itretisektor | Podmienky používania informačného a vzdelávacieho portálu
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Podmienky používania informačného a vzdelávacieho portálu

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Centrálna nezisková spoločnosť so sídlom Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO: 42171717 (ďalej len „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetovej stránky www.itretisektor.sk Centrálny portál pre tretísektor (ďalej len „internetový portál“) a ako jediná je oprávnená poskytovať služby prostredníctvom tohto internetového portálu.
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto všeobecné podmienky, ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom ako poskytovateľom prístupu k odborným informáciám a medzi tretími osobami, ktoré si predplatili prístup k odborným informáciám (ďalej len „používateľ“).
 3. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky vystavenej prevádzkovateľom objednávateľovi, a zároveň sú dostupné na internetovej stránke prevádzkovateľa v elektronickej podobe.
 4. Všeobecné podmienky sú záväzné pre prevádzkovateľa, objednávateľa a každého používateľa a sú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 5. Portál itretisektor.sk zahrňuje od 15.07.2014 aj subportál Elektronickú knižnicu ekniznica.itretisektor.sk ("eknižnica"), a preto používatelia portálu itretisektor.sk majú možnosť využívať aj odborné materiály eknižnice pod prihlasovacím menom a heslom z portálu itretisektor.sk pokiaľ sú registrovanými používateľmi.
 6. Hlavnou misiou portálu je odborné vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti samosprávy, vytváranie komplexnej odbornej doktríny, prinášanie nových poznatkov a východísk pri riešení každodenných situácií. Súčasťou odborného vzdelávania prostredníctvom itretisektor.sk je výkon výskumu v oblasti samosprávy a využívanie poznatkov z výskumu pre prax v neziskovom sektore.
 7. Platbou za liceniu pre prístup k odborným informáciám na portáli používateľ podporuje výskum a vzdelávanie v oblasti neziskového sektora.
 8. Centrálna nezisková spoločnosť vykonáva vzdelávacie služby na iný účel ako je dosahovanie zisku, pričom akýkoľvek prípadný zisk je v plnom rozsahu určený na pokračovanie a zlepšenie dodávaných služieb pre používateľov odborných vzdelávaco-výskumných portálov Centrálnej neziskovej spoločnosti.

2. Definícia pojmov

Pre účely všeobecných obchodným podmienok majú nasledovné pojmy uvedený význam:

Licenciou sa rozumie prístup do odbornej databázy prevádzkovateľa.

Aktualizáciou sa rozumie služba aktualizačného servisu, prostredníctvom ktorej prevádzkovateľ zabezpečuje, aby bol produkt dodávaný v súlade s najnovším právnym stavom, judikatúrou a odbornou literatúrou.

Objednávkou sa rozumie elektronická  žiadosť tretej osoby o prístup do odbornej databázy a je podkladom pre  úhradu.

Objednávateľom je osoba, ktorá žiada o licenciu.

Používateľom je osoba, ktorá sa registrovala a uhradila cenu licencie.

Faktúrou sa rozumie elektronický dokument, ktorým prevádzkovateľ potvrdzuje uhradenie ceny licencie používateľom. Faktúra musí obsahovať náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení.

Cenou sa rozumie hodnota licencie vyjadrená v peniazoch v súlade s aktuálnym cenníkom itretisektor.sk.

Registrovaným používateľom je používateľ, ktorý na základe prihlásenia sa do elektronického  systému prevádzkovateľa uhradil cenu za licenciu.

3. Podmienky poskytovania licencie

 1. Licencia, ktorej obsahom je prístup k odbornej databáze vytvorenej prevádzkovateľom sa objednáva elektronicky prostredníctvom automatizovaného systému na portáli prevádzkovateľa. Pre objednanie  sa vyžaduje neplatená registrácia na internetovom portáli prevádzkovateľa.
 2. Objednávka je vykonaná elektronicky vyplnením údajov objednávateľa, pričom musí obsahovať náležitosti predpísané prevádzkovateľom, a to:

  a.    meno a priezvisko /obchodné meno objednávateľa,

  b.    adresa trvalého bydliska / sídla,

  c.    fakturačnú adresu,

  d.    IČO objednávateľa, DIČ objednávateľa

  e.    názov produktu,

  f.    cena,

  g.    časové obdobie, počas ktorého prevádzkovateľ je povinný poskytovať služby,

  h.    údaj o súhlase so všeobecnými podmienkami.

 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprihliadať na objednávku, ktorá nemá náležitosti uvedené v odseku 2.
 4. Objednávateľ zaslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov Centrálnej neziskovej spoločnosti, o.z., so sídlom Einsteinova 21, 85101 Bratislava, IČO 42171717 ako prevádzkovateľovi odborného portálu v rozsahu meno a priezvisko, adresa, email, telefónne číslo za účelom fakturácie ním objednanej licencie a zasielania informačných emailov prevádzkovateľa objednávateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Objednávateľ súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spolupracujúcim tretím osobám, pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie objednaných služieb objednávateľa od prevádzkovateľa. Súhlas je udelený na dobu poskytovania licencie a do času povinnej evidencie účtovných údajov o objednávateľovi služby.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje po objednaní licencie zaslať používateľovi objednávku. Po ukončení ročného obdobia užívania licencie, 2 týždne pred vypršaním ročného prístupu bude doručená používateľovi nová objednávka, ktorej úhradou si môže licenciu predplatiť na ďalší rok.
 6. Objednávateľ súhlasí so zasielaním informačných emailov, pokiaľ sa neodhlási z tejto doplnkovej služby u prevádzkovateľa.
4. Cena licencie
 1. Cena licencie je: 1 licencia - 77 € (1 prístup na 12 mesiacov), multilicencia – 111 € (3 prístupy na jedno meno a heslo, na 12 mesiacov).
 2. Cena licencie je príspevkom používateľa za prístup k odbornému vzdelávaniu, pričom 1/2 z ceny licencie je využívaná na výskum v oblasti neziskového sektora vykonávaný prevádzkovateľom a 1/2 ceny je poplatkom za vzdelávanie používateľa v oblasti neziskového sektora.
 3. Cenu licencie je objednávateľ povinný uhradiť bezhotovostným prevodom na účet prevádzkovateľa podľa objednávky. Faktúra je zaslaná elektronicky po úhrade na emailovú adresu osoby, ktorá sa registrovala na portáli, pričom obdobie trvania ročného prístupu začína odo dňa prijatia úhrady na účet prevádzkovateľa (toto obdobie je vyznačené v riadnej faktúre).

5. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa

 1. Po uhradení platby je prevádzkovateľ povinný

  a. poskytnúť prístup k odbornej databáze, a to prostredníctvom sfunkčnenia užívateľského mena a hesla objednávateľa,
  b. zaradiť objednávateľa do príslušného servisu, ktorého obsahom je aj zasielanie informácií k licencii v elektronickej podobe. 

 2. Po uhradení platby je používateľ povinný využívať sprístupnený obsah portálu v súlade so všeobecnými podmienkami, príslušnými právnymi predpismi a morálnymi zásadami.
 3. Používateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Zároveň je používateľ povinný neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, inak je prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť licenciu.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť používateľovi licenciu v prípade, ak sa užívateľ správa spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami.

6. Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené poskytnutím údajov z databázy informácií portálu itretisektor.sk Centrálnej neziskovej spoločnosti.
 2. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postúpením týchto údajov používateľom ďalším osobám.
 3. Informácie poskytované v rámci On-line poradenstva sú poskytované odborníkmi z právnej a ekonomickej oblasti a sú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou, pričom majú všeobecný poradný charakter a nejde o poskytovanie právnych služieb. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postupom používateľa alebo tretích osôb na základe poskytnutia týchto informácií.

7. Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2010.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných podmienok, pričom užívatelia budú na zmenu vopred upozornení.


< Späť