itretisektor | TS: Príspevok na lyžiarsky kurz pre žiakov osemročných gymnázií dvakrát
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Príspevok na lyžiarsky kurz pre žiakov osemročných gymnázií dvakrát

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložil na uplynulé rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (ďalej len "návrh zákona"). V návrhu zákona je zadefinovaných viacero opatrení a jedným z nich je aj rozšírenie okruhu poberateľov finančného príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode (lyžiarsky kurz). Novinky sa tak budú týkať aj žiakov osemročných gymnázií a konzervatórií, ktorí po novom už nebudú ukrátení o štátny príspevok na lyžiarske kurzy. 

Žiak, ktorý riadne ukončí základnú školu a následne pokračuje napr. na štvorročnom gymnáziu, dostane príspevok jedenkrát v základnej škole a jedenkrát na gymnáziu či strednej odbornej škole. Nový návrh umožňuje, aby stredná škola s osemročným vzdelávacím programom mohla použiť príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode na toho istého žiaka jedenkrát počas jeho štúdia v prvom až štvrtom ročníku a jedenkrát počas jeho štúdia v piatom až ôsmom ročníku.

Cieľom návrhu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách s osemročnou dĺžkou štúdia, nakoľko žiak dostane príspevok na kurz pohybových aktivít v rovnakom rozsahu ako žiak základnej školy, ktorý študuje po jej absolvovaní na strednej škole. Zmena by sa mala dotknúť 2 518 žiakov osemročných gymnázií a konzervatórií a vyžiada si celkové náklady vo výške 377 700 eur na rok.

Návrh zákona musia odobriť poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Niektoré opatrenia návrhu zákona by mali začať platiť už od septembra 2017. Zmena týkajúca sa lyžiarskych kurzov by mala platiť už pre nový školský rok - od 1. januára 2018 budú dostávať stredné školy s osemročným vzdelávacím programom peniaze na lyžiarsky kurz dvakrát.

Podrobnosti o návrhu zákona čítajte v legislatívnej správe TU.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 12.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť