Nepredloženie výročnej správy nadácie v zákonnej lehote

Článok sa zaoberá otázkou problematiky, keď nadácia nevypracuje a nezašle ministerstvu vnútra výročnú správu v zákonnej lehote.

Právny stav k: 28.08.2013

Nadácia je v zmysle § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nadáciách“) povinná vypracovať výročnú správu za príslušný kalendárny rok v lehote určenej správnou radou alebo nadačnou listinou, najneskôr však do 15. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Výročná správa musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené v § 35 ods. 2 zákona o nadáciách a nadácia je povinná najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka zaslať jeden výtlačok výročnej správy so všetkými náležitosťami ministerstvu vnútra (ďalej len „ministerstvo“). Nadácia je taktiež povinná najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka zaslať výrok audítora na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Čo sa však stane v prípade, ak nadácia poruší svoju povinnosť zaslať výročnú správu ministerstvu v zákonnej lehote? V takom prípade začne ministerstvo voči takejto nadácii správne konanie podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“). O začatí správneho konania informuje nadáciu a požiada ju o vyjadrenie v stanovenej lehote. Ak nadácia nepreukáže skutočnosť, že si svoju povinnosť zaslať výročnú správu v zákonnej lehote splnila (napr. preukázaním doručenky), rozhodne ministerstvo v rozhodnutí, ktoré musí obsahovať výrokovú časť, odôvodnenie a poučenie o uložení pokuty nadácii vo výške od 331 eur do 3319 eur. Ministerstvo pri ukladaní výšky pokuty prihliada na všetky okolnosti, ktoré mali vplyv na skutočnosť, že si nadácia nesplnila svoju zákonnú povinnosť, avšak minimálna výška pokuty bude vždy predstavovať aspoň 331 eur. Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. V rozhodnutí o uložení pokuty ministerstvo zároveň určí primeranú lehotu na zaslanie výročnej správy (spravidla 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty). Ak nie je sporné, že nadácia si nesplnila svoju povinnosť vypracovať a zaslať výročnú správu ministerstvu, odporúčame, aby s jej vypracovaním začala už v čase začatia správneho konania.

V prípade, ak v lehote stanovenej ministerstvom v rozhodnutí o uložení pokuty nadácia z akýchkoľvek dôvodov nestihne (vypracovať a) zaslať výročnú správu ministerstvu, ministerstvo ex offo podá na príslušný súd návrh na zrušenie nadácie a nariadenie jej likvidácie v zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona o nadáciách. [Aj v prípade, ak nadácia nestihla v stanovenej lehote zaplatiť pokutu a zaslať výročnú správu ministerstvu (napr. bol štatutárny orgán mimo územia SR, bol chorý, nadácia nemala na účte dostatok finančných prostriedkov a pod.) odporúčame, aby si nadácia splnila obe povinnosti v čo najkratšom možnom čase, hoci už po lehote určenej ministerstvom]. Následne súd vyzve nadáciu, aby sa k tomuto návrhu v stanovenej lehote vyjadrila. V zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona o nadáciách musí súd nadáciu zrušiť a nariadiť jej likvidáciu. Zákon o nadáciách teda nedáva súdu na výber, či nadáciu zruší, alebo nezruší. Avšak aj v takomto prípade odporúčame, aby sa zástupca nadácie zúčastnil pojednávania. V súčasnosti existujú rozhodnutia súdov, ktoré napriek jednoznačnému výkladu zákona rozhodli tak, že návrh ministerstva zamietli, nadáciu nezrušili a nenariadili jej likvidáciu. Vždy však išlo o prípady, ak nadácia predložila výročnú správu dodatočne po lehote určenej ministerstvom v rozhodnutí o uložení pokuty a pokutu dodatočne zaplatila (teda obe povinnosti si splnila, hoci až po lehotách určených ministerstvom v rozhodnutí o uložení pokuty, a to pred začatím súdneho konania). Taktiež išlo o nadácie, u ktorých išlo o prvé porušenie tejto povinnosti.1  Súdy totiž brali v týchto prípadoch do úvahy prílišnú tvrdosť zákona o nadáciách v prípade prvého, jednorazového pochybenia nadácie a dali jej druhú šancu.


Nadácii taktiež odporúčame zvážiť, či si v konaní pred súdom (ktoré predstavuje dôsledok porušenia zákonných ustanovení nadáciou) bude voči ministerstvu uplatňovať trovy konania (napr. trovy právneho zastúpenia). Taktiež odporúčame, aby v konaní pred súdom nadácia náležite preukázala verejnoprospešnú činnosť, ktorú doposiaľ vykonala.


Mgr. Igor Šumichrast, advokátsky koncipient