itretisektor | TS: Workshop k výsledkom analýzy procesov integrácie a inklúzie
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Workshop k výsledkom analýzy procesov integrácie a inklúzie

V priestoroch Štátneho pedagogického ústavu riešitelia prezentovali na workshope výsledky vedecko-výskumnej úlohy „Analýza východísk a procesov integrácie a inklúzie v podmienkach slovenského školstva.“

Závery hovoria o aktuálnom stave aplikovania prvkov inkluzívneho vzdelávania v podmienkach slovenských základných škôl. Keďže aplikovanie inkluzívnej edukácie je v našich podmienkach iba v počiatkoch, tento výskum patrí k prvým takto koncipovaným vedecko-výskumným projektom či pilotným štúdiám. Aplikácia prvkov inkluzívneho vzdelávania v školách nebola zatiaľ podrobená hodnoteniu najmä z dôvodu, že u nás absentujú indikátory pre kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie inkluzivity. Preto je potrebné pripraviť takýto hodnotiaci nástroj a pomocou neho sa pokúsiť o zhodnotenie inkluzivity školského prostredia v základných školách na území Slovenskej republiky.

Pedagógovia, najmä manažment školy, učitelia, asistenti učiteľov, vychovávatelia, špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia čelia problematike aplikovania inkluzívnych prvkov do edukačného procesu a preto sa vedú odborné diskusie o kvalifikovaných pedagógoch, inovatívnych vzdelávacích metódach a formách, dobrej školskej klíme, kvalitných učebných materiáloch a edukačných podmienkach, ale aj o priestorovom vybavení školy a podobne.

Pedagogická verejnosť sa inkluzívnym vzdelávaním zaoberá už od roku 1994, keď sa v španielskej Salamanke konala svetová konferencia UNESCO venovaná problematike detí so zdravotným postihnutím. Prijaté vyhlásenie zásadným spôsobom koriguje filozofiu vzdelávania detí a žiakov nielen so zdravotným znevýhodnením, ale napr. aj vzdelávanie detí z národnostných menšín.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 12.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť