itretisektor | TS: Rezort školstva posiela usmernenie kvôli účelovým cvičeniam
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Rezort školstva posiela usmernenie kvôli účelovým cvičeniam

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") predstavilo Usmernenie pre školy a školské zariadenia upravujúce postup pri realizácii účelových cvičení (ďalej len "usmernenie"), ktorého cieľom je vyvarovať sa situáciám, keď účelové cvičenia na školách realizovali organizácie, ktoré neboli odborne spôsobilé ich uskutočňovať v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Usmernenie sumarizuje informácie zo školského zákona a štátneho vzdelávacieho programu, takže je pre školy záväzné. Školy tak majú presne vedieť, s kým môžu spolupracovať pri organizácii účelových cvičení či didaktických hier.

Ministerstvo v materiáli jasne špecifikovalo, s akými organizáciami môžu v takýchto prípadoch školy spolupracovať. Musí ísť o štátom registrované a na vykonávanie takej činnosti aj odborne spôsobilé organizácie, medzi ktoré patria štátne, vzdelávacie a spoločenské inštitúcie ako Ozbrojené sily SR, Hasičský a záchranný zbor, Policajný zbor, Mestská polícia, organizácie Slovenský skauting, Sokol, Orol, Slovenský červený kríž, stredné odborné školy zdravotnícke, Slovenský zväz ochrancov prírody, Združenie technických a športových činností SR a iné organizácie, ktoré majú vo svojich stanovách uvedenú činnosť spojenú s touto témou.

Usmernenie je vo forme listu ministra školstva aktuálne distribuované riaditeľom základných škôl. Zverejnené bude aj v aktuálnych témach na webstránke ministerstva.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 28.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť