itretisektor | TS: Rokovania k zvyšovaniu platov učiteľov
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Rokovania k zvyšovaniu platov učiteľov

Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sa konalo ďalšie pracovné rokovanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Na stretnutí odznelo, že ministerstvo robí všetko pre to, aby sa zvyšovanie platov pre pedagogických a odborných zamestnancov týkalo aj zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času či školských klubov detí, ktoré nie sú financované cez štát, ale prostredníctvom obcí a miest. Z toho dôvodu pokračuje diskusia o zabezpečení finančných prostriedkov určených na výkon originálnych kompetencií obcí v oblasti školstva.

S odborármi hovorili aj o Memorande o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pričom v tomto smere je medzi odbormi a ministerstvom konsenzus.

Šéf rezortu školstva odborárov informoval, že ministerstvo sa obrátilo na Úrad vlády Slovenskej republiky s požiadavkou odporučiť, ako postupovať pri zvýšení platov, keďže uvedená problematika je v ich gestorskej pôsobnosti. Z rokovaní vyplynulo, že zvýšenie platov od 1. septembra bude možné aj vďaka zmene nariadenia vlády, nie novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenu nariadenia vlády by ministerstvo chcelo predložiť do konca júna 2017.

V najbližšom čase budú zástupcovia ministerstva rokovať aj so zástupcami ZMOS.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 30.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť