itretisektor | TS: Zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Dňa 19. júna 2017 sa uskutočnilo 12. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Jedným z hlavných bodov zasadnutia bola nominácia zástupcu občianskej spoločnosti zo strany Rady vlády pre MNO do Rady pre štátnu službu. Do tejto funkcie bola nominovaná Katarína Staroňová.

Rada vlády pre MNO sa oboznámila so schválením Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018 (AP KROS) a Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku na roky 2017 – 2019 (AP OGP). Zástupcovia úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ďalej informovali o vybraných iniciatívach prebiehajúcich v rámci plnenia jednotlivých akčných plánov - napr. o výstupoch zo seminárov o financovaní MNO v rámci AP KROS, či o analýze zverejnených datasetov v rámci AP OGP.

Rada sa oboznámila aj o národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a o projekte technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF, ktoré úrad splnomocnenca začal realizovať.

Zápis zo zasadnutia spolu s prijatým uznesením si môžete prečítať TU.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 26.06.2017

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, www.minv.sk


< Späť