itretisektor | TS: Výzva - podpora poradenských centier

TS: Výzva - podpora poradenských centier

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) plánuje aj v tomto roku podporiť poradenské centrá a aktivity zamerané na skvalitnenie včasnej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Z toho dôvodu ministerstvo vyhlasuje výzvu na podávanie žiadosti o financovanie v rámci rozvojového projektu Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo na rok 2017, z ktorého sa dostane podpory aj novozriaďovaným úsekom raného poradenstva, či materiálno-technickému vybaveniu poradenských centier.

Vlani poskytlo ministerstvo na tento účel celkovo 32 236 eur a podporilo 16 projektov. Tento rok je na skvalitňovanie pedagogicko-psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva vyčlenených 37 500 eur. Maximálna výška príspevku na jeden rozvojový projekt je 5 000 eur.

O finančné prostriedky sa môžu formou žiadosti uchádzať zriaďovatelia školských poradenských zariadení. Tú je potrebné podať prostredníctvom elektronického formulára, pričom konečný termín na jej odoslanie, ako aj na doručenie požadovanej listinnej dokumentácie na príslušný okresný úrad v sídle kraja je 12. jún 2017. Bližšie informácie o výzve sú zverejnené TU.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 22.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť