itretisektor | Všetko o portáli

Všetko o portáli


PARTNERI PROJEKTU

Nadácia Orange, Nadácia Otvorenej Spoločnosti, Stredoeurópska nadácia,
GARANT PARTNER legal s.r.o.


1. Centrálna nezisková spoločnosť spustila od 04.10.2010 unikátny samofinancovateľný produkt neziskového sektora na Slovensku - Centrálny portál pre neziskový sektor (ďalej len „Centrálny portál“), ktorého cieľom je stať sa významným partnerom nielen neziskového sektora, ale aj podnikateľského a štátneho.

Oblasť neziskového sektora je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí spoločnosti. Nielen skúsenosti, ale aj proces prípravy a realizácie Centrálneho portálu ukázali, že v neziskovom sektore chýba nástroj, ktorý by systematizoval poznatky a sprostredkovával nové znalosti nevyhnutné pre fungovanie a skvalitňovanie práce subjektov neziskového sektora.

Najdôležitejšou súčasťou Centrálneho portálu je denný servis spracovania všetkých významných legislatívnych zmien a návrhov, ktoré sa dotýkajú jednotlivých organizácií a oblastí neziskového sektora. Takouto formou chceme pomôcť všetkým, ktorí vykonávajú významné verejnoprospešné aktivity zorientovať sa v množstve právnych, daňových a účtovných predpisov a súčasne významným spôsobom poukázať na tie procesy, kde neziskový sektor nie je rovnocenným partnerom vo vzťahu k ostatným sektorom.

Centrálny portál neziskového sektora svojim užívateľom ponúka najmä:

  • denné aktuálne informovanie o dôležitých odborných udalostiach v neziskovom sektore,
  • najrýchlejšie spracovanie navrhovaných legislatívnych zmien s vysvetlením konkrétnych dopadov pre organizácie neziskového sektora,
  • spracovanie pripomienok a ich poskytnutie pre účely legislatívneho procesu,

V právnom menu ponúkame právne predpisy, odborné stanoviská, príklady z praxe, súdne rozhodnutia a ďalšie potrebné právne informácie pre činnosť všetkých foriem neziskových organizácií.

V ekonomickom menu užívateľ získa informácie súvisiace s ekonomickými inštitútmi, ako sú dobrovoľníctvo, dary a granty, 2% z dane, verejné zbierky a iné inštitúty, ktoré súvisia s činnosťami organizácií neziskového sektora.

V servisnom menu vzniká unikátna Tlačová agentúra neziskového sektora, systém pomoci užívateľom portálu vo forme žiadaného online poradenstva, ako aj iné dôležité informácie potrebné k zabezpečeniu bežnej prevádzky.

Súčasne so vznikom Centrálneho portálu pre neziskový sektor bude spustená aj prevádzka:

  • Tlačovej agentúry neziskového sektora, ktorej cieľom je v primeranej forme a množstve začať informovať o dianí v neziskovom sektore, prinášať informácie o činnosti organizácií neziskového sektora z domova a zo zahraničia,
  • Centrálnej rady neziskového sektora zloženej z odborníkov na právo, dane a účtovníctvo neziskového sektora, ktorí sa budú vyjadrovať k zásadným otázkam dotýkajúcich sa neziskovej legislatívy.

Financovanie Centrálneho portálu pre neziskový sektor:

Centrálny portál bude v mesiaci október 2010 voľne dostupný pre všetkých záujemcov. Finančný model vychádza zo vzájomnej solidarity pomoci medzi organizáciami neziskového sektora. Výška predplatného bola stanovená v najnižšej možnej miere, aká bola potrebná pre zabezpečenie unikátneho samofinancovateľného diela na Slovensku. Centrálny portál chce byť financovaný výlučne zo súkromných zdrojov, pretože jeho ambíciou je prinášať kvalitné a potrebné informácie a jediným kritériom pre úspešnosť je záujem neziskového sektora o takýto druh služieb.

  • Ročné predplatné pre jednu organizáciu: 99 EUR/ jeden prístup
  • Ročné predplatné (multilicencia): 122 EUR / tri prístupy (pod jedným menom a heslom sa prihlasujú max. 3 osoby)

Uhradením tejto sumy každý užívateľ podporí myšlienku vytvorenia takejto služby, ktorá prináša pomoc mnohým ľuďom a organizáciám, ktorí pracujú na rôznych projektoch a úlohách.

Od 01.11.2010 Centrálny portál vyžaduje od každého záujemcu zaplatenie ročného poplatku, aby bolo možné zabezpečiť kvalitný servis na vysokej profesionálnej úrovni. Všetky potrebné informácie ohľadom registrácie nájdete na www.itretisektor/registracia.


< Späť