itretisektor | TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie.

Táto zmena sa vťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré majú aktívne elektronické schránky.

Podľa doterajšej právnej úpravy sa platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie považovali za doručené len vtedy, ak sa adresát oboznámil s ich obsahom. Pokiaľ teda adresát neotvoril v elektronickej schránke upovedomenie o začatí exekúcie alebo platobný rozkaz predpokladalo sa, že o nich nevedel a nezmeškal žiadnu lehotu.

Od 1. 11. 2017 bude elektronický úradný dokument považovaný za doručený uplynutím 15 dňovej lehoty, a to aj bez ohľadu na to, či o nej adresát vedel. Po 15 dňoch tak začnú plynúť účinky doručeného platobného rozkazu alebo upovedomenia o začatí exekúcie.

Fikcia doručenia sa už od 1. 11. 2016 vzťahuje na rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviská alebo iné dokumenty, ktoré doručuje ministerstvo spravodlivosti, jeho rezortné organizácie a súdy do aktivovaných elektronických schránok. Na tieto dokumenty sa po 15 dňoch prihliada ako na doručené.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 23. 10. 2017


< Späť