Prerušenie prevádzky jaslí na základe nariadenia vlády

Je prerušenie prevádzky súkromných jaslí v dôsledku nariadenia vlády prekážkou v práci len na strane zamestnávateľa ale ide aj o prekážku na strane zamestnanca, keďže vláda predsa nariaďuje prerušiť prácu aj zamestnancom?

Právny stav: 31.3.2020

Otázka: 

Je prerušenie prevádzky súkromných jaslí v dôsledku nariadenia vlády prekážkou v práci len na strane zamestnávateľa ale ide aj o prekážku na strane zamestnanca, keďže vláda predsa nariaďuje prerušiť prácu aj zamestnancom? 

Odpoveď:

Prerušenie prevádzky zamestnávateľa, z dôvodu ktorého nemožno prideľovať zamestnancovi prácu v zmysel pracovnej zmluvy sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ z dôvodu zatvorenia prevádzky má viacero možností voči svojim zamestnancom:

  1. Môže sa so zamestnancom dohodnúť na čerpaní dovolenky, prípadne môže zamestnancom nariadiť hromadné čerpanie dovolenky, pričom musí zamestnancovi oznámiť nariadenie čerpania dovolenky 14 dní vopred. Pokiaľ pôsobia u zamestnávateľa odbory, je povinný sa s odbormi dohodnúť na hromadnom čerpaní dovolenky z prevádzkových dôvodov (§ 111 Zákonníka práce).
  2. Môže vymedziť v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce)
  3. Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodu o znížení výšky mzdy (§ 54 Zákonníka práce). Sám zamestnanec by mohol byť motivovaný na uzatvorenie takejto dohody z dôvodu finančnej krízy zamestnávateľa, pre ktorú hrozí jeho zánik a teda aj zrušenie jeho pracovného miesta.

Podľa § 147 Zákonníka práce je zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, je zamestnanec oprávnený odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb. Pokiaľ zamestnávateľ nedokáže zabezpečiť bezpečnosť práce, vzniká prekážka v práci na strane zamestnávateľa.

Ak však výkonom práce zamestnanca nemôže byť ohrozený jeho život alebo zdravie a zamestnanec neodôvodnene nenastúpi do práce, porušuje tým pracovnú disciplínu podľa § 81 písm. b) Zákonníka práce. Zamestnanec má právo na pracovné voľno s náhradou alebo bez náhrady mzdy, ak existujú na jeho strane dôležité osobné prekážky, pre ktoré nemôže vykonávať dohodnutú prácu podľa § 141 Zákonníka práce.

Odporúčame v tejto citlivej situácii postupovať rozumne vzhľadom ku každej vekovej kategórii s tým, aby mohlo dôjsť k vykonávaniu nevyhnutnej pracovnej činnosti zamestnanca, plneniu úloh zamestnávateľa, a zároveň ochrany zdravia všetkých.

Dávame do pozornosti aj usmernenie Ministerstva práce SR k prevádzke detských jaslí. 

 Mgr. Jana Kochan