itretisektor | Uskutočnilo sa mimoriadne stretnutie platforiem k 2% dani

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Uskutočnilo sa mimoriadne stretnutie platforiem k 2% dani

Výzva neziskových organizácií k ekonomickej situácii v mechanizme 2% dane.

Platformy neziskových organizácií v súlade s platným Uznesením Rady vlády z roku 2009 zhodnotili ekonomický dopad zmien v mechanizme 2% dane od právnických osôb, ktorý bol prijatý v roku 2009. Ekonomický stav a ekonomické prognózy vedú neziskový sektor k jednoznačnému odporučeniu zachovať súčasný právny stav platný pre roky 2010, 2011 ako definitívne riešenie právnej úpravy asignačného mechanizmu 2 percentnej dane.

V súlade s touto skutočnosťou žiadame ministra financií, aby :

a) vyhovel žiadosti neziskových organizácií a zapracoval túto výzvu do novely zákona o dani z príjmov v rámci schvaľovania zákona o štátnom rozpočte,

b) prijal zástupcov neziskových organizácií ohľadom aktuálneho riešenia viaczdrojového financovania organizácií neziskového sektora

a súčasne žiadame splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť, aby pokračoval v rokovaniach s ministerstvom financií ohľadom stabilizácie finančných zdrojov pre neziskový sektor.

K vyššie uvedenému rozhodnutiu dospeli neziskové organizácie z nasledovných dôvodov:

Z aktuálne získaných údajov poukazujeme na znižujúci sa objem financií, ktorý sa prostredníctvom nového asignačného mechanizmu dostáva od právnických osôb do mimovládnych organizácií, inštitúcií pôsobiacich s verejne prospešným presahom. Konkrétne z 37,5 mil. EUR v roku 2009 sa podiel zo zaplatenej dane znížil na 23,5 mil. EUR, ktoré do systému prišli do konca augusta 2011. Rovnako vidíme aj pokles počtu právnických osôb, ktoré daný mechanizmus využívajú, konkrétne z 30 tis. poukazujúcich subjektov v r.2009 je iba 25,7 tis. subjektov v roku 2011 (údaj platný do augusta 2011). Z 25,7 tis. poukazovateľov dar z vlastného zisku poskytlo iba 2,4 tis. subjektov. V prípade, ak by sa naplnil zákon o postupnej znižovaní percenta asignovanej dane právnických osôb, do systému by sa v budúcom roku dostalo o 6,5 mil. EUR menej. Keďže motivácia pre subjekty, ktoré dnes darovali z vlastného zisku po zdanení bude nižšia, bude aj výnosnosť a príjem pre neziskové organizácie oveľa nižší. Aj keď vieme, že sa to síce týka nižšieho počtu poskytovateľov - právnických osôb, títo však poskytli takmer polovicu všetkých zdrojov poukázaných PO.

Neodvažujeme sa ani len odhadnúť výpadok asignovanej sumy zapríčinený poklesom ekonomického rastu, znížením príjmov ŠR z dane z príjmov právnických osôb a predpokladaných nových daňových stimulov pre vybrané významné právnické subjekty.

Nové mechanizmy nepriamej podpory štátu pre MVO, inštitúcie pôsobiace s verejne prospešným presahom, taktiež nepriniesli doteraz želateľné efekty.

Navyše očakávame negatívny dopad ekonomickej krízy na našu spoločnosť, našich občanov a s tým spojené nároky na sociálnu sieť. Neoddeliteľnou súčasťou tejto siete sú mimovládne neziskové organizácie pôsobiace s verejne prospešným presahom, ktoré svoje služby poskytujú efektívnejšie, inovatívnejšie a tam, kde nedosahuje štát a samospráva.

Bratislava 18.11.2011

Ekofórum

Fórum Donorov

Fórum kresťanských inštitúcií

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Rada mládeže Slovenska

Asociácia komunitných nadácií Slovenska

Sociofórum

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Slovenské centrum fundraisingu

Asociácia telovýchovných jednôt a klubov Slovenskej republiky

Platforma horských a ostatných záchranných systémov SR


Pripravuje sa oficiálny text listu pre MF SR, ktorý  vyzve Ministra financií SR k zastaveniu poklesu 2% dane a jej ukotveniu na terajších číslach priamo na najbližšej schôdzi NR SR. 

TANS: Tlačová správa vyjde v nedeľu ráno 


< Späť