AKTUÁLNE: Nenájdenie sa v zozname registrovaných pre 2%?

Nenašli ste svoju organizáciu v zozname registrovaných pre 2% dane na rok 2022? Máme pre vás riešenie.

Čo v prípade, že sa nenájdeme v Zozname prijímateľov?

V praxi sa môže vyskytnúť nepríjemná situácia, že sa aj napriek úspešnému osvedčeniu všetkých potrebných dokladov organizácia nenájde v oficiálnom Registri prijímateľov 2 % z dane. Príčiny nezaradenia do zoznamu prijímateľov môžu byť rôzne.

Jedným z dôvodov môže byť nevykonanie procesu registrácie u notára, ktorý formou notárskej zápisnice overuje splnenie podmienok na danú registráciu na 2%. Pokiaľ však overenie u notára, ktoré sme popisovali vyššie bolo uskutočnené, druhou možnosťou môže byť nesplnenie povinnosti zverejnenia špecifikácie použitia 2 % v Obchodnom vestníku tým organizáciám, ktorým podľa § 50 ods. 13 zákona o dani z príjmov vznikla. Zákon o dani z príjmov prostredníctvom svojho § 50 ods. 14 sankcionuje prijímateľa tým, že Notárska komora SR nezaradí tohto prijímateľa do zoznamu prijímateľov na obdobie jedného roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k nesplneniu hore uvedenej povinnosti. V prípade, že by aj príslušný notár registráciu prijímateľa vykonal, Notárska komora takúto registráciu nezaradí do zoznamu príjemcov pre Finančnú správu.

V prípade, ak sa dotknutá organizácia nenašla v zozname prijímateľov, či už v jeho excel formáte alebo cez jeho funkciu vyhľadávania, odporúčame organizácií preveriť, či z jej strany došlo k splneniu dvoch vyššie uvedených povinností.

Pokiaľ nedošlo k splneniu týchto povinností, organizácia už nemôže byť zaradená do zoznamu prijímateľov 2% pre najbližší možný termín, kedy sa organizácia môže uchádzať o prijatie podielu zo zaplatenej dane tak bude až  v nasledujúcom roku.

Na druhej strane, ak však došlo z jej strany k splneniu všetkých povinností, ktoré zákon vyžaduje na účely poskytnutia podielu zaplatenej dane, avšak ani napriek tomu sa organizácia v zozname prijímateľov nenachádza (napr.: organizácia vypadla pri nahadzovaní a podobne), odporúčame organizácií kontaktovať priamo Notársku komoru SR s písomnou žiadosťou o preverenie vzniknutej situácie. K písomnej žiadosti odporúčame priložiť aj fotokópiu notárskej zápisnice, v ktorej notár osvedčil splnenie podmienok podľa Zákona o dani z príjmov.

Uvedený príklad z praxe je výňatkom z kompletného materiálu, spracovaného naším tímom - buďte o krok vpred a využite poznatky portálu itretisektor.sk.

Metodika aj ďalšie prípady z praxe a vzory pre 2% dane nájdete v našej eknižnici.

itretisektor.sk