itretisektor | TANS: Rozhovor so splnomocnencom vlády SR k prebiehajúcim legislatívnym zmenám

TANS: Rozhovor so splnomocnencom vlády SR k prebiehajúcim legislatívnym zmenám

V súvislosti s poslednými zmenami, ktoré mali veľký vplyv na oblasť neziskového sektora, prinášame rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti - Martinom Giertlom (ďalej len ,,Splnomocnenec").

 Spomínané zmeny si môžete pozrieť na odkazoch nižšie:

Register mimovládnych neziskových organizácií 

Vážna zmena v legislatíve s dopadom na členov správnej rady a riaditeľov n.o.

Posunutie lehoty povinnej aktivácie elektronických schránok


TANS: 

Čo bolo hlavným dôvodom predloženia zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len ,,register MVO") do legislatívneho procesu?

Splnomocnenec:

Hlavným motívom vytvorenia nového registra MNO bola už akútna potreba reagovania na aktuálny vývoj v spoločnosti z viacerých pohľadov. Ministerstvom vnútra SR prevádzkované registre a evidencie mimovládnych neziskových organizácií už nereflektovali na požiadavky doby a to ako z pohľadu zapisovaných údajov (napr. chýbajúce informácie o štatutárnych orgánoch občianskych združení, alebo celkovo informácie o organizačných jednotkách občianskych združení), tak ani z pohľadu elektronizácie výkonu funkcií verejnej správy (napr. požiadavka na prepájanie registrov, tzv. „integrácia“, ktorá by umožnila aplikovať známe pravidlo „jedenkrát a dosť“; povinné spustenie a používanie elektronických schránok na komunikáciu so štátom, atď.). Súčasne boli v novom návrhu zákona riešené aj najvypuklejšie problémy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe registrových orgánov. 

TANS:  V akom stave je proces návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií dnes a aké kroky budú nasledovať?

Splnomocnenec

V aktuálnej dobe prebiehajú rozporové konania s rezortmi, ktoré si uplatnili zásadné pripomienky k tomuto návrhu zákona v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Predpokladáme, že tieto rozporové konania sa ukončia a upravený finálny návrh zákona bude pripravený do konca februára 2018. Následne bude tento návrh zákona posunutý do ďalšieho formálneho legislatívneho procesu, t.j. predložený na rokovanie vlády SR a v prípade jeho schválenia ďalej do Národnej rady SR na jeho uzákonenie. Predpokladáme, že v prípade hladkého legislatívneho procesu by najskoršia účinnosť vybraných častí zákona mohla byť k 1.10.2018. Vzhľadom na to, že k technickému spusteniu registra MNO sú potrebné práce na jeho naprogramovaní, plné spustenie registra je plánované k 1.1.2020.

TANS:  Aké boli najčastejšie pripomienky k zverejnenému návrhu zákona?

Splnomocnenec:

Pripomienky uplatnené v rámci medzirezortného pripomienkového konania vo všeobecnosti smerovali k sprecizovaniu navrhovaných legislatívnych úprav a ani jedna nespochybňovala samotnú podstatu vytvorenia nového, jednotného registra MNO. Pripomienky sa tak najčastejšie dotýkali troch oblastí:

  1. pochopenia vytvorenia nového registra MNO a zmien, ktoré sa tým majú dosiahnuť (napr. otázka konštitutívnosti registra MNO),
  2. riešenia procesu vzniku a evidencie organizačných jednotiek občianskych združení a odborových organizácií,
  3. úpravy zodpovednosti členov správnych rád neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby (tieto pripomienky sú reakciou na aktuálne legislatívne zmeny, ktoré túto zodpovednosť zaviedli).
Tlačová agentúra neziskového sektora, 21. 2. 2018


< Späť