itretisektor | TS: Kontrola denných stacionárov
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Kontrola denných stacionárov

Zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) vykonali koncom mája a júna spolu 121 kontrol v denných stacionároch v Prešovskom a Košickom kraji. Ministerstvo malo podozrenie, že denné stacionáre nespĺňajú priestorové, hygienické a personálne štandardy, čo sa po kontrole aj potvrdilo. Hoci denný stacionár je určený osobám, u ktorých sa predpokladá znížená pohybová schopnosť, monitoringom bolo zistené, že väčšina týchto zariadení nespĺňa podmienku bezbariérovosti.

Zistené boli prípady denných stacionárov, ktoré si neplnia povinnosť poskytovať klientom stravu alebo sociálne poradenstvo.

Hoci štát eviduje celkovo 2800 osôb, na ktoré mesačne posiela 184,- €, počas monitoringu bolo zamestnancami ministerstva zaznamenaných iba 537 prítomných klientov. Zistilo sa aj falšovanie dochádzky klientov. Štátny tajomník ministerstva uviedol, že v tomto prípade ministerstvo podá podnety na prokuratúru pre podozrenie zo páchania tzv. subvenčného podvodu.

Ministerstvo považuje za problémové aj nárazové rozhodnutia o odkázanosti klientov, ktoré boli vydávané v priebehu jedného dňa. vyskytli sa aj prípady, keď boli klienti jedného denného stacionára hromadne preposúdení na vyšší stupeň odkázanosti v súvislosti so zmenou legislatívy.

Ministerstvo uviedlo, že zariadeniam, u ktorých bolo zistené závažné porušenie, vypovie zmluvy a zároveň podá návrh ich výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb, pričom si bude nárokovať na vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov.

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, 24. 7. 2017 

Zdroj : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


< Späť