Porovnanie výhodnosti zlúčenia a splynutia neinvestičného fondu vo vzťahu k nadácii

V zmysle zákona o neinvestičných fondoch zriaďovateľ alebo správna rada môže rozhodnúť o zlúčení alebo o splynutí fondu s nadáciou.

V zmysle § 13 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch zriaďovateľ alebo správna rada môže rozhodnúť o zlúčení alebo o splynutí fondu s nadáciou. V zmysle § 14 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „OBZ“) na zrušenie fondu s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik fondu sa použijú primerane ustanovenia OBZ o zrušení a zániku obchodných spoločností.

V zmysle § 69 ods. 3 OBZ:

 • Zlúčenie je: postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
 • Splynutie je: postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
Preto zlúčenie a splynutie fondu a nadácie môžeme znázorniť nasledovne:
 1. Pri zlúčení prechádza majetok zrušeného fondu na nadáciu, s ktorou sa fond zlúčil.
  1_1
 2. Pri splynutí prechádza majetok fondu na nadáciu vzniknutú splynutím.
  2_1

1)    Zlúčenie:

Pri zlúčení dochádza k výmazu zlučovaného fondu a zápisu zmeny pri nadácií, s ktorou sa zanikajúci fond zlúčil. Zmeny sa vykonajú k tomu istému dňu.

 1. Výmaz fondu – správny poplatok vo výške 33 Eur
 2. Zmena údajov v registri nadácií – správny poplatok 16,50 Eur

Potrebné doklady:

 • Návrh správcu na zmenu údajov zapísaných do registra, na ktorom musí byť pravosť podpisu úradne osvedčená.
 • Dodatok k nadačnej listine v dvoch vyhotoveniach, na ktorých musí byť pravosť podpisu predsedu správnej rady úradne osvedčená.
 • Rozhodnutie správnej rady o vykonaní zmeny v nadačnej listine vo forme dodatku k nadačnej listine.
 • Výpis z registra trestov správcu v prípade zmeny štatutárneho zástupcu, alebo výpis z registra trestov likvidátora pri vstupe nadácie do likvidácie nie starší ako 3 mesiace
 • Návrh na výmaz neinvestičného fondu, ktorý sa zlúčením zruší
 • Rozhodnutie oprávneného orgánu zrušeného neinvestičného fondu o zlúčení
 • Dohodu o zlúčení neinvestičného fondu a nadácie
 • Rozhodnutie oprávneného orgánu nadácie o zlúčení

2)    Splynutie:

Pri splynutí dochádza k výmazu zaniknutého fondu a zápisu nadácie vzniknutej splynutím. Zmeny sa vykonajú k tomu istému dňu.

 1. Výmaz fondu výmaz nadácie – správny poplatok vo výške 33 33 Eur
 2. Zápis vzniknutej nadácie – správny poplatok 66 Eur

Potrebné doklady:

 • Návrh na zápis do registra nadácií. Podpis správcu nadácie na návrhu musí byť úradne osvedčený.
 • nadačná listina v dvoch vyhotoveniach (origináloch), na ktorých pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená
 • písomné vyhlásenie správcu o splatení peňažného vkladu zakladateľom alebo písomné vyhlásenie zakladateľa, že do nadačného imania vkladá nehnuteľnosť (pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená),
 • aktuálny znalecký posudok v prípade vkladu nehnuteľností,
 • výpis z registra trestov správcu nadácie nie starší ako tri mesiace,
 • výpis z Obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní v prípade, ak zakladateľom je právnická osoba,
 • v prípade, že zakladateľom je zahraničná právnická osoba doklad o tom, že je právnickou osobou a kto je jej štatutárnym orgánom,
 • doklad o povolení na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky ak je správcom zahraničná fyzická osoba.
 • Návrh na výmaz neinvestičného fondu, ktorý sa splynutím zruší
 • Rozhodnutie oprávneného orgánu zrušeného neinvestičného fondu o splynutí
 • Rozhodnutie oprávneného orgánu nadácie o splynutí
 • Návrh na výmaz nadácie, ktorá sa splynutím zruší

Zriaďovateľ alebo správna rada fondu by si preto mali zvážiť, ktorý z vyššie popísaných spôsobov im viac vyhovuje z právneho, ekonomického, účtovného a prípadne iného hľadiska /napr. dobré meno doteraz existujúcej nadácie a pod/. Zlúčenie predstavuje jednoduchší proces z hľadiska právneho ako aj administratívno-ekonomického