itretisektor | Nadácia - popis
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Nadácia - popis

Teória práva charakterizuje nadáciu tromi základnými znakmi: majetkovým substrátom, vnútornou organizáciou a stálym účelom, ktorému slúži.

Jedným zo základných princípov právnej úpravy nadácií je zabezpečiť v čo najširšej miere dispozičnú voľnosť osôb, určiť vymedzený majetok, ktorý sa má osamostatniť a získať tak vlastnú právnu subjektivitu. V rámci nadačného práva dochádza k prelínaniu noriem súkromného, ako aj verejného práva (štátna kontrola, daňové aspekty). Dvojkoľajnosť právnej úpravy sa stala charakteristickým rysom, pričom na jednej strane je súkromnoprávna požiadavka voľnej realizácie súkromných osôb a na druhej strane požiadavka ochrany verejného záujmu.

Dôvodové správy (3)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (24)
Nadácia ako tretia strana vo volebnej kampani?
Vytvorené:27. 03. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Od 1. júla 2015 sú účinné zákony č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení (ďalej ako „zákon o podmienkach výkonu volebného práva“) a zákon č. 181/2014 o volebnej kampani v platnom znení (ďalej ako „zákon o volebnej kampani“), ktoré v súhrne môžeme považovať za kodifikovanú právnu úpravu týkajúcu sa volebného práva v podmienkach Slovenskej republiky.

Cieľom zákona o volebnej kampani je zavedenie jednotných pravidiel pre všetky druhy volieb. Tento zámer zákonodarcu vychádza z ústavného rámca čl. 31 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej ako „ústava“), v zmysle ktorého úprava vyplývajúca zo zákona týkajúca sa všetkých politických práv a slobôd, jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Prostredníctvom zavedenia jednotných pravidiel v oblasti volieb sa zabezpečuje slobodná súťaž politických síl, ktorá je považovaná za imanentnú súčasť modernej demokracie. 

Neziskovky všeobecne: Podrobnejšie k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Vytvorené:28. 02. 2019
Autor:g_Monika Ivanova
Zobraz celý text

V odbornom článku približujeme povinnosti neziskových organizácii, ktoré zaviedlo novelizované znenie zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Nadácie: Zrušenie nadácie a nariadenie jej likvidácie ex offo súdom
Vytvorené:14. 09. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je upozorniť nadácie na nemožnosť spoliehať sa, že súd pri rozhodovaní o zrušení nadácie z dôvodu podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v platnom znení, teda z dôvodu neuloženia výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok v lehote dodatočne určenej rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, bude prihliadať na splnenie tejto povinnosti v čase jeho rozhodovania. 

Nadácie: Postup krokov pri vypracovaní a uložení výročnej správy
Vytvorené: 5. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Jednou zo zákonných povinností nadácie je povinnosť vypracovať a uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok. Vzhľadom k tomu, že posledný deň na uloženie výročnej správy nadácie za rok 2014 pripadne na 31. máj 2015, pričom nesplnenie tejto povinnosti zákon prísne postihuje, prinášame pre všetky nadácie postup krokov k vypracovaniu a uloženiu výročných správ.

U Neziskové organizácie: Účtovné právne predpisy a register účtovných závierok
Vytvorené:13. 02. 2014
Autor:Ing. Mária Pančová Hudáková
Zobraz celý text

V prílohe tohto článku prinášame prehľad v akej sústave účtovníctva je povinná nezisková organizácia účtovať, za akých podmienok má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a povinnosť vypracovať výročnú správu a prehľad lehôt a podôb na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok.

§ Neziskové organizácie: Doručovanie písomností do vlastných rúk subjektom neziskového sektora
Vytvorené:10. 02. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príspevok sa zaoberá podmienkami za akých sa doručujú písomnosti určené do vlastných rúk subjektom neziskového sektora. 
§ Nadácie/Neinvestičné fondy: Porovnanie neinvestičného fondu a nadačného fondu
Vytvorené:27. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku prinášame porovnanie neinvestičného fondu a nadačného fondu.

§ Neziskové organizácie: Čo znamená pojem nezisková organizácia?
Vytvorené:16. 12. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Odborný článok sa venuje ťažiskovému pojmu neziskového sektora, ktorým je neziskovosť a samotnému pojmu nezisková organizácia. 

§ Nadácie: Zrušenie nadácie s likvidáciou - časť 1.
Vytvorené:21. 10. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

V našom článku sa budeme zaoberať situáciou, keď dochádza k zániku nadácie s likvidáciou, a to na základe dvoch najčastejších prípadov – rozhodnutia správnej rady o zrušení nadácie s likvidáciou a rozhodnutia zakladateľa o zrušení nadácie s likvidáciou.

Nadácie: Nepredloženie výročnej správy nadácie v zákonnej lehote
Vytvorené:28. 08. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Článok sa zaoberá otázkou problematiky, keď nadácia nevypracuje a nezašle ministerstvu vnútra výročnú správu v zákonnej lehote.

§ Nadácie: Problematika konfliktu záujmov pri použití prostriedkov nadácie
Vytvorené:11. 12. 2012
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Článok sa zaoberá problematikou poskytnutia peňažných prostriedkov nadácie inému subjektu MVO, v ktorom vykonávajú činnosti alebo funkcie osoby, ktoré pôsobia v nadácii poskytujúcej finančné prostriedky.

§ Najčastejšie uzatvárané zmluvy v neziskovom sektore a daňová uznateľnosť výdavkov
Vytvorené: 4. 12. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

V oblasti mimovládnych organizácií a spoločností, či podnikateľov je sponzorstvo, darovanie, či peniaze poskytnuté mimovládnym organizáciám za reklamu jedným z dôležitých spôsobov rozvíjania a podporovania všeobecno-prospešných aktivít mimovládneho sektoru. Aké sú rozdiely medzi jednotlivými zmluvami a či sú tieto spôsoby vhodnými z pohľadu daňovej uznateľnosti výdavkov sa dočítate v našom odbornom článku.

Právne podmienky vzniku nadácie
Vytvorené:19. 09. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text

Aktom založenia nadácie je nadačná listina ako jednostranné vyhlásenie - rozhodnutie zakladateľov. 

§ Bezpečnejšie investovanie nadačného imania
Vytvorené:27. 03. 2011
Autor:Milan Andrejkovič
Zobraz celý text
Úlohou nadácií je byť bankami tretieho sektora. Preto bol aj zavedený inštitút nadačného imania, ako "železná" rezerva. Nadačné imanie môže byť investované do cenných papierov, ktoré by mali zabezpečiť výnos a umožniť tak podporovať verejnoprospešný účel nadácie.
Zisk z nadačného imania nadácie
Vytvorené:19. 01. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text
Imanie tvorené zo zisku sa teda do registra nadácií , ktoré vedie Ministerstvo vnútra nezapisuje.
Financie poskytnuté nadáciám na správu majetku
Vytvorené: 4. 11. 2010
Autor:Mgr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Peňažné prostriedky darované nadácii treťou osobou (hoci aj podmienene – na použitie na správu nadácie) spadajú pod tzv. ostatný majetok nadácie podľa § 3 ods. 4 zákona o nadáciách.

§ Postavenie, možnosti a podmienky podnikania nadácie
Vytvorené:30. 10. 2010
Autor:JUDr. Ladislav Kopál
Zobraz celý text

Nadácia je právnická osoba s právom samostatne a pod svojím menom konať. Účelom zriadenia nadácie je poskytovanie peňažnej a nepeňažnej podpory tretím osobám z majetku nadácie na demonštratívne vymedzené verejnoprospešné ciele. Zákon o nadáciách pripúšťa, aby nadácia mohla popri svojom (verejnoprospešnom) poslaní vykonávať aj podnikateľskú činnosť.

§ Hospodárenie nadácie
Vytvorené:27. 09. 2010
Autor:JUDr. Peter Haňdiak
Zobraz celý text

Nadačná listina obsahuje ustanovenie o podmienkach nakladania s majetkom. Zákon ustanovuje, že majetok nadácie sa musí použiť len na verejnoprospešný účel a na úhradu výdavkov na správu. Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v platnom znení odstránil limit 15 % na správu nadácie, ktorý zaviedol zákon č. 207/1996 Z. z. Nový zákon stanovil nasledovné pravidlá pre nakladanie s majetkom nadácie:

•    správna rada určí každoročne v nevyhnutnej miere výšku výdavkov na správu nadácie,

•    zákon definuje, čo rozumie výdavkami na správu,

•    výdavky na správu musí viesť nadácia oddelene.


§ Kontrola nadácie
Vytvorené:27. 09. 2010
Autor:JUDr. Peter Haňdiak
Zobraz celý text

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako orgán vykonávajúci dohľad nad činnosťou nadácií má možnosť uložiť nadácii pokutu, ak nadácia nezašle výročnú správu o činnosti a hospodárení nadácie v stanovenej lehote, t. j. do 31. mája príslušného roku.

§ Nie je jedno, ako „pracujú“ financie nadácie
Vytvorené:27. 09. 2010
Autor:Ľuboš Tvrdoň
Zobraz celý text

Kým deväťdesiate roky znamenali obdobie vzniku nových nadácií na Slovensku, súčasnosť predstavuje postupnú profesionalizáciu v jednotlivých oblastiach ich činnosti. Jednou z nich je správa alebo investovanie ich majetku.

Dovoľte, aby som sa s vami podelil so skúsenosťou Komunitnej nadácie Bratislava (KNB) s investovaním a priblížil vám náš prístup a mechanizmy používané pri rozhodovaní o investíciách nadácie. Jedným z cieľov komunitnej nadácie je okrem iného budovanie nadačného imania a jeho zodpovedné spravovanie.


§ Založenie nadácie
Vytvorené: 6. 09. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Majetok nadácie možno použiť iba na všeobecne prospešné účely a v súlade s podmienkami určenými v nadačnej listine a na úhradu výdavkov na správu nadácie.

§ Výročná správa nadácie
Vytvorené: 1. 09. 2010
Autor:JUDr. Peter Haňdiak
Zobraz celý text

Zákon o nadáciách stanovuje povinnosť nadácií vypracovať výročnú správu v určenej lehote a zároveň sa vymedzujú jej obsahové náležitosti.

§ Nadácie
Vytvorené:30. 07. 2010
Autor:JUDr. Peter Haňdiak
Zobraz celý text

Nadácie boli známe už v rímskom práve. Pôvodne tento pojem zahŕňal tak majetok, ako aj skupinu osôb určených na splnenie určitého dobročinného či zbožného cieľa. Od doby Justiniána sú nadácie považované výlučne za účelové združenia majetku.

K rozvoju nadácii významným vplyvom prispelo cirkevné právo, a to najmä vplyvom na presadenie myšlienky existencie právnických osôb ako samostatných subjektov odlišných od fyzických osôb. Cirkev takisto stála za myšlienkou dohľadu verejnej moci nad činnosťou nadácií. Na prelome 17 . a 18. storočia dozor nad väčšinou nadácií preberá štát a vytvára sa koncepcia tzv. nadačnej výsosti patriacej štátu, ktorá v sebe zahrňuje aj cirkevné nadácie.

§ Štruktúra orgánov nadácie
Vytvorené: 8. 07. 2010
Autor:JUDr. Peter Haňdiak
Zobraz celý text

Zákon určuje štruktúru orgánov nadácie. Nadáciám sa dáva možnosť vytvoriť si aj také orgány, ktoré nie sú v zákone výslovne upravené. Zakladateľ nadácie tak môže rozhodnúť o štruktúre orgánov, ktorá bude pre účely a činnosť nadácie najvýhodnejšia. Každá nadácia je povinná si zvoliť správnu radu, správcu nadácie a dozornú radu, resp. revízora. Ak to ustanovuje nadačná listina, môže si nadácia kreovať aj iné orgány.

Odborné stanoviská (2)
§ Neziskové organizácie v rozhodnutiach Ústavného súdu SR
Vytvorené:21. 02. 2011
Autor:1.SNSC
Zobraz celý text
Centrálny portál uverejňuje sumár rozhodnutí Ústavného súdu SR, kde účastníkom konania bolo občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, náboženská spoločnosť alebo politická strana.
§ Verejný záujem a verejná prospešnosť v legislatíve a v praxi orgánov verejnej správy
Vytvorené:27. 08. 2010
Autor:1. SNSC
Zobraz celý text

Cieľom odborného stanoviska je po prvýkrát v histórii legislatívy Slovenskej republiky predstaviť odborný materiál zaoberajúci sa vzťahom štátu a neziskového sektora, poukázať na význam a právne ukotvenie pojmu verejný záujem a jeho obsah z pohľadu jeho významu ako v podmienkach slovenskej legislatívy, tak aj v kontexte európskeho chápania tohto pojmu. Analýza súčasne prináša aktuálny pohľad na súčasnú legislatívu z pohľadu prezentácie účelov, ktoré štát podporuje v rámci neziskového sektora, čo umožňuje vyhodnotiť aký je verejný záujem štátu vo vzťahu k neziskovému sektoru a ktoré účely sú z pohľadu štátu prioritné. Analýza poskytuje prehľad o spôsobe, ktorým je verejný záujem aplikovaný v praxi. Dôležitou súčasťou materiálu sú úvahy de lege ferenda obsahujúce návrhy akým smerom by sa mal vývoj v tejto oblasti uberať. Táto časť slúži na otvorenie diskusie o verejnoprospešnosti na Slovensku.

Vypracovanie odbornej analýzy je súčasťou projektu Verejná prospešnosť a jej dôsledky pre neziskový sektor na Slovensku, ktorý realizujú Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation a Fórum donorov. Projekt podporil Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.


Príklady z praxe (31)
Nadácie: Predaj nadácie?
Vytvorené:27. 05. 2020
Autor:Mgr. Vladimir Fujak
Zobraz celý text

Ako prebieha predaj nadácie, s čím všetkým treba počítať pri predaji nadácie? Je to vôbec možné? Aké by mal dôsledky predaj nadácie?

Nadácie: Nadačný audit v čase mimoriadneho stavu
Vytvorené:15. 04. 2020
Autor:Mgr. Vladimir Fujak
Zobraz celý text

Je v momentálne vyhlásenej mimoriadnej situácií možný odklad pre nadačný audit? Sú prijaté nejaké sprísnené opatrenia, na základe ktorých sa audit nemôže uskutočniť?

Nadácie: Podpora volebného prieskumu prostredníctvom nadácie ?
Vytvorené:12. 12. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Nadácia chce prostredníctvom vlastnej internetovej platformy podporiť projekt, ktorého cieľom je na základe poskytnutých finančných darov financovať zaplatenie volebného prieskumu a touto cestou umožniť občanom získať pred voľbami informácie o vývoji volebných preferencií ?

Nadácie/Neziskovky všeobecne: Sankcie pre nesplnenie nahlásenia konečného užívateľa výhod
Vytvorené:11. 12. 2019
Autor:JUDr. Adriana Kovacova
Zobraz celý text

Člen správnej rady nadácie odmieta poskytnúť svoje osobné údaje pre nahlásenie konečného užívateľa výhod. Bude mať nadácia sankcie ak si nesplní túto povinnosť v lehote; ak áno aké? Je možné sankcie zosobniť osobe, ktorá odmieta splnenie svojej povinnosti voči nadácii?

Neziskovky všeobecne: Schválenie KÚV riadiacim orgánom pred oznámením do registra
Vytvorené: 4. 12. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je potrebné, aby pred oznámením údajov o KÚV príslušnému registrovému úradu schválil KÚV riadiaci orgán mimovládnej organizácie?

Združenie/Nadácia: Poskytnutie finančných prostriedkov medzi subjektmi, ktoré majú rovnakú osobu vo svojich orgánoch
Vytvorené: 4. 07. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Fyzická osoba je štatutár občianskeho združenia, a zároveň člen správnej rady nadácie. Môže občianske združenie získať prostriedky z tejto nadácie?

Nadácie: Zmena formy nadačného imania na nehnuteľnosť
Vytvorené: 4. 06. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Aké doklady musí nadácia predložiť MV SR pri oznámení o zmene formy vedenia nadačného imania z peňažných prostriedkov na nehnuteľnosť ? 

Nadácie: Nakladanie s nadačným imaním
Vytvorené: 8. 05. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Akým spôsobom môže byť použitá finančná čiastka 6638 Eur, ktorá tvorí nadačné imanie? Môžu byť uvedené financie použité aj na činnosť nadácie?

Nadácia: Zmena termínu spracovania a zverejnenia výročnej správy po novele
Vytvorené:16. 05. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Do kedy je nadácia povinná uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok po účinnosti novely od 1. 5. 2018? Má nadácia postupovať podľa tohto znenia už pri výročnej správe za 2017 alebo platí ešte stará lehota, a teda do 15. mája musia zverejniť výročnú správu? (prechodné ustanovenia to neriešia).

Nadácie/2% z dane: Použitie 2% z dane do nadačného imania
Vytvorené:21. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Sme prijímateľom 2% z dane, pričom by sme tento rok chceli časť z týchto finančných prostriedkov vložiť do nadačného imania. Ako sa využíva tento nový inštitút? 

Charitatívna lotéria/Nadácie: Licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie
Vytvorené:31. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Akým spôsobom môžeme získať oprávnenie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie? 

Nadácie: Sprostredkovanie predaja pozemku nadáciou za odmenu?
Vytvorené:30. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Nadácia chce sprostredkovať jednorazovo predaj pozemku zahraničnej spoločnosti a výnos z tejto činnosti použiť na účely nadácie. Môže nadácia vykonávať takúto činnosť – sprostredkovať predaj pozemkov na území SR zahraničnej spoločnosti?

Nadácie: Dopady zníženia hodnoty nadačného imania
Vytvorené:18. 03. 2016
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Je niekto právne postihnuteľný (správca, členovia správnej rady), ak klesne nadačné imanie pod minimálnu sumu 6638 EUR?

Nadácie/Osobné údaje: Zverejňovanie nadačných listín a ochrana osobných údajov
Vytvorené: 9. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sú nadácie povinné zverejňovať svoje nadačné listiny na webovom sídle? Ak áno, sú povinné ochraňovať osobné údaje členov orgánov v nich zahrnuté a v akom rozsahu?

Nadácie: Poskytnutie pôžičky tretej osobe
Vytvorené:24. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže nadácia požičať finančné prostriedky (za primeraný úrok) tretej osobe, bez ohľadu na to, či by ich táto osoba použila na verejnoprospešný účel? 

Nadácia / 2% dane: Použitie podielu zaplatenej dane na výdavky so založením nadácie
Vytvorené:24. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V roku 2013 sme založili nadáciu, na ktorej činnosť sme zakúpili materiály v hodnote 250,- eur, ktoré boli hradené z vlastných zdrojov zakladateľov nadácie. Bloky o úhrade máme odložené. Tento rok máme prvýkrát na účte peniaze z 2% dane. Môžeme si z týchto peňazí uhradiť výdavky spojené so založením nadácie?

Nadácie: Úver (pôžička) pre nadáciu
Vytvorené: 3. 09. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Chcela by som sa spýtať, či je možné, aby si Nadácia zobrala úver (pôžičku) z banky?


Nadácie: Povinnosť zverejňovania informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Vytvorené:19. 05. 2014
Autor:Matej Trnavský
Zobraz celý text
V akom rozsahu je nadácia povinná postupovať v zmysle zákona č. 211/200 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám?
§ Nadácie: Súhlas správnej rady s nakladaním s majetkom nadácie
Vytvorené:17. 02. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Je potrebné predchádzajúce rozhodnutie správnej rady na každý finančný dar (dotáciu)?
§ Nadácie: Poskytnutie finančnej podpory osobe v hmotnej núdzi
Vytvorené: 3. 12. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Nadácia poskytla finančný dar vo výške 3.000,- eur osobe v hmotnej núdzi na pokrytie základných životných potrieb. Tejto osobe bolo následne prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Úrad“)zastavené vyplácanie dávok v hmotnej núdzi. Je takéto konanie Úradu v súlade so zákonom?

§ Osobné údaje: Súhlas s vyhotovením a propagáciou fotiek/videí detí v súťaži nadácie
Vytvorené: 4. 11. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text
Naša nadácia usporiadala súťaž, ktorej súčasťou sú aj fotografie a videá detí zo škôl. V rámci kampane súťaže by sme ich chceli použiť na verejnú propagáciu. Môžeme tak robiť v súlade so zákonom alebo potrebujeme súhlasy rodičov detí?
§ Nadácie: Povinnosť ohlásiť zmeny zapisovaných údajov
Vytvorené:28. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je nadácia povinná oznamovať výsledky každých volieb členov správnej rady a správcu do registra? 

§ Občianske združenia: Je potrebné uzatvoriť zmluvu na výkon funkcie orgánu v občianskom združení?
Vytvorené:16. 08. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Občianske združenie má podľa stanov štatutárny orgán - riaditeľa. V stanovách sa nehovorí nič o odmene za výkon takejto funkcie. Je potrebné uzatvoriť zmluvu/dohodu o výkone tejto funkcie, v ktorej bude dohodnuté, že je vykonávaná dobrovoľnícky (bez nároku na odmenu)? Podľa akého zákona by mohla byť vypracovaná zmluva/dohoda o výkone funkcie?
§ Nadácie: Použitie nadačného imania pri zániku nadácie
Vytvorené: 5. 08. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Nadácia nevykonáva svoju činnosť. Má dôjsť k zániku tejto nadácie spôsobom, aby bolo možné použiť jej nadačné imanie na podporu neziskovej organizácie. Ako postupovať?

§ Nadácie: Zmena v osobe správcu nadácie
Vytvorené: 4. 04. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Aký procesný postup a formálne náležitosti je potrebné dodržať pri zániku funkcie správcu nadácie a vymenovaní nového správcu nadácie ? 

„Objednanie“ sociálnych služieb dočasne u iného poskytovateľa
Vytvorené: 2. 11. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Možnosť objednania si sociálnych služieb u registrovaného poskytovateľa.

§ Zrušenie a zánik nadácie
Vytvorené: 6. 11. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Kedy dochádza k zrušeniu nadácie a kedy k jej zániku? Aký je medzi nimi zrušením a zánikom nadácie rozdiel?

Príklad – nadácia ako príjemca podielu 2% zaplatenej dane
Vytvorené:17. 06. 2011
Autor:Ing. Peter Rybár
Zobraz celý text
Nadácia Zdravie našich detí, zaevidovaná ako prijímateľ v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky, prijala podiel zaplatenej dane na osobitné účely podľa § 50 ZDP (tzv. 2% dane) za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2010 vo výške 6,000 eur. Zahrnie nadácia tento príjem do základu dane z príjmov?
§ Cenné papiere v nadačnom imaní
Vytvorené:26. 08. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Mám záujem o vklad cenných papierov do nadačného imania, je to podľa zákona o nadáciách možné?

§ Chýbajúce dokumenty k žiadosti o zápis nadácie do registra nadácií
Vytvorené:30. 11. -1
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Čo ak zistím, že som nepredložil/a zákonom určené podklady pre zápis nadácie do registra nadácií? Môže Ministerstvo kvôli tomu odmietnuť zápis nadácie do registra nadácií? Ako sa počíta lehota na vykonanie zápisu nadácie do registra nadácií? Odo dňa doručenia návrhu?

Súdne rozhodnutia (13)
Najvyšší súd ČR z 30.05.2017 - Zníženie nadačného imania nad rámec povolený zákonom
Vytvorené:15. 01. 2020
Autor:Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Zakladatel nadace o 52.500.000 Kč snížil nadačné jmení.

Odvolací soud, shodně s rejstříkovým soudem, dovodil, že ani cestou změny zakladatelského právního jednání podle § 3049 odst. 2 o. z. nelze obcházet kogentní ustanovení § 344 o. z., podle kterého lze nadační kapitál snížit „nanejvýš o částku odpovídající jedné pětině výše nadačního kapitálu v průběhu pěti let“. Snížení nadačního kapitálu o 52.500.000 Kč přitom „hrubě převyšuje zákonem stanovenou mez“. Odvolací soud uzavřel, že pro navrhovaný zápis změny výše nadačního kapitálu a změny výčtu nadačního majetku do nadačního rejstříku nebyly splněny předpoklady vyžadované zákonem.

Právní úprava nadací, obsažená v zákoně o nadacích a nadačních fondech a účinná do 31. prosince 2013, byla založena (mimo jiné) na zásadě nezměnitelnosti nadační vůle; po vzniku nadace nebylo možné nadační listinu změnit (srov. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2011, sp. zn. 29 Cdo 4508/2009, a tam citovanou literaturu). Oproti tomu občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014 umožňuje i po vzniku nadace změnit nadační listinu v rozsahu a způsobem, který zakladatel v nadační listině výslovně vyhradil pro sebe nebo některému z orgánů nadace (§ 317 o. z.), a za podmínek § 318 o. z. i tehdy, jestliže si zakladatel právo změnit nadační listinu nevyhradil.

Jelikož zákon o nadacích a nadačních fondech takovou možnost nepřipouštěl, neobsahují nadační listiny nadací vzniklých před 1. lednem 2014 klausule předvídané nyní ustanovením § 317 o. z. Přitom se tyto nadace považují za nadace vzniklé podle občanského zákoníku (§ 3049 odst. 1 o. z.) a s účinností od 1. ledna 2014 jsou bez dalšího podřízeny právní úpravě obsažené v občanském zákoníku. Jestliže by zákonodárce neurčil jinak, mohli by zakladatelé těchto nadací (oproti nadacím zakládaným již podle nové právní úpravy) měnit nadační listinu jen za podmínek § 318 o. z. (ustanovení § 317 o. z. by nebylo pro nadace vzniklé před 1. lednem 2014 využitelné v důsledku absence klauzule umožňující zakladateli nebo některému z orgánů nadace měnit nadační listinu). Takový stav by ovšem zakládal nežádoucí nerovnost mezi nadacemi podle toho, kdy vznikly (byly založeny).

Najvyšší súd ČR z 27.03.2018 - K zmene účelu nadačného fondu zakladateľom v ČR
Vytvorené:16. 10. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Mestský súd v Prahe uznesením zamietol návrh na zápis zmien do nadačného registra podané Nadáciou (ďalej tiež len "navrhovateľ "). Po podaní odvolania navrhovateľom Vrchný súd v Prahe uznesením potvrdil rozhodnutie registrového súdu.Proti uznesenie Vrchného sudu v Prahe podal navrhovateľ dovolanie.

Dovolateľ má za to, že napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu závisí od vyriešenia nasledujúcich otázok, ktoré v rozhodovaní dovolacieho súdu doposiaľ neboli vyriešené:

1) či je zakladateľ nadačného fondu vzniknutého za účinnosti zákona o nadáciách a nadačných fondoch oprávnený postupom podľa § 3049 ods. 2 a 3 o. z. zmeniť účel nadačného fondu, a

2) či registrový súd preskúmava v konaní o návrhu na zápis zmien do nadačného registra súlad rozhodnutia zakladateľa nadačného fondu o zmene nadačné listiny, o ktorom bol zhotovený notársky zápis, s právnymi predpismi.

Krajský súd Bratislava z 06.03.2014 - Nie je povinnosťou súdu predvolať členov správnej rady v konaní o zrušenie nadácie v prípade ustanovenia štatutárneho orgánu ako likvidátora
Vytvorené:10. 06. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Okresný súd zrušil nadáciu a nariadil jej likvidáciu, nakoľko žalovaný (nadácia) v lehote určenej v rozhodnutí o uložení pokuty podľa § 36 ods. 5 zákona č. 34/2002 Z. z. neuložila výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok. Voči rozsudku sa nadácia odvolala, pričom namietala, že správkyňa nadácie nemohla predložiť výročnú správu, keďže bola dlhodobo práceneschopná. Nadácia v rámci odvolania ďalej argumentovala tým, že mu z rozhodnutia nie je zrejmé, prečo súd ustanovil za likvidátora správkyňu dlhodobe práceneschopnú, ktorá tak nemohla riadne vykonávať túto funkciu.

Krajský súd Trnava z 23.05.2018 - K ustanoveniu osoby likvidátora v prípade zrušenia nadácie
Vytvorené:30. 04. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zrušil nadáciu a nariadil jej likvidáciu. Rozhodnutie odôvodnil tým, že Ministerstvo vnútra SR (ako žalobca) sa domáhal vydania rozhodnutia o zrušení nadácie a nariadení jej likvidácie z dôvodu, že nesplnila povinnosť v určitej lehote uložiť výročnú správu nadácie do verejnej časti registra účtovných závierok. Nadácia si túto povinnosť nesplnila ani po doručení rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o uložení pokuty a poskytnutia dodatočnej lehoty na splnenie uvedenej povinnosti. Na základe uvedených skutočností žalobca žiadal nadáciu zrušiť a za likvidátora ustanoviť správkyňu nadácie. Žalovaná podala odvolanie, ktorom uviedla svoj nesúhlas s ustanovením do funkcie likvidátora. Krajský súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdil.

Súdny dvor Európskej únie z 14.09.2006 - K zdaneniu nadácie súkromného práva iného členského štátu
Vytvorené:20. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Nadácia, ktorá je podľa talianskeho práva uznaná za všeobecne prospešnú, vlastní obchodné plochy v Mníchove.

Príjmy, ktoré tejto nadácii plynuli z prenájmu týchto obchodných plôch, zdanil Finanzamt daňou z príjmov právnických osôb za daňový rok 1997. Nadácia nemá v Nemecku priestory na výkon svojich činností a nemá ani dcérske spoločnosti. Služby spojené s prenájmom uvedených obchodných plôch poskytuje nemecký správca.

Zo stanov platných v predmetnom daňovom roku vyplýva, že účelom nadácie nie je dosahovanie zisku. Podporou výučby klasickej výroby strunových a sláčikových nástrojov, ako aj histórie hudby a hudobnej vedy vo všeobecnosti sleduje výlučne kultúrne ciele týkajúce sa výchovy a vzdelávania. Nadácia môže poskytnúť jedno alebo viaceré štipendiá, ktoré majú mladým Švajčiarom, pochádzajúcim prednostne z Bernu (Švajčiarsko), umožniť pobyt v Cremone (Taliansko) po celú dobu výučby.

Z informácií poskytnutých vnútroštátnym súdom vyplýva, že počas predmetného daňového roka sledovala nadácia všeobecne prospešné ciele v zmysle § 51 až 68 AO. Podľa vnútroštátneho súdu podpora záujmov spoločnosti v zmysle § 52 AO nepredpokladá, aby mali z podporných opatrení prospech nemeckí štátni príslušníci. Nadácia je preto podľa neho v zásade oslobodená od dane z príjmov právnických osôb podľa § 5 ods. 1 bodu 9 prvej vety KStG bez toho, aby sa na ňu musela vzťahovať povinnosť k dani z príjmov podľa druhej a tretej vety tohto ustanovenia, pretože prenájom nepresahuje rámec správy majetku a nepredstavuje činnosť obchodného podniku v zmysle § 14 ods. 1 AO.

11 Aj keď má však nadácia svoje sídlo a svoje miesto skutočného riadenia v Taliansku, v Nemecku jej plynú príjmy z prenájmu v rámci jej obmedzenej daňovej povinnosti. Z toho vyplýva, že je potrebné použiť § 5 ods. 2 bod 3 KStG, podľa ktorého oslobodenie od dane vzťahujúce sa najmä na právnické osoby sledujúce výlučne a bezprostredne všeobecne prospešné účely, neplatí pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou. Z tohto ustanovenia vyplýva, že vzhľadom na príjmy z prenájmu, ktoré nadácii plynú v Nemecku z prenájmu obchodných plôch, má nadácia povinnosť k dani z príjmov právnických osôb.

12 Nadácia podala proti platobnému výmeru za rok 1997 sťažnosť z dôvodu, že ako nadácia uznaná za všeobecne prospešnú mala byť oslobodená od dane; táto sťažnosť však bola zamietnutá. Podala preto žalobu na Finanzgericht München, ktorá zostala takisto bez úspechu. Ďalej podala opravný prostriedok „Revision“ na Bundesfinanzhof, ktorý sa pýta, či vylúčenie oslobodenia od dane z príjmov právnických osôb upravené v § 5 ods. 2 bode 3 KStG je zlučiteľné s požiadavkami práva Spoločenstva.

Najvyšší súd SR z 26.05.2015 - Zrušenie nadácie a nariadenie jej likvidácie súdom
Vytvorené:20. 06. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Ministerstvo podalo návrh na okresný súd na zrušenie nadácie z dôvodu, že nadácia ani po určení dodatočnej lehoty v rozhodnutí o uložení pokuty neuložila výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok. Okresný súd vydal rozhodnutie o zrušení nadácie a nariadil jej likvidáciu. Odvolací súd rozhodnutie okresného súdu potvrdil. Dovolateľ v podanom dovolaní namietal, že súd mal prihliadať na mimoriadnu a ospravedlňujúcu okolnosť, ktorá zapríčinila, že si nadácia nesplnila svoju povinnosť predložiť výročnú správu včas a mal aplikovať inštitút odstránenia tvrdosti zákona (tzv. prípad hodný osobitného zreteľa). Ďalej uviedol, že v čase rozhodovania krajského súdu, ako aj v predchádzajúcom konaní na úrovni okresného súdu mal už uvedenú povinnosť splnenú a odpadol tak zákonný dôvod pre zrušenie nadácie. Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie žalobcu zamietol.

Súdny dvor Európskej únie z 15.12.2005 - K oslobodeniu príjmov z prenájmu vs. podmienka rezidencie
Vytvorené:13. 12. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi nadáciou založenou podľa talianskeho práva a daňovým úradom, ktorého predmetom je zdanenie určitých príjmov daňou z príjmov právnických osôb. 

Najvyšší súd SR z 26.05.2015 - K zrušeniu nadácie z dôvodu nepredloženia výročnej správy v dodatočne určenej lehote MVSR
Vytvorené:12. 09. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom tohto sporu je posúdenie otázky, či má súd pri rozhodovaní o zrušení nadácie z dôvodu uvedeného v § 15 ods. 1 písm. b/ zákona o nadáciách prihliadať na to, že v čase jeho rozhodovania si povinná nadácia povinnosť predložiť výročnú správu splnila po uplynutí dodatočnej lehoty poskytnutej správnym orgánom v rozhodnutí o uložení pokuty a považovať to za odpadnutie zákonného dôvodu pre jej zrušenie podľa tohto zákonného ustanovenia, prípadne skúmať dôvody, pre ktoré k takémuto oneskoreniu došlo. 

Najvyšší súd ČR z 26.01.2011 - K názvu nadácie/nadačného fondu a jeho zmene
Vytvorené: 3. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Městský soud v Praze usnesením, zamítl návrh nadačního fondu na zápis změn do nadačního rejstříku v části, kterou se nadační fond domáhal změny svého názvu. Návrh byl doložen rozhodnutím správní rady nadačního fondu, učiněným ve formě notářského zápisu, kterým správní rada změnila statut nadačního fondu, a to mimo jiné tak, že byl (výše uvedeným způsobem) změněn název fondu.

Najvyšší súd SR z 28.08.2008 - Zhodnotenie majetku nadácie
Vytvorené:18. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z obsahu spisu je nesporné, že medzi spoločnosťou a žalovaným bola uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka  nájomná zmluva, predmetom ktorej bol nájom nehnuteľností s pozemkami a príslušenstvom. V článku IV. bolo dohodnuté ročné nájomné, ktoré  malo byť splácané v dvoch splátkach, a to vždy k 1. októbru a k l. aprílu toho ktorého roka.

Dňa X bola medzi spoločnosťou ako postupcom a nadáciou ako postupníkom uzatvorená v zmysle § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka zmluva o postúpení pohľadávky, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávky na bezdôvodnom obohatení a ktorou bola postúpená pohľadávka, ktorá vznikla na strane žalovaného ako dlžníka za obdobie od 01. 10. 2003 do 30. 10. 2005, a to vo výške 6 mil. Sk, ktorá predstavuje výšku nájomného zo zaniknutej nájomnej zmluvy. Pohľadávka bola odplatne postúpená za dohodnutú cenu 4 mil. Sk.

Súdny dvor Európskej únie z 17.09.2015 - K zdaneniu kapitálových výnosov a príjmov z prevodu podielov nadobudnutých tuzemskou nadáciou
Vytvorené:28. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný v rámci žaloby, ktorú podala súkromná nadácia proti rozhodnutiu nezávislého finančného senátu, ktorým zamietol právo zohľadniť príspevky príjemcom rezidentom v iných členských štátoch na účely výpočtu dane, ktorej súkromná nadácia podliehala v zdaňovacích obdobiach 2001 a 2002.

§ Najvyšší súd ČR z 21.08.2001 - Správne konanie nadácia voči Vrchnému súdu v ČR
Vytvorené: 6. 09. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Odvolací soud uzavřel, že s námitkami odvolatelky lze souhlasit potud, že výtky soudu prvního stupně ohledně chybějící identifikace členů správní rady a revizora v upraveném statutu a ohledně nepřípustnosti úpravy účelu dosavadní nadace při změně na nadaci podle zákona č. 227/1997 Sb., (dále též jen „zákon“), nebyly oprávněné.

§ Najvyšší správny súd ČR z 21.05.2008 - Správne konanie s.r.o. voči Krajskému súdu
Vytvorené:29. 07. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Najvyšší súd Českej republiky rozhodol, že nadačné imanie nemôže byť prostriedkom k dosiahnutiu cieľov nadácie. Nadáciu nemožno založiť iba za účelom zhromažďovania majetku.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (1)
z 08.04.2014 - NKÚ c/a Nadácia City TV - kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie
Vytvorené:25. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom kontroly bolo preverenie plnenia podmienok pre poskytnutie dotácie poskytnutej z rozpočtu vyššieho územného celku, preverenie správnosti a úplnosti uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie poskytnutej z vyššieho územného celku, preverenie oprávnenosti použitia verejných prostriedkov a preukázateľnosť výdavkov v nadväznosti na zmluvné podmienky a dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ostatných zmluvných podmienok a stav vo vykonaní kontrol.

Vzory dokumentov (4)
Návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod
Vytvorené:28. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Stiahni súbor
Nadácie vzniknuté pre 1. novembrom 2018 sú povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do 31. decembra 2019.
§ Vzor vyhlásenia správcu o splatení peňažného vkladu vkladateľa, že splatil peňažný vklad
Vytvorené: 6. 09. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Písomné vyhlásenie správcu nadácie o splatení peňažného vkladu zakladateľom je jedným z dokumentov nadácie, ktorý sa prikladá k návrhu na zápis nadácie do registra nadácií. Druhým je v prípade vkladu nehnuteľnosti do nadačného imania písomné vyhlásenie zakladateľa, že do nadačného imania vkladá nenuteľnosť.
§ Návrh na zápis zvýšenia hodnoty nadačného imania do registra nadácií
Vytvorené:30. 07. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Nadačné imanie je jedna z troch zložiek, ktoré tvoria majetok nadácie. Zapisuje sa do registra nadácií, je tvorené majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov nadácie a jeho základná hodnota musí byť najmenej 6638 eur. O zvýšení a znížení nadačného imania ako aj o zmenách v predmete nadačného imania rozhoduje správna rada, ktorá je najvyšším orgánom nadácie, pričom toto rozhodnutie je v zmysle Zákona o nadáciách v platnom znení povinná písomne odôvodniť. Vzhľadom na skutočnosť, že akákoľvek zmena alebo zánik zapisovaných skutočností sa musí zapísať do registra nadácií, správca nadácie je povinný podať na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky návrh na zápis zmeny výšky nadačného imania do 15 dní odo dňa, keď sa o tejto zmene správna rada rozhodla.
§ Návrh na zápis nadácie do registra nadácií
Vytvorené:30. 07. 2010
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
Vznik nadácie je dvojstupňový. Nadácia musí byť najskôr založená nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi a až po jej založení vzniká ako právnická osoba tým, že sa zapíše do registra nadácií. Samotný návrh na zápis nadácie do registra nadácií musí byť písomný a správca nadácie, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený ho podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Register pojmov (30)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť