itretisektor | TS: Eurofondové výzvy pre MNO: Najčastejšie otázky z infoseminárov
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Eurofondové výzvy pre MNO: Najčastejšie otázky z infoseminárov

V nadväznosti na infosemináre k výzvam operačného programu Efektívna verejná správa určených pre mimovládne organizácie, ktoré sa konali v uplynulých mesiacoch, riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa pripravil súbor najčastejšie kladených otázok. TU nájdete odpovede, ktoré vám môžu pomôcť napr. pri príprave úspešných žiadostí, či zodpovedať otázky administratívneho charakteru.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s výzvou sa môžete prihlásiť aj na osobné konzultácie, ktoré pripravil riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa. Konzultácie sa konajú v nasledovných termínoch, vždy od 13:00 do 16:00, v tlačovej miestnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Pribinovej ulici 2 v Bratislave na 2. poschodí:

 • 06. júla 2017
 • 20. júla 2017
 • 03. augusta 2017

Na konzultácie je nutné sa prihlásiť prostredníctvom zaslania vyplneného dotazníka na e-mailovú adresu martina.orolinova@minv.sk najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania danej konzultácie.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 30.06.2017

Zdroj: Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, www.minv.sk


< Späť