itretisektor | TS: Takmer 4000 podnetov k dokumentu „Učiace sa Slovensko“
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Takmer 4000 podnetov k dokumentu „Učiace sa Slovensko“

Počas verejného pripomienkovania návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ (ďalej len „národný program“) bolo podaných celkovo 3 975 podnetov. Konzultačný proces k národnému programu sa skončil 15. mája 2017.

Pripomienky pridávali fyzické osoby, zástupcovia materských, základných, stredných, špeciálnych či vysokých škôl, školských zariadení, zástupcovia samosprávy, organizácie a združenia, ale aj jednotliví občania, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní na Slovensku.

Najviac pripomienok bolo podaných k oblasti regionálneho školstva a týkali sa napr. platov učiteľov, technického vybavenia tried, potreby individuálneho prístupu k žiakom, povinného vzdelávania, či celonárodného testovania žiakov.

Autori národného programu doručené podnety vyhodnotia a relevantné pripomienky zapracujú a následne sa 22. mája bude konať rokovanie o dokumente na pôde Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Vyjadrenie k definitívnemu autorskému dokumentu zaujme aj rezort školstva.

Finálne znenie dokumentu bude predložené na rokovanie vlády, ako aj do Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Jednotlivé opatrenia sa rozpracujú do akčných plánov, ktoré budú obsahovať konkrétne úlohy a ich finančné zabezpečenie, rovnako ako časový rámec realizácie.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 18.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť