itretisektor | TS: Výzva - zdravie žiakov a bezpečnosť v školách

TS: Výzva - zdravie žiakov a bezpečnosť v školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Zdravie a bezpečnosť v školách 2017 (ďalej len „výzva“), ktorá má za cieľ podporiť formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu či ochrany ich telesného a duševného zdravia, ale aj skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevencia rizikového správania. Projekty môžu byť ďalej zamerané aj na ústne a dentálne zdravie žiakov alebo prevenciu alergií a respiračných problémov.

Celkový objem vyčlenených finančných prostriedkov je 35-tisíc eur. Maximálna výška finančného príspevku ministerstva na jeden projekt s celoslovenskou pôsobnosťou je 6 000 eur, s regionálnou pôsobnosťou (zapojenie minimálne 7 škôl) 3 000 eur a pre projekty s miestnou pôsobnosťou 2 000 eur.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať zriaďovatelia škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Žiadosť sa predkladá prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja do 12. júna 2017. V minulom roku bolo podporených 31 rozvojových projektov celkovou sumou 54 418 eur.

Viac informácií o výzve nájdete TU.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 22.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť