itretisektor | Škola
  • Máme k dispozícii aktuálne tlačivá k 2%

    nájdete na rozhodni.sk alebo v sekcii Dane /2% z dane
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Škola

Škola je vo všeobecnosti akékoľvek výchovno-vzdelávacie zariadenie, organizácia alebo inštitúcia.
Na Slovensku sa školy delia nasledovne:
a) materská škola,
b) základná škola,
c) gymnázium,
d) stredná odborná škola,
e) konzervatórium,
f) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
g) základná umelecká škola,
h) jazyková škola.


Právne predpisy:
Dôvodové správy (7)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (57)
Školská spoločnosť: Staršie pozostatky ihrísk vs. nový zákon o ihriskách
Vytvorené:20. 11. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Schválený zákon č. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1.1.2020 po prvý krát určuje pojem detského ihriska.

Školská spoločnosť: Povinnosť súkromnej školy zriadiť jedáleň
Vytvorené:23. 10. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Podmienky stravovania v školách a jeho zabezpečenie upravuje zákon č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.V odbornom článku sa zaoberáme otázkou, či sa na súkromnú školu vzťahuje povinnosť zabezpečiť školské stravovanie formou školskej jedálne.

Školská spoločnosť: Stravovanie v súkromných školách a škôlkach inak ako v štátnych?
Vytvorené: 7. 10. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

V tomto článku sa zaoberáme možnosťou, či súčasná legislatíva umožňuje súkromnej škole/škôlke uplatňovať iné postupy stravovania ako v štátnych zariadeniach, kde je potrebné dodržiavať prísne normy stravovania.

Školská spoločnosť/škola: K povinnej pravidelnej kontrole detských ihrísk
Vytvorené:18. 04. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesarova
Zobraz celý text

Do 1.4.2019 sa na bezpečnosť detských ihrísk a ich zariadení vzťahovala osobitná právna úprava, a to nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia (ďalej len „Nariadenie“), ktoré odkazovalo na osobitné technické normy, ako napr. STN EN 1176 - 7, ktorá upravuje návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku detských ihrísk.

Školská spoločnosť: Odmeňovanie zahraničných vs. slovenských učiteľov
Vytvorené:13. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Odborný článok analyzuje zákonný postup pri odmeňovaní zahraničných a slovenských učiteľov. V mnohých školách sa stáva, že zahraniční učitelia dostávajú vyššiu odmenu ako slovenskí učitelia. Takýto spôsob odmeňovanie však nie je v súlade so zákonom.

Školská spoločnosť: Výberové konanie riaditeľa a jeho špecifické situácie
Vytvorené:30. 01. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušniríková
Zobraz celý text
V odbornom článku je podrobne zanalyzovaný postup pri vymenovaní riaditeľa školy a realizácia výberového konania na funkciu riaditeľa školy.
Školy/Školská spoločnosť: Podrobnejšie k podpore obedov pre deti zdarma
Vytvorené:22. 01. 2019
Autor:Mgr._Jana Kolesarova
Zobraz celý text

Novelizácia zákona o dotáciách umožňuje poskytnúť dotáciu nie len pre žiakov zo sociálne slabších rodín ale pre všetkých žiakov materských škôl posledného ročníka a všetkých žiakov základných škôl. 

Školská spoločnosť: Elokované pracovisko pri realizácií záujmovej činnosti MŠ
Vytvorené:18. 09. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

V rámci krúžkovej činnosti často navštevujú súkromné základné umelecké školy alebo živnostníci materské či základné školy, kde realizujú rôzne záujmové krúžky pre deti a žiakov. Pri realizácií týchto krúžkov však často vzniká otázka, či je potrebné kvôli pár hodinám ich činnosti zriaďovať elokované pracoviská v priestoroch materských škôl, ktoré navštevujú. 

Školská spoločnosť: Možnosti odvolania pri neprijatí dieťaťa do materskej školy
Vytvorené:30. 08. 2018
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl o prijímaní detí do materskej školy sa, rovnako bez ohľadu na ich zriaďovateľa, nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). Právna povaha zriaďovateľa je však kľúčová pre posúdenie možností zákonných zástupcov detí, ktoré neboli do materskej školy prijaté, podať voči tomuto rozhodnutiu riaditeľa istý druh opravného prostriedku. 

Školská spoločnosť: Právna subjektivita elokovaného pracoviska a súvisiace dopady
Vytvorené:11. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na dopady súvisiace s právnym režimom „transformácie“ – premeny elokovaného pracoviska školy a školského zariadenia na školu alebo školské zariadenie s účinnosťou od 1.9.2015.

Školská spoločnosť: Nález ÚSSR k povinnej účastí detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie
Vytvorené:27. 01. 2015
Autor:g_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zámerom tohto článku je poukázať na tie časti nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 24/2014-90, v rámci ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky poskytol výklad k štvrtej referendovej otázke, predmetom ktorej bolo posúdenie, či zúženie predmetu vzdelávania len na základe právneho úkonu rodiča alebo dieťaťa môže zasahovať do podstaty a zmyslu základného práva na vzdelanie. Zjednodušené povedané, predmetom štvrtej referendovej otázky je posúdenie, či rodič môže zabrániť vyučovaniu svojho dieťaťa v oblasti sexuálneho vzdelávania a eutanázie v rámci školského vzdelávacieho programu.

§ Školy: Úprava medzinárodného programu v školskej legislatíve
Vytvorené:24. 07. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Aká je právna úprava medzinárodného školského programu v slovenskej školskej legislatíve?
§ Školská spoločnosť: Podanie sťažnosti na školského inšpektora
Vytvorené:11. 07. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Článok rozoberá podmienky podania sťažnosti proti postupu školského inšpektora pri vykonávaní školskej inšpekcie.
§ Školy: Preskúmanie výberového konania na riaditeľa školy
Vytvorené:27. 06. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
V niektorých prípadoch sa uchádzači o funkciu riaditeľa škôl domnievajú, že výberové konanie neprebehlo v súlade so zákonom. V akom konaní môže súd preskúmať splnenie zákonných podmienok tohto výberového konania?
§ Školy: Odmietlo Vám Ministerstvo školstva vykonať zmenu v sieti?
Vytvorené:13. 06. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Aké má zriaďovateľ možnosti v prípade, že Ministerstvo školstva odmietlo vykonať zmenu v sieti, o ktorú žiadal?
§ Školská spoločnosť: Proces a podmienky vyraďovania zo siete škôl II.
Vytvorené:20. 05. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Proces a podmienky vyraďovania škôl a školských zariadení zo siete škôl bližšie upravuje zákon o štátnej správe v školstve.
§ Školská spoločnosť: Proces a podmienky vyraďovania zo siete škôl I.
Vytvorené:17. 05. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Proces a podmienky vyraďovania škôl a školských zariadení zo siete škôl bližšie upravuje zákon o štátnej správe v školstve.
§ Školská spoločnosť: Spájanie škôl
Vytvorené: 3. 05. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
V záujme efektívneho využívania priestorov, personálneho zabezpečenia, finančných prostriedkov a skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení umožňuje spájanie škôl. 
§ Školská spoločnosť - Termíny zaradenia, zmien v sieti a povoľovanie ich výnimiek ministrom od 1.1.2013
Vytvorené:12. 02. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

S účinnosťou od 1.1.2013 došlo zmenám, ktoré sa týkajú povoľovania výnimiek v termínoch v prípade zmien v sieti a zaraďovania do siete.

§ Právna subjektivita súkromných škôl z pohľadu českej judikatúry a v nadväznosti na slovenskú legislatívu
Vytvorené: 1. 12. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Pre mnohé súkromné školy je problémom akési „zaradenie“ sa do spoločnosti z hľadiska postavenia v právnych vzťahoch. Súkromní zriaďovatelia ako aj tretie subjekty sa neraz zaoberajú skutočnosťou, či príslušná škola má alebo nemá právnu subjektivitu.

Poskytovanie stravných poukážok namiesto jedla v školskej jedálni
Vytvorené: 9. 08. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Je zamestnávateľ povinný poskytnúť učiteľom stravné poukážky, ak nie sú spokojní s jedlom v školskej jedálni prípadne ak majú špeciálnu diétu?

§ Školská spoločnosť - zvyšovanie kvalifikácie
Vytvorené:19. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Nevyhnutnou súčasťou úpravy pracovnoprávnych vzťahov v školskej sfére je aj zvýšenie kvalifikácie.

§ Školská spoločnosť: Zmena v sieti
Vytvorené:11. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Čo sa rozumie pod pojmom zmena v sieti a akým spôsobom ju uskutočniť?

§ K ne/platnosti odvolania riaditeľa školy na návrh Rady školy
Vytvorené: 2. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Aké sú predpoklady platnosti odvolania z funkcie riaditeľa na návrh Rady školy?

§ Mladiství na školách a ich trestná zodpovednosť
Vytvorené:20. 04. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

V dnešnej dobe sú pedagogickí zamestnanci čoraz častejšie ohrozovaní svojimi žiakmi, či už fyzicky alebo psychicky.

§ Práca nadčas a náhradné voľno zamestnancov škôl a školských zariadení
Vytvorené:27. 03. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Usmernenie k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.

§ Rozhodnutie o zmene v sieti a opravný prostriedok
Vytvorené:16. 03. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Nie ste spokojní rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o Vašej žiadosti na zmenu v sieti?

Školská spoločnosť – oslobodenie škôl a školských zariadení od DPH
Vytvorené: 2. 03. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Výchovné a vzdelávacie služby ako i tovary sú za splnenia určitých podmienok v oslobodené od DPH.

§ Podpora spotreby mlieka na školách
Vytvorené: 4. 01. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
Detailné spracovanie podmienok na získanie pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov a deti na školách.
§ Odstupné pre učiteľov po 1.9.2011
Vytvorené:29. 09. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
Novela zákonníka práce účinná od 1. septembra 2011 sa dotkla aj inšitútu odstupného.
§ Zmeny vo vyhláške o stredných školách od 1.9.2011
Vytvorené:21. 09. 2011
Autor:Peter Bellas
Zobraz celý text

Prinášame najdôležitejšie zmeny vo vyhláške o stredných školách.

§ Zamestnanci a pracovná zmluva na dobu určitú od 1.9.2011
Vytvorené:19. 09. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Novela Zákonníka práce priniesla zmenu v podmienkach uzatvorenia pracovného pomeru na dobu určitú.

§ Poskytnutie pracovného voľna učiteľovi od 1.9.2011
Vytvorené:13. 09. 2011
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Novela Zákonníka práce účinná od 1.9.2011 prináša zmeny aj v prípade poskytovania pracovného voľna. 
§ Zmeny vo vyhláške o základnej škole od 1.9.2011
Vytvorené: 5. 09. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Zmena vyhlášky bola vypracovaná v súlade so zámerom zvýšenia autonómnosti škôl.

§ Zodpovednosť školy za škodu voči žiakom školy
Vytvorené: 1. 06. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Školské úrazy sú neoddeliteľnou súčasťou vo vzťahu medzi školou, prípadne zriaďovateľom a žiakmi.

§ Vymenovanie a odvolanie riaditeľa školy
Vytvorené: 3. 05. 2011
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Odborný článok sa zaoberá možnosťami vymenovania a odvolávania riaditeľa školy zriaďovateľom školy 

§ Predpoklady výkonu funkcie zástupcu riaditeľa
Vytvorené:24. 03. 2011
Autor:JUDr. Peter Bellas
Zobraz celý text

Je v súlade s platnou legislatívou ak na súkromnej škole v pozícii zástupcu riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti bude nepedagogický zamestnanec?

§ Súkromné školy a verejné obstarávanie
Vytvorené:17. 03. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

V dnešnej dobe je transparentnosť a verejné obstarávanie jednou z najaktuálnejším tém, a to aj vo sfére školstva.

§ Súkromná materská škola a povinnosť vydať školský poriadok II.
Vytvorené:21. 02. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
Ponúkame Vám druhú časť článku zaoberajúcu sa povinnosťou riaditeľa vydať školský poriadok.
§ Súkromná materská škola a povinnosť vydať školský poriadok I.
Vytvorené:18. 02. 2011
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Jednou zo zákonných povinností riaditeľa súkromnej materskej školy je vydanie školského poriadku.

§ Školská spoločnosť - dozor nad deťmi a žiakmi II.
Vytvorené:14. 02. 2011
Autor:PaeDr. Marta Žáčková
Zobraz celý text
Druhá časť článku týkajúca sa ďalších dôležitých informácií o vykonávaní dozoru na súkromných školách a školských zariadeniach.
§ Školská spoločnosť - dozor nad deťmi a žiakmi I.
Vytvorené:11. 02. 2011
Autor:PaeDr. Marta Žáčková
Zobraz celý text

Škola a školné zariadenie zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov.

§ Vylúčenie žiaka zo školy – Porovnanie a vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a slovenskej právnej úpravy
Vytvorené: 9. 02. 2011
Autor:Veronika Kosová
Zobraz celý text

Problematika porušovania školského poriadku zo strany žiakov je pomerne častým problémom škôl, preto uvádzame príklad z judikatúry Súdu, ktorý približuje ponímanie disciplinárnych postihov za porušenie školského poriadku, a zároveň uvádza, že tieto postihy sú rovnako dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu ako proces samotný.

§ Rozsudok o vylúčení žiaka a jeho záväznosť pre slovenské súdy
Vytvorené: 1. 02. 2011
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Vylúčenie žiaka zo školy nie je porušením práva na vzdelanie. Je tento rozsudok záväzný pre slovenské súkromné školy?

§ Školská spoločnosť - vylúčenie žiaka
Vytvorené:31. 01. 2011
Autor:Veronika Kosova
Zobraz celý text

Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva vylúčenie žiaka zo školy nie je porušením práva na vzdelanie.


§ Vznik právnej subjektivity materských škôl
Vytvorené:31. 01. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
Mnohé školy majú záujem získať právnu subjektivitu, aby mohli v právnych vzťahoch vystupovať vo svojom mene. Čo pojem právna subjektivita znamená a aký proces predchádza jej získaniu v prípade súkromných materských škôl?
§ Školská spoločnosť - Kontrola na školách I.
Vytvorené:31. 01. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
Účelom kontroly škôl je zabezpečiť súlad skutočného stavu existencie, fungovania a činnosti škôl so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prvej časti dvojdielneho odborného článku rozoberáme kontrolu vykonávanú ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU. Druhá časť článku bude obsahovať dôležité informácie v prípade Inšpekcie práce a kontroly podľa zákona o službách zamestnanosti.
§ Investovať do vzdelania sa oplatí
Vytvorené:28. 01. 2011
Autor:Inštitút finančnej politiky
Zobraz celý text
Inštitút Finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky zverejnil analýzu týkajúcu sa súčasnej hodnoty investície do vzdelania z pohľadu jednotlivcov a štátu. Analýzu si môžete stiahnuť tu.
§ Odmeňovanie pedagogického zamestnanca v súkromnej materskej škole
Vytvorené:21. 01. 2011
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Aké sú mzdové nároky pedagogického zamestnanca v súkromnej materskej škole?

§ Školská spoločnosť - Kontrola na školách II.
Vytvorené:17. 12. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Pokračovanie odborného článku Kontrola na školách I.

§ Vybrané návrhy na zmenu školskej legislatívy v rámci národnej odbornej diskusie
Vytvorené:23. 11. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellas
Zobraz celý text
Školská spoločnosť spracovala odborné vyjadrenia zaslané v rámci verejnej diskusie o zmenách v školskej legislatíve. 
§ Asociácia súkromných škôl : Samosprávy chystajú školám najhorší rok
Vytvorené:21. 11. 2010
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení priniesla tlačovú správu ohľadom aktuálneho diania vo financovaní školských zariadení. 
§ Nové trendy v školskej legislatíve
Vytvorené:16. 11. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Centrálny portál prináša úvodný materiál o stave školskej legislatívy, ktorý sa stal podkladom pre verejnú diskusiu o zmenách v právnej úprave škôl a školských zariadení. 

§ Tok štatistických údajov a systém financovania súkromných škôl
Vytvorené:15. 11. 2010
Autor:JUDr. Mária Kostolná
Zobraz celý text

Systém financovania súkromných škôl sa uskutočňuje cestou poukazovania výnosov daní z príjmov fyzických osôb prostredníctvom štátneho rozpočtu obciam, ktoré tieto finančné prostriedky následne zasielajú zriaďovateľom.

§ Kontrola v školách a školských zariadeniach
Vytvorené: 4. 11. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellas
Zobraz celý text

Možnosti vykonávania kontroly v školách a školských zariadeniach

§ Dispozícia s nožom u žiaka školy
Vytvorené: 5. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Aký postup zvoliť v prípade, ak dôjde k nájdeniu noža u žiakov ako si ho ukazujú v škole? Je potrebné túto udalosť hlásiť polícií?

§ „Nedokonalosť“ školskej legislatívy
Vytvorené: 2. 10. 2010
Autor:JUDr. Mária Kostolná
Zobraz celý text
Financovanie škôl a školských zariadení, či už štátnych, cirkevných alebo súkromných, sa uskutočňuje prostredníctvom rozsiahlej, avšak nesúrodej školskej legislatívy, ktorá sa v mnohých momentoch ukazuje ako neúplná, nejasná, nedostatočná, mätúca alebo v niektorých prípadoch v praxi neuplatňovaná.
Odborné stanoviská (25)
Školská spoločnosť: Usmernenie k vyplácaniu príplatku za profesijný rozvoj
Vytvorené: 7. 10. 2019
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie v súvislosti s vyplácaním príplatku za profesijný rozvoj podľa §32g zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. 

Školská spoločnosť/ Zamestnávanie: Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia
Vytvorené: 1. 08. 2019
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text

V prípade zamestnancov škôl, ktorých mzdové náklady sú financované na základe zákona č. 597/2003 Z. z. t.j. školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a spĺňajú podmienky Zákonníka práce, preplatenie príspevkov zriaďovateľom sa bude poskytovať zriaďovateľovi z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja. K postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia je dostupné usmernenie. 

Školy: Príručka pre školského knihovníka
Vytvorené:20. 02. 2019
Autor:Slovenská pedagogická knižnica
Zobraz celý text
Školy: Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl
Vytvorené:20. 02. 2019
Autor:Úrad na ochranu osobných údajov
Zobraz celý text

Metodika Úradu na ochranu osobných údajov obsahuje všeobecné zásady o ochrane súkromia a údajov detí, rodičov a zákonných zástupcov a ich uplatňovania v oblasti vzdelávania.

Školská spoločnosť: Usmernenie pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo veci overovania profesijných kompetencií pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov
Vytvorené: 4. 10. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Prinášame Vám usmernenie pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo veci overovania profesijných kompetencií pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Školská spoločnosť: Usmernenie pre školy pri organizácii účelových cvičení
Vytvorené:19. 09. 2017
Autor:MŠVVŠ SR
Zobraz celý text

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyšpecifikovalo, s akými organizáciami môžu školy spolupracovať pri organizovaní účelových cvičení. Cieľom usmernenia je predísť situáciám, keď účelové cvičenia na školách realizovali organizácie, ktoré neboli odborne spôsobilé ich uskutočňovať v súlade so štátnym vzdelávacím programom. 

Školská spoločnosť: Stanovisko GP SR k postaveniu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ako chránenej osoby
Vytvorené:26. 01. 2017
Autor:Generálna prokuratúra SR
Zobraz celý text
Prinášame Vám stanovisko generálneho prokurátora Slovenskej republiky zo dňa 6. júna 2016 k postaveniu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ako chránenej osoby. 
Školská spoločnosť: Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Vytvorené: 9. 06. 2016
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Cieľom vydania metodického pokynu je zjednotenie postupu riaditeľov škôl, školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a okresných úradov v sídle kraja v zmysle platnej legislatívy, ktorý predchádza prideľovaniu finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Školská spoločnosť: Stanovisko výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport k zmenám školských zákonov
Vytvorené:28. 11. 2013
Autor:Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport k zmenám školských zákonov
Zobraz celý text
Prinášame Vám stanovisko výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
§ Školská spoločnosť - Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a zaradenie do stupňa riadenia
Vytvorené:31. 01. 2013
Autor:Krajský školský úrad v Trenčíne
Zobraz celý text
Prinášame odpoveď Krajského školského úradu na otázku, do akého stupňa riadenia by mal byť zaradený riaditeľ škola bez právnej subjektivity.
§ Školská spoločnosť - Rušenie KŠÚ - Zmeny v zákone o financovaní od 1.1.2013
Vytvorené:11. 12. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Od 1.1.2013 sa rušia Krajské školské úrady. V nadväznosti na túto skutočnosť prinášame spracovanie konkrétnych zmien v zákone o financovaní.
§ Školská spoločnosť - Rušenie KŠÚ - Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013
Vytvorené:11. 12. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Od 1.1.2013 sa rušia Krajské školské úrady. V nadväznosti na túto skutočnosť prinášame spracovanie konkrétnych zmien v zákone o štátnej správe v školstve.
§ Školská spoločnosť - Zmeny v školskom zákone s účinnosťou od 1.1.2013
Vytvorené:19. 11. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Prinášame Vám spracovanie zmien školského zákona účinných od 1.1.2013,  ktoré priniesol zákona č. 324/2012 Z. z.
Školská spoločnosť - Zmeny v zákone o odbornom vzdelávaní od 1.1.2013
Vytvorené:14. 11. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Prinášame Vám informáciu o zmenách v zákone č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. 
§ Školská spoločnosť - Zmeny v zákone o financovaní škôl s účinnosťou od 1.1.2013
Vytvorené:14. 11. 2012
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text
Zmeny v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 1.1.2013.
§ Školská spoločnosť - Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013
Vytvorené:13. 11. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Prinášame detailné spracovanie novely zákona o štátnej správe v školstve, ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2013.
D Výchovné a vzdelávacie služby - oslobodenie od dane
Vytvorené: 2. 12. 2010
Autor:Bc. Katarína Ludányiová
Zobraz celý text

Vysoká škola poskytujúca výchovné a vzdelávacie služby v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách, platiteľ dane, poskytne inej vysokej škole dočasne učiteľa. Cena služby bola stanovená vo výške mzdových nákladov. Je možné považovať túto službu za oslobodenú, nakoľko ide o vzdelávacie služby?

§ Obmedzenie výkonu inej zárobkovej činnosti vedúceho zamestnanca súkromnej školy
Vytvorené:15. 11. 2010
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Je možné aby riaditeľ jednej zo súkromných škôl, ktorý je zároveň štatutárnym orgánom vykonával funkciu riaditeľa aj na inej súkromnej škole zriadenej tou istou právnickou osobou / zriaďovateľom?

§ Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia na školský rok 2010/2011
Vytvorené: 3. 10. 2010
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text

§ Je škola, ktorá si dáva reklamu na billboard v anglickom jazyku povinná mať podľa jazykového zákona aj slovenský text.
Vytvorené: 1. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Toto stanovisko sa zaoberá otázkou, či je škola, ktorá si dáva reklamu na billboard v anglickom jazyku povinná podľa jazykového zákona mať aj slovenský text.

§ Vzťah štatutárneho orgánu, zástupcu riaditeľa školy a zriaďovateľa školy
Vytvorené:22. 01. 2006
Autor:Krajský školský úrad v Trenčíne
Zobraz celý text

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení vymedzuje v § 10 pôsobnosť krajských školských úradov. Ich pôsobnosť je síce zhodná so sídlami a s územnými obvodmi samosprávnych krajov, avšak každý školský úrad poskytuje v zmysle § 11 ods. 4 spomínaného zákona poradenskú činnosť, ktorá vychádza z platnej právnej legislatívy, tzn. každé stanovisko krajského školského úradu je v mnohých prípadoch určitou inšpiráciou pri aplikácii všeobecných právnych predpisov, aj napriek skutočnosti, že je vydané v rámci jeho územnej pôsobnosti.

Stanovisko, ktoré je použité v tomto dokumente bolo vydané Krajským školským úradom v Trenčíne a zaoberá sa problematikou vzájomného vzťahu zriaďovateľa, štatutárneho orgánu a riaditeľa školy.

Príklady z praxe (164)
Školská spoločnosť: Preprava žiakov súkromným vozidlom učiteľa
Vytvorené:16. 01. 2020
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Je možné, aby učitelia základnej školy, resp. riaditeľ školy prepravoval žiakov školy na rôzne súťaže a olympiády súkromným motorovým vozidlom? Ak áno, tak za akých podmienok?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Dodatočné zistenie nesplnenia predpokladu bezúhonnosti pedagogického zamestnanca
Vytvorené:29. 11. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Pri uzatváraní pracovného pomeru v niektorých prípadoch máme od pedagogického zamestnanca k dispozícii len čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa predpoklad bezúhonnosti. Ak sa dodatočne po vzniku pracovného pomeru preukáže, že zamestnanec tento predpoklad nespĺňa, akým spôsobom je možné s nim skončiť pracovný pomer bez zbytočného odkladu?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Dobrovoľné poskytnutie rekreačného príspevku
Vytvorené:24. 09. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže obec na báze dobrovoľnosti rozhodnúť, že poskytne svojím zamestnancom rekreačný príspevok? Majú na tento dobrovoľný rekreačný príspevok nárok aj zamestnanci školy s právnou subjektivitou, ktorej je obec zriaďovateľom?

Školská spoločnosť: Ku kvalifikácii vychovávateľov v centre voľného času
Vytvorené:16. 09. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže vedenie Centra voľného času (CVČ) uznať svojmu vychovávateľovi osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania určeného pre učiteľov pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľov?

Môže mu uznať osvedčenie o prvej atestácii, ktorú vykonal v zaradení ako učiteľ/učiteľ pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľ? Je možné takto kvalifikovaného vychovávateľa dočasne poveriť riadením CVČ? 

Školská spoločnosť: Zníženie poplatku za stravné riaditeľom obecnej školy?
Vytvorené:10. 09. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Môže riaditeľ školy odpustiť prípadne znížiť poplatok, ktorý bol schválený zriaďovateľom VZN na čiastočnú úhradu nákladov , výšky príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pre deti v hmotnej núdzi a deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Nárok zamestnancov obecnej školy na príspevok na rekreáciu
Vytvorené: 9. 09. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Môže rozhodnúť obec, že zamestnancom školy s právnou subjektivitou nebude patriť príspevok na rekreáciu?

Školská spoločnosť: Zaradenie špeciálneho pedagóga
Vytvorené: 4. 09. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Do akej pracovnej triedy je potrebné zaradiť pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť školského špeciálneho pedagóga v základnej škole po 1.septembri 2019?

Školy/Školská spoločnosť: Vymenovanie riaditeľa školskej jedálne do funkcie
Vytvorené:19. 08. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Ako má zriaďovateľ školského zariadenia postupovať pri voľbe riaditeľa školskej jedálne? Musí riaditeľa odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo?

Školská spoločnosť: Náhrada mzdy počas letných prázdnin
Vytvorené:26. 06. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Má pedagóg právo na náhradu mzdy za vyšetrenie u lekára, ktoré absolvuje počas letných prázdnin? 

Školská spoločnosť: Rozdielna výška dotácie pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov?
Vytvorené:12. 06. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Obec má v zmysle platnej legislatívy povinnosť určiť vo všeobecne záväznom nariadení výšku dotácie na mzdy a prevádzku, ktorú bude poskytovať zriaďovateľom niektorých druhov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení. Môže obec výšku tejto dotácie určiť pre jednotlivé školy a školské zariadenia rozdielne? Napríklad tak, že jedna zo súkromných materských škôl bude poberať vyššiu dotáciu ako ostatné súkromné materské školy na území obce?

Školská spoločnosť: Neotvorenie 1. ročníka ZŠ pre nízky počet žiakov
Vytvorené:12. 06. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Na zápis do prvého ročníka základnej školy zriadenej obcou prišlo len sedem žiakov. Môže riaditeľ tejto základnej školy rozhodnúť, že prvý ročník základnej školy sa v danom školskom roku neotvorí?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Príspevok na rekreáciu a detské podujatia
Vytvorené:27. 05. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Je možné použiť rekreačné poukazy aj na aktivity, ktoré nie sú zotavovacími podujatiami (napr.: denné prímestské tábory, na ktorých deti nenocujú)?

Školská spoločnosť: Okruh subjektov povinných používať lapače tukov
Vytvorené:22. 05. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Ktoré subjekty sú povinné používať tzv. lapače tukov?

Školská spoločnosť: Zloženie rady školy pre prípad spoločného školského obvodu
Vytvorené:15. 05. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy a susedná obec, v ktorej nie je zriadená nijaká základná škola, sa dohodli na spoločnom školskom obvode. Je v takom prípade povinne členom rady školy aj zástupca tej obce, ktorá nie je zriaďovateľom školy?

Školská spoločnosť: Účasť zriaďovateľa na výberovom konaní na riaditeľa školy
Vytvorené:29. 03. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Možno zamedziť zástupcom zriaďovateľa zúčastniť sa na výberovom konaní na pozíciu riaditeľa školy a školského zariadenia?

Školská spoločnosť: Príbuzenský vzťah starostu obce a riaditeľky materskej školy
Vytvorené:13. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže manželka starostu obce vykonávať funkciu riaditeľky materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec a nemá právnu subjektivitu? Výberového konania sa zúčastnila iba jediná uchádzačka o túto funkciu. 

Školská spoločnosť: Dotácia na mzdy a prevádzku školy vs. zákon o registri partnerov
Vytvorené: 7. 03. 2019
Autor:JUDr. Veronika Gvušč
Zobraz celý text

Obec poskytuje súkromnej základnej umeleckej školy dotáciu na mzdy a prevádzku, ktorá za rok 2019 presiahne sumu 100.000€. Považuje sa dotácia za „finančné prostriedky“ alebo „plnenie, ktorého predmetom sú majetkové práva“ na účely ZRPVS? Bude mať škola povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora?

§ Školská spoločnosť: Spoločný školský obvod základnej školy
Vytvorené: 6. 03. 2019
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na zriadenie školského obvodu je potrebné všeobecne záväzné nariadenie obce. Môže obec bez súhlasu obcí, z ktorých deti navštevujú základnú školu zriadiť všeobecne záväzným nariadením školský obvod, kde zahrnie do svojho obvodu aj deti zo susedných obcí, ktoré navštevujú túto základnú školu? Alebo je potrebná na to dohoda / zmluva starostov o zriadení školského obvodu a na základe toho môže obec prijať všeobecne záväzné nariadenie?

Školská spoločnosť: Povinne zverejňované informácie na webovej stránke školy
Vytvorené: 6. 03. 2019
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aké informácie je povinná zverejňovať na svojej webovej stránke súkromná škola?

Školská spoločnosť: Poslanecký prieskum v základnej škole?
Vytvorené:13. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je oprávnená časť poslancov bez vedomia obecného zastupiteľstva a poverenia vykonať tzv. poslanecký prieskum v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce? Je v takomto prípade oprávnený riaditeľ školy podávať akékoľvek informácie o chode školy?

Školská spoločnosť: Dodržanie počtu „nezamestnancov“ školy v rade školy
Vytvorené: 1. 02. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Zriaďovateľ delegoval do rady školy vedúcu školskej jedálne, ktorá je zároveň poslankyňa zastupiteľstva. Nedochádza týmto k prekročeniu počtu nepedagogických pracovníkov v rade školy?

Školská spoločnosť: Kontrola použitia dotácie obce v ZUŠ
Vytvorené:17. 01. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Právnická osoba je zriaďovateľom súkromnej základne umeleckej školy na území obce a v zmysle príslušných právnych predpisov jej obec poskytuje dotáciu na mzdy a prevádzku. Podľa VZN obce podlieha táto dotácia finančnej kontrole podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole. Môže túto vykonávať hlavný kontrolór obce s odôvodnením, že mu toto právo vyplýva z jeho funkcie hlavného kontrolóra obce?


Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Konkurenčná doložka pre učiteľa?
Vytvorené:10. 10. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Je možné zakázať učiteľovi našej školy, aby po ukončení pracovného pomeru nemohol založiť vlastnú súkromnú školu?  

Školská spoločnosť: Odchod žiakov mimo školy cez prestávku
Vytvorené: 3. 10. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je 30 minútová prestávka medzi dopoludňajším a odpoludňajším vyučovaním na strednej škole súčasťou vyučovania? Ak žiak počas tejto prestávky opustí školu, kto zaň nesie zodpovednosť?

Školská spoločnosť: Povinnosť súkromnej školy testovať pohybové predpoklady
Vytvorené:20. 09. 2018
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Má súkromná škola povinnosť poskytnúť Národnému športovému centru údaje k povinnému testovaniu pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov základných škôl?

Školská spoločnosť: Výkon rodičovských práv k dieťaťu po rozvode
Vytvorené:20. 09. 2018
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Aké práva majú rozvedení rodičia voči škole, ktorú navštevuje ich spoločné dieťa? Ako má škola komunikovať voči rozvedeným rodičom dieťaťa?

Školy: Doba čerpania náhradného voľna pedagogického zamestnanca
Vytvorené: 1. 08. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Aká je zákonná doba na čerpania náhradného voľna u pedagogického zamestnanca?

Školská spoločnosť: Povinné očkovanie ako podmienka pre prijatie do školy
Vytvorené:25. 07. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Musia byť deti, ktoré sa hlásia do materskej školy, povinne zaočkované? Ak áno, aké očkovania musia mať?

Školská spoločnosť: Dotácie súkromnej ZUŠ
Vytvorené: 3. 07. 2018
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Od 01.09.2018 začne v našej obci pôsobiť súkromná základná umelecká škola, ktorej zriaďovateľom je občianske združenie, pôsobiace v obci. Táto škola od obce požaduje od septembra dotáciu.
Je obec povinná dotovať túto súkromnú ZUŠ-ku už od 01.09.2018? 
Nevzniká táto povinnosť obci až od januára 2019, kedy sa ich existencia premietne do podielových daní podľa počtu detí k 15.9.2018?Školská spoločnosť: Vykazovanie počtu detí v materskej škole
Vytvorené:20. 06. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Aké sú pravidlá pre vykazovanie počtu detí v materských školách? Môže materská škola postupovať podľa prevádzkového poriadku, ktorý schválila podľa starších predpisov?

Školská spoločnosť: Poverenie pedagogického zamestnanca vedením materskej školy
Vytvorené:13. 06. 2018
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Zriaďovateľ odvolal riaditeľku materskej školy. Môže zriaďovateľ poveriť iného pedagogického zamestnanca riadením materskej školy aj na dlhšie ako šesť mesiacov príp. opakovane? Aké kvalifikačné predpoklady musí tento poverený pedagogický zamestnanec spĺňať? Kedy musí byť vyhlásené výberové konanie na nového riaditeľa MŠ?

Školská spoločnosť: Povinný odpočinok detí v materskej škole
Vytvorené:14. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Rodičia našej materskej školy sa dožadujú, aby sme ich deti v predškolskom veku neukladali po obede spať ale vymysleli im iný program. Je možné ich požiadavkám vyhovieť alebo je našou povinnosťou uložiť deti spať?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: K určeniu práce nadčas učiteľov pri aktivitách mimo školy
Vytvorené: 9. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Sme základná umelecká škola, ktorá so žiakmi absolvuje rôzne súťaže a aktivity mimo pracoviska. Keďže ide niekedy aj o viacdňové akcie, akým spôsobom vieme určiť, kedy ide o prácu nadčas?

Školská spoločnosť: Kvalifikačné predpoklady vedúcej školskej jedálne
Vytvorené:10. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Aké sú základné kritéria na funkciu vedúcej školskej jedálne? Je potrebné úplne stredné vzdelanie odborné vzdelanie alebo stačí výučný list v odbore kuchár/ka, plus dvojročný kurz na vedúcu kuchyne?

Školská spoločnosť: Súhlas obce pri zriadení súkromnej školy
Vytvorené:10. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Je pri zriaďovaní súkromnej materskej školy zastupiteľstvo povinné vyjadriť súhlas s jej zriadením?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Príplatok za zmennosť učiteľkám MŠ
Vytvorené:21. 12. 2017
Autor:g_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Patrí učiteľkám v materskej školy príplatok za zmennosť? Rannú zmenu majú od 06:30 - 12:30; odpoludňajšiu od 10:30 - 16:30. Striedanie zmien týždenne.
Školská spoločnosť: Zaradenie súkromných jaslí do siete
Vytvorené:13. 12. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Sme súkromné jasle. Mesto nás odmieta zaradiť do siete s odôvodnením, že mestské jasle majú pokryté kapacity, preto súkromné jasle nepotrebujú. Môže nás mesto takto blokovať, pričom my prichádzame o dotácie štátu na deti do 2 rokov veku? 

Školská spoločnosť: Prijatie dieťaťa do školy na žiadosť jedného rodiča
Vytvorené:13. 12. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Môže materská škola prijať dieťa na základe žiadosti, ktorú podá len jeden z rodičov? 
Školská spoločnosť: Potvrdenie o návšteve školy rodičovi bez výkonu starostlivosti o dieťa
Vytvorené: 6. 12. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Sme povinní vydať potvrdenie o návšteve materskej školy otcovi dieťaťa, pokiaľ máme vedomosť o tom, že rodičia spolu nežijú a dieťa je v osobnej starostlivosti matky ? Dieťa bolo prijaté do materskej školy len na základe žiadosti matky. 

Školská spoločnosť: Uznanie osvedčenia na účely kreditového príplatku
Vytvorené:15. 11. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Pedagogický zamestnanec nám predložil za účelom uznania kreditového príplatku osvedčenie na základe overenia profesijných kompetencií, ktoré mal vydané tohto roku. Máme takto získané osvedčenie zamestnancovi uznať? 

Školská spoločnosť: Záujmový útvar vedený iným ako pedagogickým zamestnancom?
Vytvorené: 8. 11. 2017
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Je možné, aby záujmový útvar v mimovyučovacom čase v priestoroch školy viedol aj niekto iný ako pedagogický zamestnanec školy? Kto zodpovedá za škodu alebo úraz, ktorý vznikne počas činnosti tohto krúžku?

Školská spoločnosť: Príkaz ostrihať dieťa vs. rozpor so zásadou rovnakého zaobchádzania
Vytvorené:13. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Môže riaditeľka materskej školy rozkázať, aby sme dali ostrihať syna, pretože chlapci nemajú mať dlhé vlasy? Vyhráža sa, že ho pre to vyhodí zo škôlky. Ako sa máme proti takémuto správaniu brániť?

Školská spoločnosť: Poverenie riadenia školy externým pedagogickým zamestnancom
Vytvorené: 6. 10. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Môže byť riadením školy dočasne poverený zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom danej školy (externý pedagogický zamestnanec)?

Školská spoločnosť: Výkon činností uvádzajúceho odborného zamestnanca počas materskej dovolenky
Vytvorené:27. 09. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Súkromná škola chce prijať školského psychológa na zastupovanie psychologičky, ktorá odišla na materskú dovolenku. Činnosť uvádzajúceho odborného zamestnanca chce vykonávať naša pôvodná psychologička ktorá je na materskej dovolenke. Akou formou s ňou uzavrieť zmluvu? Ako má byť odmeňovaná?

§ Školská spoločnosť: Povinnosť registrácie školy do registra partnerov verejného sektora?
Vytvorené: 2. 08. 2017
Autor:Matej Trnavský
Zobraz celý text

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako zriaďovateľ materskej školy je zaregistrovaná do registra partnerov verejného sektora z dôvodu dotácie z eurofondov EÚ na dostavbu nových priestorov MŠ. Zriaďovateľ prenajíma všetkým svojim školám priestory pre činnosť. Školy dostávajú dotácie prostredníctvom zriaďovateľa. Musia sa okrem zriaďovateľa zaregistrovať do registra partnerov verejného sektora aj jeho tri školy?


§ Školská spoločnosť: Neakceptovanie kandidáta na riaditeľa školy zriaďovateľom
Vytvorené: 2. 08. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aký je postup v prípade, že zriaďovateľ (starosta) neakceptuje školskou radou navrhnutého kandidáta na post riaditeľa školy?

Školská spoločnosť: Náhle prerušenie prevádzky materskej školy
Vytvorené:27. 07. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Kedy je riaditeľ materskej škôlky oprávnený zavrieť škôlku? Môže si určiť podmienky ako napr. ak klesne počet detí pod stanovenú hranicu? Môže zavrieť škôlku zo dňa na deň alebo musí dopredu informovať rodičov? Ide o materskú školu, ktorej zriaďovateľ nie je zriaďovateľom nijakej inej materskej školy.

§ Školská spoločnosť: Predaj školských rovnošiat zriaďovateľom školy
Vytvorené:27. 07. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zriaďovateľ školy, ktorým je obchodná spoločnosť, doteraz predával všetkým žiakom školskú rovnošatu, pričom ju predával s malým ziskom, keďže robí aj inú podnikateľskú činnosť. Predaj rovnošiat bol výlučne pre potreby školy. Môže predávať žiakom školskú rovnošatu aj po tom ako má činnosť - predaj tovaru vymazanú z obchodného registra?


Školská spoločnosť: Dostatočne určité vymedzenie predmetu nájmu
Vytvorené:27. 07. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

V základnej škole obce prenajímame niektoré triedy súkromnému školskému subjektu. Triedy sa každoročne menia, čím sa mení výmera prenajímaných priestorov. Je možné schváliť pri prenájme len sadzbu nájmu za 1 m2 bez uvedenia presnej plochy výmery prenajímaných priestorov (len všeobecným uvedením, že ide o priestory základnej školy)? 

Školská spoločnosť: Pracovné voľno zamestnanca pri kontinuálnom vzdelávaní
Vytvorené:19. 07. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Zamestnanec sa prihlásil na kontinuálne (kreditové) vzdelávanie a na vykonanie prvej alebo druhej atestácie, ktoré nebolo v pláne kontinuálneho vzdelávania, resp. riaditeľ s ním nesúhlasí. Patrí alebo nepatrí tomuto zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu 5 dní podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č.317/2009 Z.z.? 
Školská spoločnosť: Nesplnenie podmienok výberového konania na obsadenie pozície riaditeľ materskej školy
Vytvorené:29. 06. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto ako zriaďovateľ MŠ vypísalo výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľ materskej školy. V zmysle platných predpisov sú kvalifikačné požiadavky a ďalšie požiadavky okrem iných: absolvovanie študijného odboru alebo vzdelávacieho programu, prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma), minimálne 5 rokov pedagogickej praxe. Uchádzači majú do stanoveného termínu predložiť požadované doklady. Čo v prípade, ak uchádzač nemá absolvovanú prvú (atestáciu) kvalifikačnú skúšku do dňa výberového konania?

Školská spoločnosť: Podmienky pre vydanie školského poriadku
Vytvorené:23. 06. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aké sú podmienky pre vydanie školského poriadku? Aký obsah má mať školský poriadok?

Školská spoločnosť: Má súkromná umelecká škola povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak jej obec poskytuje dotáciu na rekonštrukciu?
Vytvorené:21. 06. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Má byť  súkromná umelecká škola s právnou subjektivitou, ktorej sa poskytuje dotácia na rekonštrukciu zapísaná v registri partnerov verejného sektora, ak spĺňa limit uvedený v zákone?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Podmienky pre priznanie osobného platu pre zamestnanca
Vytvorené: 6. 06. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Aké sú podmienky pre priznanie osobného platu podľa § 7a zákona č. 553/2003 Z. z. pri pedagogických zamestnancoch školy? Je to na rozhodnutí vedúceho pedagogického zamestnanca? Čo sú vlastne ,,osobitne významné pracovné činnosti alebo mimoriadne náročné pracovné úlohy"? Aké sú riziká poskytnutia osobného platu pre zamestnanca?

Školská spoločnosť: Podnikanie riaditeľa súkromnej základnej umeleckej školy
Vytvorené:11. 04. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Som vedúcim pedagogickým zamestnancom – riaditeľom a zároveň štatutárnym orgánom súkromnej základnej umeleckej školy. Môžem podnikať?

§ Školská spoločnosť: Mzdové údaje zamestnancov školy ako podmienka poskytnutia dotácie?
Vytvorené:16. 03. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže obec požadovať od súkromnej základnej umeleckej školy mzdové údaje jednotlivých zamestnancov za účelom poskytnutia dotácie?

Školská spoločnosť: Financovanie mimoškolských aktivít detí obcou
Vytvorené: 4. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Akou formou môže obec financovať mimoškolské aktivity jednotlivcov (detí), ak navštevujú centrum voľného času, základnú umeleckú školu, jazdecké kluby a podobne?

Je možné financovanie jednotlivca iba na základe potvrdenia z daného zariadenia alebo akou zákonnou formou možno podporovať tieto aktivity?

Školská spoločnosť: „Vypožičanie“ zamestnancov školy
Vytvorené:20. 12. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je možné pedagogického zamestnanca, ktorý bude mať úväzok vo výške 100% v základnej škole, vypožičať do gymnázia? Zriaďovateľom jednotlivých súkromných škôl je jeden subjekt. Učiteľ by mal reálne 70% úväzku v základnej škole a zvyšných 30% by si odpracoval v gymnáziu s tým, že medzi školami by bola uzatvorená zmluva o výpožičke zamestnanca.

§ Školská spoločnosť: Dotácie pre spojenú školu
Vytvorené:20. 12. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Ako sa zmení výška dotácie ak sa tri samostatné súkromné školy (materská, základná, gymnázium) zriadené tým istým zriaďovateľom, zlúčia do jednej spojenej súkromnej školy?

Školská spoločnosť: Škola bez subjektivity a konanie starostu z pozície zamestnávateľa
Vytvorené:12. 12. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže dať obec ako zriaďovateľ materskej školy bez právnej subjektivity písomné upozornenie za neuspokojivé plnenie pracovných úloh učiteľkám na základe sťažnosti rodiča, kedy existujú len tvrdenia detí voči tvrdeniam učiteľky?

§ Školská spoločnosť: Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky
Vytvorené: 5. 12. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Je riaditeľ základnej školy s právnou subjektivitou povinný mať od 01.01.2017 zriadený prístup do elektronickej schránky?

Školská spoločnosť: Účasť žiaka oslobodeného z telesnej výchovy na lyžiarskom výcviku
Vytvorené:29. 11. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Ako máme riešiť situáciu, keď sa rodič dožaduje, aby jeho sa jeho dieťa (žiak oslobodený od predmetu telesná výchova) zúčastnilo na lyžiarskom kurze, ktorý poriada škola. Kto bude zodpovedný za prípadný úraz žiaka?

§ Školská spoločnosť/Zamestnávanie:Odhlasovanie a prihlasovanie opätovne zvolenej riaditeľky
Vytvorené:25. 11. 2016
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Riaditeľka materskej školy má zmluvu na dobu neurčitú doteraz 11 rokov. Po piatich rokoch bolo výberové konanie, opäť ju zvolili. Kontrola zo sociálnej poisťovne trvala na tom, že v sociálnej poisťovni ju v deň ukončenia volebného obdobia musia odhlásiť a hneď na druhý deň, keď je vymenovaná za riaditeľku opäť prihlásiť. Je požiadavka Sociálnej poisťovne opodstatnená?
§ Školská spoločnosť: Uhradenie pokuty z prostriedkov štátneho rozpočtu?
Vytvorené:10. 11. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže škola zriadená obcou uhradiť pokutu uloženú Úradom pre verejné obstarávanie z prostriedkov zo štátneho rozpočtu? Je možné túto pokutu zosobniť riaditeľovi školy?

§ Školská spoločnosť: Majetkové priznanie zástupcu riaditeľa školy
Vytvorené: 7. 10. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Vzťahuje sa povinnosť podať majetkové priznanie aj na zástupcu riaditeľa súkromnej školy – neziskovej organizácie?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Prijatie učiteľky bez splnenia kvalifikačného predpokladu
Vytvorené: 7. 09. 2016
Autor:Mgr. Veronika Gvušč
Zobraz celý text

Môžeme zamestnať na pracovnú pozíciu - učiteľka v materskej škole uchádzačku, ktorá zatiaľ nespĺňa kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancoch, avšak po skončení štúdia (ktoré začala) ich bude v budúcnosti spĺňať?

Školská spoločnosť: Použitie príjmov z príspevkov uhradených podľa VZN
Vytvorené:22. 08. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto má vydané VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. V tomto VZN však nie je určené použitie ani rozúčtovanie týchto vybraných finančných prostriedkov. Kto rozhoduje o použití týchto vybraných finančných prostriedkov, prípadne ktoré všeobecne právne predpisy určujú ich použitie?

Školská spoločnosť: Poskytnutie dotácie základnej škole
Vytvorené:18. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môže byť poskytnutá dotácia zo strany obce na výtvarný krúžok, ktorý je zriadený na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec?
Neinvestičné fondy/Školská spoločnosť: Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia
Vytvorené:22. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže neinvestičný fond byť zriaďovateľom súkromnej školy?

Školská spoločnosť: Postup pri skončení výkonu funkcie riaditeľa
Vytvorené:22. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Som riaditeľom materskej školy (bez právnej subjektivity). Funkčné obdobie mi končí v decembri 2016, pričom som však dal výpoveď ku dňu 31.7.2016. Aký bude ďalší postup zo strany obce ako zriaďovateľa, nakoľko mám menovací dekrét a aj nárok na časť dovolenky v roku 2016.

Je potrebné ešte doložiť doklad o tom, že sa vzdávam svojej funkcie k uvedenému dátumu? 

Môže zriaďovateľ poveriť vedením materskej škôlky učiteľku na celý školský rok 2016/2017 alebo iba do dátumu výberového konania (december 2016)?

§ Školská spoločnosť: Počítanie hlasov pri voľbe rady školy
Vytvorené:31. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Ako treba chápať nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov pri voľbe členov rady školy rodičmi detí? Každý z rodičov dieťaťa má samostatný hlas?

§ Školská spoločnosť/Cirkevná spoločnosť: Povinnosť cirkevnej školy zverejňovať zmluvy
Vytvorené:16. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Má škola zriadená cirkvou povinnosť zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv? Vzťahuje sa na túto školu Zákon o finančnej kontrole a audite?

Školská spoločnosť: Povinnosti materskej školy pri chorobnosti detí
Vytvorené: 9. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Ako máme postupovať v materskej škôlke, ak nám rodičia donesú dieťa, ktoré má ešte mierne prejavy choroby napr. nádchu či kašeľ, aby nám nemohli byť uložené sankcie úradom verejného zdravotníctva?

§ Školská spoločnosť: Odklad atestácie u vedúceho pedagogického zamestnanca
Vytvorené:24. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako má zriaďovateľ postupovať od 01.01.2017 v pracovnoprávnom vzťahu týkajúceho sa vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca, ktorý bol vymenovaný do funkcie vedúceho zamestnanca pred 31.12.2016 a bol u neho uplatnený postup podľa § 61 ods. 12 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ak si zamestnanec do termínu 31.12.2016 nevykoná 1. atestáciu?

 

§ Školská spoločnosť: Právomoc na vydanie smernice školy
Vytvorené:24. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Kto vydáva smernicu o prevádzkovaní auta v základnej škole s právnou subjektivitou?

 

§ Školská spoločnosť: Monitorovanie priestorov školy kamerovým systémom
Vytvorené:17. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže škola umiestniť kamery v spoločných priestoroch školy (jedáleň, chodby) a v triedach pri vyučovaní? Potrebuje na to súhlas od rodičov detí?

Školská spoločnosť: Skrátené štúdium strednej školy
Vytvorené: 3. 02. 2016
Autor:g_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je možné skrátené štúdium na strednej škole organizovať aj bez zaradenia do siete alebo je potrebné, aby zriaďovateľ strednej školy požiadal o zmenu v sieti škôl? Aké vysvedčenie sa vydáva v skrátenom štúdiu? Musí žiak v skrátenom štúdiu študovať v dennej forme alebo je možná aj externá forma štúdia? Aké pravidlá musí škola dodržať pri prijímaní na štúdium na strednej škole?

Školská spoločnosť: Školy a povinnosti podľa nového zákona o odpadoch
Vytvorené:27. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme súkromná nezisková škola, ktorá nemá vlastnú jedáleň. Výdaj stravy nám zabezpečuje iná firma. Máme na základe nového zákona o odpade evidenčné a ohlasovacie povinnosti na nakladanie s odpadmi? 

Školská spoločnosť: K zaúčtovaniu príspevkov od rodičov na aktivity detí
Vytvorené:27. 01. 2016
Autor:Ing. Katarína Ludányiová
Zobraz celý text

Sme súkromná materská škola. Od rodičov vyberáme peniaze na aktivity detí, napr. lyžiarsky zájazd, výlety, exkurzie a podobne. V tomto prípade peniažky vyberieme a akciu zaplatíme v mene rodičov. Sme povinní premietnuť príjem týchto prostriedkov od rodičov v účtovníctve materskej školy a následne výdaj prostriedkov za akciu?

Školská spoločnosť: K použitiu mzdového normatívu na riešenie havarijného stavu
Vytvorené:11. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Škola dostáva normatív na mzdy a na prevádzku cca v pomere 85% a 15%. Musíme sa tohto pomeru striktne držať, ak prevádzka je v havarijnom stave a pomer je vyčerpaný ale v mzdovej časti je dostatok peňazí na pokrytie prevádzky? Ako postupovať v tomto prípade?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Prestávka na odpočinok a jedenie
Vytvorené:16. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V materskej škole bez právnej subjektivity pracujú učiteľky v dvojzmennej prevádzke, pričom pracovná doba je od 07.00 hod. do 16.45 hod. V pracovnom poriadku je ustanovený ich pracovný úväzok na 37,5 hod. týždenne bez prestávok na jedlo. Vzniká učiteľkám nárok na prestávku na odpočinok a jedenie?

Školská spoločnosť: Schvaľovanie organizačného poriadku obcou
Vytvorené:24. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môže rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou (základná škola) sama schvaľovať svoj organizačný poriadok alebo je potrebné, aby ho schvaľovalo mestské zastupiteľstvo? 
Školská spoločnosť: Použitie nevyčerpanej časti dotácie na mzdy zamestnancov
Vytvorené: 9. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme súkromná materská škola, ktorá v roku 2014 získala z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dotáciu označenú ako bežné výdavky a bežné transfery. Nakoľko sme časť tejto dotácie nevyčerpali do 31.12.2014, presunuli sme si jej čerpanie do 31.3.2015. Môžeme zvyšok tejto dotácie použiť na osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov materskej školy za mesiac január až marec 2015? 

Školská spoločnosť/Dane: Transferové oceňovanie zriaďovateľa a jeho škôl
Vytvorené:27. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Musí mať zriaďovateľ (podnikateľ, v pôsobnosti ktorého sú viaceré súkromné školy, stanovené vo vzťahu k týmto školám transferové oceňovanie (transferové ceny)? 

Školská spoločnosť/Dane: Poplatok za odpad v škole
Vytvorené:22. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je možné vyrubiť základnej škole poplatok za komunálny odpad aj za žiakov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt a dochádzajú do školy z okolitých obcí?

Školská spoločnosť: K možnosti presunu finančných prostriedkov z prevádzkových na osobné náklady
Vytvorené:20. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú pevne stanovené percentuálne podiely na osobné a prevádzkové náklady. Môže zriaďovateľ školy nejakým spôsobom presunúť finančné prostriedky z prevádzkových na osobné náklady alebo naopak? Ak áno, za akých okolností sa to dá urobiť?

Školská spoločnosť: Kompetencia zriaďovateľa presúvať dotácie obce/VÚC na mzdy a prevádzku
Vytvorené:20. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže zriaďovateľ viacerých súkromných škôl a školských zariadení, ktoré sú financované z prostriedkov miest a obcí presúvať finančné prostriedky medzi jednotlivými organizačnými zložkami?

Školská spoločnosť: Použitie príspevku zriaďovateľa cirkevnej školy
Vytvorené:13. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môžeme ako cirkevná škola použiť príspevok od zriaďovateľa aj na mzdy alebo len na rozvoj školy, tak ako sa to uvádza v zákone? 

Školská spoločnosť/Verejné obstarávanie: Finančné limity v obstarávaní do účinnosti novely
Vytvorené:13. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Na našej škole chceme poskytnúť službu zahraničného lektora pre žiakov školy, ktorého služby sme obstarávali prostredníctvom verejného obstarávania. Môžeme ho zaplatiť z verejných zdrojov a prekročiť sumu 1000 eur alebo, keď táto zmluva bola dohodnutá pred novelou, musíme dodržať aj limit do 1000 EUR bez DPH? 

Školská spoločnosť: Zodpovednosť za detí na lyžiarskom svahu
Vytvorené: 6. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Organizujeme lyžiarsky výcvik, na ktorý si objednávame aj inštruktora. Kto je v takomto prípade zodpovedný za deti na svahu?

Školská spoločnosť: Interné smernice materskej školy
Vytvorené:29. 09. 2015
Autor:g_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Aké všetky povinné i nepovinné interné smernice by mala mať vypracované materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec?

Školská spoločnosť/Dane: Predaj školských uniforiem rodičom
Vytvorené:18. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme súkromná materská škola, ktorá zabezpečila deťom školské uniformy nákupom a následne sme v tej istej sume za uniformu vybrali peniaze od rodičov.

Je predaj školských uniforiem zdaňovanou činnosťou? Sme povinní použiť pri predaji uniforiem a prijatí platby od rodičov v hotovosti použiť registračnú pokladnicu?

Školská spoločnosť: Zabezpečenie vybavenosti školy ako príspevok zriaďovateľa
Vytvorené:18. 09. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako platca DPH zriadila súkromnú základnú školu. Čo je myslené pod pojmom „príspevky od zriaďovateľa“ a ako sa účtujú z pohľadu zriaďovateľa a aj z pohľadu súkromnej základnej školy? Mohol by sa považovať za príspevok zriaďovateľa aj zabezpečenie vybavenosti školy? Ak áno, mohol by si v tom prípade zriaďovateľ uplatňovať DPH na vstupe z týchto nákladov?

Školská spoločnosť/Granty: Zverejnenie zmluvy o grante v Centrálnom registri zmlúv
Vytvorené:10. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je súkromná škola povinná registrovať finančnú zmluvu, ktorou obdržala grant Erasmus v centrálnom registri zmlúv?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Neplnenie racionalizačných opatrení riaditeľom školy ako porušenie pracovnej disciplíny
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Aké sú legálne možnosti obce žiadať od riaditeľa školy (zriaďovateľom je obec) realizáciu racionalizačných opatrení a akou formou vynútiť ich plnenie? 

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Práca nadčas a pohotovosť učiteľov na školskom výlete
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Ako máme správne postupovať pri počítaní rozsahu práce nadčas v súvislosti s aktivitami organizovanými mimo súkromnej školy (napr. lyžiarsky kurz, škola v prírode a pod.).? Čo sa považuje za prácu nadčas a čo sa považuje za pohotovosť? Ako odmeňovať pohotovosť? 

Dane/Školská spoločnosť: K oslobodeniu odborného učilišťa od platenia dane z príjmu
Vytvorené:14. 07. 2015
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Stredné odborné učilište je príspevkovou organizáciou. Má v prenájme stredisko praktického vyučovania, kde sa vykonáva odborný výcvik žiakov profesie kaderník, pričom poskytujú platené služby zákazníkom. Nejde o podnikateľskú činnosť ale o hlavnú činnosť uvedenú v zriaďovacej listine školy. Výnosy z uvedenej činnosti sú súčasťou rozpočtu školy. Sú uvedené príjmy oslobodené od dane a príspevková organizácia nemá povinnosť podať daňové priznanie? 

Školská spoločnosť: Zastupovanie riaditeľa počas materskej a rodičovskej dovolenky
Vytvorené:14. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže byť zastupovaním riaditeľky počas materskej a rodičovskej dovolenky poverená aj iná osoba ako riaditeľ na zastupovanie? Ide nám o to, že túto osobu nechceme vymenovať za riaditeľku ani za zastupujúcu riaditeľku. Musí potom takáto osoba spĺňať všetky kvalifikačné požiadavky na riaditeľa školy?

Školská spoločnosť: Súhlas obce so zriadením elokovaného pracoviska
Vytvorené: 6. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy vo svojej žiadosti o súhlasné stanovisko so zriadením ekolokovaného pracoviska súkromnej základnej umeleckej školy neuviedol žiadne konkrétne údaje o elokovanom pracovisku (t.j. sídlo elokovaného pracoviska, učebné odbory, predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska, doklad o zabezpečení priestorov).

Môže obec vydať nesúhlasné stanovisko so zriadením elokovaného pracoviska súkromnej základnej umeleckej školy, ktorá má sídlo mimo obce? Ak áno, tak za akých podmienok? 

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Podnikanie „bežného“ zamestnanca popri výkone práce vo verejnom záujme
Vytvorené:23. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Môže zamestnankyňa centra voľného času (vychovávateľka) okrem výkonu práce vo verejnom záujme mať aj živnosť (podniká v kaderníctve)? Nejedná sa o vedúceho zamestnanca.
Dane/Školská spoločnosť: Poskytovanie stravovania ako služba oslobodená od DPH
Vytvorené:22. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme súkromná základná škola, ktorú zriadila právnická osoba v súlade so školskou legislatívou. Zriaďovateľ má zriadil aj súkromnú materskú školu a súkromné gymnázium. Súčasťou súkromnej základnej školy je školská jedáleň, ktorá poskytuje stravu okrem svojich žiakov a zamestnancov aj žiakom a zamestnancom materskej školy a gymnázia. Je príjem získaný zo stravy poskytovanej všetkým trom súkromným školám oslobodený od DPH, a zároveň sú tieto výnosy z poskytovania stravy pre materskú školu a gymnázium oslobodené od dani z príjmov? Súkromná škola neposkytuje stravu materskej škole a gymnáziu za účelom dosahovania zisku.

Školská spoločnosť/Štátne dotácie: Prijatie a vedenie dotácií na osobitnom účte
Vytvorené:22. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme súkromná škola, ktorá dostáva dotáciu od obcí a iných orgánov štátnej správy. Musíme tieto dotácie viesť na osobitnom účte. U nás býva zvykom, že peniaze chodia na účet zriaďovateľa a ten ich potom zašle škole. Aký je najvhodnejší spôsob prijatia dotácií a následne ich vedenie? 

Školská spoločnosť: Postup školy pri zistení požitia alkoholu u žiaka
Vytvorené: 2. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Učiteľ má pred nástupom na exkurziu podozrenie, že žiak požil alkohol. Ako má učiteľ v tomto prípade správne postupovať? Ktorý zákon upravuje postupy riešenia tohto problému? Môžu žiaci odmietnuť dychovú skúšku? Môžu ich učitelia vyradiť z exkurzie? Ak ho škola z akcie vylúči, kto znáša finančné dôsledky (napr. žiak zaplatil za lyžiarsky kurz). Kto je zodpovedný za prípadný úraz žiaka?

A ako postupovať v prípade, že učiteľ má podozrenie na požitie inej návykovej látky? 

Školská spoločnosť: Pomer osobných nákladov a prevádzkových nákladov v cirkevných a súkromných školách
Vytvorené:28. 04. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je záväzný pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom určený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri výpočte normatívov na rok 2015 aj pre cirkevné školy a súkromné školy?  

Školská spoločnosť: Odvolanie riaditeľa školy z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov
Vytvorené:27. 04. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Riaditeľ základnej školy závažne porušil v rámci výkonu svojej funkcie viaceré právne predpisy. Akým spôsobom môžeme ako zriaďovateľ školy (obec) odvolať tohto riaditeľa, tak aby sme predišli prípadnému súdnemu sporu? Musíme do tohto procesu zapojiť aj Radu školy? Čo v prípade, ak rada školy nebude s odvolaním súhlasiť?
Neziskovky všeobecne/Školská spoločnosť: Posudzovanie zhody zariadení detských ihrísk v súlade s technickými normami
Vytvorené:21. 04. 2015
Autor:Mgr.Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme materské centrum, ktoré má vo svojom areáli detské ihrisko postavené pred 30-timi rokmi. Je možné naďalej prevádzkovať toto ihrisko, aj napriek tomu, že už je rozpore so súčasnými normami platnými pre ihriská? 

Školská spoločnosť: Organizačný poriadok školy
Vytvorené:31. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obec je zriaďovateľom jednej základnej školy a dvoch materských škôl bez právnej subjektivity. Má mať vypracovaný organizačný poriadok, kde sú zahrnuté aj tieto školy alebo majú mať školy vypracovaný vlastný organizačný poriadok?

Školská spoločnosť: K odvolaniu riaditeľky materskej školy z dôvodu nesplnenia podmienky funkčného vzdelávania
Vytvorené:24. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V roku 2014 sme mali výberové konanie na pozíciu riaditeľky materskej školy. Riaditeľka materskej školy v súčasnej dobe už nespĺňa vzdelanie a nemá záujem si ho i doplniť. Môžeme v takomto prípade vyhlásiť nové výberové konanie a písomne to oznámiť terajšej riaditeľke?

Školská spoločnosť: Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a vyplácanie nadčasov pri súčasnom poberaní príplatku za riadenie
Vytvorené:16. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Je riaditeľ školy bez právnej subjektivity štatutárnym orgánom a môžu mu byť vyplácané nadčasy, ak berie príplatok za riadenie?
Školská spoločnosť: Učiteľka poverená riadením a príplatok za riadenie?
Vytvorené:16. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Učiteľka materskej školy je poverená na výkon funkcie riaditeľky. Má poverená učiteľka vykonávajúca funkciu riaditeľky nárok na príplatok za riadenie? Po skončení poverenia a následne výberového konania má nová riaditeľka nárok na príplatok za riadenie alebo príplatok za zastupovanie? 
Školská spoločnosť: Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy a cirkevné školy
Vytvorené:19. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z.z. ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG) záväzná aj pre cirkevné školy? Aká je jej aplikácia v praxi? Je potrebné všetky náklady rozúčtovať podľa zložiek (energia) alebo percentuálne podľa počtu detí ?

Školská spoločnosť: Sprístupnenie informácií o plate zamestnancov školy obecnému zastupiteľstvu
Vytvorené:17. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Obec je zriaďovateľom základnej školy, ktorá nemá právnu subjektivitu. Môžu poslanci obecného zastupiteľstva byť v takomto prípade informovaní o platoch jednotlivých zamestnancov základnej školy? Môže sa táto problematika prerokovať aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva? Nie je to predmetom ochrany osobných údajov?

Školská spoločnosť: Platový dekrét počas dočasnej pracovnej neschopnosti
Vytvorené:17. 02. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V materskej škole je riaditeľka na dlhodobej PN a následne ide na materskú dovolenku. Je potrebné meniť platový dekrét zamestnancovi, ktorý je na dlhodobej PN a nie sú mu vyplácané príplatky?

 

Školská spoločnosť: K opätovnému menovaniu odvolaného riaditeľa školy
Vytvorené:15. 01. 2015
Autor:Mgr.Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Do výberového konania na funkciu riaditeľa základnej školy sa prihlásil uchádzač – bývalý riaditeľ, ktorý bol odvolaný z tejto funkcie na základe §3 ods. 7 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu. Musí zriaďovateľ po úspešnom výberovom konaní znovu vymenovať odvolaného riaditeľa do tejto funkcie alebo sa na zriaďovateľa vzťahuje výnimka, kedy nie je zviazaný návrhom rady školy? 

Školská spoločnosť: Právny účinok ustanovení Školského zákona po vyhlásení neúčinnosti Ústavným súdom
Vytvorené:12. 01. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Ako máme postupovať pri výklade ustanovení školského zákona, ohľadne ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky vyjadril nesúlad dňa 22.10.2014?
Školská spoločnosť: K dojednaniu pracovného pomeru riaditeľa školy
Vytvorené: 7. 01. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môžeme s riaditeľom obecnej školy dohodnúť v pracovnej zmluve pracovný pomer na dobu určitú v trvaní 5 rokov?
§ Školská spoločnosť: Súkromná škola ako povinná osoba podľa Info zákona?
Vytvorené:22. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je súkromná škola povinná zverejňovať informácie v zmysle Info zákona?  


Školská spoločnosť: Pracovnoprávne nároky nepedagogických zamestnancov školy
Vytvorené:16. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Majú nárok na 37,5 hod. pracovný čas a o 1 týždeň vyššiu výmeru dovolenky aj technicko-hospodárski zamestnanci cirkevnej školy alebo tento nárok majú len pedagogickí a odborní zamestnanci školy. Vzťahuje sa zároveň na technicko-hospodárskych zamestnancov cirkevnej školy vyššia kolektívna zmluva?

Školská spoločnosť: Evidencia dochádzky riaditeľa ZŠ starostom obce
Vytvorené:15. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môže starosta obce požadovať od riaditeľa školy, ktorej zriaďovateľom je obec, predkladanie evidencie svojej dochádzky pravidelne na každý mesiac?
Školská spoločnosť: Súbeh výkonu funkcie starostu a vychovávateľa v ZŠ
Vytvorené:15. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže starostka obce s úväzkom 75% súčasne pracovať ako vychovávateľka na ZŠ na 50% úväzok?

Školská spoločnosť: Upratovacie práce v materskej škole
Vytvorené:11. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Zmenilo sa niečo v tom ako treba v školách určiť rozsah upratovacích prác alebo je potrebné dodržiavať Metodicky pokyn Ministerstva školstva SR, ktorý vymedzuje orientačné normatívy spotreby upratovacích prác v školách a v školských zariadeniach. Je to len odporúčaní alebo ide o právny predpis, ktorý musia školy dodržiavať?
Školská spoločnosť: Použitie príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl
Vytvorené: 2. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže sa vyplatiť odmena z príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl pre všetkých učiteľov, ktorí sa o tieto deti starajú, nakoľko sa počas dňa striedajú alebo to môžeme vyplatiť len triednemu učiteľovi?

Zamestnávanie / Školská spoločnosť: Skončenie výkonu verejnej funkcie vychovávateľky vs. skončenie pracovného pomeru
Vytvorené:25. 11. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Starostka obce pred prvým zvolením do funkcie pracovala ako vychovávateľka v školskom klube pri základnej škole s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Počas uplynulého volebného obdobia 2010-2014 starostka dovŕšila penzijný vek; je poberateľkou starobného dôchodku.

Musí ju škola opäť zamestnať po skončení výkonu funkcie? Ako by mala základná škola postupovať, ak chce ukončiť s bývalou starostkou pracovný pomer? Čo v prípade ak by sa bývalá starostka rozhodla rozviazať svoj pracovný pomer so školou z dôvodu prvého odchodu do dôchodku? Patrí jej v takom prípade právo na odchodné podľa Zákonníka práce?


Školská spoločnosť: Riaditeľ školy a vyplatené nadhodnotené práce pre školu
Vytvorené:12. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Otázka:

Ako hlavný kontrolór som zistila nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami v ZŠ zriadenej obcou. Išlo o opravu schodov, kde predpokladaná hodnota bola riaditeľom stanovená na 6.000,- € a v takej hodnote bola aj cenová ponuka od zhotoviteľa diela. V skutočnosti vyfakturoval 5.000,- €. Dali sme vypracovať iné cenové ponuky a tie boli v hodnote 1.700,- €. Znalec ohodnotil práce na 1.500,- €. Môže obecné zastupiteľstvo vyžadovať od riaditeľa ZŠ vrátenie rozdielu medzi znaleckým posudkom a vyfakturovanou sumou?

Školská spoločnosť: Forma zriadenia obecnej materskej školy
Vytvorené:12. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Možno obecnú škôlku zriadiť ako rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Účasť riaditeľa školy na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako pracovný čas?
Vytvorené: 4. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Pokiaľ riaditeľ školy dostane oficiálnu pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva, môže mať započítanú túto účasť do svojho pracovného času?

Školy/Cirkevná spoločnosť: Povinnosť overovania účtovnej závierky školy zaradenej v sieti audítorom
Vytvorené:22. 10. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je cirkevná škola, ktorá je zaradená v sieti a ktorej zriaďovateľom je rehoľa, povinná overiť svoju účtovnú závierku audítorom podľa Zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby?

Školská spoločnosť: Vykonávanie podnikateľskej činnosti riaditeľom súkromnej školy
Vytvorené:29. 09. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Môže riaditeľ súkromnej školy vykonávať podnikateľskú činnosť?

Školská spoločnosť/Združenia: Rodičovské združenie
Vytvorené:17. 09. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zrušili základnú školu, zostala iba materská škôlka, zaujímalo by ma, či si musíme dať registrovať naše nové rodičovské združenie, kde a ako sa to robí, či nám stačí viesť si iba zošit na naše príjmy a výdaje, a či v prípade nezaregistrovania sa môžeme vlastne prijímať sponzorské dary.

Školská spoločnosť: Odvolanie zástupcu riaditeľa školy povereným riaditeľom
Vytvorené:11. 08. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Mesto je zriaďovateľom základnej školy s právnou subjektivitou. Po odchode riaditeľa školy do starobného dôchodku vykonáva túto funkciu riaditeľka, poverená zriaďovateľom na výkon funkcie do doby obsadenia miesta riaditeľa riadnym výberovým konaním. Poverená riaditeľka po nástupe do funkcie zistila, že zástupkyňa riaditeľa menovaná predchádzajúcim riaditeľom na dobu neurčitú, je dlhodobo práceneschopná a táto práceneschopnosť bude trvať aj v budúcom období.

V prípade potreby zastupovania poverenej riaditeľky nie je teda vyriešený skutočný výkon činností, ktorú má vykonávať zástupca riaditeľa . Poverená riaditeľka sa obrátila na zriaďovateľa s otázkou, či je možné, aby túto zástupkyňu z jej funkcie odvolala aj počas trvania jej práceneschopnosti a za zástupcu/zástupkyňu menovala inú osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady.

D Školská spoločnosť/Občianske združenia: Materská škôlka a daň z príjmu zo školného
Vytvorené: 5. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Občianske združenie je zriaďovateľom súkromnej materskej školy bez právnej subjektivity. Poskytuje vzdelávanie detí v predškolskom veku. Za túto službu vyberá od rodičov poplatky. Je príjem z týchto poplatkov oslobodený od dane z príjmov, keďže sa týka hlavnej činnosti združenia (vzdelávanie) alebo nie?

Školská spoločnosť: Nahlásenie nesprávneho počtu žiakov zriaďovateľom
Vytvorené:21. 07. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Aká sankcia hrozí zriaďovateľovi za nahlásenie nesprávneho počtu žiakov?

Školská spoločnosť: Rozhodnutie o prijatí žiaka na súkromnú školu
Vytvorené:30. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné aby bolo rozhodnutie o prijatí žiaka na súkromnú školu niečím limitované – konkrétne účinnosťou zmluvy o vzdelávaní?

Školská spoločnosť: Financovanie škôl a školských zariadení súkromného zriaďovateľa obcou
Vytvorené:20. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je obec povinná mať vypracované všeobecne záväzné nariadenie o financovaní škôl a školských zariadení a následne uzavrieť so súkromnými zriaďovateľmi zmluvy o poskytovaní dotácii?

Čo nastane ak obec nemá uvedené všeobecne záväzné nariadenie ani zmluvy o poskytovaní dotácii a peniaze súkromným zriaďovateľom poskytuje, pričom dochádza každý mesiac k rôznej výške dotácie?

Školská spoločnosť: Monitorovanie priestorov škôl a školských zariadení
Vytvorené:13. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Umožňuje právny poriadok Slovenskej republiky zaviesť monitorovanie priestorov školy alebo školského zariadenia prostredníctvo kamerového systému?

Školská spoločnosť: Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa školy
Vytvorené: 9. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Aká je povinná doba zverejnenia informácie o konaní výberového konania na miesto riaditeľa školy v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie pred dátumom doručenia ponúk uchádzačom?

§ Školská spoločnosť: Záväznosť návrhu Rady školy na kandidáta riaditeľa
Vytvorené: 2. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Musí zriaďovateľ cirkevnej alebo súkromnej školy vyhovieť návrhu Rady školy vymenovať do funkcie riaditeľa, ktorého hlasovaním zvolila? V akých prípadoch môže byť proti jeho vymenovaniu?

§ Školská spoločnosť: Súdny prieskum rozhodnutia alebo postupu rady školy
Vytvorené: 2. 06. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Môže byť rozhodnutie alebo postup rady školy predmetom súdneho prieskumu?

§ Školská spoločnosť: Menovanie nového riaditeľa školy počas súdneho konania s odvolaným riaditeľom?
Vytvorené:19. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Môže zriaďovateľ vypísať výberové konanie na miesto riaditeľa školy v čase prebiehajúceho súdneho sporu s odvolaným riaditeľom školy?
§ Školská spoločnosť: Prijatie dieťaťa do materskej školy
Vytvorené: 5. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Umožňuje slovenský právny poriadok vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy len na 1 školský rok?
§ Školská spoločnosť: Možnosť prijatia žiaka osemročného gymnázia na inú strednú školu
Vytvorené:15. 04. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Riaditeľ osemročného gymnázia, v ktorom moja dcéra momentálne navštevuje 4. ročník tvrdí, že dcéra si nemôže podať prihlášku na bilingválne gymnázium. Odôvodňuje to tým, že už raz dcéra prihlášku na strednú školu podala, a teda druhýkrát sa na strednú školu nemôže hlásiť. Môže si dcéra napriek tomu podať prihlášku na bilingválne gymnázium?


Školská spoločnosť: Finančné prostriedky pre zriaďovateľa súkromnej materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Vytvorené: 3. 03. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže samospráva prideliť zriaďovateľovi Súkromnej materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami menej ako 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce? 

§ Školská spoločnosť: Financovanie centier voľného času nezriadených na území obce
Vytvorené:24. 02. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Centrum voľného času, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v susednej obci sa obrátilo na túto prostredníctvom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie jeho činnosti. Zriaďovateľ predložil aj menný zoznam žiakov s trvalým pobytom na území tejto obce s uvedením krúžkov, ktoré žiaci navštevujú. Je obec povinná poskytnúť finančné prostriedky?

§ Školská spoločnosť: Súkromné školy a verejné obstarávanie
Vytvorené:14. 02. 2014
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Je súkromné školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie a ktoré má právnu subjektivitu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní povinné vykonávať verejné obstarávanie na účtovnícke služby alebo si môže vybrať firmu, ktorá jej bude poskytovať tieto služby bez verejného obstarávania?

§ Školská spoločnosť: Zaradenie pedagogického zamestnanca do adaptačného vzdelávania
Vytvorené: 3. 12. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Do pracovného pomeru na pozíciu učiteľ materskej školy sme prijali osobu, ktorá má ukončené vysokoškolské štúdium nepedagogického smeru. Zároveň tento zamestnanec nemá pedagogickú prax. V súčasnosti navštevuje pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Je potrebné zaradiť tohto zamestnanca do adaptačného vzdelávania?

Patrí tomuto zamestnancovi príplatok začínajúceho učiteľa? 

§ Školská spoločnosť: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov v súkromných školách
Vytvorené:24. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Týka sa 5% zvýšenie platov aj pedagogických zamestnancov v súkromných školách, ktoré odmeňujú podľa vnútorného mzdového predpisu (Zákonníka práce)?

Školská spoločnosť: Povinnosť vykonávať export údajov do Rezortného informačného systému (RIS)
Vytvorené: 9. 09. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Sme súkromné školské zariadenie. Bol nám doručený email z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v ktorom nás žiadajú vykonať export pre Rezortný informačný systém (RIS). Týka sa nás táto povinnosť?

§ Školská spoločnosť: Uloženie racionalizačného opatrenia Ministerstvom školstva
Vytvorené: 8. 08. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Sme súkromná škola a Ministerstvo školstva nám uložilo opatrenie zlučovať triedy s nízkym počtom žiakov. Je na to oprávnené?
§ Školská spoločnosť: Zverejňovanie správy o výsledku kontroly obcou
Vytvorené:26. 06. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Je obec oprávnená zverejniť správu o výsledku kontroly so všetkými údajmi na svojom webovom sídle v rámci pozvánky na obecné zastupiteľstvo?
§ Školy: Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a stupeň riadenia
Vytvorené:28. 05. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Som riaditeľkou materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je súčasťou základnej školy. Zaujímalo by ma do akého stupňa riadenia mám byť zaradená.

Školská spoločnosť: Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a stupeň riadenia
Vytvorené:27. 05. 2013
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Som riaditeľkou materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je súčasťou základnej školy. Zaujímalo by ma do akého stupňa riadenia mám byť zaradená.

§ Školská spoločnosť: Riadiaci príplatok v dekréte učiteľa
Vytvorené:14. 03. 2013
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Ako správne uvádzať výšku riadiaceho príplatku v dekréte učiteľa? Je povinnosťou zamestnávateľa uvádzať na platový dekrét výšku riadiaceho príplatku aj v percentách? 
Školská spoločnosť: Školský internát a pracovný úväzok zamestnanca
Vytvorené:12. 03. 2013
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Máme 68 študentov na stredoškolskom internáte. Máme 2 pedagogických pracovníkov, 1 nepedagogického. Môžeme 1 pedagogického zamestnanca zamestnať na úväzok len vo výške 75% a druhého na 100% ?

Školská spoločnosť: Začínajúce učiteľky v materskej škole bez praxe - adaptačné vzdelávanie
Vytvorené:25. 02. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Musia začínajúce učiteľky bez praxe v materskej škole prejsť adaptačným vzdelávaním v prípade ak v súčasnosti pracujú v materskej škole, ale prax majú absolvovanú len v špeciálnej škole? 

§ Školská spoločnosť - započítanie výkonu pracovnej činnosti
Vytvorené: 2. 10. 2012
Autor:Mgr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Musí zamestnávateľ započítať do odbornej praxe aj prax, ktorú získal nepedagogický zamestnanec počas štúdia?

§ Školská spoločnosť: Zníženie úväzku učiteľa a pracovnoprávna úprava
Vytvorené:11. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

V aplikačnej praxi v školskej sfére dochádza často k zmene pracovného času učiteľov bez zmeny pracovnej zmluvy, čo je z pracovnoprávneho hľadiska nesprávny postup.

§ Rozhodnutie o zmene v sieti a opravný prostriedok
Vytvorené:11. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
V mnohých prípadoch nie sú školy spokojné s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zmene v sieti v zmysle Zákona o štátnej správe v školstve a samospráve. Aj napriek tomu, že Zákon o štátnej správe v školstve nešpecifikuje náležitosti tohto rozhodnutia ako i predpoklady podania opravného prostriedku, školy a školské zariadenia majú vo všeobecnosti právo na preskúmanie týchto rozhodnutí.
§ Odklad povinnej školskej dochádzky
Vytvorené:18. 03. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
Môže rodič na základe vlastného uváženia rozhodovať o odklade povinnej školskej dochádzky, respektíve rozhodovať o jeho zotrvaní v súkromnej materskej škole, a to aj v prípade že školský rok už začal?
§ Škola a jej prechod na právnu subjektivitu
Vytvorené:26. 11. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Ja ako súkromný zriaďovateľ materskej školy bez právnej subjektivity by som mal záujem o získanie právnej subjektivity materskej školy. Je to možné? Akým spôsobom? Čo všetko je spojené s týmto procesom?

§ Poradné orgány na súkromnej strednej škole
Vytvorené:24. 11. 2010
Autor:Krajský školský úrad v Bratislave
Zobraz celý text

Aké poradné orgány musia byť povinne vytvorené na súkromnej strednej škole.

§ Právna úprava plnenia školskej dochádzky v školách mimo územia SR
Vytvorené: 8. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

U žiaka, ktorého kmeňovou školou je škola na území Slovenskej republiky chce na základe žiadosti zákonného zástupcu plniť školskú dochádzku na škole mimo územia Slovenskej republiky. Je limitovaná dĺžka plnenia takejto osobitnej formy plnenia školskej dochádzky? Môže zákonný zástupca požiadať o plnenie školskej dochádzky na škole v Nemecku o ďalšie dva roky?

§ Súkromný zriaďovateľ školy má záujem vymenovať za riaditeľa osobu, ktorá je zároveň štatutárnym orgánom
Vytvorené: 5. 10. 2010
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Súkromný zriaďovateľ školy (právnická osoba) má záujem obsadiť do funkcie riaditeľa tejto školy osobu, ktorá je zároveň štatutárnym orgánom zriaďovateľa. Je takýto postup zákonný? Vzťahuje sa na príslušnú osobu nejaké obmedzenie?

§ Postup pri zaradení školy do siete škôl
Vytvorené:29. 09. 2010
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Zákon o štátnej správe v školstve presne určuje podmienky zaradenia školy do siete škôl a školských zariadení.

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Súhlas odborovej organizácie s určením pracovného času
Vytvorené:26. 09. 2010
Autor:JUDr. Slavomíra Gejdošová
Zobraz celý text

Autor odpovedá na otázku, či predseda odborového orgánu je oprávnený odmietať z určitého dôvodu podpísanie pracovného poriadku.

Súdne rozhodnutia (79)
Krajský súd Trnava z 27.06.2018 - Dodržiavanie zásad správneho konania pri vydávaní rozhodnutí materskej školy
Vytvorené: 5. 02. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Riaditeľka materskej školy rozhodnutím predčasne ukončila predprimárne vzdelávanie dieťaťa z dôvodu jeho neprispôsobilosti. Zákonní zástupcovia proti tomuto rozhodnutiu podali odvolanie z dôvodu, že riaditeľka školy nepostupovala v súlade s § 28 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z.. Mesto Trnava potvrdilo rozhodnutie riaditeľky školy a uviedlo, že konanie podľa § 28 ods. 13 školského zákona nemusí byť a priori súčasťou konania o ukončení predprimárneho vzdelávania, pričom podľa jeho názoru návrh na iný spôsob vzdelávania možno realizovať aj neskôr. Zákonní zástupcovia podali správnu žalobu Súd žalobe vyhovel.

Najvyšší súd ČR z 06.09.2017 - Povinnosť uvádzania dôvodov odvolania riaditeľa školy v odvolaní?
Vytvorené:21. 01. 2020
Autor:Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Žalobkyně se domáhala určení, že „odvolání žalobkyně z funkce ředitele Gymnázia Kroměříž, učiněné rozhodnutím Rady Zlínského kraje ze dne 25.8.2014, v písemném vyhotovení rozhodnutí ze dne 26.8.2014, doručené žalobkyni dne 8.9.2014, je neplatné“. Žalobu odůvodnila tím, že písemné vyhotovení odvolání neobsahuje dostatečně určité a jednoznačné vymezení důvodů pro odvolání z funkce a není z něj zřejmé, z jakých důvodů a na základě jakých skutečností byla tedy odvolána.

Najvyšší súd SR z 18.12.2013 - Príslušnosť orgánu na zrušenie rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí dieťaťa do školy, ktorým došlo ku diskriminácii jedného z rodičov
Vytvorené:14. 01. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Žalobca sa diskriminačnou žalobou domáhal rozhodnutia, že bol rozhodnutím o zápise maloletého do materskej školy bez jeho súhlasu diskriminovaný na základe pohlavia otca dieťaťa, rozhodnutím základnej školy o zápise maloletého bez jeho súhlasu bol diskriminovaný na základe väzieb vyplývajúcich z pracovného pomeru matky dieťaťa a na základe pohlavia otca dieťaťa a taktiež, aby Okresný súd Trenčín zrušil platnosť týchto rozhodnutí, nakoľko boli vykonané nezákonným spôsobom. Okresný súd žalobu zamietol z dôvodu, že nemá právomoc konať v danej veci. Predmetnú vec postúpil Mestu N. a Mestu Trenčín. Najvyšší súd rozhodnutie okresného súdu zrušil, pretože žalobca sa domáhal okrem zrušenia rozhodnutí o prijatí dieťaťa aj ochrany práva na rovnaké zaobchádzanie, ktoré bolo podľa jeho názoru porušené rozhodnutiami materskej a základnej školy.

Najvyšší súd ČR z 10.04.2018 - Voľba školy pre dieťa rodičmi a povinnosť vypočuť jeho názor
Vytvorené:12. 11. 2019
Autor:Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Ústavní soud již mnohokráte rozhodl, že názor dítěte musí být vnímán jako zásadní vodítko při hledání jeho nejlepšího zájmu a že dítěti zásadně musí být umožněno účastnit se jednání a vyjádřit se k věci, přičemž povinnosti soudu zjišťovat jeho názor nezbavuje ani ustanovení opatrovníka, a nezjišťovat názor dítěte přímo (tj. jeho vyslechnutím) je možno jen v jeho zájmu, a takový postup je třeba vždy odůvodnit.

Názor nezletilé na možnou změnu základní školy nebyl v řízení před odvolacím soudem nijak zjišťován.

Najvyšší súd SR z 26.09.2018 - Preskúmateľnosť uznesenia akademického senátu vysokej školy
Vytvorené:25. 09. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Krajský súd odmietol správnu žalobu, ktorou sa sťažovatelia (členovia Akademického senátu fakulty) domáhali preskúmania uznesenia, v zmysle ktorého Akademický senát Katolíckej univerzity preberá pôsobnosť Akademického senátu fakulty na nevyhnutnú dobu, a to do času uskutočnenia a zavŕšenia volieb do Akademického senátu fakulty. Zároveň zaväzuje aktuálny Akademický senát fakulty, aby do momentu zavŕšenia volieb nezasadal a následne neprijímal žiadne uznesenia, z dôvodu vážneho spochybnenia legitimity a zloženia viacerých členov Akademického senátu fakulty. Žaloba bola odmietnutá z dôvodu, že uznesenie nepredstavuje také rozhodnutie, resp. opatrenie o individuálnych právach a povinnostiach fyzických či právnických osôb, tak ako ho definuje ust. § 3 písm. a) S.s.p. v spojení s 3 písm. c) S.s.p. a § 4 písm. c) S.s.p. Na základe kasačnej sťažnosti bolo rozhodnutie krajského súdu zrušené a vec vrátená na ďalšie konanie.

Krajský súd Trnava z 06.06.2018 - Spôsobenie úrazu žiaka v škole vs. chýbajúce porušenie povinnosti školy
Vytvorené:18. 09. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Žalobkyňa podala žalobu o náhradu škody proti obci – žalovanej ako zriaďovateľovi základnej škody, v ktorej si žalobkyňa – žiačka spôsobila úraz tým, že cez prestávku sotila školskú lavicu, ktorá spadla na jej ruku, následkom čoho sa jej zlomil palec ľavej ruky. V dôsledku tohto úrazu má žalobkyňa obmedzenie funkcie v poslednom medzičlánkovom kĺbe palca ľavej ruky. Žalobkyňa videla porušenie právnej povinnosti zo strany žalovanej v nezabezpečení vhodného prevedenia podlahovej plochy v triede základnej školy, ktorú žalobkyňa navštevovala, vrátane jej nesprávnej údržby, ako aj v nezabezpečení dozoru počas prestávky a nezabezpečení sústavného dohľadu nad činnosťou žiakov, z dôvodu porušenia ktorej si žalobkyňa poškodila zdravie. Okresný súd žalobu zamietol z dôvodu, že nebolo zistené, že by na strane žalovanej došlo k protiprávnemu konaniu, ktorý ako jeden z predpokladov musí byť splnený pri uplatnení náhrady škody. Žalobkyňa podala odvolanie. Odvolací súd potvrdil rozsudok okresného súdu.

Krajský súd Žilina z 22.11.2017 - Porušenie finančnej disciplíny poskytnutím dotácií neoprávnenej osobe
Vytvorené:11. 09. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Žalobkyňa podala žalobu na preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Žilina, ktorý potvrdil rozhodnutie mesta Žilina, ktorým uložil žalobkyni povinnosť zaplatiť odvod finančných prostriedkov vo výške 13.224,48 Eur na tom skutkovom základe, že žalobkyňa poukázala finančné prostriedky pre školskú jedáleň vo výške 13.224,48 Eur za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014 Súkromnému gymnáziu, ktoré tieto čerpalo na mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne, ktorá nepatrila do zriaďovateľskej pôsobnosti žalobkyne. Mesto Žilina bolo informované, že dochádza k vyúčtovaniu dotácie tak, že všetky prostriedky žalobkyňa poukazovala na účet súkromného gymnázia. Z uvedeného preto jednoznačne vyplýva, že prvostupňový správny orgán ako poskytovateľ dotácie a tvorca podrobností financovania školských zariadení, ktorý zároveň svojou činnosťou a praxou poskytol výklad týchto pravidiel, určil výšku dotácie v súlade s VZN č. 23/2013, preposielanie dotácie súkromnému gymnáziu považoval za v súlade so zákonom o školskej správe a zároveň v súlade s podrobnosťami určenými vo VZN č. 23/2013. Sám teda vytvoril podmienky, aby žalobkyňa zabezpečila, aby zriaďovateľ SŠJ ako súčasť SG mohol využiť všetky prostriedky v súlade s oznámením o rozpočte na rok 2014. Ak z tohto dôvodu krajský súd rozhodnutie Okresného úradu Žilina zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie.


< Späť