itretisektor | Neinvestičné fondy

Neinvestičné fondy

Ak je zriaďovateľom jedna osoba, fond sa zriaďuje zriaďovacou listinou vo forme notárskej zápisnice. Ak je viac zriaďovateľov, fond sa zriaďuje zriaďovacou zmluvou. Podpisy podliehajú overovacej povinnosti. Názov fondu musí obsahovať označenie „neinvestičný fond“, ako skratka sa používa „n. f.“.

Dôvodové správy (2)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (7)
Neinvestičné fondy: Zákon o registri MVO a neinvestičné fondy
Vytvorené:28. 11. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Od 1. januára 2018 nadobúda účinnosť zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Odborný článok podrobne rozoberá dopad tohto zákona na neinvestičné fondy.
U Neziskové organizácie: Účtovné právne predpisy a register účtovných závierok
Vytvorené:13. 02. 2014
Autor:Ing. Mária Pančová Hudáková
Zobraz celý text

V prílohe tohto článku prinášame prehľad v akej sústave účtovníctva je povinná nezisková organizácia účtovať, za akých podmienok má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a povinnosť vypracovať výročnú správu a prehľad lehôt a podôb na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok.

§ Neziskové organizácie: Doručovanie písomností do vlastných rúk subjektom neziskového sektora
Vytvorené:10. 02. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príspevok sa zaoberá podmienkami za akých sa doručujú písomnosti určené do vlastných rúk subjektom neziskového sektora. 
§ Nadácie/Neinvestičné fondy: Porovnanie neinvestičného fondu a nadačného fondu
Vytvorené:27. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku prinášame porovnanie neinvestičného fondu a nadačného fondu.

§ Neziskové organizácie: Čo znamená pojem nezisková organizácia?
Vytvorené:16. 12. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Odborný článok sa venuje ťažiskovému pojmu neziskového sektora, ktorým je neziskovosť a samotnému pojmu nezisková organizácia. 

§ Neinvestičné fondy: Zriadenie, vznik a zrušenie neinvestičného fondu
Vytvorené:14. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Zriadenie a vznik fondu sú dve rozdielne právne skutočnosti, ktoré treba odlišovať a vyžadujú si splnenie zákonom predpokladaných náležitostí.
§ Neinvestičné fondy: Všeobecne o neinvestičných fondoch
Vytvorené:14. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Podľa zákona o neinvestičných fondoch je fond neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (7)
Neziskovky všeobecne: Schválenie KÚV riadiacim orgánom pred oznámením do registra
Vytvorené: 4. 12. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je potrebné, aby pred oznámením údajov o KÚV príslušnému registrovému úradu schválil KÚV riadiaci orgán mimovládnej organizácie?

Neinvestičné fondy: Povinnosť registratúrneho poriadku?
Vytvorené:24. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Musí mať neinvestičný fond, ktorý nepodniká, nemusí podať daňové priznanie a má zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti, vypracovaný registratúrny poriadok?

§ Neinvestičné fondy: Obmedzenia použitia prostriedkov fondu
Vytvorené:14. 12. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Neinvestičný fond pôsobí pri strednej škole a členmi jeho orgánov sú učitelia školy. Ak učiteľ, ktorý je v správnej rade (dozornej rade, správca)a organizuje školskú akciu, napríklad exkurziu pre svoju triedu a požiada o príspevok, môže mu byť poskytnutý? Príspevok nežiada pre seba ale pre žiakov školy.

 

 

Neinvestičné fondy/Školská spoločnosť: Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia
Vytvorené:22. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže neinvestičný fond byť zriaďovateľom súkromnej školy?

Neinvestičné fondy/Neziskovky všeobecne: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
Vytvorené:24. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako neinvestičný fond do registra účtovných závierok elektronicky ukladáme výročnú spolu s Výkazom o príjmoch a výdavkoch a Výkazom o majetku a záväzkoch. Kedy je potrebné poslať aj oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky?

Neinvestičné fondy: Použitie prostriedkov na zakúpenie zdravotnej pomôcky
Vytvorené:13. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môžeme ako neinvestičný fond zakúpiť pre školu zdravotnú pomôcku v hodnote 1000,- EUR? Akou najlepšou formou môžeme zakúpenú pomôcku dať škole? Vzťahujú sa na nás pri zakupovaní pomôcky postupy verejného obstarávania?

Súdne rozhodnutia (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (1)
Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod
Vytvorené:28. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Stiahni súbor
Neinvestičné fondy vzniknuté pre 1. novembrom 2018 sú povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do 31. decembra 2019.
Register pojmov (5)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť