itretisektor | TS: Rokovania k zvyšovaniu platov učiteľov

TS: Rokovania k zvyšovaniu platov učiteľov

Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sa konalo ďalšie pracovné rokovanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Na stretnutí odznelo, že ministerstvo robí všetko pre to, aby sa zvyšovanie platov pre pedagogických a odborných zamestnancov týkalo aj zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času či školských klubov detí, ktoré nie sú financované cez štát, ale prostredníctvom obcí a miest. Z toho dôvodu pokračuje diskusia o zabezpečení finančných prostriedkov určených na výkon originálnych kompetencií obcí v oblasti školstva.

S odborármi hovorili aj o Memorande o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pričom v tomto smere je medzi odbormi a ministerstvom konsenzus.

Šéf rezortu školstva odborárov informoval, že ministerstvo sa obrátilo na Úrad vlády Slovenskej republiky s požiadavkou odporučiť, ako postupovať pri zvýšení platov, keďže uvedená problematika je v ich gestorskej pôsobnosti. Z rokovaní vyplynulo, že zvýšenie platov od 1. septembra bude možné aj vďaka zmene nariadenia vlády, nie novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenu nariadenia vlády by ministerstvo chcelo predložiť do konca júna 2017.

V najbližšom čase budú zástupcovia ministerstva rokovať aj so zástupcami ZMOS.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 30.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť