Kontrola v školách a školských zariadeniach

Možnosti vykonávania kontroly v školách a školských zariadeniach

A. FINANČNÁ KONTROLA

1. OBEC

Obec vykonáva dva druhy finančnej kontroly:

 1. následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v správe a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.“ /§6 ods. 22 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve/
 2. finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa §6 ods. 12 zákona o štátnej správe v školstve a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia /§6 ods. 12 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve/

2. KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD

Krajský školský úrad vykonáva dva druhy finančnej kontroly:

 1. V súlade § 11 ods. 2 Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve „krajský školský úrad plní úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu./1/ Krajský školský úrad zároveň kontroluje efektívnosť využívania finančných prostriedkov pridelených školám a školským zariadeniam.
 2. V súlade s §8 Zákona o financovaní „dohľad nad dodržiavaním zákona o financovaní vykonávajú ministerstvo a krajský školský úrad. Ministerstvo školstva SR a krajský školský úrad pri výkone dohľadu sledujú najmä prehľadnosť financovania a kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní štátnych škôl, cirkevných škôl, súkromných škôl, štátnych školských zariadení a kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní materských škôl podľa § 6b Zákona o financovaní. Ministerstvo školstva SR a krajský školský úrad pri výkone dohľadu postupujú podľa osobitného predpisu./2/

Toto ustanovenie §8 Zákona o financovaní sa netýka súkromných školských zariadení, keďže súkromné školské zariadenia sú vyňaté z pôsobnosti predmetného zákona.

3. MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR

Ministerstvo školstva SR podľa § 14 ods. 6 písm. j) Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve „vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva a zo všeobecného rozpočtu Európskej únie obciam, samosprávnym krajom, krajským školským úradom, Štátnej školskej inšpekcii a ministerstvom zriadeným organizáciám a na úseku hospodárenia s materiálnymi hodnotami a majetkom štátu, ktorý majú krajské školské úrady, Štátna školská inšpekcia a ministerstvom zriadené organizácie v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.“

4. Všeobecný manuál o kontrole v zmysle Zákona o finančnej kontrole

Všetky vyššie uvedené kontrolné subjekty postupujú pri kontrole jednotným spôsobom, a to v súlade s nasledovnými pravidlami podľa zákona o finančnej kontrole:

1. Finančná kontrola sa vykonáva ako predbežná finančná kontrola, priebežná finančná kontrola a následná finančná kontrola.

 1. Predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu.
 2. Priebežnou finančnou kontrolou možno overiť finančnú operáciu vybranú vedúcim zamestnancom orgánu verejnej správy.
 3. Kontrolný orgán overuje následnou finančnou kontrolou vybranú finančnú operáciu v

a) rámci svojho rozpočtu alebo kapitoly štátneho rozpočtu, ktorú spravuje, vrátane verejných prostriedkov poskytnutých z tohto rozpočtu právnickým osobám a fyzickým osobám,

b) štátnom účelovom fonde, ktorý spravuje, vrátane verejných prostriedkov poskytnutých z tohto fondu právnickým osobám a fyzickým osobám,

c) právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa,

d) právnickej osobe, v ktorej vykonáva akcionárske práva,

e) štátnom podniku, ktorého je zakladateľom,

f) právnickej osobe, ktorej prostredníctvom sa poskytujú verejné prostriedky z jeho rozpočtu.

2. Následnou finančnou kontrolou sa v súlade s § 11 Zákona o finančnej kontrole overuje

 1. objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov alebo s vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
 2. dodržanie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov a dodržanie podmienok ich použitia,
 3. vykonanie predbežnej finančnej kontroly,
 4. dodržanie postupu podľa § 10 pri výkone priebežnej finančnej kontroly,
 5. splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.

3. Pri následnej finančnej kontrole sa kontrolné a kontrolujúce orgány riadia ustanoveniami §13 až §25 Zákona o finančnej kontrole, ktoré upravujú pravidlá následnej finančnej kontroly. V súlade s §12 ods. 2 Zákona o finančnej kontrole „následnú finančnú kontrolu sú oprávnení vykonávať zamestnanci kontrolného orgánu a prizvané osoby len na základe písomného poverenia na vykonanie následnej finančnej kontroly vydaného vedúcim kontrolného orgánu.“

Prehľad povinností pri finančnej kontrole

Subjekt

Oprávnenia/povinnosti

Kontrolovaný orgán

v zmysle §14 ods. 2 ZFK

pozn.

povinnosti platia aj pre zamestnancov kontrolovaného subjektu

a) vytvoriť podmienky na vykonanie následnej finančnej kontroly a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie a riadny priebeh,

b) oboznámiť pri začatí následnej finančnej kontroly kontrolný orgán a prizvanú osobu s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory kontrolovaného subjektu,

c) predložiť kontrolnému orgánu na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu následnej finančnej kontroly,

d) umožniť kontrolnému orgánu vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok, ktoré kontrolovaný subjekt používa na zabezpečovanie úloh vo verejnom záujme, alebo vstup do obydlia za podmienok podľa § 13 ods. 1 písm. a) tohto zákona,

e) predložiť v lehote určenej kontrolným orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia, vydať mu na jeho vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti, poskytnúť informácie o predmete následnej finančnej kontroly a poskytnúť súčinnosť na vykonanie následnej finančnej kontroly,

f) dostaviť sa na požiadanie kontrolného orgánu na prerokovanie správy,

g) prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku,

h) predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného predpisu,13)

i) prepracovať a predložiť kontrolnému orgánu písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ak kontrolný orgán vyžadoval podľa § 13 ods. 1 písm. f) ich prepracovanie a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení.“

Kontrolný orgán v zmysle §13 ods. 1 a 2 ZFK

Oprávnenia:

a) vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok kontrolovaného subjektu, ak sa používajú na zabezpečenie úloh vo verejnom záujme, alebo vstupovať do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti a je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona,

b) vyžadovať od kontrolovaného subjektu v určenej lehote poskytnutie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na výkon následnej finančnej kontroly,

c) odoberať aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s následnou finančnou kontrolou,

d) vyžadovať od kontrolovaného subjektu súčinnosť potrebnú na vykonanie následnej finančnej kontroly, ak nemožno účel následnej finančnej kontroly dosiahnuť inak,

e) vyžadovať od tretej osoby predloženie dokladov, poskytnutie informácií a vysvetlení súvisiacich s následnou finančnou kontrolou v kontrolovanom subjekte a sú oprávnení odobrať doklady a iné materiály, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu a cieľa následnej finančnej kontroly,

f) vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ak zamestnanci kontrolného orgánu odôvodnene predpokladajú vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej kontrolným orgánom.

Povinnosti:

a) vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet, účel a termín začatia následnej finančnej kontroly; ak by oznámením o začatí následnej finančnej kontroly mohlo dôjsť k zmareniu účelu následnej finančnej kontroly, sú povinní oznámenie urobiť najneskôr pri začatí následnej finančnej kontroly,

b) preukázať, že sú oprávnení na vykonanie následnej finančnej kontroly a predložiť preukaz totožnosti alebo služobný preukaz,

c) vydať kontrolovanému subjektu a tretej osobe potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo priestorov kontrolovaného subjektu a tretej osoby a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; tieto veci kontrolný orgán vráti tomu, komu sa odobrali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon následnej finančnej kontroly alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov

d) oboznámiť kontrolovaný subjekt so správou pred jej prerokovaním a vyžiadať od neho v lehote určenej kontrolným orgánom písomné vyjadrenie ku kontrolným zisteniam uvedeným v správe,

e) preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam uvedeným v správe a zohľadniť opodstatnené námietky v dodatku k správe a oboznámiť s ním kontrolovaný subjekt,

f) písomne oznámiť neopodstatnenosť námietok kontrolovanému subjektu najneskôr do termínu prerokovania správy,

g) prerokovať správu s kontrolovaným subjektom,

h) uložiť v zápisnici o prerokovaní správy kontrolovanému subjektu, aby v určenej lehote prijal opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložil písomný zoznam týchto opatrení , v určenej lehote predložil písomnú správu o ich splnení, určil zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatnil voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu

i) odovzdať správu a zápisnicu kontrolovanému subjektu,

j) informovať o kontrolných zisteniach uvedených v správe nadriadený orgán kontrolovaného subjektu,

k) oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov

Za nesplnenie niektorej z povinností kontrolovaného subjektu má kontrolný orgán v súlade s § 36 ods. 1 Zákona o finančnej kontrole oprávnenie uložiť kontrolovanému subjektu pokutu do výšky 33.139,50 €. Pokutu je možné uložiť opakovane, pričom uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie bola kontrolovanému subjektu pokuta uložená.

B. KONTROLA ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE A DAŇOVÁ KONTROLA

5. ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA

V súlade s § 13 ods. 1 Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach.“

Štátna školská inšpekcia pri výkone školskej inšpekcie ďalej

a) kontroluje súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania,

b) kontroluje súlad výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania,

c) kontroluje úroveň kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní,

d) monitoruje a hodnotí kvalitu výchovy a vzdelávania.

Subjekt

Oprávnenia

Školský inšpektor

Školskí inšpektori sú pri výkone školskej inšpekcie oprávnení najmä:

a) vstupovať do priestorov kontrolovaných subjektov,

b) kontrolovať výchovno-vzdelávaciu činnosť,

c) nazerať do dokumentácie škôl a školských zariadení,

d) vyžadovať od orgánov štátnej správy informácie a písomné podklady potrebné na plnenie svojich úloh.

Podrobnosti o organizácii školskej inšpekcie, o plnení úloh školskej inšpekcie, postup pri jej vykonávaní a spôsob jej vykonávania upravuje Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii.

V súlade s touto vyhláškou je predmetom školskej inšpekcie „kontrola štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach.“

V súlade s § 4 ods. 4 vyhlášky sa školská inšpekcia sa vykonáva najmä:

a) pozorovaním, analýzou a syntézou, komparáciou, prieskumom, rozhovorom, dotazníkovou metódou, rozborom pedagogickej dokumentácie a výsledkov žiackej činnosti,

b) konzultáciou, hospitáciou, písomnou previerkou, prehliadkou objektov, účasťou na poradách vedúcich zamestnancov kontrolovaného subjektu, účasťou na zasadnutí poradných orgánov riaditeľa školy alebo školského zariadenia, účasťou na súťažiach a prehliadkach žiackej tvorivosti,

c) inšpekčným testom, dotazníkom, anketou,

d) technickými prostriedkami.

Subjekt

Práva a povinnosti subjektov

Školský inšpektor

Školský inšpektor pri výkone školskej inšpekcie kontroluje

a) výchovno-vzdelávaciu činnosť a pedagogickú dokumentáciu,

b) úroveň vedomostí a zručností žiakov podľa pedagogickej dokumentácie,

c) úroveň pedagogického a odborného riadenia vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu.

Školský inšpektor pri výkone školskej inšpekcie vyžaduje

a) od vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, aby v určenej lehote poskytol pedagogickú dokumentáciu, informácie a písomné podklady potrebné na výkon školskej inšpekcie,

b) od vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu a ostatných pedagogických zamestnancov kontrolovaného subjektu písomné vyjadrenie k výsledkom inšpekčných zistení v určenej lehote,

c) od vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu v určenej lehote písomnú informáciu o prijatých opatreniach k zisteným nedostatkom,

d) od vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu v určenej lehote správu o splnení opatrení alebo záväzných pokynov na odstránenie zistených nedostatkov.

Vedúci kontrolovaného orgánu

Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu

a) zabezpečuje školským inšpektorom vstup do kontrolovaného subjektu a vytvára vhodné podmienky na výkon školskej inšpekcie,

b) musí byť prítomný na pracovisku v čase výkonu školskej inšpekcie, ak to nie je možné, určí zamestnanca, ktorý zabezpečuje potrebnú súčinnosť s orgánmi školskej inšpekcie,

c) sa písomne vyjadruje k výsledkom inšpekčných zistení v lehote určenej školskou inšpekciou,

d) predkladá v lehote určenej školskou inšpekciou písomnú informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a správu o ich splnení, ako aj správu o splnení uložených záväzných pokynov.

Výsledky inšpekčnej činnosti

Školský inšpektor podľa závažnosti zistených nedostatkov

a) odporúča odstrániť nedostatky, ktoré nevznikli porušením všeobecne záväzného právneho predpisu, vnútorného predpisu či rozhodnutia,

b) upozorňuje príslušné orgány na porušenie právnych predpisov, ktorých riešenie patrí do pôsobnosti týchto orgánov/3/,

c) ukladá kontrolovanému subjektu prijať opatrenia v prípade, že je predpoklad odstránenia nedostatkov zistených školskou inšpekciou,

d) ukladá opatrenia v prípade, že sa nepostupuje podľa písmena c),

e) nariaďuje komisionálne preskúšanie žiaka za prítomnosti školského inšpektora v prípade zistenia nedostatkov pri jeho klasifikácii,

f) ukladá záväzný pokyn na okamžité odstránenie zistených nedostatkov.

