itretisektor | TS: Spolupráca medzi Slovenskom a Čiernou Horou v oblasti vzdelávania

TS: Spolupráca medzi Slovenskom a Čiernou Horou v oblasti vzdelávania

Spolupráca medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou bude pokračovať aj v rokoch 2017 – 2021. V programe spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čiernej Hory je zapracovaná podpora priamej spolupráce medzi inštitúciami základného, stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, vrátane výmenných pobytov učiteľov, žiakov a študentov.

Súčasťou návrhu je aj vzájomná spolupráca v oblasti zapájania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do vzdelávacieho procesu, spolupráca v oblasti vzdelávania dospelých, poskytnutie štipendií na časť vysokoškolského štúdia prvého a druhého stupňa alebo doktorandského štúdia na univerzitách (30 mesiacov ročne).

V zmluvnom dokumente je zapracovaná aj priama spolupráca a výmeny medzi radami mládeže, združeniami detí a mládeže, ako aj inštitúciami, pracujúcimi s deťmi a mládežou, a takisto spolupráca v oblasti vzájomného uznávania dokladov o vzdelaní získaných v oboch krajinách.

Ministri školstva podpísali aj memorandum o porozumení o vedeckej a technickej spolupráci medzi oboma ministerstvami. Dokument podporí rozvoj vedecko-technickej spolupráce medzi slovenskými a čiernohorskými organizáciami najmä prostredníctvom výmeny vedecko-technických informácií a dokumentov, organizovania vedecko-technických konferencií, sympózií, seminárov a výstav či výmien výsledkov vedecko-technickej činnosti a ich spoločnej komercializácie.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 22.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť