itretisektor | Spoločnosť pre výskum a vývoj - všeobecne

Spoločnosť pre výskum a vývoj - všeobecne

V rámci sektorovej štruktúry subjektov uskutočňujúcich výskum a vývoj sa poskytuje patričný priestor okrem podnikateľských subjektov aj neziskovému sektoru, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby uskutočňované uvedenými subjektmi neziskového sektora možno zaradiť medzi dôležité súčasti verejnoprospešných služieb, ktoré napomáhajú k celkovému zlepšeniu úrovne rozvoja našej spoločnosti.

Uvedené subjekty môžu uskutočňovať činnosti výskumu a vývoja v sústave odborov vedy a techniky, ktorú tvoria nasledujúce oblasti:

a)    prírodné vedy,

b)    technické vedy,

c)    lekárske vedy,

d)    pôdohospodárske vedy,

e)    spoločenské vedy

f)    humanitné vedy.

Právne predpisy:
Dôvodové správy (6)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (6)
Spoločnosť pre výskum a vývoj: Ako môže bežná neziskovka získať podporu na výskum a vývoj?
Vytvorené:22. 05. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

V odbornom článku prinášame informácie o tom ako môžu subjekty tretieho sektora (najmä občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby) realizovať výskum a vývoj v rámci činností, ktoré vykonávajú a aké výdavky pre nich realizácia výskumu a vývoja môže predstavovať.

 

 

Spoločnosť pre výskum a vývoj/Verejné obstarávanie: Zmeny vo verejnom obstarávaní v oblasti výskumu
Vytvorené:23. 01. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Od 1. januára 2019 je účinný zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Cieľom novely je zefektívnenie, zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V odbornom článku bližšie uvádzame ako sa táto novela dotkne subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť pre výskum a vývoj: Výročná správa SAV za rok 2017
Vytvorené:30. 04. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Slovenská akadémia vied vypracovala Výročnú správu o činnosti SAV za rok 2017, v ktorej sumarizuje hlavné výsledky a aktivity v tomto roku. Bližšie informácie nájdete v odbornom článku.

Spoločnosť pre výskum a vývoj: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 -2020 v oblasti výskumu a vývoja
Vytvorené:23. 03. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Odborný článok prináša prehľad úloh v oblasti výskumu a vývoja, ktoré vláda ohlásila vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2016 - 2020.
D Výskum a vývoj: Odpočet výdavkov na výskum a vývoj "superodpočet"
Vytvorené:30. 01. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Cieľom odborného článku je informovať mimovládne neziskové organizácie o daňových zvýhodneniach, ktoré im môžu zjednodušiť finančné hospodárenie a tiež prispieť k zvýšeniu využívania výskumu a vývoja u širšieho okruhu subjektov. 
Spoločnosť pre výskum a vývoj: Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020
Vytvorené:10. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Zmyslom tohto článku je poskytnúť základné informácie k súčasnému operačnému programu výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020, k jeho základnej štruktúre ako aj k možnosti vyhľadať aktuálne výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Odborné stanoviská (1)
Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015
Vytvorené: 7. 01. 2011
Autor:Mgr. Ján Cuhanič
Zobraz celý text

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 schválený uznesením vlády SR č. 766/2007.

Príklady z praxe (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Súdne rozhodnutia (1)
Súdny dvor Európskej únie z 05.02.2018 - K preukazovaniu skutočností pri zamietnutí grantu
Vytvorené: 5. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Komisia uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie výzvu na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2015 spadajúcich pod program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu. Pán Graziano Ranocchia, podal žiadosť o grant typu „ERC Consolidator Grants“ na ERCEA v rámci výzvy na predkladanie návrhov na projekt týkajúci sa uplatnenia tomografie s röntgenovými lúčmi s fázovým kontrastom na papyrus z Herculanea. Požadovaný grant bol vo výške 2 miliónov eur, čo zodpovedá maximálnej sume, ktorú možno priznať, s navýšením o dodatočnú sumu 749226 eur na kúpu základného vybavenia.

V prvej fáze hodnotenia panel SH5 rozhodol o výskumnom návrhu žalobcu kladne. Toto stanovisko bolo žalobcovi oznámené a bol vyzvaný, aby sa zúčastnil stretnutia.

Dňa 5. októbra 2015 bola na ERCEA doručená sťažnosť obsahujúca tvrdenia o možnom nevhodnom vedeckom správaní týkajúcom sa výskumného návrhu predloženého žalobcom, podľa ktorej žalobca vo svojom návrhu použil nepublikovaný výskum uskutočnený v inom ústave inou výskumnou skupinou, najmä s pomocou jedného z jeho spolupracovníkov, ktorý pracoval pre dotknutý výskumný ústav. Žalobca bol vyzvaný aby sa k obvineniam vyjadril. Žalobca predložil požadované vysvetlenia a spresnil, že jeho spolupracovník nebol nikdy informovaný o údajnom nepublikovanom výskume konkurenčnej skupiny.

Na záver prvej fázy hodnotenia žalobca v postavení hlavného výskumného pracovníka absolvoval záverečné stretnutie s panelom SH5 12. novembra 2015.

Listom ERCEA žalobcovi oznámila svoje rozhodnutie o nezaradení jeho výskumného návrhu do zoznamu schválených návrhov, pretože panel SH5 na základe hodnotení jednotlivých hodnotiteľov priložených k tomuto listu rozhodol, že nesplnil všetky hodnotiace kritériá ERC, ale len niektoré z nich. V tomto liste ERCEA spresnila, že panel SH5 založil svoje stanovisko na hodnoteniach na diaľku, ako aj na diskusii medzi jeho členmi.Výhrady uvedené panelom SH5 vo vzťahu k žalobcovi a jeho výskumnému návrhu sa v podstate týkali jeho kompetentnosti v oblasti dodržania technologických aspektov projektu a finančných aspektov, ako aj relatívne malej úlohy priznanej postdoktorandským výskumníkom.

Dňa 22. decembra 2015 žalobca podal prostredníctvom elektronického portálu sprístupneného účastníkom v rámci programu Horizont 2020 žiadosť o preskúmanie hodnotenia podľa bodu 3.9 pravidiel ERC.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (1)
Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby
Vytvorené: 2. 10. 2014
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stiahni súbor
Register pojmov (15)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť