itretisektor | TS: Eurofondové projekty pre marginalizované rómske komunity
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Eurofondové projekty pre marginalizované rómske komunity

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v rámci sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zodpovedá za časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorý prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR disponuje finančnými prostriedkami v hodnote 450 miliónov eur.

V roku 2017 sa ministerstvo zameralo hlavne na implementáciu investičných projektov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). V súčasnosti sú vyhlásené výzvy v oblasti podpory odpadového hospodárstva, prístupu k pitnej vode,či výstavby/rekonštrukcie materských škôl a komunitných centier. Schválených je vyše 130 projektov v hodnote viac ako 36 miliónov eur.

Uzávierky hodnotiacich kôl výziev sú zverejnené TU. V rámci výziev zameraných na podporu materských škôl (50 miliónov eur) boli tri uzávierky hodnotiacich kôl. Ďalšia uzávierka je naplánovaná na 14. júla 2017. Začiatkom júla sú v pláne konzultačné dni pre žiadateľov v Banskej Bystrici a v Košiciach.

Cez úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) je v pláne implementácia piatich národných projektov v oblasti terénnej sociálnej práce, komunitných centier, asistencie pri vysporiadavaní pozemkov, predprimárneho vzdelávania a monitorovania a hodnotenia. Projekty terénnej sociálnej práce a komunitných centier boli schválené vo februári 2017. Vyzvania na národné projekty vysporiadania pozemkov a monitorovania a hodnotenia boli vyhlásené v apríli 2017.

V júli 2017 sa plánuje vyhlásiť posledné vyzvanie na podporu predprimárneho vzdelávania. Jedným z kľúčových projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu (ESF) z prioritnej osi 5 operačného programu je aj národný projekt Zdravé Komunity 2A, ktorý je momentálne v schvaľovacom procese. Zastrešovať bude poskytovanie zdravotnej starostlivosti a osvety. Ministerstvo zároveň v lete pripravuje výzvu na podporu mentoringu, tútoringu a štipendií.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 23.06.2017

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.sk


< Späť