itretisektor | TS: Pripomienkovanie analýzy zverejňovania datasetov
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Pripomienkovanie analýzy zverejňovania datasetov

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval pilotnú Analýzu zverejňovania datasetov verejnej správy. Analýza bola predložená na 12. zasadnutie rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie z 19.06.2017.

Analýza je pilotnou analýzou ÚSV ROS a vychádza z plnenia úlohy B. 10 Uznesenia vlády SR č. 104/2017, ktorá znie „vypracovať analýzu zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát a predložiť ju na zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.“

Cieľom analýzy je:

 • zmapovať existujúce datasety organizácií na data.gov.sk;
 • kvantifikovať počet zverejnených datasetov v gescii jednotlivých organizácií a tým zmapovať východiskovú situáciu;
 • identifikovať, ktoré dáta na portáli chýbajú vzhľadom na bežnú prax v zahraničí;
 • formulovať odporúčania pre organizácie verejnej správy oblasti zverejňovania otvorených dát;
 • zvýšiť povedomie medzi organizáciami o význame otvorených dát.

Analýza nehodnotí zverejnené datasety z hľadiska technickej kvality, viac sa sústreďuje na mapovanie súčasného status quo z hľadiska kvantifikácie. Vychádza z potreby pravidelne monitorovať stav v rámci zverejňovania otvorených dát s cieľom zabezpečiť úspešnú implementáciu akčného plánu.

Analýza je dostupná TU a v termíne od 27.6. 2017 do 11.7.2017 ju môžete pripomienkovať TU.

Akékoľvek nápady, postrehy, komentáre formulujte do uvedeného Google dokumentu formou vkladania komentárov. V prípade, že sa Vám Analýza v Google dokumente nezobrazuje správne, môžete si ju stiahnuť a zaslať pripomienky emailom na milan.andrejkovic2@minv.sk.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 28.06.2017

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, www.minv.sk


< Späť