itretisektor | TS: Prvé stretnutie koordinačnej skupiny k Iniciatíve pre otvorené vládnutie
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Prvé stretnutie koordinačnej skupiny k Iniciatíve pre otvorené vládnutie

Úrad splnomocnenca vlády zorganizoval dňa 20. júna 2017 prvé zo série pravidelných stretnutí koordinačnej skupiny k Iniciatíve pre otvorené vládnutie (OGP). Stretnutia sú vynikajúcou príležitosťou pre nadviazanie pravidelnej komunikácie so štátnymi predstaviteľmi, ktorí sú na svojich rezortoch zodpovední za agendu otvoreného vládnutia, výmenu informácií ohľadom plnenia úloh akčného plánu OGP, či podelenia sa o skúsenosti a expertízu.

Počas prvého stretnutia koordinačnej skupiny mali zúčastnení jedinečnú možnosť dozvedieť sa viac o Iniciatíve pre otvorené vládnutie od Zuzany Wienk, členky riadiaceho výboru OGP za občiansku spoločnosť. Zuzana Wienk okrem predstavenia iniciatívy ponúkla členom koordinačného výboru viaceré možnosti zapojenia sa do otvoreného vládnutia, napríklad cez výmenu skúseností s ostatnými krajinami participujúcimi na OGP.

Predstavitelia úradu splnomocnenca previedli zúčastnených najnovším, už tretím akčným plánom OGP pre roky 2017 -2019 (PDF, 905 kB), ktorý obsahuje 68 záväzkov rozdelených do šiestich hlavných kapitol. Hlavné témy sa zameriavajú na otvorené dáta, otvorené vzdelávanie a vedu, vládu otvorenú pre dialóg, otvorenú justíciu, aplikačnú prax a spätnú väzbu. V krátkosti boli predstavené aj výsledky prieskumu o tom, aké dáta by mali štátne a verejné inštitúcie zverejňovať, či výsledky analýzy zverejnených datasetov v rámci témy otvorené dáta.

Prínosom stretnutia bola aj prezentácia Márie Žuffovej, expertky spolupracujúcej s Iniciatívou pre otvorené vládnutie, ktorá nedávno vypracovala nezávislé hodnotenie implementácie druhého akčného plánu OGP v rokoch 2015 -2016. V nej vyzdvihla mnohé významné záväzky, ktoré sa podarilo zainteresovaným inštitúciám a rezortom v tomto období naplniť, a tiež pripravila odporúčania smerom k budúcim záväzkom. Nezávislú správu, ktorá je dostupná v angličtine aj v slovenčine, je možné pripomienkovať do 26. júna 2017. Akékoľvek postrehy a názory k správe sú vítané na adrese irm@opengovpartnership.org

Veríme, že prvé stretnutie koordinačnej skupiny zúčastnených inšpirovalo v snahe otvárať vládnutie na Slovensku a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia.


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 21.06.2017


< Späť