itretisektor | Všeobecne prospešné spoločnosti n. o.

Všeobecne prospešné spoločnosti n. o.

Všeobecne prospešné služby sú v zákone č. 213/1997 Z. z. vymenované iba príkladmo. Medzi tieto služby patrí najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. Medzi všeobecne prospešné služby patria aj služby, ktoré nie sú v zákone výslovne uvedené, ale majú všeobecno – prospešný charakter.

Dôvodové správy (4)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (19)
Všeobecne prospešné spoločnosti: Zákon o registri MVO a neziskové organizácie
Vytvorené:28. 11. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Tento zákon, ako jeden z najvýznamnejších zákonov tretieho sektora, prináša zmeny v registrácii všetkých mimovládnych neziskových organizácií, teda aj všeobecne prospešných spoločností. Odborný článok prináša prehľad týchto zmien.

Neziskové organizáce všeobecne: Manuál k aktivácií elektronických schránok MVO organizácií
Vytvorené:19. 11. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Podľa súčasného znenia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení (ďalej len „ zákon o e-Governmente) sú právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra oprávnené dobrovoľne si aktivovať elektronickú schránku za účelom doručovania úradných rozhodnutí. Pôjde najmä o právnické osoby, ktorými sú občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a pod.

Pre tieto subjekty platí termín povinnej aktivácie elektronických schránok na 1. jún 2020. Pokiaľ si v tomto termíne dobrovoľne neaktivujú elektronickú schránku, vykoná túto aktiváciu automaticky Úrad vlády Slovenskej republiky, a to aj bez súhlasu právnickej osoby.   

Charitatívna reklama/Neziskové organizácie všeobecne: Inštitút charitatívnej reklamy v právnom poriadku SR
Vytvorené:23. 05. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Inštitút charitatívnej reklamy bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Tento inštitút predstavuje ďalší spôsob finančnej podpory neziskových organizácií.


Všeobecne prospešné spoločnosti: Nová právna úprava zodpovednosti funkcionárov
Vytvorené:21. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Odborný článok sa bližšie venuje úprave povinností riaditeľov a členov správnej rady v neziskovej organizácií, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby. Od 15. 1. 2018 je účinná novela č. 4/2018, ktorá mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Novela zákona o neziskových organizáciách zaviedla viacero nových povinností členom správnej rady a riaditeľovi neziskovej spoločnosti poskytujúcej všeobecne prospešné služby. 

Neziskovky všeobecne/ Všeobecne prospešné spoločnosti: Pracovnoprávny vzťah štatutárneho orgánu
Vytvorené:30. 06. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme výkonu funkcie štatutárneho orgánu na základe pracovnej zmluvy a súbehu pracovného pomeru s výkonom funkcie štatutárneho orgánu.
Všeobecne prospešné spoločnosti: Postup krokov pri vypracovaní a uložení výročnej správy
Vytvorené:18. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Z dôvodu predchádzania prísnej zákonnej sankcii, ktorá môže vyústiť až do zrušenia neziskovej organizácie podľa §14 písm. g) zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení, prinášame pre všetky neziskové organizácie ucelený manuál k vypracovaniu a uloženiu ich výročných správ. 

Všeobecne prospešná spoločnosť: Postup krokov pri zmene riaditeľa
Vytvorené:28. 04. 2015
Autor:Mgr.Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V rámci fungovania neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby môže nastať situácia, kedy najvyšší orgán neziskovej organizácie správna rada, má záujem vymenovať nového riaditeľa pred uplynutím funkčného obdobia predošlého riaditeľa. Zmyslom tohto odborného článku je preto poukázať na celkový postup správnej rady v prípade, ak sa rozhodne zmeniť svojho riaditeľa. 

Všeobecne prospešné spoločnosti: Zmluvný vzťah štatutárneho orgánu riaditeľa s neziskovou organizáciou
Vytvorené: 5. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme otázke, akú zmluvu je možné uzatvoriť na výkon funkcie riaditeľa v neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia“), ak poberá odmenu. Venujeme sa odlišnostiam v prípade súkromných neziskových organizácií a organizácií s majetkovou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku.


§ Všeobecne prospešné spoločnosti: Výročná správa neziskových organizácií
Vytvorené: 4. 04. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme povinnosti uloženia výročnej správy neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby do verejnej časti registra účtovných závierok.

U Neziskové organizácie: Účtovné právne predpisy a register účtovných závierok
Vytvorené:13. 02. 2014
Autor:Ing. Mária Pančová Hudáková
Zobraz celý text

V prílohe tohto článku prinášame prehľad v akej sústave účtovníctva je povinná nezisková organizácia účtovať, za akých podmienok má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a povinnosť vypracovať výročnú správu a prehľad lehôt a podôb na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok.

§ Neziskové organizácie: Doručovanie písomností do vlastných rúk subjektom neziskového sektora
Vytvorené:10. 02. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príspevok sa zaoberá podmienkami za akých sa doručujú písomnosti určené do vlastných rúk subjektom neziskového sektora. 
§ Neziskové organizácie: Čo znamená pojem nezisková organizácia?
Vytvorené:16. 12. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Odborný článok sa venuje ťažiskovému pojmu neziskového sektora, ktorým je neziskovosť a samotnému pojmu nezisková organizácia. 

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a podnikanie
Vytvorené:15. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Predmetom tohto odborného článku je vysvetlenie, či je nezisková organizácia oprávnená poskytovať všeobecne prospešné služby a pritom dosahovať zisk. 

Najčastejšie uzatvárané zmluvy v neziskovom sektore a daňová uznateľnosť výdavkov
Vytvorené: 4. 12. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

V oblasti mimovládnych organizácií a spoločností, či podnikateľov je sponzorstvo, darovanie, či peniaze poskytnuté mimovládnym organizáciám za reklamu jedným z dôležitých spôsobov rozvíjania a podporovania všeobecno-prospešných aktivít mimovládneho sektoru. Aké sú rozdiely medzi jednotlivými zmluvami a či sú tieto spôsoby vhodnými z pohľadu daňovej uznateľnosti výdavkov sa dočítate v našom odbornom článku.

Novela zákona o neziskových organizáciách a jej ústavnosť z pohľadu poslancov NRSR
Vytvorené: 2. 10. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Ústavný súd Slovenskej republiky bude na základe podnetu poslancov NRSR posudzovať (ne)súlad novely zákona o neziskových organizácicáh a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti s Ústavou Slovenskej republiky.

Založenie neziskovej organizácie
Vytvorené:28. 09. 2010
Autor:Mgr. Martin Čontofalský
Zobraz celý text

Novela zákona č. 35/2002 Z .z. zaviedla definíciu neziskovej organizácie tak, aby boli zrejmé obidva základné definičné znaky tejto právnej formy a to poskytovanie všeobecne prospešných služieb ako predmet činnosti neziskovej organizácie a neziskovosť ako základné kritérium fungovania neziskovej organizácie.

V porovnaní s pôvodnou právnou úpravou sa definícia neziskovej organizácie doplnila o princíp neziskovosti. Vyjadrenie tohto princípu v definícii má význam najmä z toho dôvodu, že odlišuje neziskovú organizáciu od podnikateľských subjektov, ktoré tiež môžu poskytovať podobné služby. Podstata tohto princípu spočíva v tom, že hoci nezisková organizácia môže okrem poskytovania všeobecne prospešných služieb vykonávať samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť aj ďalšiu činnosť za účelom dosiahnutia zisku, táto jej činnosť nesmie priamo či nepriamo viesť k materiálnemu prospechu jej zakladateľov, členov orgánov, ani zamestnancov. Zisk po zdanení musí nezisková organizácia použiť na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, pre ktoré bola založená.

Vedenie účtovníctva v zahraničnej organizačnej zložke zriadenej na území Slovenskej republiky
Vytvorené: 9. 09. 2010
Autor:Ing. Ľudmila Novotná
Zobraz celý text

Zahraničné osoby môžu podnikať na území SR za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské právne subjekty. V príspevku sa uvádzajú povinné náležitosti obchodných dokumentov týkajúcich sa podniku zahraničnej osoby alebo jeho organizačnej zložky, financovanie organizačných zložiek, požiadavky na vedenie účtovníctva a účtovníctvo v organizačnej zložke.

Účtovná závierka neziskových organizácií za účtovné obdobie 2009 v podvojnom účtovníctve
Vytvorené: 6. 07. 2010
Autor:Ing. Jana Vršková
Zobraz celý text

Neziskové organizácie postupujú pri uskutočňovaní účtovnej uzávierky a zostavení účtovnej závierky v súlade s treťou časťou zákona o účtovníctve. Na základe tejto časti je každá účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku.

§ Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Vytvorené: 6. 05. 2010
Autor:Mgr. Dušan Mikulec
Zobraz celý text

Podľa Filipovej (2002) v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov (zmena 35/2002 Z.z.) sa upravuje založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií.

Odborné stanoviská (1)
§ Neziskové organizácie v rozhodnutiach Ústavného súdu SR
Vytvorené:21. 02. 2011
Autor:1.SNSC
Zobraz celý text
Centrálny portál uverejňuje sumár rozhodnutí Ústavného súdu SR, kde účastníkom konania bolo občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, náboženská spoločnosť alebo politická strana.
Príklady z praxe (36)
Neziskovky všeobecne: Schválenie KÚV riadiacim orgánom pred oznámením do registra
Vytvorené: 4. 12. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je potrebné, aby pred oznámením údajov o KÚV príslušnému registrovému úradu schválil KÚV riadiaci orgán mimovládnej organizácie?

Všeobecne prospešné spoločnosti: Konkurenčná činnosť orgánov NO
Vytvorené: 8. 08. 2019
Autor:JUDr. Adriana Kováčová
Zobraz celý text

Ako postupovať v prípade ak riaditeľ neziskovej organizácie sprostredkúva obchody pre člena správnej rady ? Správna rada neziskovej organizácie je trojčlenná. Jeden člen správnej rady dodáva pre neziskovku rôzny tovar a poskytuje služby, druhý člen správnej rady je svokor riaditeľa neziskovej organizácie. Neporušuje svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti tak správna rada ako aj dozorná rada?

Sociálna spoločnosť/Všeobecne prospešné spoločnosti: Právny vzťah zodpovedného zástupcu poskytovateľa sociálnych služieb
Vytvorené:13. 06. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Aký právny vzťah musí mať zodpovedný zástupca ako osoba odborne spôsobilá za výkon príslušnej odbornej činnosti voči neziskovej organizácii? Prosíme o bližšie vysvetlenie prechodného ustanovenia § 110ad ods. 1 Zákona o sociálnych službách vo vzťahu k neziskovej organizácii.

Všeobecne prospešné spoločnosti: Použitie motorového vozidla inej osoby
Vytvorené: 5. 06. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Na základe akého právneho vzťahu môže nezisková organizácia používať motorové vozidlo inej osoby pri rozvoze liekov v rámci výkonu svojej činnosti?

Všeobecne prospešné spoločnosti: Sociálne podniky a zriadenie nového orgánu neziskovky
Vytvorené: 8. 08. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Je v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách zriadiť v neziskovej organizácii valné zhromaždenie pre získanie štatútu sociálneho podniku, ktoré bude voliť správnu radu napriek tomu, že správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie?

Všeobecne prospešné spoločnosti: Právomoc revízora v neziskovej organizácií
Vytvorené:16. 05. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Za čo zodpovedá revízor ako orgán neziskovej organizácie? Môže byť sankcionovaný ak sa zistí, že nezisková organizácia uskutočnila svoju činnosť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou či štatútom, pričom revízor nevykonal kontrolu?

Všeobecne prospešná spoločnosť: Dopad novely na štatút neziskovej organizácie
Vytvorené:28. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Je potrebné v zmysle novely zákona o neziskových organizáciách platnej od 15.1.2018 zmeniť alebo doplniť aj štatúty neziskových organizácií?  

Všeobecne prospešné spoločnosti : Výkon práce funkcionárov neziskovej organizácie
Vytvorené:17. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Podľa zákona č. 213/1997 Z. z. je členstvo v správnej a dozornej rade dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Môže byť člen správnej alebo člen dozornej rady zároveň zamestnaný v tej istej neziskovej organizácii napríklad ako ekonóm, opatrovateľ a pod.? Má to nejakú spojitosť so zákazom konkurencie podľa § 27?

Všeobecne prospešná spoločnosť: Postup správnej rady v súvislosti so vzdaním sa funkcie riaditeľa
Vytvorené:17. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V prípade, že jestvujúci riaditeľ neziskovej organizácie sa vzdá, je nezisková organizácia povinná robiť výberové konanie na riaditeľa alebo je výlučne na správnej rade, aby navrhla a schválila nového riaditeľa organizácie? Je pri vzdaní sa funkcie riaditeľa potrebné tohto riaditeľa ešte aj odvolávať?

§ Všeobecne prospešné spoločnosti: Náhrada nákladov štatutára na pohonné hmoty
Vytvorené:24. 03. 2016
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Akým spôsobom si môže štatutárny orgán neziskovej organizácie nechať preplatiť náklady na pohonné látky súkromného automobilu využívaného na organizačné zabezpečenie tejto organizácie?

Všeobecne prospešné spoločnosti: Peňažný vklad zakladateľov
Vytvorené:29. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je peňažný vklad povinný pri zakladaní neziskovej organizácii? Ak áno, akým spôsobom sa dokladuje pri podávaní návrhu na zápis do registra? Musí mať nezisková organizácia vložený peňažný vklad zakladateľov na účte po celý čas jej fungovania? 

Dane/Všeobecne prospešná spoločnosť: Dodatočné daňové priznanie neziskovej organizácie
Vytvorené: 7. 07. 2015
Autor:JUDr. Adriana Kováčová
Zobraz celý text

Neziskovej organizácii vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2014. Nezisková organizácia tak urobila v lehote na podanie riadneho daňového priznania. Po uplynutí tejto lehoty našla nezisková organizácia v mesiaci jún 2015 vo svojich záznamoch príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ktorý nebol zahrnutý v riadnom daňovom priznaní. Je povinná podať dodatočné daňové priznanie?

Všeobecne prospešná spoločnosť/Dane: Obrat pre účely registrácie za platiteľa DPH
Vytvorené:16. 06. 2015
Autor:Mgr.Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Nezisková organizácia vykonávajúca prospešnú činnosť pre ľudí bez domova dosiahla za 12 predchádzajúcich mesiacov výnosy z poskytovania stravy pre ľudí bez domova 4 250 €, ďalej dosiahla výnosy z nájomného za prenájom nebytových priestorov vo svojom sídle v sume 35 000 €, a zároveň dosiahla výnos z predaja prebytočného nehnuteľného majetku v sume 20 000 €.

Dosiahla nezisková organizácia obrat pre účely registrácie pre DPH?

Všeobecne prospešné spoločnosti: Zoznam zakladateľov a vklady zakladateľov neziskovej spoločnosti
Vytvorené:10. 06. 2015
Autor:JUDr. Adriana Kováčová
Zobraz celý text

Akým spôsobom je možné aktualizovať zoznam zakladateľov, z ktorých časť zomrela? Akým spôsobom je možné nakladanie s peňažným vkladom, ktorí vložili do majetku zakladatelia n. o. (vrátane zakladateľov, ktorí zomreli)?

Sociálna spoločnosť: K živnosti na poskytovanie sociálnej služby
Vytvorené:12. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme nezisková organizácia, ktorá bola založená za účelom poskytovania sociálnej pomoci. Je v takomto prípade nezisková organizácia povinná požiadať o živnosť na účely poskytovania sociálnej služby? A ak áno, o akú živnosť v tomto prípade presne pôjde?

Všeobecne prospešné spoločnosti: Uchovávanie zápisníc o schôdzach orgánov
Vytvorené:11. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V štatúte máme ustanovenú povinnosť uchovávať zápisnice zo schôdzi orgánov neziskovej organizácie po dobu piatich rokov. Znamená to, že po uplynutí tohto obdobia môžeme tieto zápisnice skartovať alebo ich môže niekto vyžadovať?

Všeobecne prospešná spoločnosť: Náhrada výdavkov pri pracovných cestách riaditeľa
Vytvorené: 5. 05. 2015
Autor:JUDr. Adriana Kováčová
Zobraz celý text
Má riaditeľ neziskovej organizácie nárok na náhradu výdavkov pri pracovných cestách? Ak áno, kto mu tieto pracovné cesty a výdavky schvaľuje?
Všeobecne prospešné spoločnosti: Hlasovanie mimo zasadnutia správnej rady
Vytvorené:31. 03. 2015
Autor:JUDr. Veronika Tothová
Zobraz celý text
Môže správna rada neziskovej organizácie hlasovať aj mimo zasadnutia správnej rady?
Všeobecne prospešná spoločnosť/Sociálne: Používanie virtuálnej registračnej pokladnice pri poskytovaní sociálnych služieb
Vytvorené:10. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Vzťahuje sa na neziskovú organizáciu poskytujúcu sociálne a zdravotnícke služby, povinnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu ak nemáme oprávnenie na podnikateľskú činnosť? 

Všeobecne prospešné spoločnosti: K členstvu osoby zamestnanej v neziskovej organizácii
Vytvorené:15. 01. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže byť členom správnej alebo dozornej rady neziskovej organizácie aj osoba, ktorá je zároveň zamestnancom tejto organizácie? Môže takáto osoba dostať honorár za členstvo a čas strávený na zasadnutiach rady?

Sociálna spoločnosť: Aká je správna aplikácia § 110p zákona o sociálnych službách?
Vytvorené:20. 10. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Aká je správna aplikácia ustanovenia § 110p a nasl. zákona o sociálnych službách, a to hlavne prvej vety v časti „na rovnaký počet miest a v rovnakej sume?” Aplikačná prax je taká, že zariadenia sa preregistrujú z domovov sociálnych služieb na zariadenia pre seniorov, avšak nový príspevok je o 10 € na lôžko a mesiac menší.


Všeobecne prospešné spoločnosti/Školy: Povinnosť overovania účtovnej závierky cirkevnej školy audítorom
Vytvorené:29. 09. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Je cirkevná škola (nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby), ktorej zriaďovateľom je rehoľa  povinná overiť svoju účtovnú závierku audítorom?
Sociálna spoločnosť: Hodnotitelia kvality v zariadeniach sociálnych služieb
Vytvorené:19. 08. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Môže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo vyššie územné celky vyžadovať od poskytovateľov sociálnych služieb zavedenie štandardov kvality už v súčasnosti alebo až od 1.1.2016?

§ Všeobecne prospešné spoločnosti: Odmena zakladateľa v neziskovej organizácii
Vytvorené:28. 07. 2014
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Môže zakladateľ neziskovej organizácie poberať odmenu?

Sociálna spoločnosť/Združenia: Poskytnutie daru občianskemu združeniu neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieba a vznik členstva v združení
Vytvorené:12. 06. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Občianske združenie je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Prijímateľ sociálnej služby poskytol občianskemu združeniu dar. Stáva sa poskytovateľ daru na základe darovacej zmluvy členom združenia? Je poskytovateľ daru oprávnený oboznámiť sa so stanovami združenia na základe poskytnutého daru?

§ Neziskové organizácie: Ukladanie výročnej správy neziskovej organizácie
Vytvorené:12. 03. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže uložiť nezisková organizácia založená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. výročnú správu podľa § 34 ods. 4 citovaného zákona v listinnej podobe, ak nemá povinnosť podať daňové priznanie, nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom ,nie je registrovaná na daňovom úrade?  

§ Všeobecne prospešné spoločnosti: Vstupné a povinnosť použitia registračnej pokladne
Vytvorené:20. 12. 2013
Autor:Michaela Uhrinová
Zobraz celý text

Majú neziskové organizácie pri výbere vstupného na svoje akcie povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu?

§ Všeobecne prospešné spoločnosti (n.o.): Daňová povinnosť pri predaji výrobkov vytvorených v rámci rehabilitačnej činnosti
Vytvorené:30. 09. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
V prípadovej štúdii sa venujeme daňovej povinnosti neziskovej organizácie, ktorá poskytuje sociálne služby v rehabilitačnom stredisku pre dospelých a konkrétne otázke, či je nezisková organizácia povinná odviesť daň zo sumy, ktorú získala za predaj výrobkov, ktoré zhotovili jej klienti počas rehabilitácie.
§ Všeobecne prospešné spoločnosti (n.o.): Prevod neziskovej organizácie na inú osobu
Vytvorené:15. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné previesť neziskovú organizácie na inú osobu a zároveň zmeniť názov, sídlo a druh všeobecne prospešných služieb?

§ Neziskové organizácie: Zlúčenie neziskových organizácii a dátum zápisu vzniku novej organizácie
Vytvorené: 1. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné aby sa zlúčila jeden mesiac stará nezisková organizácia s päť rokov starou neziskovou organizáciou a to tak, aby po zlúčení na výpise z registra zostal dátum vzniku staršej neziskovej organizácie?

§ Povinnosť neziskovej organizácie nahlásiť zmeny registrovému úradu
Vytvorené: 5. 03. 2011
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Naša nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby bude meniť niektoré údaje v štatúte. Máme povinnosť nahlásiť každú zmenu obvodnému úradu? Čo musíme úradu predložiť za účelom vykonania zmien?

Likvidácia neziskovej organizácie
Vytvorené:25. 10. 2010
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Naša nezisková organizácia vstúpila do likvidácie. Musíme predložiť obvodnému úradu nejaké dokumenty? Čo sa stane s majetkom neziskovej organizácie?

Výmaz neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra neziskových organizácii
Vytvorené:24. 10. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Naša nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby bola zrušená s likvidáciou. Čo musíme predložiť registrovému úradu, aby ju vymazal z registra neziskových organizácií?

Zlúčenie ako jeden zo spôsobov zániku neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
Vytvorené:24. 10. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Máme záujem zlúčiť našu neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby s inou organizáciou. Vzťahujú sa na tento spôsob zániku aj nejaké obmedzenia? Akým spôsobom je potrebné informovať obvodný úrad o danej skutočnosti?

Splynutie neziskovej organizácie s inou organizáciou
Vytvorené:24. 10. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Správna rada neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby rozhodla o splynutí s inou neziskovou organizáciou. Aké povinnosti nám z toho vyplývajú voči obvodnému úradu?

Vznik neziskovej organizácie
Vytvorené:17. 05. 2007
Autor:Jana Hreňová
Zobraz celý text

Mám v úmysle rozbehnúť činnosť v oblasti organizácie záujmového a profesijného vzdelávania pre dospelých. Zvažujem medzi s.r.o. a neziskovou organizáciou, keďže to nechcem robiť vo veľkom a bude to iba ako doplnková aktivita. Môžem neziskovú organizáciu (n.o.) založiť aj sám ako fyzická osoba? Môžem mať odmenu z n.o. za riadenie projektov? Môže neziskovka pokrývať aj aktivity súvisiace so správou komerčnej webovej stránky?

Súdne rozhodnutia (9)
Najvyšší súd ČR z 25.05.2016 - K postaveniu neziskovej organizácie ako podnikateľa
Vytvorené: 6. 12. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Předmětem sporu je otázka zda je obecně prospěšná společnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 obch. zák. podnikatelem a zda se proto v závazkovém vztahu s územní samosprávnou jednotkou podle § 261 odst. 2 obch. zák. uplatní právní úprava obchodního zákoníku.

Súdny dvor Európskej únie z 09.12.2008 - K splneniu pojmu riadne používanie ochrannej známky vs. charitatívne účely
Vytvorené:11. 10. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Verein Radetzky‑Orden a Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky vo veci výmazu ochranných známok, ktorých majiteľom je táto posledná spoločnosť, ktorá je neziskovou organizáciou, z dôvodu neexistencie riadneho používania.

Krajský súd Trnava z 20.01.2016 - K neplatnosti skončenia pracovného pomeru riaditeľa
Vytvorené:23. 08. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom odvolacieho konania je preskúmanie správnosti postupu a rozsudku súdu prvého stupňa v časti určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru, uloženia povinnosti odporkyni (neziskovej organizácií) zaplatiť navrhovateľovi náhradu mzdy a trov konania.

Súdny dvor Európskej únie z 19.06.2014 - K zadaniu zákazky bez začatia postupu verejného obstarávania neziskovej organizácii, ktorej väčšina členov je tvorená verejnými obstarávateľmi
Vytvorené:15. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi nemocnicou a Spoločným strediskom pre nemocnice na jednej starne a spoločnosťou na druhej strane vo veci zákonnosti zadania verejnej zákazky, ktorú nemocnica zadala priamo Spoločnému stredisku pre nemocnice.

Najvyšší súd ČR z 25.11.2015 - K aktívnej legitimácii na podanie návrhu na zápis neziskovej organizácie do registra
Vytvorené:10. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Městský soud v Praze usnesením odmítl návrh na zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností. Soud prvního stupně dovodil, že podle § 5 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále též jen „zákon“), musí návrh na zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku podat všichni její zakladatelé. Vzhledem k tomu, že návrh na zápis společnosti do rejstříku nepodali všichni její zakladatelé, soud návrh na zápis odmítl.

Najvyšší súd ČR z 18.02.2003 - K spôsobu zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb
Vytvorené:10. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Registrový orgán zamietol návrh na zápis všeobecne prospešnej spoločnosti do registra všeobecne prospešných spoločností z dôvodu, že zakladacia listina nespĺňala náležitosti určitosti právneho úkonu v tom zmysle, aby jasne a určite vyjadrila zmysel a účel zakladanej inštitúcie v nadväznosti na poskytované všeobecne prospešné služby v súlade so zákonom, a preto podmienky pre zápis do registra neboli splnené. Voči zamietnutiu registrácie podali všetci navrhovatelia dovolanie s tvrdením, že v zakladacej listine nie je možné stanoviť presné podmienky pre poskytovanie služieb, ak ide o služby, u ktorých sa podmienky poskytovania menia v čase.

Ústavný súd SR z 23.11.2011 - Obmedzenie vlastníckeho práva neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Vytvorené:18. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom kritiky navrhovateľov je zákonná fikcia neziskovej organizácie založenej štátom. Tá v prvom rade porušuje požiadavku oddelenosti dotknutých neziskových organizácií od štátu (čl. 29 ods. 4 ústavy), a to na podklade argumentov, ktorými navrhovatelia zdôvodnili tvrdené porušenie čl. 29 ods. 4 ústavy ustanoveniami § 100b ods. 2 a § 100c ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Navrhovatelia nevidia „žiaden verejný záujem a žiadne odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto zásahu do základných práv dotknutých subjektov, ako ani žiaden legitímny cieľ, ktorý by sa mal zásahom dosiahnuť a sú nútení konštatovať, že ustanovenie § 100b ods. 4... predstavuje neprimeraný zásah do vnútorných pomerov neziskových organizácií a do princípu rovnosti v obsahu vlastníckeho práva ich zakladateľov v (ne)prospech jedného z nich.“

Zároveň navrhovatelia podčiarkujú, že z gramatického výkladu napadnutého ustanovenia jasne vyplýva, že za podmienok v ňom uvedených „zakladá status neziskovej organizácie založenej štátom vo vzťahu ku všetkým, aj v minulosti transformovaným neziskovým organizáciám, ktorých jedným zo zakladateľov bol s aspoň polovičným vkladom štát“. Nový právny následok plynúci z § 100b ods. 4 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti "adresáti práva nemohli v čase vykonania transformácie poznať“, preto napadnuté ustanovenie „vo svojich dôsledkoch prisudzuje skorším právnym úkonom taký následok, ktorý vtedy platné právo s týmto úkonom nespájalo a tým sa dostáva do rozporu s čl. 1 ods. 1 ústavy ako ustanovením, v ktorom je obsiahnutý zákaz retroaktivity ako jeden zo sťažňových princípov právneho štátu. 

§ Najvyšší súd SR z 24.02.2010 - K zriadeniu práva vecného bremena k prioritnému majetku
Vytvorené:18. 01. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Krajský súd rozsudkom potvrdil rozhodnutie, ktorým zamietol návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech Slovenskej lekárskej spoločnosti, k nehnuteľnostiam podľa zmluvy o prevode nehnuteľností uzavretej medzi navrhovateľom a SLS podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka, keď dospel k záveru, že táto zmluva obsahom aj účelom odporuje zákonu a v určitom slova zmysle aj zákon obchádza, takže je podľa § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatným právnym úkonom, a z tohto dôvodu nie je možné povoliť vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov. 


§ Najvyšší správny súd ČR z 21.05.2008 - Správne konanie s.r.o. voči Krajskému súdu
Vytvorené:29. 07. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Najvyšší súd Českej republiky rozhodol, že nadačné imanie nemôže byť prostriedkom k dosiahnutiu cieľov nadácie. Nadáciu nemožno založiť iba za účelom zhromažďovania majetku.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (4)
z 06.02.2014 - NKÚ c/a Nezisková organizácia NEO - kontrola použitia dotácie na kultúru
Vytvorené: 3. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom kontroly bolo dodržiavanie zmluvných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostriedkov účelovej dotácie z kapitoly Ministerstva kultúry SR.

§ z 25.02.2015 - NKÚ c/a Nezábudka Pata, n.o. - kontrola pôsobnosti dozornej rady
Vytvorené:30. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Cieľom kontroly bolo preveriť a analyzovať plnenie povinností dozorných rád právnických osôb podliehajúcich kontrole NKÚ SR, a zároveň získať uistenie, či si dozorné rady plnili povinnosti pri dohliadaní na činnosť právnickej osoby v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a spoločenských zmlúv a či prispeli k zvýšeniu efektívnosti činnosti verejnej správy a spokojnosti občanov, k zlepšeniu hospodárenia subjektov verejnej správy a ku skvalitneniu vnútorného kontrolného systému verejnej správy.
§ z 29.06.2015 - NKÚ c/a Dom Svitania, n.o. - omeškanie s oznámením o prijatí štátnej pomoci
Vytvorené:23. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Predmetom kontroly Najvyššieho kontrolného úradu bol projekt, cieľom ktorého bola podpora zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti vybraných skupín uchádzačov o zamestnanie formou vytvárania pracovných miest v pracovných dielňach alebo chránených pracoviskách. Zameral sa na kontrolu čerpania finančných prostriedkov, plnenia merateľných ukazovateľov a dodržiavania dohodnutých podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov.
z 18.08.2015 - NKÚ c/a Domov Klas n.o., Vrbové - kontrola pôsobnosti dozorných rád vybraných právnických osôb
Vytvorené: 7. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť a analyzovať plnenie povinností dozorných rád právnických osôb podliehajúcich kontrole NKÚ SR a zároveň získať uistenie, či si dozorné rady plnili povinnosti pri dohliadaní na činnosť právnickej osoby v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a spoločenských zmlúv a či prispeli k zvýšeniu efektívnosti činnosti verejnej správy a spokojnosti občanov, k zlepšeniu hospodárenia subjektov verejnej správy a ku skvalitneniu vnútorného kontrolného systému verejnej správy.

Vzory dokumentov (13)
Návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod
Vytvorené:28. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Stiahni súbor
Neziskové organizácie vzniknuté pre 1. novembrom 2018 sú povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do 31. decembra 2019.
Návrh na výmaz neziskovej organizácie z registra neziskových organizácií - zrušenie s likvidáciou
Vytvorené:23. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Stiahni súbor
Za účelom výmazu neziskovej organizácie z registra neziskových organizácií likvidátor zrušujúcej sa neziskovej organizácie predloží likvidátor registrovému úradu, ktorým je okresný úrad v sídle kraja, návrh na výmaz neziskovej organizácie.
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady - Zlúčenie s inou neziskovou organizáciou
Vytvorené:22. 01. 2015
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Zmeny, ktoré vyplývajú zo zlúčenia neziskovej organizácie s inou neziskovou organizáciou je riaditeľ novovzniknutej neziskovej organizácie povinný oznámiť registrovému úradu do 7 dní. Okrem návrhu na zápis zmien údajov v registri a iných dokumentov predkladá registrovému úradu aj rozhodnutie správnej rady o zlúčení.
Výročná správa neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
Vytvorené:30. 10. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená; na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ.
Výročná správa neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby - VZOR
Vytvorené:28. 10. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
V súlade s § 34 zákona o neziskových organizáciách je nezisková organizácia povinná vypracovať výročnú správu po skončení kalendárneho roka na ktorý sa vzťahuje, a to v termíne, ktorý určí buď správna rada alebo ktorý je ustanovený zakladateľskou listinou, avšak najneskôr do 30. júna príslušného roka.
Zasadnutie správnej rady - Listina prítomných
Vytvorené:25. 10. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Zmeny, ktoré vyplývajú zo zlúčenia neziskovej organizácie s inou neziskovou organizáciou je riaditeľ novovzniknutej neziskovej organizácie povinný oznámiť registrovému úradu do 7 dní. K rozhodnutiu správnej rady o zlúčení je potrebné priložiť aj prezenčnú listinu zo zasadnutia správnej rady.
Žiadosť na zmenu údajov v registri neziskoých organizácii - Zlúčenie
Vytvorené:25. 10. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Správna rada môže rozhodnúť o zlúčení neziskovej organizácie s inou neziskovou organizáciou. Zmeny, ktoré zo zlúčenia vyplývajú oznámi riaditeľ ostávajúcej neziskovej organizácie registrovému úradu do 7 dní.
Splnomocnenie na uzavretie zakladacej listiny neziskovej organizácie
Vytvorené:25. 10. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo, pričom plnomocenstvo je potrebné priložiť k zakladacej listine.
Žiadosť o výpis z registra neziskových organizáciií
Vytvorené:24. 10. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Výpis z registra sa uskutočňuje na základe podanej žiadosti o výpis z registra neziskových organizácií. Tento správny úkon je spoplatňovaný podľa sadzobníka správnych poplatkov.
Štatút neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
Vytvorené:23. 09. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Normou organizačnej povahy, ktorá upravuje najmä základné informácie o neziskovej organizácii ako napr. interný režim, spôsob fungovania neziskovej organizácie, orgány neziskovej organizácie, organizačnú štruktúru, zoznam verejnoprospešných služieb a pravidlá hospodárenia je štatút neziskovej organizácie.
Zakladacia listina
Vytvorené:23. 09. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Neziskové organizácie sa zakladajú jednostranným právnym úkonom, ktorým je zakladateľská listina, v prípade ktorej zákon ustanovuje povinnosť podpisov všetkých zakladateľov, pričom všetky tieto podpisy musia byť úradne osvedčené.
Čestné vyhlásenie zakladateľov o tom, v ktorých neziskových organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia alebo členovia orgánov neziskovej organizácie
Vytvorené: 2. 09. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Súčasťou návrhu na zápis neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby do registra neziskových organizácií je aj čestné vyhlásenie zakladateľov, v ktorom musia uviesť údaje o tom, v ktorých neziskových organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia alebo členovia orgánov neziskovej organizácie. Pravosť podpisov na tomto vyhlásení musí byť úradne osvedčená.
Návrh na zápis neziskovej organizácie do registra neziskových organizácií
Vytvorené: 2. 09. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie obvodného úradu v sídle kraja o registrácii nadobudlo právoplatnosť. Samotný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí byť podaný písomne, a to buď zakladateľom alebo osobou, ktorú zakladateľ na tento právny úkon splnomocní. Zákon ustanovuje lehotu 60 dní, v ktorej musí byť návrh na registráciu podaný, pričom lehota začína plynúť odo dňa založenia neziskovej organizácie, čiže odo dňa uzatvorenia zakladateľskej listiny.
Register pojmov (20)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť