itretisektor | TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu.

Pripravované zmeny plánuje Ministerstvo prostredníctvom zvýšenia efektivity práce výberovej komisie, ktorá rozhoduje o poskytnutej dotácii, zavedie minimálny počet bodov pri hodnotení žiadostí a pribudne ústne predstavovanie projektov pred hodnotiacou komisiou, čím chce predísť neadekvátnemu posudzovaniu projektov v dôsledku nejasností.

Zachová sa maximálny počet 100 bodov na jedného hodnotiteľa, pričom budú zmeny v pripravovanej vyhláške reflektovať aj na novú úpravu stanovenú v návrhu zákona o obetiach trestných činov. Ministerstvo touto zmenou reaguje najmä na základe doteraz získaných skúseností z poskytovania dotácií na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a pod.

V roku 2017 Ministerstvo v rámci výzvy prerozdelilo celkovo 763500 €, ktoré prioritne podporovali projekty s regionálnym dosahom a projekty zamerané na predchádzanie všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. Podporených tak bolo 52 žiadateľov, ktorí získali príspevky vo výške od 5000 €.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 10. 10. 2017


< Späť