itretisektor | TS: Upozornenie pre prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov

TS: Upozornenie pre prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov

Podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (napr. občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia) povinný zverejniť presnú špecifikáciu jeho použitia (účel, výšku, spôsob použitia v členení na výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia a výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou) v Obchodnom vestníku.

Prijímateľ, ktorému správca dane na jeho účet previedol v roku 2015 súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov za rok 2014 vyšší ako 3 320 eur, je povinný zverejniť presnú špecifikáciu ich použitia do 16 mesiacov od zverejnenia prehľadu prijímateľov zostaveného Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa stavu k 31. 12. 2015, čiže aktuálne do 31. mája 2017.

Ak si tento prijímateľ uvedenú povinnosť nesplní riadne a včas, Notárska komora Slovenskej republiky ho podľa § 50 ods. 13 zákona o dani z príjmov nezaradí do zoznamu prijímateľov na rok 2018.

Spôsob a postup zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku je sprístupnený TU.

Údaje na zverejnenie v Obchodnom vestníku sa doručujú elektronicky a zverejňujú na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľa Obchodného vestníka (ďalej len „portál“). Celý postup, najmä v prípade nového užívateľa portálu (od registrácie, doručenia registračného čísla do vlastných rúk, zaplatenia správneho poplatku až po zverejnenie v Obchodnom vestníku) trvá niekoľko dní. Redakcia Obchodného vestníka zverejní údaje do 5 pracovných dní od pripísania sumy správneho poplatku na účet vydavateľa.

Prijímatelia, ktorí už údaje v Obchodnom vestníku zverejňovali, sa na portál prihlásia pomocou svojich prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo), ktoré zadali pri prvej registrácii. Nie je nutné sa opätovne registrovať.

Prijímatelia si môžu stav svojich žiadostí o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku prezerať cez „Prehľad podaných formulárov“.

Ďalšie informácie poskytne Redakcia Obchodného vestníka na tel. č.: 02/88891 250, 02/88891 142, 02/88891 149, 02/88891 153 alebo elektronicky na: ov.mssr@justice.sk.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 24.05.2017

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, www.justice.gov.sk


< Späť