6. DAŇOVÁ KONTROLA

Účelom daňového konania je aj zistenie, či si daňové subjekty splnili v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi daňovými predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Zákon o správe daní a poplatkov preto zakotvuje oprávnenia daňových orgánov, aby mohli zisťovať, či daňové subjekty si splnili svoje povinnosti ustanovené príslušnými hmotnoprávnymi predpismi./4/

V súlade s § 15 ods. 1 Zákona o správe daní a poplatkov „daňovou kontrolou zamestnanec správcu dane zisťuje alebo preveruje základ dane alebo iné skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo vznik daňovej povinnosti, a to u daňového subjektu alebo na mieste, kde to účel kontroly vyžaduje. Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu./5/

Za daňovú kontrolu sa považuje aj kontrola oprávnenosti vrátenia dane alebo kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného zákona,/6/alebo kontrola uplatnenia daňového bonusu podľa osobitného zákona, /7/ alebo kontrola použitia tovaru oslobodeného od dane podľa osobitných zákonov."/8/

Daňovú kontrolu smie realizovať výlučne ten daňový úrad, správca dane, ktorý je miestne a vecne príslušný podľa miesta podnikania kontrolovanej fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídla kontrolovanej právnickej osoby. Presídlenie nemá vplyv na začatú kontrolu a jej priebeh, pretože podľa § 3 ods. 12 Zákona o správe daní a poplatkov už začatú kontrolu dokončí vždy ten daňový úrad, ktorý ju začal. 

Priebeh daňovej kontroly

 1. Správca dane doručí daňovému subjektu písomné oznámenie o výkone daňovej kontroly, pričom sa kontrola nesmie začať neskôr ako 40 dní od doručenia oznámenia o výkone daňovej kontroly.
 2. O výsledku zistenia z daňovej kontroly alebo o určení dane podľa pomôcok vyhotoví zamestnanec správcu dane protokol s výzvou na vyjadrenie sa k protokolu a na jeho prerokovanie. Vo výzve určí dátum prerokovania protokolu, pričom prerokovanie protokolu sa môže uskutočniť až po uplynutí lehoty na vyjadrenie kontrolovaného daňového subjektu k tomuto protokolu. Kontrolovaný daňový subjekt je oprávnený písomne sa vyjadriť k protokolu najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
 3. Po prerokovaní protokolu protokol podpisuje kontrolovaný daňový subjekt alebo jeho zástupca a zamestnanec správcu dane. Odmietnutie podpisu kontrolovaným daňovým subjektom alebo jeho zástupcom zamestnanec správcu dane v protokole zaznamená spolu s dôvodom odmietnutia, ak je mu známy. Daňová kontrola je ukončená dňom prerokovania protokolu s kontrolovaným daňovým subjektom alebo jeho zástupcom.
 4. Správca dane môže počas daňovej kontroly alebo pri miestnom zisťovaní v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie ich účelu uložiť daňovému subjektu, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel.

Subjekt

Práva a povinnosti

Kontrolovaný subjekt

Daňový subjekt, u ktorého sa vykonáva daňová kontrola (ďalej len „kontrolovaný daňový subjekt"), má vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane právo

a) na predloženie služobného preukazu zamestnancom správcu dane a písomného poverenia zamestnanca správcu dane na výkon daňovej kontroly,

b) byť prítomný na rokovaní so svojimi zamestnancami,

c) predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia,

d) nahliadnuť do zápisnice z miestneho zisťovania vykonaného u iného daňového subjektu v súvislosti s daňovou kontrolou vykonávanou u kontrolovaného daňového subjektu,

e) klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní,

f) vyjadriť sa ku skutočnostiam zisteným pri daňovej kontrole, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia k nim,

g) nahliadnuť do zapožičaných dokladov u správcu dane v jeho obvyklej úradnej dobe.

