Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Podľa Filipovej (2002) v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov (zmena 35/2002 Z.z.) sa upravuje založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií.

Neziskové organizácie sú právnickými osobami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre používateľov rovnakých podmienok. Ak produkuje zisk, tento sa nesmie použiť v prospech členov orgánov ani jej zamestnancov, ale musí sa použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. Zakladateľ vydáva štatút, ktorý upravuje podrobnosti o organizačnej štruktúre činnosti a hospodárení neziskovej organizácie. Za všeobecne prospešné služby sa považujú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Ďalšími službami sú vzdelávanie, výchova, rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby. Zaraďuje sa sem tvorba a ochrana životného prostredia, ochrana zdravia obyvateľstva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zabezpečovanie bývania, správy obnovy a údržby bytového fondu.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát. Zakladajú sa zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Neziskovú organizáciu môže založiť aj jeden zakladateľ. Zakladacia listina obsahuje nasledujúce údaje:

• názov a sídlo neziskovej organizácie – dobu, na akú sa nezisková organizácia zakladá (určitú alebo neurčitú)

• zameranie všeobecne prospešných služieb – meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby spolu s rodným číslom alebo IČO, trvalým pobytom alebo sídlom.

• meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu prvých členom správnej rady, dozornej rady, riaditeľa a členov ďalšieho orgánu

• peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich peňažnú hodnotu určenú znaleckým posudkom.

Štatút neziskovej organizácie má taktiež svoj určený obsah:

• obsahuje názov a sídlo neziskovej organizácie

• čas, na aký sa nezisková organizácia zakladá

• druh všeobecne prospešných služieb, na ktoré sa organizácia zameriava

• spôsob zverejnenia podmienok, poskytovanie jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb

• orgány neziskovej organizácie s vymedzením ich pôsobnosti (správna rada, riaditeľ a dozorná rada)

• v ďalšom článku štatútu sa uvádza čas uschovávania zápisníc zo zasadnutia orgánov neziskovej organizácie

• hospodárenie neziskovej organizácie

• spôsob zverejnenia výročnej správy

• spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

• poskytovanie informácií

• záverečné ustanovenia.

Nezisková organizácia sa registruje na Krajskom úrade po predložení vypracovanej zakladacej listiny a štatútu. Ak v týchto dokumentoch nie sú žiadne nedostatky, prípadne nie sú proti nim právne výhrady, Krajský úrad registruje túto neziskovú organizáciu. Spoločne s predkladanými vypracovanými dokumentmi sa pridáva aj tisíc korunový kolok. Pri pozmenení alebo doplnení štatútu sa popri pozmeňujúcom texte štatútu pridáva aj päťsto korunový kolok. Tým pádom, že neziskové organizácie sa registrujú na krajskej úrovni, majú väčšinou územne vymedzenú oblasť pôsobnosti na rozdiel od občianskych združení, ktoré registruje ministerstvo vnútra. Majetok neziskovej organizácie tvoria vklady zakladateľov, príjmy z vlastnej činnosti, príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení, dedičstvo a dary od fyzických a právnických osôb. Neziskovej organizácii možno poskytnúť dotácie zo štátneho rozpočtu súvisiace s poskytovaním verejno prospešných služieb, nemôžu byť použité na jej správu. Prijoritný majetok je tá časť majetku, ktorú vkladá štát, alebo zakladateľ a spoluzakladateľ do organizácie. S týmto majetkom sa nesmie hýbať, slúži len pre neziskovú organizáciu (napríklad budova, pozemky atď.) Hospodárenie neziskovej organizácie: nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu správnou radou organizácie. Tento rozpočet predkladá riaditeľ neziskovej organizácie minimálne jeden mesiac pred skončením kalendárneho roku. Rozpočet musí byť schválený najneskôr do 31.3. príslušného roka. Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa zákona č. 563/1997 Z.z. NRSR o účtovníctve. Ročná účtovná uzávierka nemusí byť overená audítorom, pokiaľ dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce neprekročia 1 milión korún, alebo príjmy spolu neprekročia 5 miliónov korún. Je nevyhnutné, aby nezisková organizácia vypracovala každý rok najneskôr do 30.6. výročnú správu, ktorá musí obsahovať:

• prehľad činností

• ročnú účtovný uzávierku

• v prípade, ak je treba, aj výrok audítora k ročnej uzávierke

• prehľad o finančných príjmoch a výdajoch

• prehľad rozsahu príjmov podľa zdrojov

• stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

• zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie.

Táto výročná správa musí byť zverejnená a zasiela sa registračnému úradu do 15.7. príslušného roku. Nezisková organizácia sa ruší:

- uplynutím času na ktorý bola založená

- dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení, prípadne zlúčení či rozdelení

- dňom uvedeným v rozhodnutí súdu

- vyhlásením konkurzu

- ak nezašle výročnú správu registračnému orgánu.