itretisektor | TS: Slovensko sa pripojilo k boju proti daňovým únikom

TS: Slovensko sa pripojilo k boju proti daňovým únikom

Ministri financií a poverení zástupcovia viac ako šesťdesiatich krajín sveta v Paríži podpísali Mnohostranný dohovor o zavedení opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami. Tento krok má pomôcť v medzinárodnom boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

Slávnostným podpisom, ktorý bol súčasťou výročného Ministerského zasadnutia Rady OECD, sa zavŕšili rokovania o tomto opatrení, ktorého prijatím dôjde k úpravám viac ako tisícsto zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Mnohostranný dohovor je jedným z výstupov projektu OECD/G20 na riešenie narúšania základov dane a presunov zisku („Projekt BEPS”). Tento krok by mal zabrániť tzv. stratégiám daňového plánovania, ktoré využívajú medzery a nesúlady v daňových pravidlách jednotlivých krajín na umelé presúvanie ziskov do lokalít s nízkymi alebo nulovými daňami. V nich potom realizujú minimálnu, alebo žiadnu podnikateľskú činnosť, čo vedie k únikom na dani z príjmov právnických osôb. Dohovor implementuje viaceré akcie BEPS, ako napr. opatrenia v oblasti zneužívania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, mechanizmov riešenia daňových sporov, neutralizácie zneužívania hybridných schém a vyhýbania sa situáciám existencie stálej prevádzkarne.

Dohovor nadobudne definitívnu platnosť po tom, čo ho na vnútroštátnej úrovni schváli minimálne 5 krajín zúčastnených na podpise. Následne bude premietnutý do bilaterálnych zmluvných záväzkov signatárskych štátov v rozsahu, v akom sa stretnú národné pozície a požiadavky na úpravu zvolených bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Slovenská republika na úpravy prostredníctvom multilaterálneho dohovoru vybrala všetkých svojich 64 platných a účinných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 08.06.2017

Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, www.finance.gov.sk


< Späť