itretisektor | TS: Závery z infoseminárov k výzvam pre MNO

TS: Závery z infoseminárov k výzvam pre MNO

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) a informačno-poradenskými centrami pre európske štrukturálne a investičné fondy realizoval sériu infoseminárov pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré boli venované predstaveniu dvoch balíkov výziev z OP EVS smerovaných na MNO – tvorba lepších verejných politík a informovanosť a občianska participácia. Úrad splnomocnenca spolupracoval pri tvorbe výziev s OP EVS, pričom zmapoval samotný dopyt MNO, pomohol nadefinovať podmienky výziev a špecifické merateľné ukazovatele.

Infosemináre boli rozčlenené do 3 hlavných blokov:

1. blok

10:00 – 10:10: Uvítanie (ÚSV ROS)

10:10 – 10:30: Prezentácia poslania a aktivít Informačno-poradenského centra (IPC)

10:30 – 11:00: Prezentácia riadiaceho orgánu k obsahovému vymedzeniu výziev (RO OP EVS)

2. blok

11:00 – 12:00: Prezentácia zozbieraných nápadov (D. Hullová)

3. blok

12:30 – 13:00: Administratívne podmienky výziev (RO OP EVS)

13:00 – 14:00: Praktické rady k žiadosti o NFP a implementácii projektu (D. Hullová)

14:00 – 14:30: Diskusia

Počas desiatich infoseminárov sa diskutovalo s takmer 450 účastníkmi. Hodnotné boli aj inšpiratívne praktické príklady možných aktivít v podaní lektorky Danice Hullovej z Centra vzdelávania neziskových organizácií (CVNO) a jednoduchý návod, ktorý pomôže organizáciám zorientovať sa v spleti administratívnych požiadaviek.

Zaujímavé otázky, ktoré na infoseminároch zazneli, budú spolu s odpoveďami publikované v krátkej príručke, ktorá bude k dispozícii na našej webstránke a na webstránke OP Efektívna verejná správa.

Na infoseminároch sa zúčastnili aj expertní pozorovatelia v rámci projektu Partnerstvo, ktorý realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Cieľom projektu je zhodnotiť doterajšie postupy zapájania partnerov do implementácie a monitorovania európskych fondov a navrhnúť postupy na zlepšenie participácie. 

Akékoľvek stručné otázky ohľadom predmetných výziev môžete adresovať riadiacemu orgánu OP EVS, prípadne sa obráťte na úrad splnomocnenca.

K dispozícii na stiahnutie sú aj nasledovné prezentácie:

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 15.06.2017

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, www.minv.sk


< Späť