itretisektor | TS: Pripomienkovanie Nezávislej hodnotiacej správy k implementácii Akčného plánu OGP 2015
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Pripomienkovanie Nezávislej hodnotiacej správy k implementácii Akčného plánu OGP 2015

Iniciatíva pre otvorené vládnutie (ďalej len „OGP“) hodnotila prostredníctvom Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu (v pôvodnom znení „Independent Reporting Mechanism“) plnenie jednotlivých úloh Akčného plánu OGP na roky 2015 - 2016, ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 59 zo dňa 11. februára 2015.

Nezávislá hodnotiaca správa nazerá na implementáciu záväzkov v širšom kontexte a dostupná je na pripomienkovanie v angličtine TU.

Komentáre je možné zasielať na irm@opengovpartnership.org v termíne od 18.05. - 01.06.2017.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 22.05.2017

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.sk


< Späť