itretisektor | TS: Kontrola denných stacionárov

TS: Kontrola denných stacionárov

Zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) vykonali koncom mája a júna spolu 121 kontrol v denných stacionároch v Prešovskom a Košickom kraji. Ministerstvo malo podozrenie, že denné stacionáre nespĺňajú priestorové, hygienické a personálne štandardy, čo sa po kontrole aj potvrdilo. Hoci denný stacionár je určený osobám, u ktorých sa predpokladá znížená pohybová schopnosť, monitoringom bolo zistené, že väčšina týchto zariadení nespĺňa podmienku bezbariérovosti.

Zistené boli prípady denných stacionárov, ktoré si neplnia povinnosť poskytovať klientom stravu alebo sociálne poradenstvo.

Hoci štát eviduje celkovo 2800 osôb, na ktoré mesačne posiela 184,- €, počas monitoringu bolo zamestnancami ministerstva zaznamenaných iba 537 prítomných klientov. Zistilo sa aj falšovanie dochádzky klientov. Štátny tajomník ministerstva uviedol, že v tomto prípade ministerstvo podá podnety na prokuratúru pre podozrenie zo páchania tzv. subvenčného podvodu.

Ministerstvo považuje za problémové aj nárazové rozhodnutia o odkázanosti klientov, ktoré boli vydávané v priebehu jedného dňa. vyskytli sa aj prípady, keď boli klienti jedného denného stacionára hromadne preposúdení na vyšší stupeň odkázanosti v súvislosti so zmenou legislatívy.

Ministerstvo uviedlo, že zariadeniam, u ktorých bolo zistené závažné porušenie, vypovie zmluvy a zároveň podá návrh ich výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb, pričom si bude nárokovať na vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov.

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, 24. 7. 2017 

Zdroj : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


< Späť