Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2% dane na rok 2022

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. 

 

Právny stav k: 29.09.2021

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení ponúka daňovníkom – fyzickým a právnickým osobám možnosť za splnenia zákonom stanovených podmienok poukázať podiel do výšky 2% zaplatenej dane určeným právnickým osobám. (Daňovník, ktorý v danom roku vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve môže poukázať podiel zaplatenej dane až do výšky 3%).

Na to, aby sa organizácia mohla stať príjemcom podielu zaplatenej dane, musí byť zaregistrovaná v Zozname prijímateľov 2%. V rámci kalendárneho roka tak môže urobiť len v období určenom pre registráciu, ktoré trvá od 01.09.2021 do 15.12.2021[1]. Nakoľko registračné obdobie práve prebieha, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane.

O poskytnutie podielu zaplatenej dane sa môžu uchádzať len určené právnické osoby - organizácie, ktoré splnia nasledujúce podmienky:

Právna forma a predmet činnosti organizácie

Podľa § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov

„Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je:

 1. občianske združenie (s účinnosťou od 01.01.2022 aj organizačnej jednotke občianskeho združenia),
 2. nadácia,
 3. neinvestičný fond,
 4. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 5. účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 6. organizácia s medzinárodným prvkom,
 7. Slovenský červený kríž,
 8. subjekty výskumu a vývoja.“

Podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov „Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú

 1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 2. podpora a rozvoj športu,
 3. poskytovanie sociálnej pomoci,
 4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
 5. podpora vzdelávania,
 6. ochrana ľudských práv,
 7. ochrana a tvorba životného prostredia,
 8. veda a výskum,
 9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.“

Dátum vzniku organizácie
Ďalšou podmienkou pre možnosť uchádzať sa na rok 2021 o podiel zaplatenej dane je, že organizácia vznikla najneskôr v roku 2020. Organizácie, ktoré vznikli v roku 2021, nemôžu byť prijímateľmi podielu zaplatenej dane na rok 2021.

Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2%
Ako sme už uviedli, organizácia sa môže dať zapísať do Zoznamu prijímateľov 2% kedykoľvek v termíne od 01.09.2021 do 15.12.2021. Registráciu vykoná ktorýkoľvek notár a spočíva v spísaní notárskej zápisnice, v ktorej notár osvedčí splnenie podmienok podľa zákona o dani z príjmov. Štatutárny zástupca organizácie, príp. splnomocnenec, predloží notárovi:

 1. rozhodnutie o registrácii
 2. podľa právnej formy organizácie stanovy, štatút alebo iný dokument, ktorý preukazuje predmet činnosti organizácie
 3. potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky nie staršie ako 30 dní, že organizácia má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky s uvedením čísla tohto účtu. Na tento účet budú poukázané prostriedky z prijatého podielu zaplatenej dane. Spôsob podania žiadosti o potvrdenie a spôsob jeho vystavenia závisia od pravidiel konkrétnej banky.

Od 1. 9. 2019 je účinný zákon č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). Uvedený zákon v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ odbúrava administratívnu záťaž fyzických a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy, a to aj informačného systému Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti.

V súčasnosti tak nie je potrebné predkladať potvrdenia zo sociálnej a zdravotnej poisťovne, že organizácia nemá nedoplatok na sociálnom a zdravotnom poistení; tieto potvrdenia si notár vyžiada sám v rámci svojej kompetencie.

Osobitný účet v banke
Upozorňujeme, že pokiaľ už organizácia bola prijímateľom 2% v minulom roku a prijala podiely zaplatenej dane v súhrnnej výške viac ako 33 000 eur, podľa § 50 ods. 13 zákona o dani z príjmov bola povinná najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom mala povinnosť viesť len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane, pričom finančné prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendárnom roku pred uvedeným obdobím znížené o použité sumy bola organizácia povinná previesť na tento účet do 30 dní od povinnosti jeho zriadenia. V tom prípade je organizácia povinná predložiť notárovi potvrdenie o existencii tohto osobitného účtu a nahlásiť mu číslo tohto účtu.

Notár osvedčí organizácii predloženie vyššie uvedených dokumentov. V súlade s § 50 ods. 7 zákona o dani z príjmov následne notár bez zbytočného odkladu oznámi identifikačné údaje prijímateľa, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ zriadený účet a číslo tohto účtu Notárskej komore Slovenskej republiky na účely jeho zápisu do Zoznamu prijímateľov.

Zoznam prijímateľov obsahuje obchodné meno alebo názov prijímateľa a jeho sídlo, právnu formu prijímateľa, identifikačné číslo organizácie, číslo účtu a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ tento účet zriadený. Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý Notárska komora Slovenskej republiky zverejní do 15.01.2022.

Povinnosť registrácie je každoročná. To znamená, že aj organizácie, ktoré boli zapísané do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020, sa musia dať zapísať do tohto zoznamu opätovne aj tento rok, pokiaľ sa chcú v roku 2022 uchádzať o podiel zaplatenej dane za rok 2021.

Odporúčame registráciu riešiť s predstihom, nie na poslednú chvíľu, aby bolo možné vyriešiť prípadné nedostatky včas.

 JUDr. Henrieta Bicáková

[1] Podľa § 50 ods. 7 zákona o dani z príjmov notár osvedčuje každoročne prijímateľovi do 15. decembra bežného roka splnenie podmienok počnúc 1. septembrom bežného roka.