itretisektor | TS: Rezort školstva zvýšil dotáciu na školské telocvične o 5 mil. €

TS: Rezort školstva zvýšil dotáciu na školské telocvične o 5 mil. €

Pre veľký záujem zo strany základných a stredných škôl zvýšilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) dotáciu o 5 miliónov € na projekty rekonštrukcie, dostavby či výstavby školských telocviční.

Vyhlásená výzva mala za účel zlepšiť vybavenosť telocviční a počet učebných priestorov určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy. Výzva bola uzatvorená dňa 29. 9. 2017, pričom sa do nej zapojilo spolu 345 škôl. Hodnotiaca komisia posúdi rozvojové projekty a rozhodne o pridelení finančných prostriedkov najneskôr do konca kalendárneho roka. O výsledkoch bude Ministerstvo žiadateľov informovať do 30 dní od rozhodnutia prostredníctvom svojho webového sídla.

Maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov pre jedného žiadateľa je 150 000 €, ktoré môžu byť použité na obnovenie športového povrchu, opravenie strechy, zrekonštruovanie elektroinštalácie alebo ústredného kúrenia ale aj na rekonštrukciu sociálnych zariadení v rámci telocvične.

Dotáciu je možné poskytnúť len obciam, vyšším územným celkom, štátom uznaným cirkvám a náboženským spoločnostiam na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy so všetkými ročníkmi alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150. Žiadatelia môžu dostať dotáciu len za podmienky, že na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, nečerpali finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie alebo rozvojového projektu s rovnakým zameraním za rok 2016.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, 18. 10. 2017


< Späť