Kontrolovaný subjekt

Kontrolovaný daňový subjekt má vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane tieto povinnosti:

a) umožniť poverenému zamestnancovi správcu dane vykonať daňovú kontrolu,

b) zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie daňovej kontroly,

c) poskytovať požadované informácie sám alebo ním určenou osobou,

d) predkladať účtovné a iné doklady, ktoré preukazujú hospodárske operácie a účtovné prípady v písomnej forme alebo v technickej forme vrátane evidencie a záznamov, ktorých vedenie bolo správcom dane uložené, a podávať k nim ústne alebo písomné vysvetlenia,

e) predkladať v priebehu daňovej kontroly všetky dôkazné prostriedky preukazujúce jeho tvrdenia,

f) umožňovať vstup do sídla kontrolovaného daňového subjektu a do jeho prevádzkových priestorov a umožňovať rokovanie s jeho zamestnancom,

g) zapožičať doklady a iné veci mimo sídla alebo prevádzkových priestorov kontrolovaného daňového subjektu alebo poskytnúť výpisy, prípadne kópie.

Sankcie

Druhy a výšku jednotlivých sankcií upravuje § 35 a nasl. Zákona o správe daní a poplatkov. V súlade s týmito ustanoveniami rozlišujem zákon pokutu, blokovú pokutu a sankčný úrok.

Novelou zákona o správe daní a poplatkov sa s účinnosťou od 1.1.2005 sa nanovo formuluje § 103 predmetného zákona, ktorý sa týka povoľovania úľav a odpúšťania daňových sankcií.

Zákon v tomto paragrafe umožňuje len odpustenie daňových sankcií (pokuta, sankčný úrok, úrok) a nie istiny daňového nedoplatku. Podmienkou odpustenia sankcie je zaplatenie celej istiny daňového nedoplatku.

Existujú 3 dôvody na povolenie úľav:

 1. existenčné dôvody,
 2. hospodársky zánik daňového subjektu a nižší výnos z likvidácie ako vyrubená sankcia,
 3. nesprávna aplikácia právneho predpisu.

Daňové riaditeľstvo je oprávnené povoliť úľavu alebo odpustiť sankciu, ak výška sankcie v jednotlivom prípade nepresiahne pri fyzickej osobe 165 969,59 EUR a pri právnickej osobe limit 1 659 695,94 EUR. Sankcie nad tieto limity má v kompetencii Ministerstva financií SR.

Daňový úrad je oprávnený povoliť úľavu alebo odpustiť sankciu, ak výška sankcie v jednotlivom prípade nepresiahne pri fyzickej osobe sumu 33 193,92 EUR  a pri právnickej osobe limit 331 939,19 EUR.

O povolení úľav zo sankcie alebo o odpustení sankcie sa vydáva rozhodnutie. Na odpustenie sankcie nemá daňový dlžník v tomto prípade právny nárok. Záleží teda na rozhodnutí kompetentného orgánu, či sankciu odpustí, alebo nie. Za podanie žiadosti o poskytnutie úľavy zo sankcie zaplatí žiadateľ správny poplatok 16,60 EUR./9/

C. INŠPEKCIA PRÁCE a ĎALŠIE KONTROLY

7. INŠPEKCIA PRÁCE

V súlade s § 2 ods. 1 Zákona o inšpekcii práce „Inšpekcia práce je

 1. dozor nad dodržiavaním

1. pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,

2. právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,

3. právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,

4. právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,

5. záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv,

6. osobitného predpisu zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce, ktoré sú na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia zaradené do kategórie 3 alebo 4, a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hudobného umelca, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj,

 1. vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie predpisov uvedených v písmene a) a za porušovanie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv,
 2. poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, a zamestnancom v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať predpisy ustanovené v písmene a).“

Inšpekcia práce sa vykonáva

a) na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, vrátane pracovísk nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb,

b) vo všetkých priestoroch, v ktorých domácky zamestnanec vykonáva dohodnutú prácu a v ktorých zamestnanec vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Subjekt

Oprávnenia a povinnosti

Inšpektor práce

Inšpektor práce je pri výkone inšpekcie práce oprávnený

a) vstupovať voľne a kedykoľvek do priestorov a na pracoviská podliehajúce inšpekcii práce a v nevyhnutnom rozsahu na súkromné pozemky a komunikácie,

b) vykonávať kontrolu, skúšku, vyšetrovanie a iné úkony s cieľom zistiť, či sa dodržiavajú predpisy uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) a záväzky vyplývajúce z kolektívnych zmlúv,

c) požadovať od zamestnávateľa, fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, zamestnanca, zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, príslušného odborového orgánu a zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka v prítomnosti svedka alebo bez neho informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv,

d) požadovať predloženie dokumentácie, záznamov alebo iných dokladov potrebných na výkon inšpekcie práce a požadovať ich kópie,

e) odoberať na rozbor nevyhnutne potrebné množstvo vzoriek materiálov alebo látok, ktoré sa používajú alebo s ktorými sa manipuluje na pracovisku, po oznámení zamestnávateľovi alebo ním poverenému zamestnancovi,

f) používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon inšpekcie práce, ak ich použitie nezakazujú osobitné predpisy/10/

g) požadovať preukázanie totožnosti od fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa a vysvetlenie dôvodu jej prítomnosti.

Na základe výsledkov inšpekcie práce a podľa závažnosti zistených skutočností je inšpektor práce oprávnený

a) navrhnúť technické, organizačné a iné opatrenia potrebné na zlepšenie zisteného stavu,

b) nariadiť odstránenie zistených nedostatkov ihneď alebo v lehotách ním určených,

c) nariadiť, aby prítomné osoby ihneď opustili priestory, v ktorých je bezprostredne ohrozená ich bezpečnosť a zdravie,

d) zakázať používanie pracovných a prevádzkových objektov, priestorov a pracovísk, strojov, zariadení a iných technických zariadení a pracovných prostriedkov, pracovných postupov, látok a vykonávanie činností a prác, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím,

e) zakázať používanie motorového vozidla v prípadoch uvedených v osobitnom predpise,/11/

f) zakázať prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, fyzických osôb mladších ako 18 rokov veku a iné práce a činnosti, ak sa vykonávajú v rozpore s osobitnými predpismi,

g) nariadiť zachovanie pracoviska alebo jeho časti v pôvodnom stave až do skončenia vyšetrovania alebo zadokumentovať stav pracoviska alebo jeho časti,

h) nariadiť vykonanie meraní, kontrol, skúšok a iných úkonov potrebných na výkon inšpekcie práce,

i) nariadiť zverejnenie informácií na mieste u zamestnávateľa obvyklom a voľne prístupnom,

j) podať návrh na začatie konania o

1. odobratí oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia podľa § 6 ods. 1 písm. d) a § 7 ods. 3 písm. d) a e),

2. uložení zákazu činnosti podľa § 7 ods. 3 písm. j) a ods. 7 písm. b),

3. uložení pokuty podľa § 7 ods. 3 písm. j), § 19, 20 a osobitného predpisu,/12/

k) ukladať blokové pokuty za priestupky podľa osobitného predpisu./13/

Kontrolovaný subjekt

Inšpektor práce je povinný

a) oznámiť pred začatím inšpekcie práce svoju prítomnosť kontrolovanému zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ak tým negatívne neovplyvní výkon inšpekcie práce,

b) informovať o výsledku inšpekcie práce vykonanej u kontrolovaného zamestnávateľa v prípade zistenia nedostatkov príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, príslušný odborový orgán a zamestnaneckú radu alebo zamestnaneckého dôverníka.

c) V prípade zistenia nedostatkov u kontrolovaného zamestnávateľa alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, je inšpektor práce povinný vypracovať protokol o výsledku inšpekcie práce a ten prerokovať so zamestnávateľom alebo ním povereným zamestnancom, alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Jedno vyhotovenie protokolu o výsledku inšpekcie práce inšpektor práce odovzdá zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Inšpektorát práce môže uložiť subjektu v súlade s § 19 a § 20 Zákona o inšpekcii práce pokutu alebo poriadkovú pokutu. Výška pokuty sa môže v prípade nelegálneho zamestnávania môže dosiahnuť až 200 000 €. V prípade pokuty je to finančná suma od 65 € do 650 €. Jednotlivé povinnosti a výšky sankcie za ich nesplnenie sú upravené v predmetných ustanoveniach Zákona o inšpekcii práce.
[1] Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a Zákon č. 564/2004 Z. z. rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platnom znení

[2] Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení

[3] Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v platnom znení

[4] Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Sž-o-KS 66/2005

[5] Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení

[6] Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení

[7] § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení

[8] Napríklad zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

[9] Komentár k § 103 Zákona o správe daní a poplatkov v platnom znení

[10] Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností

[11] Zákon č.462/2007 Z. z. Zákon o organizácii pracovného času v doprave

[12] Zákon č.462/2007 Z. z. Zákon o organizácii pracovného času v doprave

[13] Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

§ 38 zákona č. č.462/2007 Z. z. Zákon o organizácii pracovného času v doprave

§ 11 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z.