itretisektor | TS: Možnosť zapojiť sa do tvorby vyhlášky k Zákonu o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Možnosť zapojiť sa do tvorby vyhlášky k Zákonu o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k tvorbe vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia nového Zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený dňa 10. 05. 2017 (ďalej len „návrh vyhlášky“).

V pripravovanom návrhu vyhlášky sa ustanoví:

a) postup a organizácia zvolania zhromaždenia organizácií príslušnej národnostnej menšiny za účelom voľby kandidátov na členov odborných rád Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“),

b) možné postupy pri organizácii volieb kandidátov na členov odborných rád Fondu,

c) podrobnosti o predkladaní návrhov organizácií príslušnej národnostnej menšiny na voľbu a menovanie kandidátov na členov odborných rád Fondu a

d) podrobnosti o voľbe a odvolaní člena správnej rady Fondu.

Do prípravy návrhu vyhlášky sa môže vecnými návrhmi zapojiť aj verejnosť.

Kontaktné údaje:

Mgr. Dalibor Maťko

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

sekcia legislatívy a práva, odbor legislatívy

Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava

e-mail: dalibor.matko@culture.gov.sk

Termín začatia pripomienkového konania sa predpokladá na obdobie máj - jún 2017.

Viac o Zákone o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín sa dočítate TU.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 18.05.2017

Zdroj: Slov-lex, www.slov-lex.sk


< Späť