itretisektor | TS: Národný projekt Škola otvorená všetkým

TS: Národný projekt Škola otvorená všetkým

Zvýšenie zaškolenosti detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, a to predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít, či prevencia neoprávneného zaraďovania detí do systému špeciálneho školstva. Aj to sú niektoré z cieľov národného projektu Škola otvorená všetkým (ŠOV) realizovaným Metodicko-pedagogickým centrom.

Neformálne vzdelávanie reaguje na nedostatočnú až žiadnu pripravenosť detí mimo vzdelávacieho prúdu na školské prostredie. Učitelia zo 48 materských škôl sa v uplynulých mesiacoch venovali takým deťom, ktoré materskú školu nenavštevujú. Jednak z dôvodu finančnej záťaže pre rodičov, ktorí sú často v hmotnej núdzi, ich pretrvávajúca nedôvera voči školskej inštitúcii alebo jednoducho nezáujem.

Deti hravou formou v pozitívnej atmosfére realizovali činnosti rozvíjajúce ich osobnosť, učili sa hygienickým návykom, či rozumieť spisovnej podobe jazyka. Vznikali prvé vzťahy detí s inými deťmi a v inom prostredí ako doteraz.

Významným prvkom v tomto type vzdelávania je ak aktívne zapojenie rodičov. Do neformálneho vzdelávania sa v tomto školskom roku zapojilo 416 detí a 424 ich rodinných príslušníkov.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 16.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť