itretisektor | TS: Zhodnotenie infoseminárov k výzvam z OP EVS

TS: Zhodnotenie infoseminárov k výzvam z OP EVS

O informačné semináre pre mimovládne organizácie k dopytovo-orientovaným výzvam z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) bol veľký záujem. Prišlo na ne takmer 500 zástupcov občianskej spoločnosti. Semináre sa konali vo všetkých krajských mestách a organizované boli v úzkej spolupráci s úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Spolu ich bolo 10, najväčší záujem bol v Bratislave, kde boli zorganizované až tri semináre.

Cieľom stretnutí bolo priblížiť obsah šiestich dopytovo-orientovaných výziev, či diskutovať o zámeroch a nápadoch potenciálnych žiadateľov o financie z Európskej únie. Zástupcovia úradu splnomocnenca vlády ako aj OP EVS odpovedali na otázky z publika. Mimovládky sa zaujímali napríklad o to, či môže jedna organizácia podať viac projektov, aké sú oprávnené výdavky, kto môže byť žiadateľom resp. partnerom projektu alebo čo má obsahovať štatút mimovládnej organizácie, aby mohla zdokladovať, že sa venuje verejnej politike. Zoznam často kladených otázok spolu s odpoveďami bude zverejnený na stránke riadiaceho orgánu.

Dopytovo-orientované výzvy vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa 12. mája 2017. Mimovládne neziskové organizácie môžu žiadať o nenávratný finančný príspevok na projekty týkajúce sa tvorby lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie, boja proti korupcii či podpory transparentnosti vo verejnej správe. Dohromady ide o šesť otvorených výziev v celkovej sume 15 miliónov eur. Vo všetkých prípadoch je uzávierka prvého hodnotiaceho kola naplánovaná na 21. augusta 2017. O finančnú podporu na svoj projekt môžu žiadať neziskové organizácie, občianske združenia i nadácie.

Na prvú tému s názvom „Tvorba lepšej verejnej politiky“ je vyčlenená suma 8 miliónov eur. Oprávnenou aktivitou sú napr. opatrenia vedúce k skvalitneniu rôznych verejných politík, k zamedzeniu korupcie či k podpore transparentnosti vo verejnom sektore. V rámci druhej témy „Občianska informovanosť a participácia“ budú podporené projekty zamerané na budovanie a posilňovanie kapacít mimovládnych neziskových organizácií, zlepšenie prístupu k informáciám o verejnej správe ako aj na zvyšovanie účasti na správe vecí verejných. V tomto prípade je alokovaná čiastka vo výške 7 miliónov eur. Výzvy sú nastavené tak, aby sa dobré iniciatívy dali tvoriť na lokálnej úrovni vo všetkých regiónoch, ale aj na celonárodnej úrovni.

Rezort vnútra podporí aj také projekty, ktoré chcú posilniť spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami a samosprávou. Podpora bude smerovať takisto na verejné diskusie na témy týkajúce sa verejnej správy, vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám či na monitoring a vyhodnocovanie služieb a aktivít verejných inštitúcií. Všetky informácie týkajúce sa vyhlásených výziev sú zverejnené na stránke OP EVS.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 13.06.2017

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.sk


< Späť