiky pán Mikuláš Dzurinda a vtedajší Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Angelo Sodano 24. novembra 2000 a ratifikovaná bola 18. decembra toho istého roku. Je to štandardná bilaterálna zmluva dvoch subjektov medzinárodného práva, ktorou je na jednej strane Slovenská republika a na druhej strane Svätá stolica. Hneď na tomto mieste chcem povedať dve poznámky: 1/ Zmluva bola chcená jednou i druhou zmluvnou stranou; 2/ do obsahu zmluvy sa nedostalo nič, s čím by jedna alebo druhá strana nesúhlasila; ak by bola minimálne jedna zmluvná strana s nejakou formuláciou nesúhlasila, nebola by zmluva vznikla alebo aspoň by sa sporná záležitosť v texte zmluvy neobjavila. Keďže ide o štandardnú medzinárodnú zmluvu, ktoré SR bežne uzatvára a nikto neprotestuje, treba sa pozrieť bližšie na problém zmluvy so Svätou stolicou, prečo vyvoláva toľko protichodných postojov v politike a odtiaľ sa prenáša do života bežných občanov.

Vyučovanie katolíckeho náboženstva v školách

3.10.2010

prof. Ján DUDA, PhD.

Vatikánske ministerstvo školstva (Kongregácia pre katolícku výchovu), ktoré vedie známy poľský kurálny kardinál Zenon Grocholewski (na snímke) s pomocou sekretára, ktorým je francúzsky kuriálny arcibiskup Jean-Louis Brugés, rozposlalo 5. mája 2009 predsedom biskupských konferencii okružný list (č. 520/2009) na tému vyučovanie katolíckeho náboženstva v školách (Text listu je dostupný na internetovej stránke Kongregácie: www.vatican.va). Zdá sa, že ide o list mimoriadneho významu, v ktorom Vatikán kladie “na srdce” biskupom celého sveta niektoré dôležité záležitosti z oblasti školského katolíckeho vzdelávania. Sú v tejto oblasti nejaké problémy? Isteže sú! Kongregácia “vidí” problémy globálne a niektoré sa však viac, iné menej, dotýkajú aj Slovenska. Na niektoré sa pokúsim poukázať.


Starostlivosť Cirkvi o vysokoškolských učiteľov, pracovníkov a študentov. Zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou z roku 2004 z cirkevnoprávneho pohľadu

3.10.2010

prof. Ján DUDA, PhD.

Úvod

V roku 2004 bola podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. Text tejto zmluvy možno nájsť aj na webovej stránke Apoštolskej nunciatúry na Slovensku.(1) Hneď na úvod sa žiada zdôrazniť, že nakoľko ide o zmluvu medzinárodnej povahy, jej normatíva je nadradená zákonom Slovenskej republiky (s výnimkou ústavných zákonov, resp. Ústavy Slovenskej republiky)(2) a rovnako je nadradená legislatíve Katolíckej cirkvi (porov. kán. 3 CIC) s výnimkou tých kánonických predpisov, ktoré sú súčasťou Božieho práva.(3) Čl. IV., ods. 1 tejto zmluvy rieši právny status Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tento status je veľmi zaujímavo formulovaný a mohol by byť predmetom právnej analýzy spracovanej v inej štúdii.(4)


Duchovným sa od januára zvýšia platy o jedno percento

3.10.2010

SITA

Duchovní cirkví budú mať od 1. januára 2010 vyššie platy o jedno percento. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktoré pripravilo ministerstvo kultúry. Najnižší základný plat duchovného po novom bude 251,33 ...

Zmluvné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou

1.10.2010

PaedDr. Emília Vokálová, CSc.

Na úvod poznámka Národného Inštitútu Francois Marie Voltaire: Autorka analyzuje Základnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a parciálne zmluvy z nej vyplývajúce. Základná zmluva je len všeobecná a ustanovila jasné a záväzné pravidlá pre existenciu a spoluprácu medzi dohodnutými stranami a zadefinovala postavenie katolíckej cirkvi na Slovensku. Obe parciálne dohody – Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a Zmluva o katolíckom vzdelávaní obsahujú riešenie určitých čiastkových úloh v špecifických oblastiach vzťahu medzi štátom a katolíckou cirkvou na Slovensku. Autorka však v analýze nezastáva pozíciu nestrannú, naopak skĺzava do obhajcu Zmluvy a zároveň neadekvátne reaguje na niektoré negatívne reakcie pri príprave parciálnej dohody o výhrade svedomia. Analýza na druhej strane obsahuje prínosné informatívne fakty.

Pár bodov k Zmluve s Vatikánom a k Dohode s cirkvami a náboženskými spoločnosťami o práve uplatňovať výhrady vo svedomí

1.10.2010

Pro Choice Slovakia

Ministertsvo spravodlivosti pripravilo návrh Zmluvy so Svätou Stolicou (ďalej „Zmluva“) a návrh Dohody s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami (ďalej „Dohoda“) o práve uplatňovať výhrady vo svedomí, ktoré by mali byť v priebehu niekoľkých týždňov predložené na rokovanie vlády SR a neskôr do NR SR. Podrobnú právnu analýzu Zmluvy s Vatikánom a pripomienky k Dohode spolu s textom návrhu Zmluvy a Dohody nájdete na www.moznostvolby.sk.

Nové modely financovania cirkví. Ide o vzťah štátu k Cirkvi alebo k občanovi ?

1.10.2010

Ján Szelepcsényi

I.

Sloboda jednotlivca a sloboda jeho vierovyznania patria k základným slobodám človeka. Ochrana a rešpektovanie týchto slobôd patrí k prirodzeným právam ľudskej bytosti. Platnosť týchto slobôd, ich dosah je taký veľký, že znamenajú pre ústavu demokratického štátu isté obmedzenie. Ústava nesmie obsahovať nič, čo by uplatnenie týchto práv a slobôd obmedzovalo.

Postavenie cirkví a náboženských spoločností v právnom poriadku Slovenskej republiky

30.9.2010

JUDr. Margita Čeplíková, CSc.

Existencia náboženských organizácií (cirkví a náboženských spoločností) je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej spoločnosti. Zo strany štátu je ich postavenie právne upravené viacerými právnymi predpismi, spadajúcimi do rôznych odvetví práva. Sú to právne predpisy rôzneho stupňa právnej sily, ktorých základ sa zrodil súčasne so zmenami spoločenských pomerov na našom území v roku 1989.

K slobode svedomia a slobode náboženstva

30.9.2010

Marek Šmid

Hladina slovenskej a sčasti aj európskej mienky sa nedávno rozvlnila témou výhrad vo svedomí. Nešlo o celkom novú tému, skôr možno povedať, že išlo o historickú rozpravu o svedomí, jeho mieste v práve a jeho limitoch. Nový bol len impulz k diskusii. Bola ním dvojica návrhov medzinárodných zmlúv: Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí a Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o práve uplatňovať výhrady vo svedomí. Podľa osvedčenej zásady býva vhodné vrátiť sa pokojnejšie k citlivým témam po tom, až stíchnu neústupčivé hlasy zanietených diskutujúcich.

Ako založiť cirkev na Slovensku?

30.9.2010

Erik Láštic

Pre fungovanie cirkvi (resp. náboženskej spoločnosti) na Slovensku sú kľúčové dve veci. Niečo, čo jej členov spája, teda náboženstvo, a naplnenie zákonných podmienok pre registráciu. Nech sú už motívy pre založenie cirkvi či náboženskej spoločnosti akékoľvek, musia z hľadiska náboženstva spĺňať nevyhnutne dve podmienky: mať vlastného zakladateľa a mať vlastnú vieru.

Postavenie Apoštolskej stolice v medzinárodnom práve

27.9.2010

prof. Ján DUDA, PhD.

Úvod

Medzinárodná právna subjektivita Apoštolskej stolice neustále priťahuje pozornosť cirkevných i svetských právnikov. Dôvody sú viaceré. Avšak primárnym dôvodom, podľa môjho názoru, je skutočnosť, že je najvyšším orgánom Katolíckej cirkvi, ktorá má svojich členov po celom svete, ako aj to, že sa napriek svojim špecifikám správa ako rovnoprávny subjekt medzinárodného práva. Zároveň treba konštatovať, že iba najvyšší orgán Katolíckej cirkvi má takéto postavenie v rámci medzinárodného práva a nijaká iná cirkev alebo náboženská spoločnosť takéto postavenie nemá.


Odlišné ponímanie náboženských slobôd v USA a v Európe

27.9.2010

Michal Drotován

Vo svojej krátkej štúdii sa venujem komparácii európskeho a amerického systému náboženských slobôd. Snažím sa dokázať výrazné obmedzovanie zo strany európskych vlád a to, že skutočnú slobodu a pluralitu môže zabezpečiť iba americký model oddelenia cirkvi od štátu. Na úvod uvediem články, ktoré sa vzťahujú na náboženské slobody v USA a v Európe, pripomínam, že na Slovensku sa riadime článkom 24 Ústavy, ktorý fakticky vychádza z článku 9 Európskeho dohovoru.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (18)

Zdravotné poistenie rehoľnej sestry z krajiny mimo EÚ

23.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Má rehoľná sestra pochádzajúca z krajiny mimo Európskej únie nárok na úhradu verejného zdravotného poistenia pokiaľ má na území Slovenskej republiky len prechodný pobyt a vykonáva iba sociálnu prácu bez nároku na príjem?  

Preklasifikovanie nebytovej budovy na bytovú budovu

21.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Je možné preklasifikovať kláštor alebo inú rehoľnú nehnuteľnosť, ktorá je v katastri vedená ako nebytová budova, na bytovú budovu? 

Spôsob preukazovania vykonávania pracovných činností pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo

6.7.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Ako sa preukazuje vykonávanie pracovných činností pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo, ktoré je predpokladom pre to, aby štát platil zdravotné poistenie za fyzickú osobu, ktorá takéto činnosti vykonáva?


Povinnosť cirkevnej školy zverejňovať zmluvy

16.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Má škola zriadená cirkvou povinnosť zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv? Vzťahuje sa na túto školu Zákon o finančnej kontrole a audite?

Povinnosť overovania účtovnej závierky školy zaradenej v sieti audítorom

22.10.2014

Mgr_Miriama Draskovicova

Je cirkevná škola, ktorá je zaradená v sieti a ktorej zriaďovateľom je rehoľa, povinná overiť svoju účtovnú závierku audítorom podľa Zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby?

Podanie daňového priznania cirkevnou právnickou osobou

17.3.2014

Mgr. Matej Trnavský

Sme cirkevná právnická osoba, cirkevná organizácia odvodená od Rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku a sme organizácia registrovaná na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Nepodnikáme, teda negenerujeme zisk. Organizujeme si len akcie pre svoje potreby. Nemáme ročné príjmy viac ako 6000€. Sme prijímateľmi 2%. Fungujeme na dobrovoľných príspevkoch.

Pôžičky poskytované cirkvou/náboženskou spoločnosťou ako dočasná pomoc fyzickej osobe

18.11.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Môže cirkev alebo náboženská spoločnosť poskytovať osobám (fyzickým alebo právnickým) pôžičky ako formu dočasnej peňažnej pomoci? Ako je táto problematika upravená v právnom poriadku Slovenskej republiky? 

Podpora projektu cirkvi na ochranu kultúrnych hodnôt z daňovej asignácie

30.4.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Je možné z peňažných prostriedkov z daňovej asignácie podporiť projekt cirkvi/náboženskej spoločnosti, ktorého cieľom je inštalácia osvetlenia cintorína, ktorý má kultúrnu hodnotu a ktorý má znížiť počet prípadov vandalstva?

Platenie dane za ubytovanie cirkevnými organizáciami

29.1.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Príklad z praxe: Je nezisková organizácia založená cirkvou povinná platiť daň za ubytovanie?

Nové povinnosti na ochranu zvierat počas ich usmrcovania

15.11.2012

JUDr. Alexandra Vicová

Cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá vykonáva zabíjanie zvierat rituálnym spôsobom, bude ako doteraz povinná získať povolenie.

Príjem cirkevného spoločenstva

27.9.2010

Ing. Marián Drozd

Cirkevné spoločenstvo (farský úrad) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a v roku 2007 malo príjmy: kostolné zbierky, príspevok z biskupského úradu na opravu kostola a príspevok od obce. V roku 2008 bude mať aj príjem z nájomného (škola).

1. Ktoré uvedené príjmy sú predmetom dane?

2. Vznikla povinnosť podať daňové priznanie za rok 2007?

3. Kedy vzniká povinnosť prechodu na podvojné účtovníctvo?


Cirkev a príjmy z podnikania

27.9.2010

Ing. Marián Drozd

Štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti sú na daňové účely zaradené do osobitnej skupiny daňovníkov. Ide o daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Predmetom dane tejto skupiny daňovníkov sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť. Predmetom dane týchto daňovníkov sú vždy príjmy z predaja majetku, príjmy z nájomného, z reklám, z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Dotácie a granty – jednoduché účtovníctvo

27.9.2010

Ing. Marián Drozd

V § 9 ods. 2 písm. d) zákona o účtovníctve sa uvádza: „v sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú a ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu.“

V zákone nikde nie je poznámka, resp. odvolávka na nejaký právny predpis, ktorý je podstatný pre výklad druhej časti vety : „ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu“.

Nikde sa tiež nepodarilo nájsť odpoveď na túto konkrétnu otázku. Je nasledovná interpretácia správna: „ak nie sú príjemcami verejných zdrojov zo štátneho rozpočtu – dotácií, grantov (z rozpočtu samospráv – obec, mesto, VÚC, štátnej správy – ministerstva a zo štrukturálnych fondov EÚ)“?

Prechod na jednoduché účtovníctvo

27.9.2010

Ing. Marián Drozd

Môžu cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, už v roku 2009 viesť jednoduché účtovníctvo, ak boli v roku 2008 príjemcami dotácií zo štátneho rozpočtu? Alebo sa táto úprava týka len dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré cirkevná organizácia prijme až v roku 2009?

Predaj budovy

27.9.2010

Ing. Marián Drozd

Právnická osoba, ktorá nie je založená za účelom podnikania (štátom uznaná cirkev), nadobudla v reštitúcii pozemky. Reštituované pozemky na základe dohody s poľnohospodárskym družstvom boli vymenené za budovu.

Aký vplyv bude mať predaj uvedenej budovy z hľadiska zákona o dani z príjmov u právnických osôb?


Príspevky na opravu kostolnej veže

27.9.2010

Ing. Marián Drozd

Farský úrad získal od veriacich príspevok na opravu kostolnej veže. Je tento príspevok zdaniteľným príjmom farského úradu? Ako má farský úrad postupovať pri zaúčtovaní takýchto príspevkov?

Ochrana vkladov

27.9.2010

JUDr. Slavomíra Gejdošová

Aký je právny výklad ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov? Je organizačná jednotka štátom uznanej cirkvi podľa ustanovenia § 3 ods. 3 uvedeného zákona vkladateľom, ktorého vklady sú chránené v rozsahu a za podmienok stanovených zákonom o ochrane vkladov? Je možné cirkevnú organizačnú jednotku štátom uznanej cirkvi zahrnúť medzi právnické osoby v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) zákona?

Cirkev, cirkevné inštitúcie a účtovníctvo

6.9.2010

Ing. Marián Drozd

Podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona o účtovníctve v sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať cirkev a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu a ak nepodnikajú.

1. Čo sa na účely tohto zákona považuje za podnikanie?

2. Možno na účely zákona o účtovníctve považovať za podnikanie aj podnikanie (ekonomickú činnosť) v zmysle zákona o DPH?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (62)

Vierovyznanie ako základná podmienka zamestnania

15.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd ČR z 25.3.2020 - Naturálna reštitúcia cirkevného majetku pre účely diaľnice

29.7.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Najvyšší súd ČR z 28.11.2011 - Rozhodnutie cirkevnej materskej školy o ukončení predprimárneho vzdelávania

2.6.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 14.6.2018 - Spôsobilosť predmetu cirkevnej reštitúcie

13.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd ČR z 1.10.2019 - Neústavné zdanenie cirkevných reštitúcií

29.1.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Európsky súd pre ľudské práva z 14.9.2017 - Peňažné nároky kňaza voči cirkvi pri odvolaní z funkcie kňaza

29.10.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Ústavný súd SR z 27.9.2018 - Právomoc ÚS SR pri preskúmavaní rozhodnutí vydaných cirkevnými orgánmi

2.10.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Krajský súd Prešov z 27.2.2017 - K odňatiu poverenia učiť z doktrinálnych a mravných dôvodov

18.7.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Krajský súd Nitra z 31.12.2018 - Povinnosť nahradiť trovy zastaveného reštitučného konania

17.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 24.1.2018 - Prekročenie hodnôt hluku kostolnými zvonmi

3.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ústavný súd SR z 31.1.2001 - K prednosti aplikácie poriadku SR pred cirkevným právom pri posudzovaní platnosti skončenia služobného pomeru duchovného a nárokov z nich vyplývajúcich

29.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 10.7.2018 - K oprávnenosti spracovávať osobné údaje v rámci evanjelizačnej činnosti

3.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 24.4.2008 - K predpokladom navrátenia vlastníctva k pozemkom alebo priznania náhrady za nehnuteľnosti, ktoré nie je možné vydať podľa reštitučného zákona

6.2.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 22.1.2019 - Mzdové zvýhodnenia za prácu v cirkevný sviatok pre ateistu

6.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 5.9.2012 - K prenasledovaniu z dôvodu náboženského vyznania

5.12.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 3.5.2011 - K sprístupňovaniu informácii o opravách kostola

5.12.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 26.7.2017 - K charakteru evidencie cirkevných právnických osôb

21.11.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 13.7.2016 - Diskriminácia na základe náboženstva

21.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 13.1.2015 - Fikcia súhlasu s vydaním nehnuteľnosti v reštitučnom konaní

14.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 22.6.2017 - K oslobodeniu od dane v prospech nehnuteľností katolíckej cirkvi

12.11.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 11.9.2018 - Ku konaniu zamestnanca v rozpore s pravidlami cirkvi

17.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd SR z 22.3.2018 - V právomoci súdu nie je preskúmavať či boli dodržané podmienky pre založenie alebo zrušenie PO odvodzujúcej svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo (1)

10.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 22.3.2018 - V právomoci súdu nie je preskúmavať či boli dodržané podmienky pre založenie alebo zrušenie PO odvodzujúcej svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

10.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 22.3.2018 - V právomoci súdu nie je preskúmavať či boli dodržané podmienky pre založenie alebo zrušenie PO odvodzujúcej svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

10.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 22.3.2018 - V právomoci súdu nie je preskúmavať či boli dodržané podmienky pre založenie alebo zrušenie PO odvodzujúcej svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

10.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 22.3.2018 - V právomoci súdu nie je preskúmavať či boli dodržané podmienky pre založenie alebo zrušenie PO odvodzujúcej svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

10.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 22.3.2018 - V právomoci súdu nie je preskúmavať či boli dodržané podmienky pre založenie alebo zrušenie PO odvodzujúcej svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

10.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 22.3.2018 - V právomoci súdu nie je preskúmavať či boli dodržané podmienky pre založenie alebo zrušenie PO odvodzujúcej svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

10.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Bratislava z 29.6.2015 - K možnosti tlače informovať o veciach verejného záujmu vs. právo na ochranu dobrej povesti

8.10.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Banská Bystrica z 13.6.2018 - Vylúčenie (civilného) súdneho prieskumu ukončenia služobného pomeru duchovného vs. uplatnenie štátnych trestnoprávnych sankcií na predstaviteľov cirkví

1.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 3.2.2010 - K počtu osôb hlásiacich sa k náboženským komunitám ako zákonnej podmienky pre registráciu cirkvi a náboženskej spoločnosti

19.9.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Krajský súd Trnava z 27.11.2013 - Predmet reštitučných nárokov cirkvi

6.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd SR z 10.10.1995 - K možnosti namietať porušenie Ústavy orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

3.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 26.8.2010 - Nezávislosť cirkví a náboženských spoločností vs. uznanie rozhodnutia orgánu cirkvi

4.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd ČR z 17.8.2016 - K oprávneniu súdu preskumávať skončenie výkonu funkcie pastoračného asistenta

9.11.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 7.7.2010 - K náležitostiam výzvy na účely zákona o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam

10.8.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.3.2015 - K výkladu pojmu oprávnená osoba na účely navrátenia vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam

27.7.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 27.10.2010 - Prevzatie veci štátom bez právneho dôvodu ako jeden z reštitučných dôvodov

27.4.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 9.2.2010 - K oslobodeniu od dane z nehnuteľnosti z dôvodu výkonu náboženských obradov

13.4.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 14.1.2015 - K nemožnosti prechodu vlastníckeho práva v prospech novovytvorenej farnosti

10.2.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 26.9.2012 - K slobode náboženského vyznania a viery vs. občianske združenia

20.1.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 2.12.2014 - K neuznaniu daňových výdavkov daňovníkov nezriadených na podnikanie

3.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 31.8.2000 - K právomoci súdov skúmať platnosť skončenia služobného pomeru duchovného v občianskoprávnom konaní

27.10.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.2.2010 - K reštitúcii cirkevného majetku

9.6.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 1.6.2005 - K zabezpečeniu výučby predmetu náboženská výchova na škole vs. oprávnenie riaditeľky školy nepredĺžiť pracovnú zmluvu katechétke

24.2.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 27.9.2011 - K určeniu neplatnosti výpovede z pracovného pomeru vo veciach cirkví a náboženských spoločností

27.1.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 7.10.2004 - K právu cirkví zabezpečovať výučbu náboženstva nezávisle od štátnych orgánov

15.1.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 23.8.2012 - Zmysel a účel reštitučného zákonodarstva

1.12.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 27.2.2012 - Reštitúcia cirkevného majetku – nehnuteľnosti vedené v pozemkovej knihe ako majetok Ostrihomského arcibiskupstva

24.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.10.2010 - K nehnuteľnému majetku Gréckokatolíckej cirkvi

11.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 21.11.2007 - K právní subjektivitě tzv. historických církevních právnických osob

23.2.2011

Mgr. Alexandra Vicová

Najvyšší súd SR z 8.8.1994 - Vylúčenie z cirkvi

28.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Európsky súd pre ľudské práva z 10.11.2005 - Leyla Şahin proti Turecku (Zákaz nosenia islamskej šatky na vysokej škole)

28.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Najvyšší súd SR z 29.6.2004 - Lehota na uzavretie dohody o vydanie vecí v zmysle zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvi a náboženským spoločnostiam

28.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Najvyšší súd SR z 1.1.2002 - Povinnosť vydať nehnuteľnosti

28.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Najvyšší súd SR z 20.8.1999 - Neplatnosť darovacej zmluvy

28.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Najvyšší súd SR z 1.1.2001 - Oslobodenie tovaru od cla

28.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Ústavný súd ČR z 1.7.2010 - K restitucím církevního majetku - "blokační" ustanovení § 29 zákona o půdě

12.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Európsky súd pre ľudské práva z 5.6.2008 - Spravodajská a tlačová agentúra I Avgi, S. A. & Karis proti Grécku

7.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Európsky súd pre ľudské práva z 6.11.2008 - Leela Förderkreis e.V. a ostatní proti Nemecku

7.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Európsky súd pre ľudské práva z 26.10.2000 - Hasan a Chaush proti Bulharsku

1.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Najvyšší súd SR z 31.1.2005 - Právna spôsobilosť cirkvi byť účastníkom konania

1.9.2010

Mgr. Alexandra Vicová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (2)

NKÚ c/a Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša, Prešov - kontrola postupov účtovania

6.4.2016

Administrátor

NKÚ c/a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Kežmarok - kontrola podpory zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti/evidencia

15.3.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (14)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.