itretisektor | TS: Pozvánka na worskhop k výsledkom integrácie a inklúzie v slovenskom školstve
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Pozvánka na worskhop k výsledkom integrácie a inklúzie v slovenskom školstve

Štátny pedagogický ústav pozýva na workshop k výsledkom vedecko-výskumnej úlohy „Analýza východísk a procesov integrácie a inklúzie v podmienkach slovenského školstva“, ktorý sa uskutoční 8. júna 2017 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu na Pluhovej ulici č. 8 v Bratislave.

Program

 • 10:50 Otvorenie workshopu
  doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., riaditeľ ŠPÚ

 • 11:00 „Inkluzívny tím v škole”
  doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., spoluriešiteľ vedecko-výskumnej úlohy

 • 11:15 Východiská, ciele a predmet vedecko-výskumnej úlohy
  PhDr. Jozef Facuna, PhD., koordinátor vedecko-výskumnej úlohy

 • 11:30 Analýzy výsledkov vedecko-výskumnej úlohy
  prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., Dr.h.c., garant kvantitatívneho výskumu
  RNDr. Viera Ringlerová, metodička pre spracovanie štatických údajov
  prof. PhDr. René Lužica, ArtD., garant kvalitatívneho výskumu

 • 12:15 Cofee break

 • 12:35 Vedecko-výskumná prax v školách
  PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD., realizátor kvalitatívneho výskumu
  PhDr. Denisa Ďuranová, realizátor kvalitatívneho výskumu

 • 13:10 Diskusia

 • 15:00 Závery

Viac informácií nájdete v pozvánke.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 06.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť