itretisektor | Dotácie všeobecne

Dotácie všeobecne

Z výdavkov štátneho rozpočtu možno na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám. Dotácie vo svojej vecnej pôsobnosti môže poskytovať správca kapitoly, orgán štátnej správy, ktorý je svojimi príjmami a výdavkami zapojený na rozpočet správcu kapitoly, alebo ak tak ustanovia osobitné zákony či iná rozpočtová organizácia.

Dotácie môžu v rámci svojej pôsobností a kompetencií poskytovať aj obce, mestá či VÚC, preto aj tieto môžu tvoriť zdroje financovania neziskových organizácií.

Právne predpisy:

Dôvodové správy (10)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (7)
Dotácie/ Neziskové organizácie všeobecne: Dotácie samosprávy vs. neúplne údaje v registri MNO
Vytvorené:14. 08. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Odborný článok približuje možnosti obce overiť rozsah zapísaných údajov o subjekte tretieho sektora v registri mimovládnych neziskových organizácií a na základe uvedeného zistenia poskytnúť resp. neposkytnúť tomuto subjektu dotáciu z rozpočtu obce.

Štátne dotácie: K zmene zákona o Environmentálnom fonde
Vytvorené:14. 05. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Dňa 26.4.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 111/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde v platnom znení (ďalej ako „zákon o environmentálnom fonde“). Zmenou zákona o environmentálnom fonde sa rozšírilo účelové poskytnutie a použitie prostriedkov Environmentálneho fondu (ďalej ako „fond“). Štátna podpora vo forme poskytnutia finančných prostriedkov v oblasti starostlivosti o životné prostredie je zameraná na podporu aktivít uskutočňovaných v tých územiach a oblastiach, ktoré podliehajú osobitným formám ochrany. Primárne je finančná podpora orientovaná na základné jednotky územnej samosprávy, t. j. obce, ktoré môžu o finančné prostriedky z fondu požiadať buď individuálne alebo kolektívne. 

Štátne dotácie: Návrat mladomanželských pôžičiek
Vytvorené:30. 04. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Znovuzavedenie mladomanželských pôžičiek priniesla novela k zákonu č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení (ďalej ako „ZŠFRB“). Mladomanželské pôžičky zažívali najväčší „boom“ v 70-tych rokoch minulého storočia a boli poskytované mladomanželom do 30 rokov veku na kúpu bytu alebo vybavenia domácností. Poskytnutie zvýhodnených pôžičiek v porovnaní s tými, ktoré poskytujú komerčné banky je sociálnym opatrením, ktoré má za cieľ jednak napomôcť začínajúcim mladým rodinám zabezpečiť si vlastné bývanie a zároveň predkladatelia argumentujú, že to povedie k zvýšeniu pôrodnosti, ktorá je v posledných rokoch alarmujúco nízka. V neposlednom rade by toto opatrenie malo viesť aj k rozvoju bytového fondu. Pôžičky bude poskytovať Štátny fond rozvoja bývania.

Štátne dotácie/Sociálna spoločnosť: Možnosti sociálneho bývania
Vytvorené:18. 04. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Jedným z prejavov realizácie sociálnej politiky štátu vo vzťahu k ekonomicky ohrozeným skupinám ľudí, je zabezpečenie sociálneho bývania. Základný právny predpis, ktorý definuje účel sociálneho bývania a upravuje podmienky pre získanie tohto typu bývania predstavuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení (ďalej ako „zákon o dotáciách“). Relevantným bude aj zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení (ďalej ako „zákon o sociálnych službách“) z dôvodu, že sociálne bývanie sa poskytuje aj v rámci starostlivosti, ktorá je spojená s ubytovaním upraveným na základe tohto zákona, ale za splnenia podmienky, že nie je poskytované za účelom dosiahnutia zisku. V takom prípade je poskytovateľ oprávneným prijímateľom finančného príspevku na poskytnutie sociálnej služby. Charakteristická črta sociálneho bývania sa prejavuje v jeho priamej naviazanosti na verejné financie. 

§ Štátne dotácie/Verejnoprospešná spoločnosť: Dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu
Vytvorené:18. 04. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Bytový fond na Slovensku aj napriek nízkemu veku vykazuje zlý technický stav, ktorý je z časti dôsledkom nesprávneho navrhnutia materiálov alebo detailov, nesprávneho použitia technológie výstavby alebo nedodržania navrhnutého postupu realizácie stavby. Nakoľko tieto poruchy nie sú a neboli zapríčinené majiteľmi, resp. užívateľmi týchto bytov, ani zanedbaním ich údržby a opráv, štát na ich odstraňovanie poskytuje dotácie.

§ Sociálna spoločnosť/Štátne dotácie: Dotácia na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania
Vytvorené:18. 04. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Určité skupiny obyvateľstva nie sú schopné si sami zaobstarať primerané bývanie a to najmä vzhľadom na ceny bytov či výšky nájmov. Nájomné byty obstarávané v rámci dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania sú určené pre riešenie bývania sociálne slabších skupín obyvateľstva. Dotáciu na obstaranie nájomných bytov je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý sa zaviaže, že byt získaný s poskytnutou dotáciou, prenajme domácnosti, ktorá je definovaná zákonom o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

§ Štátne dotácie: Zmeny v poskytovaní dotácií v súvislosti s nelegálnym zamestnávaním
Vytvorené:17. 08. 2011
Autor:Zuzana Reiffová
Zobraz celý text

Zákon č. 223/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, priniesol okrem iného i novelu zákona č. 523/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (4)
Dotácie/Neziskovky všeobecne: Formy vyplácania odmien z dotácie
Vytvorené:18. 09. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Ako občianske združenie sme dostali dotáciu na realizáciu vzdelávacej akcie. V rámci rozpočtu nám boli pridelené aj prostriedky na odmeny lektorov, moderátorov a hostesky. Aký typ zmluvy je najjednoduchší a najvýhodnejší na vyplácanie odmien pre uvedené osoby?

Štátne dotácie: Dotácia fyzickej osobe z rozpočtu obce
Vytvorené:23. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na obec sa obrátila občianka obce so žiadosťou o poskytnutie dotácie na pre svoje dieťa, ktoré sa má zúčastniť súťaže a náklady na súťaž sú nad finančné možnosti občianky. Je obec oprávnená vyhovieť takejto žiadosti a ak áno, akým spôsobom?

Školská spoločnosť/Štátne dotácie: Prijatie a vedenie dotácií na osobitnom účte
Vytvorené:22. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme súkromná škola, ktorá dostáva dotáciu od obcí a iných orgánov štátnej správy. Musíme tieto dotácie viesť na osobitnom účte. U nás býva zvykom, že peniaze chodia na účet zriaďovateľa a ten ich potom zašle škole. Aký je najvhodnejší spôsob prijatia dotácií a následne ich vedenie? 

Dary/Granty: Dotácie pre záujmové združenie právnických osôb
Vytvorené: 5. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú prevažne podnikateľské subjekty pôsobiace v obrannom a bezpečnostnom priemysle. Naše príjmy sú vo veľkej miere tvorené z členských príspevkov našich členov. Príležitostne máme aj zdaniteľný prijem ale len veľmi ojedinele (napr. z organizovania nejakej akcie). Môžeme v danom prípade získať dotáciu od štátu? Ak áno, ako mame postupovať pri žiadosti, kam sa obrátiť a podľa akých právnych predpisov? 

Súdne rozhodnutia (11)
Najvyšší súd SR z 25.09.2019 - Preskúmavanie protokolu o výsledku kontroly hospodárenia v správnom súdnictve
Vytvorené:22. 01. 2020
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľa (predtým žalobcu): Mesto Košice, proti žalovanému: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného -Protokolu o výsledku kontroly hospodárenia žalobcu č. Z-011327/2016/1090/PHA zo dňa 21.12.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.01.2017 a Dodatku č. 2 zo dňa 16.03.2017, v konaní o kasačnej sťažnosti žalobcu proti právoplatnému uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 2S/161/2017-170 z 31.01.2018, rozhodol tak, že kasačnú sťažnosť zamietol. Podľa názoru sťažovateľa v prípade Mesta Košice došlo k výkonu kontroly a vyhotoveniu protokolu v zmysle zákona č. 39/1993 Z.z. Výsledkom kontroly bol Protokol, v ktorom žalovaný odporúčal žalobcovi viaceré postupy. Uvedený zákon upravuje samotný výkon kontroly a vyhotovenie protokolu, ako aj povinnosť kontrolovaného subjektu prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Zo zákona však nevyplýva, že by na základe zistení konštatovaných v protokole obligatórne nasledovalo uloženie pokuty, resp. inej sankcie a protokol bol len opatrením predbežným, po ktorom nasleduje vydanie správneho rozhodnutia. Krajský súd po preskúmaní podmienok prípustnosti preskúmania žalobou napadnutého Protokolu dospel k záveru, že žalobu je potrebné odmietnuť pre jej neprípustnosť, keďže smeruje proti opatreniu predbežnej povahy, ktoré nemohlo mať za následok ujmu na subjektívnych právach žalobcu. Krajský súd dospel k záveru, že Protokol nie je rozhodnutím podľa § 3 ods. 1 písm. b) SSP, ktoré zakladá, mení alebo ruší alebo sa dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností žalobcu, a to ani konštitutívnym ani deklaratórnym spôsobom.

Súdny dvor Európskej únie z 16.05.2018 - Povinnosť zahraničných subjektov podporovať audiovizuálny sektor
Vytvorené:21. 08. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

V konaní bolo sporné rozhodnutie EK, ktorým Nemecko za určitých podmienok rozšírilo povinnosť platiť odvod na podporu nemeckého audiovizuálneho sektora aj na zahraničných poskytovateľov služieb videa na požiadanie prijímajúcich poplatky od nemeckých zákazníkov prostredníctvom prezencie na internete v nemeckom jazyku.

Súdny dvor Európskej únie z 05.03.2019 - K protiprávne poskytnutej finančnej pomoci
Vytvorené:29. 05. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Európsky súdny dvor sa zaoberal prejudiciálnymi otázkami, ktoré sa týkali postupu orgánov členského štátu pri zistení protiprávneho poskytnutia finančnej pomoci zo zdrojov EÚ. 

Najvyšší súd SR z 24.01.2018 - K povahe výzvy na vrátenie poskytnutého príspevku
Vytvorené: 3. 04. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský súd odmietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania Správy o zistenej nezrovnalosti a Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov žalovaného: 1. Výskumnej agentúry a 2. Ministerstva školstva SR k projektu „Unikátne zariadenie pre hodnotenie tribokoróznych vlastností povrchov strojných súčastí“.

Krajský súd predtým ako podrobil prejednávanú vec meritórnemu prieskumu, zisťoval, či v danom prípade je vôbec daná právomoc súdu na konanie a rozhodovanie vo veci. Podľa názoru krajského súdu administratívnu kontrolu postupu zadávania zákazky na poskytnutie služby po uzavretí zmluvy na predmet zákazky nemožno považovať za rozhodovací proces vo verejnej správe. Súd mal za to, že výsledné materiály z vykonanej kontroly a postup pri ich vypracovaní nepodliehajú súdnemu prieskumu v rámci úpravy správneho súdnictva, keďže nie sú rozhodnutím správneho orgánu.

Proti uzneseniu krajského súdu podal sťažovateľ kasačnú sťažnosť. Podľa sťažovateľa sú správa a žiadosť rozhodnutím sui generis majúcim povahu správneho rozhodnutia, ktoré zasahuje do subjektívnych práv sťažovateľa, keďže mu ukladá povinnosť zaplatiť istinu vo výške 6.275,70 Eur a nie je proti nemu možné podať riadny opravný prostriedok podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

 

Najvyšší súd SR z 22.08.2013 - Použitie dotácie v rozpore so stanoveným účelom vs. porušenie finančnej disciplíny
Vytvorené:27. 02. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Podstatou podaného odvolania bola argumentácia žalobcu, že prevedením časti majetku na inú spoločnosť neporušil zmluvné ustanovenia o poskytnutí dotácie, nakoľko predmet dotácie bol využívaný na účel, na ktorý bola poskytnutá a rovnako zmluvy o poskytnutí dotácií neobsahujú ustanovenie, ktoré by ho obmedzovalo resp. zakazovalo previesť majetok na iný subjekt a ustanovenie o oznamovacej povinnosti je nevykonateľné a zmätočné.

Najvyšší súd SR z 15.05.2018 - K určeniu súdu oprávneného rozhodovať o vrátení príspevku podľa dohody uzatvorenej medzi orgánom verejnej správy a súkromnoprávnym subjektom
Vytvorené:16. 01. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Žalobca sa žalobou podanou na Okresný súd domáhal vrátenia pomernej časti príspevku poskytnutého žalovanému na základe Dohody o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Okresný súd vec postúpil krajskému súdu ako správnemu súdu príslušnému na konanie vo veci. Krajský súd v Trenčíne nesúhlasil s postúpením veci. Vec preto predložil na rozhodnutie kompetenčnému senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. NSSR dospel k záveru, že v danom prípade nejde o vec patriacu do správneho súdnictva. Právny vzťah vzniknutý medzi žalobcom a žalovaným na základe predmetnej Dohody treba považovať za vzťah, v ktorom prevládajú črty príznačné pre súkromné právo a teda, že tu ide o súkromnoprávny spor, ktorý prejednávajú a rozhodujú civilné súdy v zmysle § 3 C.s.p.

Najvyšší súd SR z 01.07.2014 - Povinnosť vrátiť poskytnutý nenávratný finančný príspevok z dôvodu porušenia zmluvných povinností ako sankcia súkromnoprávneho charakteru
Vytvorené:16. 09. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave podľa § 250j ods. 2 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku zrušil rozhodnutie žalovaného. Týmto rozhodnutím bolo zrušené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu základná infraštruktúra, priorita 2 – environmentálna infraštruktúra, opatrenie 2.1 – Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd. Rozhodnutím bola schválená žiadosť žalobcu o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Dňa 08.12.2004 bola medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a žalobcom uzavretá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Listom Ministerstvo životného prostredia SR od tejto zmluvy odstúpilo z dôvodu porušenia zmluvnej povinnosti zo strany žalobcu. Týmto odstúpením od zmluvy malo dôjsť k vyporiadaniu vzájomných záväzkov Ministerstva životného prostredia SR a žalobcu, avšak vzhľadom na skorší právny názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky malo byť v danom prípade vydané administratívne rozhodnutie.

Najvyšší súd SR z 20.06.1996 - Čerpanie dotácií zo štátneho rozpočtu
Vytvorené:25. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Daňový úrad vo V. K. 11. septembra 1995 rozhodol podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov o vrátení nesprávne čerpanej dotácie zo štátneho rozpočtu v čiastke 40 700 Sk a zaplatení penále v sume 81 588 Sk.

Dôvodom vrátenia dotácie a penále bol nesprávny postup pri čerpaní dotácií podľa II. časti článku 1 a 4 a III. časti článku 2 a 3 Smerníc Ministerstva pôdohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 1070/1993-320 z 10. februára 1993 a ich doplnkov č. 4141/1993-370 z 30. 06. 1993 zistený v zmysle protokolu o výsledku kontroly z 8. septembra 1995.


Najvyšší súd SR z 09.08.2000 - Rozpočtové prostriedky
Vytvorené:25. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Žalovaný správny orgán svojím rozhodnutím z 27. marca 2000 zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v D. K. z 28. októbra 1999 o povinnosti žalobcu odviesť do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky neoprávnene použitú dotáciu v sume 2 000 000 Sk.

V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti vyššie uvedených rozhodnutí. Žiadal, aby boli zrušené a vec vrátená na ďalšie konanie. Poukázal na to, že dotácia bola použitá na stanovený účel – nákup samohybnej silážnej rezačky. Podľa žalobcu je potrebné pre posúdenie splnenia podmienky § 18 ods. 1 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 307/1997-100 z 18. februára 1997 vykladať pojem nákup v tom najširšom slova zmysle, ako zhodné prejavy vôle smerujúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a zakladajúce obchodnoprávny vzťah, z ktorého účastníkom vyplývajú určité vzájomné práva a povinnosti.


Súdny dvor Európskej únie z 12.02.2008 - Centre d’exportation du livre français (CELF), Ministre de la Culture et de la Communication proti Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE)
Vytvorené:25. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

CELF, ktoré je družstevnou akciovou spoločnosťou, vykonáva činnosť vývozného komisionára.

Podľa stanov CELF-u jeho úlohou je priamo spracúvať objednávky kníh, brožúr a ostatných komunikačných podkladov do zahraničia, ako aj francúzskych zámorských území a departementov a všeobecnejšie prostredníctvom vyššie uvedených podkladov vykonávať všetky operácie smerujúce predovšetkým k rozvoju podpory francúzskej kultúry vo svete.

Zoskupuje menšie objednávky kníh, čím poskytuje zahraničným klientom možnosť obrátiť sa na jediného sprostredkovateľa namiesto veľkého počtu dodávateľov pri zachovaní čo najširšej ponuky. Vybavuje všetky objednávky subjektov bez ohľadu na ich výšku, dokonca aj nerentabilné objednávky.

Úlohy CELF-u boli potvrdené v dohodách uzavretých s francúzskym ministerstvom kultúry a komunikácie.

Od roku 1980 do roku 2002 CELF poberal dotácie na prevádzku priznané Francúzskou republikou na kompenzáciu zvýšených nákladov na spracúvanie malých objednávok kníh vo francúzskom jazyku zadaných kníhkupcami sídliacimi v zahraničí.

Počas roku 1992 sa spoločnosť SIDE, ktorá je konkurentom CELF-u, obrátila na Komisiu európskych spoločenstiev s otázkou, či pomoci priznané CELF-u boli alebo neboli oznámené podľa článku 39 ods. 3 Zmluvy ES (teraz článok 88 ods. 3 ES).

Na základe žiadosti Komisie francúzska vláda poskytla Komisii informácie týkajúce sa opatrení prijatých v prospech CELF-u.

Komisia potvrdila SIDE existenciu pomoci a informovala ju, že uvedené opatrenia neboli oznámené.


Ústavný súd SR z 12.07.2002 - Dotácie zo štátneho rozpočtu
Vytvorené:25. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) boli 2. januára 2002 doručené sťažnosť Ing. J. L., bytom Š. (ďalej len „sťažovateľ“), „o priznanie porušovania Európskeho Dohovoru o ľudských právach a slobodách, zrušenie rozhodnutí a vyplatení zadosťučinenia, 20.000.000,-Sk“, ako aj návrh sťažovateľa „o predbežné opatrenie v konaní o priznanie porušovania Európskeho Dohovoru o ľudských právach a slobodách, zrušenie rozhodnutí a vyplatenie zadosťučinenia 20.000.000,-Sk.“ Ústavný súd ich posúdil vzhľadom na ich obsah ako jedno podanie (sťažnosť). Sťažovateľ vo svojej sťažnosti uviedol, že bol držiteľom živnostenského oprávnenia, na základe ktorého a na základe žiadosti mu bola poskytnutá dotácia vo výške 959.886,- Sk na prevádzkovanie jeho činnosti (rozhodnutie Regionálnej pozemkovej a informačnej služby Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky v Žiline z 11. októbra 1991 č. j. 379/91). Daňový úrad Bytča na základe uskutočnenej kontroly rozhodnutím zo 7. decembra 1992 sp. zn. 1780/92 rozhodol o vrátení (odvedení) tejto dotácie do štátneho rozpočtu.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (1)
§ z 22.08.2014 - NKÚ c/a Slovenský zväz záhradkárov – kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu
Vytvorené:14. 09. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Najvyšší kontrolný úrad preveril dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti a účelovosti čerpania dotácií z príjmov z odvodu prevádzkovateľov hazardných hier, poskytnutých vybraným subjektom.

Vzory dokumentov (36)
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie
Vytvorené: 4. 09. 2015
Autor:Ministerstvo obrany SR
Stiahni súbor
Čestné prehlásenia komisie
Vytvorené: 4. 09. 2015
Autor:Ministerstvo obrany SR
Stiahni súbor
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Vytvorené: 4. 09. 2015
Autor:Ministerstvo obrany SR
Stiahni súbor
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v súlade § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení zákona č. 214/2013 Z. z. (ďalej len „zákon č. 435/2010 Z. z.“) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie
Vytvorené: 4. 09. 2015
Autor:Ministerstvo obrany SR
Stiahni súbor
Smernica č. 6/2013 o poskytovaní dotácií (pdf, 130 kB) v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Vytvorené:18. 08. 2015
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Zmyslom smernice je upraviť postup organizačných útvarov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri poskytovaní dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva a pri ich vyúčtovaní.
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 8 (bez zriaďovateľa)
Vytvorené:17. 08. 2015
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov.
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 8 (zriaďovateľ)
Vytvorené:17. 08. 2015
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov v kultúrnych inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa podľa prílohy č. 1.
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie - individuálny žiadateľ
Vytvorené:17. 08. 2015
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Návrh zmluvy o poskytnutie dotácie, individuálny žiadateľ, zverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry SR
Návrh zmluvy o poskytnutie dotácie - žiadateľ VÚC
Vytvorené:17. 08. 2015
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
§ Kritériá na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva obrany SR
Vytvorené:25. 01. 2011
Autor:Ministerstvo obrany SR
Stiahni súbor
Príloha č. 1 k výnosu Ministerstva obrany SR č. SEOPMVL-34-3/2011-OdL, kritériá na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva obrany SR
§ Protokol z rozhodnutia komisie o žiadosť o dotácie v pôsobnosti Ministerstva obrany SR
Vytvorené:25. 01. 2011
Autor:Ministerstvo obrany SR
Stiahni súbor
Príloha č. 2 k výnosu Ministerstva obrany SR č. SEOPMVL-34-3/2011-OdL, protokol z rozhodnutia komisie o žiadosť o dotácie v pôsobnosti Ministerstva obrany SR
§ Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie
Vytvorené:11. 01. 2011
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stiahni súbor
Príloha č. 1 Smernice č. 41/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vzor zmluvy o poskytnutí dotácie
§ Príloha č. 5 k výnosu Ministerstva kultúry SR
Vytvorené:10. 01. 2011
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Príloha č. 5 k výnosu Ministerstva kultúry SR o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
§ Príloha č. 1 k výnosu Ministerstva kultúry SR
Vytvorené:10. 01. 2011
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Príloha č. 1 k výnosu Ministerstva kultúry SR o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
§ Príloha č.3 k výnosu Ministerstva kultúry SR
Vytvorené:10. 01. 2011
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Príloha č. 3 k výnosu Ministerstva kultúry SR o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
§ Príloha č. 2 k výnosu Ministerstva kultúry SR
Vytvorené:10. 01. 2011
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Príloha č. 2 k výnosu Ministerstva kultúry SR o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
§ Príloha č. 4 k výnosu Ministerstva kultúry SR
Vytvorené:10. 01. 2011
Autor:Ministerstvo kultúry SR
Stiahni súbor
Príloha č. 4 k výnosu Ministerstva kultúry SR o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
§ Evidenčný list systémových porúch bytového domu
Vytvorené: 5. 01. 2011
Autor:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stiahni súbor
Evidenčný list systémových porúch bytového domu - príloha č. 3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
§ Zoznam systémových porúch bytového domu
Vytvorené: 5. 01. 2011
Autor:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stiahni súbor
Zoznam systémových porúch bytového domu - príloha č. 3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
§ Kritériá vyhodnocovania žiadostí o dotáciu - príloha č. 3 opatrenia
Vytvorené: 4. 01. 2011
Autor:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stiahni súbor
Kritériá vyhodnocovania žiadostí na odstránenie systémovej poruchy bytového domu, príloha č. 3 k opatreniu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja č-22715/2010/SLP/Z. 55959-M
§ Kritériá vyhodnocovania žiadostí o dotáciu - príloha č. 2 opatrenia
Vytvorené: 4. 01. 2011
Autor:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stiahni súbor
Kritériá vyhodnocovania žiadostí na obstaranie technickej vybavenosti k nájomným bytom bez dotácie a technickej vybavenosti do rómskej osady, príloha č. 2 k opatreniu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja č-22715/2010/SLP/Z. 55959-M
§ Žiadosť o poskytnutie dotácie na odstraňovanie systémových porúch
Vytvorené: 4. 01. 2011
Autor:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stiahni súbor
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na vzor ziadosti o poskytnutie dotácie na odstraňovanie systémových porúch, stanovený opatrením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 453/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania, príloha č. 3 opatrenia.
§ Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
Vytvorené: 4. 01. 2011
Autor:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stiahni súbor
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti, stanovený opatrením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 453/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania, príloha č. 2 opatrenia.
§ Kritériá vyhodnocovania žiadostí o dotáciu - príloha č. 1 opatrenia
Vytvorené: 4. 01. 2011
Autor:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stiahni súbor
Kritériá vyhodnocovania žiadostí na obstaranie nájomného bytu a žiadosti na obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti, príloha č. 1 k opatreniu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja č-22715/2010/SLP/Z. 55959-M
§ Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu edičnej činnosti
Vytvorené:27. 12. 2010
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Stiahni súbor
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu edičnej činnosti, príloha č. 7 Zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
§ Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Vytvorené:27. 12. 2010
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Stiahni súbor
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, príloha č. 1 Zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
§ Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
Vytvorené:27. 12. 2010
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Stiahni súbor
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, príloha č. 6 Zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
§ Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rekondičných aktivít
Vytvorené:27. 12. 2010
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Stiahni súbor
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rekondičných aktivít, príloha č.5 Zákona o dotáciach v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
§ Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci
Vytvorené:27. 12. 2010
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Stiahni súbor
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci, príloha č. 8 Zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
§ Žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
Vytvorené:27. 12. 2010
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Stiahni súbor
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu, príloha č. 4 Zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
§ Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Vytvorené:27. 12. 2010
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Stiahni súbor
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, príloha č. 3 Zákona o dotáciách v pôsobnoati Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
§ Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Vytvorené:27. 12. 2010
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Stiahni súbor
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, príloha č. 2 Zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
§ Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
Vytvorené:22. 12. 2010
Autor:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Stiahni súbor
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov, stanovený opatrením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 453/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania, príloha č. 1 opatrenia.
§ Štruktúrovaný rozpočet projektu
Vytvorené:21. 12. 2010
Autor:Úrad vlády SR
Stiahni súbor
Vzor štruktúrovaného rozpočtu projektu v zmysle zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, príloha č. 3
§ Popis projektu
Vytvorené:21. 12. 2010
Autor:Úrad vlády SR
Stiahni súbor
Vzor popisu projektu v zmysle zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, príloha č. 2
§ Žiadosť o poskytnutie dotácie (fyzická osoba)
Vytvorené:21. 12. 2010
Autor:Úrad vlády SR
Stiahni súbor
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie - žiadateľ fyzická osoba (§ 3 ods. 1 písm. l) zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky), príloha č. 1b
Register pojmov (3)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť