itretisektor | TS: Zazmluvňovanie projektov priemyselných výskumno-vývojových centier
  • Povinná aktivácia elektronických schránok - pripravujeme článok

    Aktivácia elekt. schránok sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elekt. schránku začne 1.6.2020.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Zazmluvňovanie projektov priemyselných výskumno-vývojových centier

Výskumná agentúra začala po ukončení odborného hodnotenia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameraných na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier uzatvárať zmluvy o poskytnutí NFP. Celkovo bolo úspešných 62 žiadateľov.

Ďalších 132 žiadostí o NFP bolo umiestnených v tzv. Zásobníku projektov, pričom prešli odborným hodnotením. Podporu nezískali z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Slovenské výskumné podniky a organizácie boli schopné celkovo predložiť takmer 200 výskumných zámerov, ktoré odborní hodnotitelia považovali za prínosné, užitočné a v praxi realizovateľné. Len 74 Žiadostí o NFP bolo z rôznych dôvodov neschválených.

Na výzvu na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (PVVC, kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02) je celkovo vyčlenených 301 miliónov eur zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je financovaný prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podporené projekty sa zameriavajú na jednotlivé oblasti špecializácie, ktorými sú materiálový výskum a nanotechnológie, informačno-komunikačné technológie, biotechnológie a biomedicína, pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu, ako aj udržateľná energetika a energie.

Cieľom výzvy je zintenzívniť spoluprácu súkromného a akademického sektora s dôrazom na požiadavky praxe. Výskumná agentúra pripravuje pre úspešných prijímateľov v mesiacoch jún a júl 2017 viaceré informačné semináre. Bližšie informácie k nim, k aktuálnym výzvam, ako aj k operačnému programu Výskum a inovácie nájdete na stránkach www.opvai.sk a na www.vyskumnaagentura.sk.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 20.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť