itretisektor | Manuál na používanie portálu itretisektor.sk
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Manuál na používanie portálu itretisektor.sk

/on-line verzia manuálu/

1. Komu je portál itretisektor.sk určený?
Mimovládnym neziskovým organizáciám pôsobiacim v neziskovom sektore, ale aj štátnym organizáciám, spoločnostiam a jednotlivcom so záujmom o činnosti a informácie z neziskového sektora.

Portál itretisektor.sk prináša aktuálne a odborné informácie z Práva a Ekonomiky neziskového sektora.

Pre jednoduchšiu orientáciu sme zvolili farebné kódovanie informácií:

 • Právne menu a informácie z práva sú podfarbené modrou farbou
  (ľavá časť portálu itretisektor.sk)
 • Ekonomické menu a informácie z ekonomiky sú podfarbené bielou/sivou farbou 
  (horná časť portálu itretisektor.sk)
 • Servisné menu a servisné informácie sú podfarbené červenou farbou 
  (pravá časť portálu itretisektor.sk)

2. Ako sú umiestnené informácie na webe intretisektor.sk?

Z každej oblasti prináša portál itretisektor.sk Odborné a Aktuálne informácie:

 • Aktuálne informácie sa nachádzajú v centrálnej časti obrazovky portálu itretisektor.sk
 • Odborné informácie sú uvádzané v príslušnom menu (Právne, Ekonomické, Servisné) po obvode portálu itretisektor.sk

Právne menu obsahuje 2 hlavné časti:

 • Právne formy neziskového sektora
 • Verejnoprospešné oblasti,  v ktorých sú aktívne organizácie neziskového sektora
V právnom menu nájdete potrebné informácie k jednotlivým právnym formám organizácií (založenie, povinnosti, kontrola a atď.) a informácie o právnej úprave verejnoprospešných oblastí, v ktorých ako organizácia pôsobíte.

Ekonomické menu obsahuje informácie o:

 • Účtovníctve organizácií neziskového sektora
 • Daniach dotýkajúcich sa organizácií neziskového sektora
 • Rôznych fundraisingových zdrojoch financií
 • Iných ekonomických pojmoch
V ekonomickom menu tak nájdete potrebné informácie o účtovníctve a zdaňovaní vašej organizácie, o rôznych fundraisingových (aj pripavovaných) zdrojoch, ale aj možnostiach, ako ušetriť (napr. leasing)

Servisné menu obsahuje Elektronickú knižnicu ako doplnok k portálu itretisektor.sk, ktorá prináša unikátny zdroj odborných informácií z neziskového sektora.

Servisné menu obsahuje informácie aj o našich ďalších službách a aktivitách, a to najmä:

 • Tlačovú agentúru neziskového sektora
 • Grantový kalendár
 • Elektronický obchodný vestník
 • Zákony pre ľudí
 • Vzdelávanie
 • Kontakty na telefonický dispečing ako aj MVO on-line poradenstvo. 
Pod Servisným menu môžete nájsť chronologický Kalendár dôležitých termínov pre základné právne formy MVO, ktorý ma za cieľ predchádzať nesplneniu jednotlivých povinností subjektov MVO. 

3. Ako čítať informácie na portály itretisektor.sk a pracovať s nimi?

 • Každá z položiek Právneho a Ekonomického menu obsahuje základné pojmy (inštitúty) dotýkajúce sa fungovania danej položky.
  (napr. položka Právneho menu "Nadácie" obsahuje pojmy ako "zakladateľ",  "povinnosti nadácie", "výročná správa" a pod.)
 • Následne po kliknutí na konkrétny inštitút sa  zobrazí jeho popis a pripojená tabuľka, ktorá tento inštitút popisuje z hľadiska:
  • Legislatívnej úpravy daného inštitútu (právna definícia - paragrafové znenie a komentár, daňový a účtovný pohľad)
  • Dôvodovej správy k legislatívnej úprave daného inštitútu
  • Odborných článkov publikovaných o danom inštitúte
  • Návrhov na zmenu legislatívy
  • Príkladov z praxe
  • Súdnych rozhodnutí k danému inštitútu ako aj
  • Vzorových dokumentov

Právne a ekonomické menu by vám malo dať odpovede a informácie potrebné na bežnú činnosť organizácie tak, aby ste  svoje aktivity vykonávali správne, v súlade s legislatívou.


< Späť